استاندارد سازی - مقالات - پروژه های دانشجویی - مدیریت - مدیریت عملکرد

تئوری :

واکنش های اکسیداسیون – احیا :

اصطلاح اکسایش در اصل برای واکنش های ترکیب مواد با اکسیژن به کار می رفت و احیاء به عنوان برداشتن اکسیژن از یک ترکیب اکسیژن دار ، تعریف می شد . معنی این واژه ها به تدریج وسیعتر شده اند . امروزه اکسایش و احیاء بر اساس تغییر عدد اکسایش تعریف می شوند .

اکسایش ، فرایندی است که در آن عدد اکسایش یک اتم افزایش می یابد و احیاء ، فرایندی است که در آن عدد اکسایش یک اتم کم می شود . بر این اساس ، در واکنش زیر اکسایش و احیاء صورت می گیرد :

S + O2 → SO2

عددهای اکسایش هر گونه به صورت زیر است :

S=0 , O2=0 , S(SO2)=+4 , O2(SO2)=+4

واکنش های اکسید و احیاء بر مبنای انتقال الکترون استوار بوده و واکنش شامل دو نیم واکنش اکسید (مولد الکترون) و احیاء (مصرف کننده ی الکترون) می باشد .

در مقایسه با تیتراسیون اسید و باز و تیتراسیون رسوبی که در آن ها واکنش تیتراسیون شامل جابجایی تعداد یون های مشخصی است ، در تیتراسیون اکسیداسیون و احیاء ، واکنش همراه با انتقال الکترون ها صورت می گیرد . در یک چنین واکنشی ماده ی اکسیدکننده الکترون گرفته ، احیاء می شود و ماده ی احیاء کننده الکترون از دست داده ، اکسید می گردد . این تبادل الکترونی منجر به تغییر ظرفیت یون ها و یا اتم های مربوطه می شود و در نتیجه ظرفیت اتم و یا یون اکسید شده افزایش یافته و ظرفیت اتم و یا یون احیاء شده کاهش می یابد .

قدرت مواد اکسید کننده و احیاء کننده متفاوت است . مواد اکسنده ی قوی تمایل زیادی به گرفتن الکترون دارند ، بنابراین قادرند الکترون های بسیاری از مواد احیاء کننده را جابجا کنند و بالعکس مواد اکسید کننده ی ضعیف تمایل کمتری به گرفتن الکترون دارند ، بنابراین آن ها فقط موادی که دارای خاصیت احیاء کنندگی قوی هستند ( زود الکترون آزاد می کنند ) را اکسید می کنند . بدیهی است می توان با در نظر داشتن پتانسیل اکسیداسیون و احیاء جهت واکنش را پیش بینی نمود .

تیتراسیون های اکسید و احیاء را بر حسب نوع ماده اکسیدان می توان تقسیم بندی نمود :

١- اکسیداسیون توسط KMnO4 => منگانیمتری

٢- اکسیداسیون توسط I2 => یدی متری

٣- اکسیداسیون توسط K2Cr2O7 => کرمیمتری

کاربرد معرف در تیتراسیون های اکسیداسیون و احیاء :

در بعضی از تیتراسیون های اکسیداسیون و احیاء نیازی به استفاده از معرف نیست ، زیرا پایان تیتراسیون با تغییر رنگ واضحی مشخص می شود . مثلاً در واکنش های اکسیداسیون توسط پتاسیم پرمنگنات رنگ بنفش -MnO4 وقتی که کاملا به +Mn اکسید شود ، بی رنگ می شود . به طور کلی در تیتراسیون های اکسیداسیون و احیاء در نقطه پایان تغییر محسوسی در پتانسیل سیستم مشاهده می شود . روش های متفاوتی جهت تشخیص چنین تغییری وجود دارد ؛ یکی روش استفاده از معرف و دیگری روش تجزیه ی شیمیایی می باشد .

معرف هایی که در این نوع تیتراسیون ها به کار می روند ، بر دو نوعند :

١ – معرف های اختصاصی واکنش

٢ – معرف های اکسیداسیون و احیاء

معرف های اختصاصی واکنش :

معرف هایی هستند که بر یکی از مواد شرکت کننده به طریقی اثر نموده و باعث تغییر رنگ می شود . مثال متداول آن ، نشاسته است که با یون تری یدید ایجاد کمپلکس آبی رنگ می کند . در نتیجه چنین کمپلکسی نقطه ی پایان تیتراسیون را که ممکن است تشکیل و یا اتمام ید باشد ، مشخص می کند .

معرف های اکسیداسیون و احیاء :

تغییر رنگ این معرف ها به تغییر پتانسیل سیستم بستگی داشته و به غلظت مواد شرکت کننده بستگی ندارد. مانند معرف های اسید و باز که در pH معینی به کار می روند . این معرف ها هم در پتانسیل اکسیداسیون معینی تغییر رنگ می دهند . معادله ی واکنش معرف های اکسیداسیون و احیاء که به تغییر رنگ منجر می شود را می توان به صورت زیر نوشت :

Inox + ne- → Inred

به عبارت دیگر معرف های اکسیداسیون و احیاء موادی هستند که رنگ فرم اکسید شده ی آن ها با فرم احیاء شده متفاوت بوده و به طور برگشت پذیر می توانند اکسید یا احیاء شوند . برای نمونه دی فنیل آمین را می توان نام برد .

دی فنیل آمین بی رنگ تحت تأثیر اکسید کننده ای چون K2Cr2O7 به دی فنیل بنزیدین بنفش رنگ اکسید می شود .


به بیانی دیگر

در تیتراسیونهای معمولی مانند تیتراسیون های خثی شدن، به عنوان مثال یک اسید باغلظت نامعین، به وسیله بازی با غلظت کاملا، معین تیتر می شود. نقطه ی هم ارزی، نقطه ای است که در آن کاملاً تعداد یونهای H+ با تعداد یونهای OH- هم ارز یا برابر می شود. یک شناساگر به محلول اضافه می شود که در نقطه ی pH خنثی تغییر رنگ می دهد. در این زمان افزودن حجم باز قطع می شود و از روی مقدار حجم مصرفی باز، غلظت اسید باحجم معین را می توان محاسبه نمود.
تیتراسیون های اکسایش کاهش بر اساس اکسایش یا کاهش مواد یا به عبارت دیگر بر اساس انتقال الکترون بنا شده اند. فرآیند اکسیداسیون (اکسایش)فرآیندی است که در آن یک جسم (اکسید کننده) الکترون می‌گیرد و عدد اکسایش یک اتم افزایش می‌یابد.
فرآیند احیا (کاهش)فرایندی است که در آن یک جسم (احیا کننده) الکترون از دست می‌دهد و عدد اکسایش یک اتم کاهش می‌یابد.
در تیتراسیونهای اکسایش –کاهش، یک جسم احیا کننده را می توان توسط محلول استاندارد یک جسم اکسید کننده تیتر نمود. عکس این عمل نیز صادق است، یعنی یک جسم اکسید کننده را می توان توسط محلول استاندارد یک جسم احیا کننده تیتر نمود. بنابراین فرمول کلی این تیتراسیونها عبارت است از:
aOX2 + bRed1 ---> aRed2 + bOX1

a و b ضرایب اجسام اکسید کننده و احیا کننده است. در یک واکنش اکسایش-کاهش، هر چه قدر تفاوت پتانسیل استانداردE zero برای نیم واکنشهای اکسیدی و احیایی بیشتر باشد، واکنش کاملتر است و این واکنشها در تیتراسیونها اهمیت بیشتری دارند.
اکسید کننده های مهم که از محلول استاندارد آنها بیشتر استفاده می شود، عبارتند از: ید، پتاسیم پرمنگنات، سریک سولفات، پتاسیم بیکرومات و پتاسیم آیدات.
احیا کننده های مهم عبارتند از: سدیم تیو سولفات که از محلول استاندارد آن در یدومتری استفاده می شود، و نیز محلول استاندارد انیدرید آرسینو As2O3.
بعضی از واکنشهای اکسایش کاهشش را بر حسب نام استاندارد به کار برده شده نام گذاری کرده اند مانند:

1- منگانومتری به تیتراسیونهای اکسایش کاهش که از پرمنگنات پتاسیم به عنوان اکسید کننده استفاده می شود ، گفته می شود.

2- ید سنجی یا یدومتری: به طور کلی به واکنش هایی که در آن ید اکسید می گردد، یعنی ید از محلول یدیدها آزاد می گردد یدومتری گویند. روشهای زیادی بر اساس خواص کاهندگی یون یدید استوارند. ید که محصول واکنش است، معمولاً با محلول استاندارد تیوسولفات در حضور معرف چسب نشاسته تیتر می شود.

3- کروماتومتری: در این روش یک جسم احیا کننده توسط محلول استاندارد پتاسیم بیکرومات اکسید شده و تعیین مقدار می گردد.
4- بروماتومتری: مستلزم اکسیداسیون با پتاسیم برومات توسط یونهای Ce +4 می باشد.


در تیتراسیونهای اکسایش –کاهش نیز
اکثر شناساگرهای مورد استفاده در تیتراسیونهای اکسایش-کاهش خود عوامل اکسنده یا کاهنده اند که به جای حساس بودن به تغییر غلظت، نسبت به تغییر پتانسیل سیستم جواب می دهند. به این دلیل در عمل به جای تابع P مانند pH، پتانسیل الکترود سیستم را در محور yهای منحنی برای یک تیتراسیون اکسایش-کاهش رسم می کنند. این پتانسیل E از معادله ی نرنست به دست می آید.
فرم و شکل کلی منحنی تیتراسیونهای اکسایش-کاهش با تیتراسیونهای خنثی شدن تفاوتی ندارد.

اطلاعات کاملتر را در کتاب "آزمایشگاه شیمی تجزیه 1، تالیف آقای محمود پایه قدر، انتشارات دانشگاه پیام نور مطالعه نمایید.


برچسب‌ها: شیمی, مهندسی شیمی, تیتراسیون, اکسایش, شیمی تجزیه
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 7:31  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود کتاب انتقال جرم تریبال+حل تمرين

Mass Transfer Operation (Trybal)

کتاب book

حل تمرین

solution

پسورد

iran-che-engineering.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود, کتاب, مهندسی شیمی, شیمی, جرم
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:27  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

عملیات واحد(به انگلیسی: Unit operation)‏ علمی است که به بررسی فرآیند‌های جداسازی مورد استفاده در صنایع شیمیایی می‌پردازد.تقطیر،تبخیر، انواع روش‌های استخراج،تبلور و... در علم عملیات واحد به طور مفصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مفاهیم انتقال جرم،انتقال حرارت و ترمودینامیک، اساس مفاهیم و تئوری‌های عملیات واحد هستند.

مقدمه:

برای هر جداسازی به دو ظرف نیاز است که در فرآیند تقطیر این دو ظرف دو فاز مایع و بخار می¬باشند و اساس تقطیر بر تعادل بین مایع و بخار استوار است. در فرآیند تقطیر دو یا چند جزء بر اساس اختلاف نقطه جوششان یا به عبارت دیگر اختلاف فراریتشان جداسازی می¬شوند بدین صورت که جزء یا اجزایی که دارای نقطه جوش پایین¬تری باشند یا به عبارت دیگر فراریت بیشتری داشته باشند بیشتر در فاز بخار ظاهر می¬شوند که به این جزء، جزء سبک نیز گفته می¬شود و جزء یا اجزایی که نقطه جوش بیشتری داشته باشند و یا به عبارت دیگر فراریت کمتری داشته باشند بیشتر در فاز مایع ظاهر می¬شوند که به این جزء، جزء سنگین گفته می¬شود و در نهایت با جداسازی فازها می¬توان به طور نسبی اجزاء را از یکدیگر جدا نمود. پس با توجه به اینکه تعادل بین دو فاز مایع و بخار بر جداسازی اجزاء و طراحی برج تقطیر تاثیرگزار است باید قبل از هر چیز تعادل مایع و بخار مورد بررسی قرار گیرد. از منظر ترمودینامیک، تعادل مایع و بخار حالت پایداری است که در آن هیچ یک از خواص ماکروسکوپی دو فاز شامل دما، فشار و غلظت تغییر نکند. راهکارهای مختلفی وجود دارد که بتوان غلظت فاز مایع و بخار را در حالت تعادل بدست آورد که در زیر به این موارد اشاره شده است.

اساس روش تبخیر ناگهانی:

یکی از فرآیندهای جداسازی ساده که به طور معمول انجام شده و از روش¬های قدیمی محسوب می¬شود، تبخیر ناگهانی است. در این فرآیند قسمتی از خوراک در محفظه تبخیر ناگهانی، تبخیر شده که در این شرایط مایع و بخار با هم در حال تعادل ترمودینامیکی هستند و مواد با فراریت بالا (دمای جوش پایین¬تر) تمایل دارند در فاز بخار باشند و موادی که فراریت کمتری (دمای جوش بالاتر) دارند تمایل دارند در فاز مایع باقی بمانند. در این روش جداسازی کامل دو یا چند جزء امکان¬پذیر نمی¬باشد.

روش مک¬کیب-تیلی:

تقطیر یکی از پر کاربردترین روش¬های جداسازی می¬باشد که ابتدا برای جداسازی آب و الکل مورد استفاده قرار گرفته است. در تقطیر دو جزئی که مورد بحث این فصل می¬باشد، دو جزء بر اساس توزیع بین دو فاز مایع و بخار از یکدیگر جدا می¬شوند. اگرچه در صنایع نفت و پتروشیمی ممکن است تقطیر دو جزئی کمتر رخ دهد اما بررسی روش¬های ساده که باعث افزایش درک مهندسان از این فرآیند شود، بسیار مفید است ضمناً یکی از روش¬های حل مسائل پیچیده تقطیر چند جزئی، تبدیل فرآیند به تقطیر دو جزئی و حل آن می¬باشد. از طرفی گاهی اوقات نرم¬افزارهایی همچون Hysys و Aspen Plus به راحتی قادر به حل مسائل تقطیر چند جزئی نیستند که در چنین حالتی ابتدا این مسائل توسط کاربر به تقطیر دو جزئی تبدیل شده تا پروفایل دما، دبی مایع و بخار در قسمت¬های مختلف برج بدست آید سپس نرم¬افزار مربوط بر اساس پروفایل حدس زده شده مسئله را حل می¬نماید. از آنجا که هدف بررسی روش¬هایی است که مهندسان بتوانند اثر پارامترهای مختلف را بر فرآیند تقطیر بهتر متوجه شده و مورد تحلیل قرار دهند، روش¬های ترسیمی بر روش¬های محاسباتی ارجحیت دارند. یکی از این روش¬های ترسیمی روش مک¬کیب- تیلی است. که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت. فرضیات روش مک¬کیب- تیلی در این روش که یک روش ترسیمی است هدف بدست آوردن تعداد سینی¬های لازم در برج تقطیر می¬باشد. روش مک¬کیب- تیلی بر فرضیات زیر استوار است. ۱- آنتالپی تبخیر دو جزء در همه دماها با هم برابر باشند ۲- از گرمای انحلال صرف¬نظر می¬شود. ۳- انتقال حرارت بین محیط و برج وجود نداشته باشد. ۴- مایع و بخار خروجی از هر سینی کاملاً در حال تعادل باشند. سه فرض اول باعث می¬شود که دبی مایع و بخار در هر قسمت ثابت باشد زیرا وقتی بخار از پایین برج به سمت بالای برج حرکت می¬کند جزء سبک (A) موجود در مایع تبخیر شده و وارد فاز بخار می¬شود و جزء سنگین (B) نیز میعان شده و از فاز بخار جدا می¬شود. وقتی جزء سنگین میعان می¬شود به اندازه آنتالپی تبخیرش انرژی آزاد می¬کند که این گرمای آزاد شده باعث تبخیر جزء سبک می¬شود. در صورتی که آنتالپی تبخیر هر دو جزء با هم برابر باشند به ازای هر یک گرم مول از جزء سنگین که میعان می¬شود، یک گرم مول جزء سبک تبخیر می¬شود و دبی مایع و بخار در هر قسمت از برج ثابت می¬ماند. که این پدیده در حقیقت انتقال جرم هم مولار غیرهمسو می¬باشد.

انتقال جرم هم مولار غیر همسو به گرمای انحلال نیز بستگی دارد به طور مثال فرض کنیم آنتالپی تبخیر هر دو جزء باشد وقتی یک گرم مول از جزء سنگین میعان می¬شود انرژی آزاد می¬شود و چون غلظت جزء سنگین در فاز مایع زیاد می¬شود گرمای انحلال به میزان آزاد می¬شود. پس با میعان یک گرم مول از جزء سنگین و انحلال در فاز مایع، جمعاً انرژی آزاد می¬شود که باعث تبخیر شدن از جزء سبک خواهد شد پس نتیجه می¬گیریم برای داشتن انتقال جرم هم مولار غیر همسو علاوه بر اینکه لازم است آنتالپی تبخیر اجزاء با یکدیگر برابر باشند، باید گرمای انحلال نیز وجود نداشته باشد. انتقال جرم هم مولار غیر همسو به انتقال حرارت بین برج و محیط نیز وابسته است به طور مثال فرض کنیم آنتالپی تبخیر هر دو جزء برابر باشد و گرمای انحلال نیز وجود نداشته باشد. وقتی که یک گرم مول جزء سنگین میعان می¬شود انرژی آزاد می¬شود در صورتی که اتلاف حرارتی بین برج و محیط به ازای یک گرم مول از میعان ایجاد شده باشد عملاً انرژی برای تبخیر جزء سبک باقی می¬ماند که تنها می¬تواند از جزء سبک تبخیر کند. پس برای داشتن انتقال جرم هم مولار غیر همسو باید هر سه شرط اول مک¬کیب- تیلی به صورت همزمان برقرار باشد. روش مک¬کیب- تیلی همانطور که قبلاً ذکر شد هدف از روش ترسیمی مک¬کیب- تیلی بدست آوردن تعداد سینی¬های لازم در برج تقطیر است برای این منظور لازم است مشخصات زیر را داشته باشیم. ۱- دبی، غلظت و حالت ترمودینامیکی خوراک ۲- غلظت محصول بالای برج ۳- غلظت محصول پایین برج رسم خطوط عملیاتی بین هر دو سینی از برج، مایع و بخار کنار یکدیگر عبور می¬کنند. غلظت جزء سبک در فاز بخار بر حسب غلظت جزء سبک در فاز مایع را خط عملیاتی گویند. با توجه به سه شرط اول روش مک¬کیب- تیلی، موازنه انرژی نقشی در خطوط عملیاتی ندارد و رسم خطوط عملیاتی فقط به موازنه جرم وابسته است.

روش پانچوان-ساواریت:

در فصل قبل روش مک¬کیب- تیلی مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در ابتدای فصل قبل ذکر شد این روش دارای فرضیاتی است که می¬تواند مسئله را از حالت واقعی دور کند به طور مثال ممکن است موادی که از یکدیگر جدا می¬شوند آنتالپی تبخیر یکسان نداشته باشد یا اینکه فقط در یکی دمای خاص آنتالپی آنها با هم برابر باشد و با تغییر دما آنتالپی تبخیر مواد تغییرات متفاوتی داشته باشد. در مثالی دیگر می¬توان به جداسازی اسیدها اشاره کرد و در این جداسازی نمی¬توان از گرمای انحلال صرف¬نظر کرد و نکته¬ای که خیلی اهمیت دارد این است که نمی¬توان از انتقال حرارت بین برج و محیط چشمپوشی نمود. مجموعه این موارد باعث می¬شوند که نتوان از روش مک¬کیب- تیلی به عنوان یک روش دقیق یاد کرد اما در عین حال این روش سادگی خاص خود را دارد و اثر پارامترهای مختلف بر تقطیر دو جزء را به خوبی به صورت ترسیمی نشان می¬دهد. همانطور که در روش مک¬کیب- تیلی مشاهده شد برای حل مسئله و رسم خطوط تعادل فقط از موازنه جرم استفاده می¬شد و با توجه به سه فرض اول این روش، نیازی به موازنه انرژی نبود. اما در صورتی که بخواهیم سه شرط اول این روش را حذف کرده و مسئله را به حالت واقعی نزدیک کنیم باید از موازنه جرم و انرژی به صورت همزمان بهره جست. برای این منظور می¬توان از روش پانچوان- ساواریت استفاده نمود. از آنجا که با نوشتن موازنه جرم و انرژی به صورت همزمان و رسم آن روی نمودار مک¬کیب- تیلی، خطوط عملیاتی تبدیل به منحنی عملیاتی می¬شوند و امتداد دادن منحنی همانند خط امکان¬پذیر نیست، پانچوان و ساواریت از دیاگرام آنتالپی- غلظت استفاده نمودند. پس لازم است قبل از تشریح روش پانچوان- ساواریت، به طور مختصر با دیاگرام آنتالپی- غلظت و طریقه استفاده از آن آشنا شویم


برچسب‌ها: شیمی, جرم, پلیمر, مهندسی شیمی, مهندسی پلیمر
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:5  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

کتاب عملیات انتقال جرم تریبال

Mass Transfer Operations by Robert E Treybal

لینک دانلود کتاب عملیات انتقال جرم تریبال

بخش اول

بخش دوم

کلمه عبور: chem-eng.persianblog.ir


برچسب‌ها: دانلود, کتاب, مهندسی شیمی, شیمی, جرم
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 8:2  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

کتاب مثال هایی از تحلیل سازه ها - examples in structural analysis

کتاب ارزشمندی که این بار معرفی می شود به نام examples in structural analysis کتابی است بسیار عالی در زمینه فهم و درک تحلیل و طراحی سازه ها که در 800 صفحه نگاشته شده است و به زبان انگلیسی می باشد ...

کتاب ارزشمندی که این بار معرفی می شود به نام examples in structural analysis کتابی است بسیار عالی در زمینه فهم و درک تحلیل و طراحی سازه ها که در 800 صفحه نگاشته شده است و به زبان انگلیسی می باشد .آنچه در این کتاب خواهید یافت درک مفاهیم تحلیل و طراحی سازه با اشکال بسیار عالی است.مثلا شما همیشه برای تحلیل یک سازه یک شکل دو بعدی دیده اید که یک سری بار وارده بر آن رسم شده و آن را حل می کنید اما شاید نتوانید بفهمید که این مسئله که حل می کنید بصورت سه بعدی چه چیز را نشان می دهد و بسیاری از چیزهای دیگر که واقعا خلاصه کردن این 800 صفحه در چند خط کار سختی است این کتاب 26 مگابایتی را دانلود بفرمایید و خودتان ببینید .

رمز فایل : www.gmo.ir

دانلود کتاب مثال هایی از تحلیل سازه ها - examples in structural analysis


برچسب‌ها: دانلود, تحلیل سازه, عمران, سازه, مقاومت مصالح
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۹۲ساعت 16:5  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع: تخصصی دانشجویان عمران ایران

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

ارشد 89

دفترچه سوالات كنكور ارشد عمران ۸۹ رو مي توانيد از لينك زير دريافت كنيد.

سوالات كنكور ارشد عمران ۸۹


برچسب‌ها: کنکور, کارشناسی ارشد, نمونه سوال ارشد, نمونه سوال, ارشد عمران
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:3  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

زلزله مصنوعی

هدفهای یک برداشت ژیوفیزیکی عبارتند از تعیین محل ساختارها یا اجسام زمین شناختی زیر زمین و در صورت امکان اندازه گیری ابعاد و ویژگیهای فیزیکی مربوط به آنها. یک برداشت ژیوفیزیکی شامل مجموعه اندازه گیریها‌ست که معمولاً با طرحی نظم‌دار بر روی سطح زمین، دریا یا هوا، یا بطور قائم در داخل چاه آزمایشی انجام می‌شود. یکی از روشهای اندازه گیریهای ژیوفیزیکی روش لرزه نگاری است. دو تکنیک لرزه‌ای مجزا وجود دارد، یکی از بازتاب و دیگری از شکست امواج کشسان در سنگها استفاده می‌کند.
در روش لرزه نگاری یا از امواج لرزه‌ای طبیعی تولید شده استفاده می‌شود و یا امواج لرزه‌ای بطور مصنوعی ایجاد می‌شود که در این صورت به آن زلزله مصنوعی می‌گوییم. در روش لرزه‌ای یک پالس کشسان یا به عبارت بهتر یک ارتعاش کشسان را در عمق کم، ایجاد و حرکت حاصله را در نقاط نزدیک بر روی سطح زمین با یک لرزه نگار کوچک یا «ژیوفون» آشکارسازی می‌نمایند.
انواع چشمه‌های لرزه‌ای : یک چشمه ایده‌آل باید پالسی تولید کند که فاصله زمانی آن از چند میلی‌ثانیه بیشتر نباشد. دامنه آن بزرگ باشد، و در عین حال بی‌خطر، ارزان و قابل تکرار باشد. همه این ملزومات در شارژ کوچکی از مواد منفجره که در چاله‌هایی تا عمق چند ده متری منفجر می‌شود جمع است. در اوایل دوران کاوشهای لرزه‌ای تقریبا تنها وسیله منحصر به فرد به شمار می‌آمد. امروزه گستردگی چشمه‌های غیرانفجاری به «شوت‌های» متعارف اضافه شده است. این چشمه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که در خشکی و آنهایی که در مناطق پوشیده از آب بکار گرفته می‌شوند.
چشمه‌های لرزه‌ای در خشکی : در خشکی شارژهای انفجار هنوز هم در برداشتهای بازتابی و در کارهای شکست مرزی که برد سطحی آنها بیش از 50 تا 100 متر است، مطابق با عمق بررسی بیش از 10 متر است، معمولاً بکار می‌رود. اینها منبع پالس خوبی با فرکانس و دامنه بالا ارایه می‌دهند، ولی اگر تولید داده‌های پیوسته در برداشتهای بازتابی مورد نظر باشد، در هر دورهنگاشت برداری چند حفاری سبک مورد نیاز است. امکان دارد حفر چاله‌های انفجار در محلهای دور دست غیرعملی باشد یا لایه‌های سطحی در حفاری مسایلی بوجود آورند که در این موارد ممکن است یکی از انواع چشمه‌های سطحی به جای مواد منفجره انتخاب شود.
چشمه‌های سطحی : این چشمه‌‌ها همگی امواج لرزه‌ای با دامنه کوچک تولید می‌کنند (که در مناطق پرجمعیت مزیتی به شمار می‌‌آید. ) و لذا ابتدا کاربرد گسترده‌ای نداشتند، تا اینکهنگاشت برداری مغناطیسی پدید آمد و این امکان را بوجود آورد که شماری از لرزه‌ نگاشتهای حاصل از تکرار چشمه در یک نقطه باهم جمع یا برانبارش شوند و اثر بزرگتری که قابل مقایسه با اثر انفجار یک ماده منفجره باشد، تولید گردد.
چشمه های سقوط وزنه : چشم‌‌های سقوط وزنه اغلب در اندازه‌گیریهای بررسی اولیهساختگاههای تا عمقهای حدود 10 متر بکار می‌رود که در آنها وزنه‌ای در حدود 10 کیلوگرم با افتادن از ارتفاع 4 - 3 متری با صفحه‌ای که بر روی زمین قرار داده می‌شود، برخورد می‌کند. یک تپک در دست مردی قوی می‌تواند همین اندازه انرژی لرزه‌ای تولید کند. در کاوش بازتابی عمیق، وزنه‌هایی چند صد ابر بزرگتر از ارتفاعی در همان حدود انداخته می‌شود و سقوط‌هایی چند در یک نقطه یا در نقطه‌هایی نزدیک به هم برای برانبارش در نگاشت برداری انجام می‌گیرد.
چشمه‌های شلیک‌گر گاز یا دانیوسایز : در اینج ضربه‌ای که به صفحه‌ای بر روی زمین وارد می‌شود از انفجار مخلوطی از پروپان - اکسیژن در اطاقک سنگینی بوجود می‌آید که به صفحه متصل است. سیم منفجر شونده که درست در زیر سطح زمین قرار می‌گیرد در جاهایی که انفجارهای متعارف دشوار است کاربرد مؤثری دارد و مزیتهایی از نظر ایمنی و استعمال دارا می‌باشد.
چشمه‌های لرزه‌ای دریایی : چشمه‌های لرزه‌ای دریایی تنوع بیشتری دارند که معروفترین آنهاشلیک‌گر هوا (air-gun) می‌باشد. ابن شلیک‌گرها حبابی از هوای فشرده را توسط پیستونی که با فرمان الکتریکی حرکت می‌کند رها می‌سازند و به صورت آرایه‌ای در پشت سر کشتی نگاشت‌بردار کشیده می‌شوند. کل انرژی رها شده توسط این آرایه شبیه انرژی حاصل از یک انفجار است. حبابی که بدین ترتیب توسط شلیک‌گر هوا یا چشمه‌های انفجاری تولید می‌شود، در حین بالا آمدن تا سطح آب، با فرکانسی که به انرژی و عمق چشمه ارتباط دارد، نوسان می‌کند. لذا موج لرزه‌ای تولید شده شامل پاس چشم اولیه و قطاری از «پاسهای حباب» است که لرزه نگاشت را آشفته می‌سازند.


برچسب‌ها: زلزله, مناطق زلزله خیز, مناطق امن زلزله, مقاوم سازی, گسل
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 7:51  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

زلزله های صد سال اخیر در ایران و جهان

منبع : ایران سازه

طی 100 سال اخیر، زلزله‌ در مناطق مختلف جهان، جان صدها هزار نفر را گرفته و پیشرفت‌هایى که بشر در زمینه زلزله شناسى کسب کرده، به میزان ناچیزى از شمار قربانیان این فاجعه طبیعى کاسته است پایگاه اینترنتى بخش فارسى بی.بی.سى تاریخچه‌اى از زلزله‌هاى یکصد سال اخیر جهان ارائه کرده که با استناد به گزارش این پایگاه، روزشمارى از آن را مى‌آوریم.
زلزله در ایران
بزرگترین زمین‌لرزه یک‌صد سال اخیر ایران، زلزله استان گیلان بوده که 21 ژوئن 1991 برابر با 31 خرداد 1369 روى داد و در اثر آن حدود 40 هزار نفر کشته شدند.
در زلزله بم نیز که 26 دسامبر 2003 برابر 5 دى 1382 روى داد نزدیک به 30 هزار نفر کشته شدند. در این زمین لرزه همچنین تقریبا تمام ارگ تاریخى بم ویران شد.
در زمین‌لرزه 22 فوریه 2005 برابر با 3 اسفند 1383 نیز که به بزرگى 4/6 درجه به مقیاس ریشتر در منطقه‌اى دور افتاده در نزدیکى شهر زرند در استان کرمان روى داد، صدها نفر کشته‌شدند.
در ماه مى 1997 نیز بیش از هزار و 600 نفر در بیرجند در شرق ایران در اثر وقوع زلزله اى به بزرگى 1/7 درجه در مقیاس ریشتر، کشته شدند.
زمین لرزه طبس نیز که ماه سپامبر 1978 برابر با شهریور 1356 در شمال شرق ایران روى داد، هزاران کشته بر جاى گذاشت.
زلزله سپتامبر 1962 در منطقه بوئین زهرا در نزدیکى قزوین در ایران بیش از 20 هزار کشته داشت.

زلزله در جهان:
بزرگترین زمین‌لرزه در جهان، زلزله‌اى بود که در آبهاى اقیانوس هند روى داد و سونامى یا تسونامى نام گرفت. در اثر این زمین‌لرزه که 26 دسامبر 2004 برابر با 5 دى 1383، به بزرگى 9 درجه در مقیاس ریشتر روى داد، امواجى عظیم سواحل بسیارى از کشورهاى آسیایى مجاور اقیانوس هند را درنوردید و به کشته شدن صدها هزار نفر و ناپدید شدن افراد بسیارى انجامید.

زمین‌لرزه 28 مارس 2005 که به بزرگى 7/8 درجه در مقیاس ریشتر سواحل جزیره نیاس در اندونزى واقع در غرب سوماترا را لرزاند، حدود 1300 نفر کشته شدند.

24 فوریه 2004: در اثر وقوع زمین لرزه در شهرهاى مدیترانه‌اى کشور مراکش، دست کم 500 نفر کشته شدند. الجزایر شاهد شدیدترین زلزله در بیش از دو دهه تاریخ خود بود. وقوع زلزله در 21 مه 2003 در این کشور 2000 کشته و بیش از 8000 مجروح بر جاى گذاشت. 1

مه 2003: در اثر زمین لرزه در منطقه جنوب شرق ترکیه، بیش از 160 نفر از جمله 83 کودک در یک خوابگاه کشته شدند.

24 فوریه 2003: زمین لرزه در منطقه شین جیانگ در غرب چین به کشته شدن بیش از 260 نفر و تخریب حدود 10 هزار خانه منجر شد.

31 اکتبر 2002: زلزله، تمامى شاگردان یک کلاس درس را در دهکده اى در جنوب ایتالیا به کام مرگ فرستاد. در این زمین‌لرزه ساختمان مدرسه در اثر زلزله بر سر کودکان فرو ریخت.

بزرگترین زمین‌لرزه هند نیز در 26 ژانویه 2001 روى داد. این زمین‌لرزه‌ که به بزرگى 9/7 درجه در مقیاس ریشتر بود، بخش اعظم ایالت گوجرات در شمال غرب هند را نابود کرد و 20 هزار کشته برجاى گذاشت. در اثر این زلزله، بیش از یک میلیون نفر بى خانمان شدند. شهرهاى بوج و احمدآباد متحمل سنگین ترین خسارات ناشى از این زلزله شدند. 12

نوامبر 1999: در اثر وقوع زلزله اى به قدرت 2/7 در مقیاس ریشتر در شهر "دوچه" در شمال غربترکیه، حدود 400 نفر جان باختند.

21 سپتامبر 1999: زلزله اى به بزرگى 6/7 درجه در مقیاس ریشتر در تایوان رخ داد و حدود دوهزار و 500 نفر را به کام مرگ فرستاد. تمامى شهرهاى این جزیره در اثر زلزله خسارت دیدند.

17 اوت 1999: زلزله اى به بزرگى 4/7 درجه در مقیاس ریشتر شهرهاى "ازمیت" و "استانبول" ترکیه را به لرزه درآورد و بیش از 17 هزار کشته بر جاى گذاشت. 30

مه 1998: وقوع زمین شدید در شمال افغانستان به کشته شدن بیش از چهار هزار نفر منجر شد.

27 مه 1995: جزیره دورافتاده ساخالین در روسیه صحنه وقوع یک زلزله شدید به بزرگى 5/7 درجه در مقیاس ریشتر بود که یک هزار و 989 روس در اثر آن کشته شدند.

17 ژانویه 1995: زلزله در شهر کوبه ژاپن که کشورى زلزله‌خیز است و این امر در آنجا امرى عادىمحسوب مى‌شود به کشته شدن 6 هزار و 430 نفر منجر شد.

30 سپتامبر سال 1993 : در اثر وقوع زلزله در غرب و جنوب هند، حدود 10 هزار نفر کشته شدند.

7 دسامبر 1988: زلزله اى به بزرگى 9/6 درجه در مقیاس ریشتر مناطق شمال غرب جمهورى ارمنستان را به لزره درآورد و 25 هزار کشته بر جاى گذاشت.

سپتامبر 1985: مکزیکوسیتى ، پایتخت مکزیک، شاهد زلزله اى شدیدى بود که ساختمان ها را با خاک یکسان کرد و بیش از 10 هزار کشته بر جاى گذاشت.

28 ژوئیه 1976: در شهر تانگشان چین زلزله اى رخ داد که شهر را به ویرانه اى تبدیل کرد و جان دست کم 250 هزار نفر را گرفت.

23 دسامبر 1972: در شهر "ماناگوآ"، پایتخت نیکاراگوئه زلزله اى به بزرگى 5/6 درجه در مقیاس ریشتر رخ داد و تا 10 هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. ساختمان هاى بلندى که بدون رعایت اصول ایمنى ساخته شده و به راحتى فروریختند، عامل فاجعه اى خوانده شد که آغازگر آن زلزله بود.

31 مه 1970: زمین‌لرزه رشته‌کوه‌هاى "آند" در کشور پرو، باعث رانش زمین شد، شهر یونگى را مدفون کرد و 66 هزار را به کام مرگ فرستاد.

26 ژوئیه 1963: زلزله اى به بزرگى 9/6 درجه در مقیاس ریشتر شهر "اسکوپیه"، مرکز مقدونیه را به لرزه درآورد و یک هزار نفر را کشت.

22 مه 1960: شدیدترین زلزله اى که تاکنون در جهان ثبت شده به بزرگى 5/9 درجه در مقیاس ریشتر کشور شیلى را ویران کرد.

بزرگترین زمین‌لرزه یکصد سال اخیر ژاپن نیز اول سپتامبر 1923 در توکیو روى داد و به کشته شدن 142 هزار و 800 نفر منجر شد.

18 آوریل 1906: در سانفرانسیسکو، یک رشته زمین‌لرزه‌هاى شدید به وقوع پیوست که تا یک دقیقه ادامه یافت. در پى وقوع این زمین لرزه، بین 700 تا 3000 نفر یا در اثر فرو ریختن ساختمان ها و یا بروز حریق کشته شدند.


برچسب‌ها: زلزله, مناطق زلزله خیز, مناطق امن زلزله, مقاوم سازی, گسل
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 7:48  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

امن ترین و زلزله خیز ترین نقاط تهران

منبع : ایران سازه

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران و بر اساس نقشه مکان یابی بلند مرنبه سازی، محله قدیم تهران موسوم به ارگ قدیم امن ترین ناحیه از نظر وجود گسلهای زلزله میباشد. با وجود سه گسل اصلی شمال، شرق و گسل ری در جنوب کمتر قسمتی را میتوان یافت که در فاصله ای مناسب از سه گسل فوق واقع شده باشد. گسل شمال تهران از لشکرک و سوهانک شروع شده تا فرحزاد و حصارک و از آنگاه به سوی غرب امتداد می یابد. این گسل در مسیر خود، نیاوران، تجریش، زعفرانیه، الهیه و فرمانیه را در بر میگیرد. گسل ری جنوب تهران نیز که در صورت فعالیت پرتلفات ترین گسل کشور و شاید جهان باشد از جاده خاوران شروع و با گذر از دولت آباد و حرکت بر روی جاده کمربندی تهران در حد نصاب کوره های آجرپزی چهار دانگه پایان می یابد.
گسل شرق نیز که توانایی قوی ترین زلزله را دارا است از شرق به تهران وارد شده و با گذر از اراضی سرخه حصار و حرکت بر روی بزرگراه شهید بابایی تا مجیدیه و سید خندان امتداد می یابد. جالب اینجاست که اکثر حریمهای انتقال نیروی شهر تهران نیز بر روی همین گسلهای زلزله واقع شده است. در این میان تک گسل ملاصدرا نیز که از خیابان شریعتی تا شهرک غرب انتقال یافته، محلات ونک، میرداماد، سعادت آباد و شهرک غرب را نا ایمن ساخته است. از محلات به نسبت امن تر شهر تهران میتوان به راه آهن، محور نواب، محور خیابان انقلاب و آزادی هفت چنار به علاوه ارگ قدیم تهران اشاره کرد. ارگ قدیم تهران حد فاصل خیابان شوش، هفده شهریور، انقلاب و کارگر جنوبی را شامل میشود که بازار تهران، خیابان مولوی، میدان بهارستان، میدان امام خمینی، محله امیریه و خیابان جمهوری اسلامی را شامل میشود. به نظر میرسد که مکانیابی حاصل از تحربه چند صد ساله مردم ساکن تهران که منجر به تشکیل محدوده ارگ قدیم شهر شده، بسیار قابل اعتمادتر از مکان یابی سالهای کنونی در گسترش و احداث شهرک های حاشیه ای شهر تهران می باشد.
امن ترین نقاط کلانشهر تهران:
با توجه به مقیاس و اندازه نقشه بحث به صورت منطقه ای و محله ای با نگاهی به اثر شهریاستراتژیک تهران نقاط نا امن ومهم به ترتیب زیر خواهد بود:
ساختمان مدرن اسناد ملی ایران دقیقا روی گسل معظم سید خندان و در فاصله 100 متری محل تقاطع این گسل با گسل داوودیه.
ساختمان عظیم بانک مرکزی که شبیه برجهای دوقلوی نیویورک است مابین فاصله 200متری از گسل داوودیه و 400 متری گسل سید خندان.
ساختمان بلند مرتبه و سنگین روزنامه اطلاعات در کنار گسل واقع در زیر بزرگراه جهان کودک واقع است و همچنین در پشت آن ساخنمان گسل سید خندان قرار دارد.
مجموعه ساختمان های کتابخانه ملی ایران -که یکی از سازه هایی است که مورد بازدید دانشجویان مهندسی عمران قرار می گیرد- بر روی طاقدیسهای داوودیه قرار دارد.
ساختمان بلند مرتبه بنیاد مستضعفان در کنار گسل تلویزیون واقع شده است.
ساختمان عظیم وزارت راه مابین دوگسل تلویزیون باختری و عباس آباد در فاصله حدودا 200متری مابین واقع شده است.
ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی و مدرن و در حال ساخت آتی ساز در کنار هتل اوین، در محل تقاطع گسل محمودیه و گسل عمود بر آن قرار دارند.
تنها پل معلق تهران یعنی پل پارک وی که در تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه چمران واقع است دقیقا روی گسل محمودیه قرار دارد.
پل بزرگراه صدر روی خیابان دکتر شریعتی گسل قیطریه را قطع کرده است.
نقاطی که در ذیل خواهد آمد در حال حاضر محله هایی هستند که در مجاورت یا بر روی گسل قرار گرفته اند:
ازشرق و شمال شرقی منطقه زربند، سوهانک، ازگل،استخر، حکیمیه، هنگام، نارمک و بزرگراه بابایی بر روی گسل هایی به نام های تلو پایین،کوثر و گسل نارمک که از ده نارمک آغاز و انتهای آن در خیابان استادحسن بنا می باشد.
در منطقه شمال تهران نیز دارآباد، اقدسیه، پاسداران، کاشانک، قیطریه، کلاهدوز، بزرگراه صدر، دزاشیب، میدان تجریش، سعدآباد، زعفرانیه، ولنجک، نمایشگاه بین المللی، مقدس اردبیلی،دره پونک، بزرگراه نیایش تا سولقان بر روی گسل های شمال تهران، نیاوران و محمودیه قرار دارند.
مناطق میدان ونک، حقانی، ملاصدرا، چمران، ایران زمین در شهرک غرب نیز بر روی گسل داوودیه قرار دارند.
از جنوب نیز مناطق ابن بابویه، میدان بروجردی، بزرگراه آزادگان، میدان معراج، صالح آباد، جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی، مناطق جنوبی یافت آباد، باغ چهاربری بر روی گسل شهر ری قرار دارند که شاید فعال ترین گسل های جهان می باشد. متأسفانه این گسل در صورت بروز زلزله به منطقه ای باتلاقی تبدیل شده و فرو نشست خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران و بر اساس نقشه مکان یابی بلند مرتبه سازی، محله قدیم تهران موسوم به ارگ قدیم امن ترین ناحیه از نظر وجود گسلهای زلزله می باشد. با وجود سه گسل اصلی شمال، شرق و گسل ری در جنوب کمتر قسمتی را می توان یافت که در فاصله ای مناسب از سه گسل فوق واقع شده باشد. گسل شمال تهران از لشکرک و سوهانک شروع شده تا فرحزاد و حصارک و از آنجا به سوی غرب امتداد می یابد. این گسل در مسیر خود، نیاوران، تجریش، زعفرانیه، الهیه و فرمانیه را در بر می گیرد. گسل ری درجنوب تهران نیز که در صورت فعالیت پرتلفات ترین گسل کشور و شاید جهان می باشد از جاده خاوران شروع و با گذر از دولت آباد و حرکت بر روی جاده کمربندی تهران در حد نصاب کوره های آجرپزی چهار دانگه پایان می یابد. گسل شرق نیز که توانایی قوی ترین زلزله را دارا است از شرق به تهران وارد شده و با گذر از اراضی سرخه حصار و حرکت بر روی بزرگراه شهید بابایی تا مجیدیه و سید خندان امتداد می یابد. جالب اینجاست که اکثر حریم هایانتقال نیروی شهر تهران نیز بر روی همین گسل های زلزله واقع شده است.
در این میان تک گسل ملاصدرا نیز که از خیابان شریعتی تا شهرک غرب انتقال یافته، محلات ونک، میرداماد، سعادت آباد و شهرک غرب را نا ایمن ساخته است. احداث برج میلاد نیز دقیقاً در مجاورت این گسل صورت گرفته است. از محلات به نسبت امن تر شهر تهران می توان به راه آهن، محور نواب، محور خیابان انقلاب و آزادی، هفت چنار به علاوه ارگ قدیم تهران اشاره کرد. ارگ قدیم تهران حد فاصل خیابان شوش، هفده شهریور، انقلاب و کارگر جنوبی را شامل می شود که بازار تهران، خیابان مولوی، میدان بهارستان، میدان امام خمینی، محله امیریه و خیابان جمهوری اسلامی را شامل می شود. به نظر می رسد که مکان یابی حاصل از تجربه چند صد ساله مردم ساکن تهران که منجر به تشکیل محدوده ارگ قدیم شهر شده، بسیار قابل اعتمادتر از مکان یابی سالهای کنونی در گسترش و احداث شهرکهای حاشیه ای شهر تهران می باشد.


برچسب‌ها: زلزله, مناطق زلزله خیز, مناطق امن زلزله, مقاوم سازی, گسل
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 7:43  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شماره استاندارد: 198
موضوع: فرآورده های نفتی-اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری به روش باز کلیولند-روش آزمون
تجديد نظر: 1
سال تصويب: 1386
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/198.pdf
ICS_Code: 75/080
رشته : کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر


برچسب‌ها: استاندارد ملی ایران, دانلود, isiri, استاندارد, Download
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:19  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع: تخصصی دانشجویان عمران ایران

دانلود سوالات کارشناسی ارشد عمران سال ۸۱ تا ۸۷ :

برای دانلود روی لینکهای زیر کلیک کنید.

1381 و 1382 و 1383 و 1384 و 1385 و  1386 و 1387


برچسب‌ها: دانلود, کارشناسی ارشد, عمران, ارشد عمران, نمونه سوالات ارشد عمران
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ساعت 18:0  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود كتاب راهنماي مبحث دهم

كتاب بسيار ارزشمند راهنماي مبحث دهم آئين نامه فولاد ايران كه مثال هاي بسياري در مورد طراحي سازه هاي فولادي ذكر شده براي استفاده دانشجويان ومهندسين عمران را از لينك زير در دو بخش مي توانيد دانلود نمائيد.

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

پسورد: www.iranomran.com

منبع :www.iranomran.com


برچسب‌ها: دانلود, راهنمای عمران, کتاب عمران, مبحث, نظام مهندسی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ساعت 17:58  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شماره استاندارد: 147
موضوع: رزوه های متریک برای کاربردهای عمومی -اندازه های انتخابی پیچ ها، پیچ های مهره خور و مهره ها ISO
تجديد نظر: 3
سال تصويب: 1386
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/147.PDF
ICS_Code: 21/040/10
رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی


برچسب‌ها: استاندارد ملی ایران, دانلود, isiri, استاندارد, Download
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ساعت 0:1  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود مجموعه برنامه‌های کاربردی جهت استفاده در دفترچه‌های محاسبات سازه‌ای (تحت Excel)

منبع : وبلاگ شخصي مهندس احمدرضا جعفري

نویسنده: احمدرضا جعفری

شرح برنامه‌ها:

این مجموعه شامل برنامه‌‌های مختلفی است که مناسب برای استفاده در دفترچه‌های محاسبات سازه‌ای هستند. این برنامه‌ها به شرح زیرند:

1- برنامه طراحی تیرهای کامپوزیت برای اجرای آنها با برشگیر در دو حالت با و بدون پایه‌های موقت

2- برنامه طراحی صفحه ستون

3- برنامه طراحی اتصالات ساده تیر به ستون

4- برنامه طراحی اتصالات بادبندی

5- برنامه طراحی بادبند طبق ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800

6- محاسبه نیروهای زلزله به روش استاتیکی مطابق ویرایش 3 برای ساختمانهای تا 7 طبقه

7- محاسبه مشخصات مقاطع مرکب مختلف برای تیر و ستون

8- برنامه طراحی بست‌های افقی در ستون‌های پاباز

9- برنامه طراحی تیر - ستون

10- برنامه طراحی تیرهای بتنی مستطیلی یا Tشکل با یا بدون آرماتور فشاری برای خمش و تیر مستطیلی برای برش

11- برنامه طراحی پی تکی

12- برنامه طراحی تیرچه به همراه کنترل خیز تیرچه

دریافت فایل: مجموعه برنامه‌های کاربردی جهت استفاده در دفترچه‌های محاسبات
سازه‌ای تحت اکسل - 0.43 مگابایت)


برچسب‌ها: دانلود, نرم افزار, عمران, زلزله, آیین نامه
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 16:26  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود نرم‌افزار تخصصی 2800 ویرایش سوم

منبع : وبلاگ شخصي مهندس احمدرضا جعفري

نویسنده: احمدرضا جعفری

شرح برنامه:

این نرم افزار با توجه به شرایط ویرایش سوم آیین نامه 2800 قادر به انجام کارهای زیر است:

1- محاسبه نیروهای زلزله وارد بر طبقات سازه

2- محاسبه وزن هر طبقه با توجه به اطلاعات ورودی

3- محاسبه نیروهای وارد بر دیافراگم‌های طبقات

4- کنترل سیستم سازه‌ای با توجه به محدودیتهای آیین نامه

5- محاسبه لنگرهای پیچشی با احتساب پیچش اتفاقی در صورت لزوم

6- محاسبه ضرایب تشدید برون مرکزی اتفاقی با توجه به تغییر مکانهای وارد شده توسط کاربر

7- کنترل واژگونی

8- محاسبات پی-دلتا

9- محاسبه تغییر مکانهای مجاز طبقات

10- ارایه برخی توصیه‌ها با توجه به مفاد آیین‌نامه با توجه به مشخصات سازه

دریافت فایل: نرم‌افزار تخصصی 2800 ویرایش سوم - 1.44 مگابایت)


برچسب‌ها: دانلود, نرم افزار, عمران, زلزله, آیین نامه
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 16:13  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

tahlil1 shomali جزوه تحلیل سازه 1

تحلیل به عنوان سخت ترین رشته مهندسی عمران نیازمند تمرین و تمرکز بسیار است، دانستن نکات کلیدی در تحلیل سازه نیز از مهمترین مسائل پیش روی دانشجوی عمران است ، جزوه کنونی در 148 صفحه توسط مهندس شمالی تدریس شده است و بصورت دستنویس است. این جزوه شما را قادر خواهد ساخت تا نکات و روشهای حل مسائل را بخوبی بیاموزید .


دانلود دانلود مستقیم : تحلیل سازه

tag حجم فايل : 13.5 مگابایت

پسورد پسورد فايل : www.mohandesyar.com

منبع لینک منبع


برچسب‌ها: دانلود, سازه, مقاومت مصالح, استاتیک, فولاد
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 17:15  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شماره استاندارد: 100
موضوع: ميخ مفتولي
چاپ: 3
تجديد نظر: 1
سال تصويب: 1373
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/100.htm
ICS_Code: 21/060/50
ICS_T1: سيستم هاي مکانيکي و اجزاء براي مصارف عمومي
رشته : مکانيک و فلزشناسي


شماره استاندارد: a-100
موضوع: ميخ مفتولي- ويژگيها و روشهاي آزمون(اصلاحيه شماره 1)
تجديد نظر: 1
سال تصويب: 1385
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/a-100.pdf
ICS_Code: 21/060/50
رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی


برچسب‌ها: استاندارد ملی ایران, دانلود, isiri, استاندارد, Download
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 2:6  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شماره استاندارد: 94
موضوع: دوچرخه ها - پره ها
تجديد نظر: 1
سال تصويب: 1388
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/94.pdf
ICS_Code: 43/150
رشته : کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه


برچسب‌ها: استاندارد ملی ایران, دانلود, isiri, استاندارد, Download
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 1:38  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شماره استاندارد: 82
موضوع: قابلمه غذاپزي
چاپ: 0
تجديد نظر: 0
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/82.doc
ICS_Code: 97/040/60
ICS_T1: تجهيزات و لوازم خانگي - ورزشي، سرگرمي
رشته : ايمني وسايل سرگرمي و کمک آموزشي کودکان - مکانيک و فلزشناسي - مهندسي برق و الکترونيک - پوشاک و فرآورده هاي نساجي و الياف


برچسب‌ها: استاندارد ملی ایران, دانلود, isiri, استاندارد, Download
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 0:26  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : مرجع دانشجویان و مهندسین عمران

ریاضی دانشگاه شریف

لینک های مستقیم دانلود از سرور سایت جامع عمران

دانلود ریاضی 1دانشگاه شریف

دانلود ریاضی 2 دانشگاه شریف

لینک های کمکی:

دانلود ریاضی 1

دانلود ریاضی 2


برچسب‌ها: دانلود, محاسبات, ریاضیات, ریاضی, جزوه
+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:16  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : مرجع دانشجویان و مهندسین عمران

جزوه ای که امروز معرفی میشود مربوط است به یک جزوه استاتیک بسیار عالی از یکی از بهترین کلاسهای کنکور و از یکی از بهترین اساتیک این کلاسها این جزوه 72 صفحه ای در دو نسخه سبک با حجم 11 مگابایت و نسخه با کیفیت کامل با حجم 29 مگابایت قابل دانلود است . از این جزوه میتوانید در هر زمینه ای از جمله کنکورهای مختلف مثل کاردانی به کارشناسی که نیاز به مطالعه استاتیک دارد استفاده کنید همچنین برای دوستانی که در حال پاس کردن این درس هستند هم خیلی مفید واقع میشود.پس درنگ نکنید و به دانلود مستقیم این جزوه بپردازید

جزوه استاتیک

دانلود نسخه سبک جزوه استاتیک کنکور

دانلود نسخه با کیفیت کامل جزوه استاتیک کنکور


برچسب‌ها: دانلود, جزوه استاتیک, استاتیک, محاسبات, محاسبات فنی
+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 12:20  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

Design_of_hydraulics-Water_Structures

طراحی سازه های هیدرولیکی

لینک دانلود


برچسب‌ها: دانلود, طراحی, سازه, هیدرولیک, سازه هیدرولیکی
+ نوشته شده در  جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ساعت 12:11  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شماره استاندارد: 43
موضوع: شيشه
چاپ: 0
تجديد نظر: 0
فايل: http://www.isiri.org/portal/files/std/43.htm
ICS_Code: 81/040
ICS_T1: صنايع شيشه و سراميک
رشته : مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني


برچسب‌ها: استاندارد ملی ایران, دانلود, isiri, استاندارد, Download
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ساعت 23:58  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

نقشه برداری - نیلفروشان ( فرامرز )

http://www.anst.uu.se/fanil839/flinks.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعات موضوعی در علوم ژئوماتیک

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت شخصی فرید اسماعیلی

http://www.faridesm.byethost14.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دکتر رامین کيامهر

http://www.irangeodesy.tk

http://www.kiamehr.ir

http://geodesy.50webs.com/online.htm


برچسب‌ها: نقشه برداری, ژئودزی, ژئوماتیک
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:30  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

محاسبات آنلاین در سیستم تصویر ( Map Projections )

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html


برچسب‌ها: نرم افزار, Map Projections, ماشین حساب آنلاین, Map Projection Overview
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ساعت 19:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : ایران سازه

تبدیل مختصات آنلاین در سیستم تصویر Transverse Mercator Calculator
http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15706#66086
تبدیل طول و عرض جغرفیایی ( فی - لاندا ) به ( E,N ( E,N
Transverse Mercator Calculator
http://www.dmap.co.uk/ll2tm.htm


برچسب‌ها: تبدیل واحد, ماشین حساب آنلاین, Transverse, Mercator, Transverse Mercator, Calculator, نرم افزار
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۱ساعت 19:42  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : ایران سازه

پاورپوینت روش مقاوم سازي پل در مقابل زلزله

(مقاوم سازي پل گلدن گيت ژاپن )

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: دانلود, پاورپوینت, مقاوم سازي, پل, زلزله, پل سازی, مقاوم سازی سازه, سازه, سازه پل, ppt
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 21:18  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

سایت های تخصصی ایرانی

آدرس
نام
www.tehrancivileng.ir
انجمن صنفی مهندسان عمران شهر تهران
www.issiran.com
انجمن آهن و فولاد ایران
www.ici.ir
انجمن بتن ایران
www.chilan.ir
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران
www.gsoi.ir
انجمن زمین شناسی ایران
www.acco.ir
انجمن شرکت های ساختمانی
www.omran.net
انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
www.ieea..ir
انجمن مهندسی زلزله ایران
www.irsen.org
انجمن متخصصان محیط زیست
www.iiees.ac.ir
پژوهشگاه مهندسی زلزله
www.farsnezam.org
دفتر فنی وزارت مسکن و شهر سازی
www.nhlo.gov.ir
سازمان ملی نظام و مسکن
www.nezam.ir
سازمان نظم مهندسی ساختمان
www.ncc.org.ir
سازمان نقشه برداری کشور
www.bhrc..gov.ir
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
www.udro.org.ir
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
www.irancivil.ir
پایگاه اطلاع رسانی متخصصان ساختمان
www.irancivilcenter.com
پایگاه اطلاع رسانی صنعت ساخت و ساز
www.omran.net
پایگاه اطلاع رسانی عمران
www.civilica.com
مرجع تخصصی عمران
www.uan.ir
پایگاه هطلاع رسانی شهرسازی و معماری

سایت های تخصصی خارجی

www.aci-int.org

انجمن بتن آمریکا

www.iabse.ethz.ch

IABSE

www.asce.org

مهندسان ساختمان آمریکا

www.cmec.org

سازمان مصالح مهندسی ساختمان

www.fmb.org.uk

فدراسیون ساختمان سازان عمده

www.wallaceresearch.net

معماری جهانی

سایت های تخصصی مهندسي زلزله

جهت مشاهده سایت های بیشتر به ادامه مطلب بروید 


برچسب‌ها: سایت های مفید, محیط زیست, عمران, زلزله, ساختمان, معماری, فولاد, زمین شناسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 21:8  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

نوآوري و شکوفايي سازماني مديريت راهبردي مديريت کيفيت رفتار سازماني

مديريت اسلامي مديريت دانش مديريت بحران بودجه بندي

مديريت زنجيره تامين بازاريابي و CRM مديريت پروژه فن آوري اطلاعاتIT

مديريت توليد و عمليات مديريت بهره وري آينده پژوهي مديريت بازرگاني

مديرين منابع انساني مديريت مشارکتي مديريت تغيير مديريت دولتي

مديريت/مهندسي ارزش مهندسي سيستم ها مديريت ريسک مديريت آموزشي

مديريت اقتصادي و مالي مديريت کارآفريني مديريت توسعه مديريت شهري

سازمانهاي يادگيرنده مديريت زمان مديريت R & D مهندسي مجدد

نظام هاي ارزيابي عملکرد و کنترل فرهنگ و جو سازماني انگيزش توانمندسازي

مفاهيم نوين در سازمانها اقتصاد مهندسي تصميم گيري الگوبرداري

ساختار و معماري سازماني حسابرسي و حسابداري برنامه ريزي رهبري

جنبش نرم افزاري توليد علم اخلاق حرفه اي شبکه هاي عصبي تعاوني ها

تعالي و بالندگي سازماني تئوري فازي سازمان هاي چابک تجارت الکترونيک

مورد کاوي متن کامل جزوات درسي متن کامل کتاب ها Knowledge Management


برچسب‌ها: نوآوري, شکوفايي, مديريت راهبردي, مديريت کيفيت, رفتار سازماني, مقاله, مدیریت
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 20:53  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

خانه های عجیب

منبع: www.iiiWe.com

تهیه و تنظیم:سمیرا فتاحی

شرح کامل در ادامه مطلب


برچسب‌ها: خانه های عجیب, معماری, طراحی ساختمان, نما, ساختمان, بنا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 23:11  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع: www.iiiWe.com
عیوب جوشکاری در مهندسی جوش و ساختمان
مقدمه

چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می‌توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.تکرار می‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست.
تهیه و تنظیم:
شرح کامل در ادامه مطلب

برچسب‌ها: جوش, عیوب جوش کاری, جوش کاری, اتصالات جوشی, اتصالات فولادی, فولاد, صنعت جوش, بازرسی جوش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 22:33  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

بسمه تعالی

کار ترموستات در موتور چیست؟

ترموستات :

ترموستات وسيله اي است براي تنظيم درجه حرارت موتور اتومبيل كه بطور خودكار گرماي موتور را د رحد ايده ال كه حدود 85 درجه است نگه مي دارد .

لازم به توضيح است كه براي عملكرد درست موتور ، دماي آن بايد در محدوده معيني نگه داشته شود سرد بودن موتور باعث مي شود كه غلظت روغن بالا رود و روانكاري قطعات به خوبي صورت نگيرد و گرم بودن بيش از حد آن هم باعث مي شود روغن خيلي رقيق شود و خاصيت روان كنندگي خود را از دست بدهد بنا براين ضرورت كامل دارد كه دماي موتور در حد 85 در جه سانتيگراد نگه داشته شود .

.

شرح کامل در ادامه مطلب


برچسب‌ها: ترموستات, خودرو, مکانیک خودرو, رانندگی در زمستان, سیستم خنک کننده, سیستم گرم کننده, بخاری ماشین, بخار خودرو, زمستان, مبدل حرارتی, گرمایش, سرمایش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ساعت 0:7  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

بانك آخرين لرزه هاي ثبت شده در ایران

منبع : پایگاه ملی داده های علوم زمین

http://www.ngdir.ir/earthquake/PCurrentEarthquakeMap.asp

حتما به سایت مربوطه مراجعه نمایید...


برچسب‌ها: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی, گسل, زمین لرزه, زلزله, فسیل شناسی
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 16:18  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : سازمان زمین شناسی

زمين شناسى ايران--- چينه شناسى، گسل ها و زمينلرزه ها و فسيل شناسى

http://hfarahani48.persiangig.com/image/motefarege/gsi_ir-1.JPG

اظلاعات نقشه ای شامل:

فهرست لايه ها

نقشه های زمين شناسی

داده های ژئوشيمی

ژئوفيزيک هوائی

اکتشافات معدنی

نقشه های توپوگرافي

تصاوير ماهواره ای

مدل ارتفاع رقومی (DEM)

نقشه های اطلاعات پايه

برای دسترسی و مطالعه حتما به سایت اصلی متصل شوید...


برچسب‌ها: زمین شناسی, نقشه زمین شناسی, گسل, زمین لرزه, زلزله, فسیل شناسی
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران2،500،000/1

نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران با مقياس 1:2500000 بر اساس نتايج حاصل از عمليات پيمايش هوائي مغناطيسي در سال 1373 توسط امامقلي يوسفي در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور تهيه گرديده است.فاز نهايي فرايند رقومي سازي نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران به صورت Gis Ready , پس از تدوين مدل داده آن , توسط پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور , در تاريخ 5/8/1382 به اتمام رسيد.لازم به توضيح است نقشه مذكور از نظر شبكه مختصاتي حاوي نكات حائز اهميتي است كه كاربران با مراجعه به آدرس ذيل اطلاعات بيشتري كسب خواهند نمود.

http://www.ngdir.ir/MagneticLineament/PMagneticLineament.asp


برچسب‌ها: خطوط مغناطیسی زمین, مغناطیس, زمین, مغناطیسی زمین, نقشه برداری, نقشه, زمین شناسی
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 15:44  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

نرم افزار تحت اکسل جهت تهیه چک لیست آئین نامه زلزله 2800 ایران

http://www.4shared.com/file/256228512/d241fbca/Seismic_Resistant_Design_Of_Bu.html


برچسب‌ها: آیین نامه, دانلود, زلزله, 2800 ایران, اکسل, نرم افزار, چک لیست, آیین نامه 2800
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 0:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : انجمن عمران گلستان

دانلود کامل کتاب مقاومت مصالح تالیف دکتر حجت ا.. عادلی به ترتیب فصول

 • فصل اول : کشش و فشار
 • فصل دوم : سازه های کششی و فشاری هیپر استاتیک
 • فصل سوم : رفتار غیر ارتجاعی و تحلیل خمیری سازه های کششی و فشاری
 • فصل چهارم : تنش های برشی مستقیم و اتصالات با پیچ و پرچ
 • فصل پنجم : تحلیل تنش و کرنش
 • فصل ششم : پوسته ها و مخازن جدار نازک تحت فشار
 • فصل هفتم : نیروی برشی و لنگر خمشی
 • فصل هشتم : تنش در تیرها
 • فصل نهم : پیچش
 • فصل دهم : تغییر شکل تیرها
 • فصل یازدهم : تیرهای هیپراستاتیک
 • فصل دوازدهم : کاربرد توابع استثنائی در تحلیل تیرها
 • فصل سیزدهم : ستونها
 • ضمایم و پیوستها

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید

 


برچسب‌ها: دانلود, کتاب, مقاومت مصالح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 0:39  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران

یک نمونه تصویر محاسباتی انحراف مغناطیسی کل ایران که توسط دکتر یحیی جمور و دکتر علی سلطانپور از سازمان نقشه برداری کل کشور که بر اساس مدل جهانی IGRF2000 انجام گرفته است را برای اطلاع و بهره گیری در کارهای مختلف مهندسی و کنترل ارائه می نمایم امید است مورد توجه علاقمندان واقع گردد...

برداشتهای شخصی:

توضیح اینکه در این شکل برای کل ایران انحراف مغناطیسی از عرض جغرافیایی 24 درجه تا 40 درجه با تغییرات حداقل در جنوب با 24 دقیقه و با حداکثر تغییرات در شمال و شمال غرب ایران حدود 5 درجه می باشد. برای سالهای مختلف مدلهای دیگری نیز وجود دارد و بر اساس زمان انحراف مغناطیسی تغییر خواهد کرد ...

تغییرات در کل و بصورت جهانی دیده شده است و از تغییرات محلی صرف نظر شده است...

یکی ار دلایل تغییر انحراف مغناطیسی به علت عدم انطباق محور دورانی زمین با محور دورانی مغناطیسی زمین است.

تغییرات جرم ( توزیع جرم غیر یکنواخت ) و تغییرات جاذبه زمین و تاثیرات دیگری همچون اثر خورشید و ماه (پرسشن و نوتیشن ) باعث تغییرات محور قطبی کره زمین است...

موارد کاربرد:

1 ) در کلیه نقشه های متوسط مقیاس یا بطور کلی نقشه ها برای توجیه نقشه با قطب نما و محاسبه انحراف شبکه لازم است و نسبت به مرکز شیت نقشه در پایین نقشه آورده می شود

2) در تعیین قبله با قطب نما

3 ) استخراح معادن با استفاده از اندازه گیری انحراف مغناطیسی( با تغییرات انحراف مغناطیسی در واقع نوع مواد زمین نیز تغییر کرده است )...

و...

مدل جهانی برای محاسبات انحراف مغناطیسی

Determination of the IGRF 2000 model

لینک دانلود فایل تصویری فشرده شده

انحراف مغناطیسی کل ایران

لینک دانلود فایل تصویری فشرده نشد

انحراف مغناطیسی کل ایران


برچسب‌ها: انحراف مغناطیسی, استخراج, معادن, مغناطیسی, نقشه برداری, قطب نما, دانلود
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 0:27  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : دبیرخانه شورای استاندارد (وزارت نیرو )

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

استانداردهاي بخش آب و فاضلاب در دو زمينه تاسيسات آب و فاضلاب و كنترل كيفيت و تصفيه آب تقسيم بندي شده اند:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

استانداردهاي بخش برق در سه زمينه انتقال، توزيع و توليد تقسيم بندي شده اند:


برچسب‌ها: دانلود, استاندارد, برق, انرژی, آب, فاضلاب, تاسیسات, تصفیه, زهکشی, سد, تونل
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:13  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع :ایران سازه

نحوه دانلود مقاله از دیتابیس هاي علمی بدون مشترك بودن در آنها در نتیجه دیگر براي دانلود مقاله از elsevier ، springerlink ، sciencedirect و ... نیازي به حضور در سایت دانشگاه نیست و در هر کجاي دنیا که باشید می توانید به تمام (یا اکثر) دیتابیس ها و ژورنال هاي معتبر دسترسی داشته باشید.
بدین منظور ابتدا یک Internet Explorer باز کنید. از منوي Tools وارد قسمت Internet Options بشوید.

ادامه مطلب را در فایل پی دی اف 7 صفحه ای پیوست مطالعه نمایید

برای دانلود کلیک کنید


برچسب‌ها: آموزش, دانلود, مقاله, دیتابیس ها, ژورنال
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:58  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع :ایران سازه

برنامه excel کنترل مستقیم عرض ترک در تیرها


pas :
www.parsigold.com
لینک دانلود :
http://sasho.persiangig.com/other/kontrol mostaghime arze tarak .rar


برچسب‌ها: دانلود, سازه, ترک, تیر, excel, کنترل مستقیم عرض ترک در تیرها
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:49  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : ایران سازه

محاسبه آنلاین ممان و...جوش بر اساس وضعییت خط جوش را از سایت زیر می توانید انجام دهید...

http://www.freecalc.com/weldfram.htm

Properties of Welds Treated as Lines
Enter Conditions Below:

Copyright � 1999 Beacon Engineers Inc. All Rights Reserved.

شمایل محیط کار نرم افزار:

FreeCalc.Com
Properties of Welds Treated as Lines

Enter Conditions Below:

d: Section Modulus:
Polar Moment of Inertia around Center of Gravity:
d: Section Modulus:
b: Polar Moment of Inertia around Center of Gravity:
d: Section Modulus:
b: Polar Moment of Inertia around Center of Gravity:
d: Section Modulus:
b: Polar Moment of Inertia around Center of Gravity:
x: y:
d: Section Modulus:
b: Polar Moment of Inertia around Center of Gravity:
x:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

برچسب‌ها: محاسبات آنلاین, ماشین حساب آنلاین, ماشین حساب, محاسبه جوش, محاسبه ممان, استاتیک
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:59  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : محاسبات آنلاین
برچسب‌ها: محاسبات آنلاین, ماشین حساب آنلاین, ماشین حساب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:49  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : مکانیک سیالات و تاسیسات تهویه مطبوع

نرم افزار آنلاین جهت محاسبه Btu اتاق جهت انتخاب کولر گازی


جهت استفاده از نرم افزار اینجا کلیک کنید


----------------------------------

Air Conditioning Unit Size Calculator
You will need about 0 BTU or 0 KW for this room.
You can make a new calculation below.

کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است

Room Use
Home
Office
Server Room
Conservatory
Room Size Metres Feet
Room Length
Room Width
Room Height
Other Factors
Average Number of People in the Room
Number of Computers, Faxes, Printers, etc. in Room
Does the Room have South Facing Windows? yes no

 


برچسب‌ها: نرم افزار آنلاین, نرم افزارمحاسبه Btu, کولر گازی, مکانیک سیالات, سیالات, مکانیک, تاسیسات, تهویه مطبوع, ماشین حساب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 15:37  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : http://www.zakgear.com/Calculators.html

Online calculator: 
Dimension over pins, balls or wire for involute gear.

Dimensions over (under) pins, balls or wire for an involute
gear.

Online calculator: 
Spline stress calculation.

Spline stress calculation

Online calculator: 
Involute angle calculation.

Involute calculator

Online calculator: 
Spiral Bevel ZAKgear calculation.

Spiral Bevel ZAKgear calculator.


برچسب‌ها: آنلاین, محاسبات آنلاین, محاسبات آنلاین چرخ دنده ها, چرخ دنده, محاسبه چرخ دنده, ماشین حساب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 16:25  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم


برچسب‌ها: معادلات, دیفرانسیل, دانلود, جزوه, جزوه دیفرانسیل
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 16:13  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : ایران سازه

تمرینات 5 فصل کتاب مکانیک سیالات مانسون

فصل اول و دوم

فصل سوم وچهارم

فصل پنجم


برچسب‌ها: مکانیک سیالات, سیالات, تمرین, حل تمرین, مانسون, سیالات مانسون, دانلود
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 23:4  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

تاريخچه خودروهاي هيبريدي HYBRID CAR

تهیه و تنظیم: پیمان متفکری

کارشناس مکانیک اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر

اين خودروها هرگز نياز به اتصال به برق ندارند.اين انعطاف پذيري ذاتي خودروهاي هيبريدي آنها را براي ناوگان حمل و نقل ومصرف شخصي مناسب كرده است خودرو هاي هيبريدي مي توانند سرعت و مسافت بيشتري نسبت به انواعي كه موتورهاي درون ساز دارند داشته باشند، با اين حسن بزرگ كه شارژباتري هايش هرگز تمام نمي شود بازدهي اين خودروهابسيار بالا بوده و ميزان توليد آلودگي شان كاهش يافته است. به همين دليل بسياري از كارخانه ها از سال 1999 توليد خودروهاي هيبريدي را به صورت انبوه آغاز كرده اند.

شرح کامل در ادامه مطلب


برچسب‌ها: مکانیک خودرو, خودرو هیبریدی, پیمان متفکری, HYBRID, HYBRID CAR, مقاله خودرو
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 22:59  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : عجوبه

کتاب 15 صفحه ای به همراه جداول مهم اشتال که حجمی حدود 1مگابایت دارد...

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: اشتال, جداول اشتال, کتاب اشتال, عمران, فولاد, دانلود
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 22:49  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع :  انجمن مهندسی عمران cs یا سیویل استارز

دانلود مستقیم 437 برنامه مهندسی عمران تحت اکسل

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید 


برچسب‌ها: دانلود, اکسل, محاسبات, عمران, مهندسی عمران, Excel
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱ساعت 13:15  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

نام پروژه:تاثیر امواج موبایل بر سلامت انسان

جمع آوری کننده: راضیه دشتی

تاربخچه ي موبایل در ایران

یک دهه پس از ظهور تلفن سیار در کشورهاي غربی ، مخابرات ایران نیز در صدد استفاده از این سیستم بر امد ، اما موضوع تلفن سیار در همان اواسط دهه 50 خورشیدي فراموش شد ، چرا که بررسیهاي مدیران مخابرات ان زمان نشان می داد بازار ایران کشش جذب 4تا 5 هزار مشترك را دارد . اما طرح 1000 شماره اي که براي ان تدارك دیده بودند ناکام مانده بود.

وزارت پست ، بار دیگر در سال 67 دست به راه اندازي تلفن همراه زد . اما طرحی که براي این شبکه ارایه شد ، 6 سال بعد و پس ازتجدید نظردر تابستان سال 1372 اغاز به کار کرد.

شرح کامل در ادامه مطلب


برچسب‌ها: مبایل, اکترونیک, مهندسی مبایل, پزشکی, تاثیر مبایل, مخابرات, زیان آور, محیط زیست, آسیب دیدگی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 21:56  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

بعضا برای همه ما اتفاق افتاده که افراد پیرامون ما ذهن ما را می خوانند و حدسشان درست است.پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا آخر بخوانید و با یکی از جدیدترین پژوهش های علمی آشنا شوید.
لطفا به سوالات زیر به سرعت پاسخ دهید:
نتیجه چیست؟
2+2

4+4

8+8

16+16

خیلی سریع عددی بین 12 تا 5 انتخاب کنید. انتخاب کردید؟
حالا بروید پایین
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عدد انتخابی شما 7 بود؟
این آزمایش توسط یکی از محققان برجسته در زمینه مطالعات ذهنی در امریکا،پرفسور "مک کین" انجام شده.
در این آزمایش با طرح 4 سوال اول ذهن شما شرطی شده و در هنگام انتخاب عددی بین 12 تا 5 ابتدا ذهن این دو عدد را جمع می کند یعنی 17 ولی 17 بین دو عدد 12 تا 5 نیست. ذهن اتوماتیک به عدد 7 می رسد که از 5 هم بزرگتر است.
این آزمایش انقلاب بزرگی در آزمایشات رفتاری ذهن نسبت به آموخته های ما از دوران کودکی و اجتماع و آنچیزی که شبانه روز از طریق رسانه ها به ما میرسد ایجاد کرده است.
طبق نتیجه تحقیقات مردم وقتی ذهنشان شرطی شد از انتخاب یا تفکر در جهت دیگر می ترسند و در دراز مدت استقلال فکری هر کس مسائل پیرامونش می شود نه تفکرات واقعی خودش.

برچسب‌ها: interesting, ریاضیات, روانشناسی, مغز, آموزش
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 22:45  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

موتور های شبه توربین چگونه کار می کنند؟

تهیه و تنظیم: پیمان متفکری

کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک و برق اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر

طراحی موتور تحت تاثیر سه عامل است:نگرانی درباره ی مسایل زیست محیطی،افزایش قیمت سوخت و لزوم حفظ منابع سوخت های فسیلی . خودرو های هیدروژنی (که با سلول های سوختی و یا با احتراق داخلی هیدروژن کار می کنند) آن طور که پیش بینی می شد در آینده ی نزدیک در دسترس نخواهند بود.در نتیجه مهندسان زیادی علاقه به بهبود موتور های احتراق داخلی فعلی دارند.
quasiturbine-12.gif
شرح کامل را در ادامه مطلب دنبال کنید

برچسب‌ها: مکانیک, موتور, توربین, مقاله
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:31  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود جزوه مهندسی زلزله دکتر مقدم دانشگاه صنعتی شریف  (دکتر مقدم)

منبع: مرجع دانشجویان و مهندسین عمران

یکی از بهترین جزوه ها درمورد دینامیک سازه ها یا همان درسی که تحت عنوان مهندسی زلزله میشناسیم اکنون برای دانلود آماده شده است این جزوه بصورت تایپ شده در 120 صفحه مربوط به جناب آقای دکتر مقدم است امیدوارم برای دوستان علاقه مند مفید واقع شود .

جزوه زلزله دکتر مقدم دانشگاه شریف

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود مستقیم جزوه مهندسی زلزله شریف از سرور سایت


برچسب‌ها: دانلود, زلزله, جزوه زلزله, دکتر مقدم, صنعتی شریف, Earthquake
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 21:47  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود

فیزیک (مکانیک)-هالیدی-رزنیک-واکر - فیزیک پیش دانشگاه

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:22  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : مجله سیویل

کتاب دیکشنری مهندسی

( Dictionary of Engineering )فرمت نهایی فایل : PDF | تعداد صفحه : 655

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:37  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

GODLY

General Organization and Decentralized Lian Young

سازمان عمومی و غیر متمرکز لیان جوان

تلفن های تماس: ۰۹۱۷۷۷۱۲۰۵۰-۰۹۱۷۱۷۲۰۳۴۸

۰۹۳۵۶۳۲۶۲۲۴

توان مندی شرکت

مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس

در زمینه استاندارد و استاندارد سازی تولیدات کارخانه ای

ارائه مشاوره در کلیه مراحل دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد

ارائه مشاوره در زمینه استاندارد سازی مصالح ساختمانی (شن و ماسه، بتن آماده، تیرچه و بلوک، قطعات بتنی، فوم های پلی استایرن، انواع لوله پلی اتیلن و پلی پروپیلن، عایق های رطوبتی و ...

ارائه مشاوره و تهیه و تدوین انواع استاندارد های کارخانه ای

ارائه خدمات آزمایشگاهی در خصوص مصالح ساختمانی به واحدهای تولیدی

مشاور همکار اداره کل استاندارد بوشهر در زمینه  به استاندارد رساندن مصالح ساختمانی  استان بوشهر

ارائه مشاوره در زمینه تجهیز آزمایشگاه های همکار خصوصا آزمایشگاه های مصالح ساختمانی

(شن و ماسه، بتن، فوم های پلی استایرن، تری دی پانل،ساندویچ پنل، عایق های رطوبتی، موزائیک، کاشی و سرامیک، آسفالت، سیمان و ...)

ارائه مشاوره و همیاری در تدوین استاندارد های ملی ایران

ارائه مشاوره، تهیه و راهنمایی در زمینه مقالات، پایان نامه، دفاعیه در رشته مهندسی شیمی با انواع گرایشها 

دارای تایید صلاحیت و موجز پیشنهاد تدوین از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه های :

موادمعدني- مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني- ميكروبيولوژي- خوراك وفرآورده هاي كشاورزي

ارائه مشاوره ، تهیه و تدوین انواع استاندارد های خود اظهاری

استفاده از کارشناسان مجرب در کلیه زمینه های استاندارد نهایی محصولات

آدرس: بوشهر – پشت جایگاه نماز جمعه – کوچه دوم – پلاک 226

آدرس آزمایشگاه کنترل کیفیت سنگدانه های مورد مصرف در بتن: بوشهر - خورموج - سنگ شکن وحدت

مهندس سیاوش هنری (مدیر عامل : 09177756511)

 

مشخصات آزمایشگاه سقف گستر دشتستان

(دارای تفاهم نامه همکاری با شرکت مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس)

توان مندی آزمایشگاه سقف گستر دشتستان:

دارای تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد بوشهر در زمینه آزمون تیرچه، بلوک دیواری، بلوک سقفی

آدرس : بوشهر - برازجان - میدان گنجی، ۵۰۰ متر پایین تر از پمپ بنزین ، جنب باربری خورشید،

تلفن: ۰۷۷۳۴۱۶۲۲۳۳

فکس: ۰۷۷۳۴۱۶۲۳۳۱

حسین زارعی(مدیر عامل : ۰۹۱۷۳۷۷۷۲۷۰)

مشخصات شرکت خدماتی تاسیساتی سرما در گرمای بندر

(دارای تفاهم نامه همکاری با شرکت مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس)

توان مندی شرکت خدماتی تاسیساتی سرما در گرمای بندر:

دارای مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی

ارائه کلیه خدمات در زمینه طراحی، نسب، تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای برودتی، حرارتی، سردخانه ها، استخر، جکوزی، انواع سونا، تامین نیروی انسانی و ...

دارای مجوز صادرات و واردات سیستم ها و دستگاه های برودتی و حرارتی

ابولفضل صادقی(مدیر عامل: ۰۹۱۷۱۷۲۰۳۴۸)

مشخصات گروه مشاوران صنعتی تولیدی سمند فوم آسیا

(دارای تفاهم  همکاری با شرکت مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس)

مشاروه و نمایندگی فروش دستگاه های فروش و آزمون فوم های پلی استایرن - بلوک های سقفی - تری دی پنل 3d panel - موزائیک گروه مشاوران صنعتی تولیدی سمند فوم آسیا در جنوب ایران

 این شرکت آمادگی دارد با تجربه چندین ساله مدیران بخش بازرگانی نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید کننده فوم  با مناسبترین قیمت و کمترین دستمزد از تولیدکنندگان، این مواد را خریداری و مستقیما وارد کشور نماید همچنین این شرکت کلیه مراحل واردات از قبیل : 

*مذاکره و اخذ پرو فرما با حد اقل قیمت و مناسبترین شرایط پرداخت و تحویل کالا 
 * پرداخت  مبلغ پروفرما بصورت نقدی( CASH)  یا گشایش اعتبار بانکی  (LC) 
 * انجام تشریفات گمرکی در کوتاهترین زمان ممکن
و نهایتا واردات انواع مواد اولیه پلی استایرن EPS از کارخانجات تولیدکننده:
 تایوانی ، چینی و کره ای
با گریدها و سایزهای  متفاوت مورد مصرف در کارخانجات تولیدی پلاستوفوم و یونولیت را جهت این کارخانجات انجام خواهد داد .  

 طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات ویژه اصلاح خط تولید     

اهم مشاوره

 1 : مشاوره در رابطه با نصب و راه اندازی کارخانه از مرحله طرح توجیهی تا تولید آزمایشی و آموزش

  2 : مشاوره در جهت اخذ استاندارد – گواهی فنی – ایزو 9000

3  : مشاوره در خصوص افزایش بهره وری و کاهش قیمیت تمام شده و حذف روشهای دستی انتقال مواد ( اتوماسیون)

 4 : مشاوره در خصوص  انتخاب بهینه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی با توجه به امکانات موجود 


گروه مشاوران سمند فوم  با توجه به روند رو به افزایش این صنعت در کشور بدلیل مزایای غیر قابل انکار آن بویژه در صنعت ساختمان و با توجه به تجربیات علمی وعملی کارشناسان خبره خود در ا ین رابطه در زمینه تولید وبهره وری واتوماسیون با استفاده ازتوان وقابلیتهای ویژه خود ودیگر  سازندگان متخصص داخلی مورد تایید که تجهیزات مورد نیازدر این بخش را با کیفیت مناسب باظرفیت واحدهای تولیدی تهیه مینمایند در خدمت جنابعالی و جامعه صنعتی کشور در این بخش بوده وهستیم.لذا با توجه  به روال معمول اين دفتر مراحل انجام همکاری را به شرح زیر خدمتتان اعلام تا ضمن آشنایی با خدمات در هر مورد که اعلام بفرمائید در خدمتتان باشیم.مراحل انجام واقدامات لازم جهت اجراي عمليات طرح راه اندازي توسط مشاورو زمان تقريبي وهزينه هاي مربوطه به شرح زير مي باشد. ( درصورت موافقت با هركدام از مراحل قراردادجداگانه منعقد مي گردد)1-  انجام مشاوره اوليه در خصوص چگونگي اجراي طرح وتهيه طرح توجيهي فني واقتصادي وارائه فرايند وفراگرد عمليات توليد ومشخص شدن ليست ماشين آلات مورد نياز جهت آشنايي با كليات اجراي طرح ومیزان سرمایه گذاری مورد نیاز به نسبت ظرفیت مورد تقاضا وزمان بازگشت سرمایه اولیه ودرآمد حاصل از فروش وسود آوری ناشی از تولید وفروش به نسبت ظرفیت تولیدی.(اطلاعات این مورد میتواند در صورت نیاز به طرح توجیحی سازمانها ویا استفاده از تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.) حداقل زمان تهیه طرح توجیحی از زمان درخواست وواریز پیش پرداخت يك هفته میباشد. 2-  اقدام به تهيه وساخت ماشين آلات  وتجهيزات مورد نياز خط توليد براساس طرح توافق شده در ماده 1 وانجام هم زمان آماده سازي محل استقرار تجهيزات كه زمان انجام اين مرحله اززمان پيش پرداخت حدود 4ماه ميباشد ومبالغ هزينه ها در سه مرحله دريافت ميگردد.50 درصد اول-40درصد درمرحله انتقال- و10درصد پس از نصب وراه اندازي دستگاه ( مبلغ هزينه مشاوره بر مبناي 10 درصد هزينه كل انجام شده در اين خصوص  ميباشدكه همزمان با مراحل پرداخت بابت ساخت به مشاور پرداخت ميگردد  ) كليه دستگاهها داراي مدت زمان 1سال گارانتي طبق شرائط هر دستگاه وحداقل 5سال خدمات پس از فروش مي باشند. توضیح اینکه در صورت آمادگی خرید مستقیم از سازندگان داخلی که مورد تایید کارشناسان این دفتر باشند هزینه ای ازاین بابت منظور نمی گردد.1-  اقدام به انتقال تجهيزات وماشين آلات مورد نياز طرح توسط سازنده مورد نظر  ونظارت بر انجام نصب وراه اندازي ماشين آلات در محل اجراي طرح ونظارت براجراي لوله كشي  تاسيسات بخارو خطوط انتقال برق ونحوه انتقال وهدايت مواد بر اساس طرح اوليه (هزينه مشاوره در اين خصوص 10درصد كل هزينه هاي انجام شده اعم از حمل و نقل وهزينه پيمانكار اجرايي عمليات خواهد بود.) وزمان تقريبي 3ماه از زمان پيش دريافت ميبا شد. 2-  اقدام به راه اندازي واستارت تجهيزات وماشين آلات وانجام توليد آزمايشي وآموزش اپراتور هاي دستگاهها جهت تداوم فعاليت توليدي(يكهفته) هزينه اقدامات مشاور در اين خصوص10 ميليون ريال مي باشد. تبصره1: مسئوليت مشاور درتوافق نامه قرارداد مشاوره وراهنمايي وارائه پيشنهاد ها واقدام به تهيه تجهيزات متناسب با ظرفيت توافق شده وتعيين وتائيد پيمانكاران اجرايي بوده ونظارت بر حسن انجام كار مي باشد. ومسئوليت طرف مقابل آماده سازي محل اجراي طرح وامكانات لازم از جمله آب .برق .سوخت. ومواد اوليه و اداره پروژه وپيگيريهاي لازم امور مربوط به پروژه بر اساس برنامه ريزي مشاوروتامين به موقع منابع مالي به ميباشد. تبصره2: هزينه هاي مراجعات مشاور وكارشناسان جهت انجام امور محوله در محل اجراي طرح اعم از اياب وذهاب واقامت به عهده طرف مقابل مي باشد. درصورت همكاري وتامين به موقع منابع مورد نيازطرح توسط جنابعالي كه رئوس آن درقرار دادمشخص ميگردد وبر اساس برنامه هاي اعلام شده توسط مشاوروهمكاري موثردر اجراي طرح كل زمان اجرا وراه اندازي طرح ظرف مدت حداكثر 6ماه قابل انجام خواهد بود.


تجهیزات ویژه آزمایشگاه و کنترل کیفی  -  استاندارد- ایزو و گواهی فنی 
 

با توجه به مزایای غیر قابل انکار انواع فرآورده های پلی استایرن بویژه در صنعت ساختمان ازجمله عایق بودن وسبکی وسرعت در انجام واجرای عملیات واستقبال رو به افزایش انبوه سازان وتولید کنندگان مسکن در این رابطه وضرورت توجه به رعایت استاندارد های لازم تولید در این خصوص بلاخره در اواخر سال 87 استاندارد انواع فرآورده های پلاستوفوم در صنعت ساختمان توسط موسسه استاندارد تدوین وبه شماره ملی 11108 در آن موسسه ثبت واعلام گردید و با توجه به اجباری بودن استاندارد انواع مصالح ساختمانی بویژه فرآورده های پلی استایرن در صنعت ساختمان وضرورت اخذ مجوزهای کیفیت واحدهای تولید کننده  از مراجع ذیصلاح از جمله موسسه استاندارد ومرکز تحقیقات ساختمان ومسکن  وممنوعیتهایی که از طریق سازمان نظام مهندسی  وشهر داریها نسبت به جلوگیری ازعرضه  تولیدات مصالح ساختمانی بدون مجوز استاندارد به تدریج بصورت جدی دنبال میگردد. موجب گردید این دفتر مشاوره با توجه به اهمیت موضوع وبا توجه به توانائیهای بالقوه  کارشناسان خود در ضمینه آشنایی با  دستورالعملهای استاندارد داخلی وبین ا لمللی (ایزو) ونیز تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه ویژه کنترل کیفی جهت تعیین کیفیت متناسب تولیدمطابق با دستورالعملهای تدوین شده استاندارد والزامات مربوطه اقدامات لازم رابه شرح زیر برنامه ریزی ودر دستور کار خود جهت خدمت به واحدهای تولیدی قراردهد.

 1-اقدام به طراحی وساخت تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه کنترل کیفی مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تعیین کنترل کیفیت تولیدات کارخانه بر مبنای دستورالعمل تدوین شده که شامل(1- دستگاه تست تمام اتوماتیک مقاومت بلوک 2- دستگاه تست  تعیین میزان خمش ورق بلاستوفوم3- دستگاه تست شعله جهت تعیین طبقه کند سوز بودن بلاستوفوم ) لازم به ذکر است دستگاههای مورد نظر دقیقا" بر اساس دستور العمل های تدوین شده استاندارد والزامات تاکید شده وبا استفاده از قطعات وتجهیزات  متناسب با نیاز آزمون در واحد فنی ومهندسی این شرکت طراحی وساخته شده است وکلیه دستگاهها دارای گارانتی وخدمات بعد از فروش وآموزش رایگان  می باشد                                                                

2- اقدام به مشاوره به واحدهای تولیدی جهت اخذ استانداردهای داخلی وخارجی (ایزو) وتهیه دستورالعمل های کنترل کیفی مربوط به تولید مورد نیازموسسه استاندارد وآماده سازی واحد مربوطه جهت اخذ مجوز لازم ونیز تهیه فلوچارت وفرآیند تولید وتعیین نقاط کنترلی ونحوه ثبت ونگهداری اسناد کنترلی وآموزش مسئول کنترل کیفیت جهت باسخگویی به کارشناسان موسسه استاندارد برمبنای دستورالعمل های استاندارد والزامات آن

توانمندی های دیگر شرکت

مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس

ارائه مشاوره در زمینه اکتشاف معدن

ارائه مشاوره در زمینه جی آی اس  GIS

برداشت مساحی، تهیه نقشه، تعیین حدود زمین های زراعی

مشاوره ، طراحی و ساخت استخر، سونا، جکوزی با پیشرفته ترین تکنلوژی روز

مشاور ، طراحی و ساخت انواع سوله

مشاوره ، طراحی و ساخت انواع سیسیتم های برودتی (خنک کننده ها) ، حرراتی و سردخانه ها

مشاوره، طراحی و ساخت انواع گلخانه ها

مشاوره، طراحی ، ساخت و تجهیز انواع مکان های ورزشی (سوله، کف پوش،پارکت، چمن مصنوعی و ...)

مشاوره در انواع زمینه های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مشاوره و ارائه طرح اختلاط انواع بتن و آسفالت

مشاوره و اجرای انواع نقشه برداری (راه، ساختمان، آب و فاضلاب و ...)

مشاوره و آموزش در زمینه تنظیم دانسیته تولید فوم های پلی استایرن و کنترل کیفیت فوم ها پلی استایرن

مشاوره و نمایندگی فروش انواع بایگانی ریلی - بایگانی ثابت - قفسه بندی - انواع یو پی اس - کمد های گردان - کارتابل - کازیو - پوشه - انواع زونکن

تلفن های تماس: ۰۹۱۷۷۷۱۲۰۵۰-۰۹۱۷۱۷۲۰۳۴۸-

۰۹۳۵۶۳۲۶۲۲۴


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت 11:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

چند ماشین حساب آنلاین برای استفاده شما عزیزان معرفی میکنم

جهت استفاده بر روی لینک سایتهای زیر کلیک کنید

ماشین حساب مهندسی با قابلیت بالا http://web2.0calc.com/

 

ماشين حساب مهندسي :ابزارهاي محاسبات انلاين ايران هيدرولوژي

 

ماشین حساب مهندسی آنلاین


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مرداد ۱۳۹۰ساعت 16:42  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : گوگل

برگ ريزمتره عمليات حفر و لايروبي چاه

حفر چاه به قطر تا 1.2 متر و كوره و مخزن با مقاطع مورد نياز در زمين هاي نرم و سخت تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاكهاي حاصله تا 10 متر از دهانه چاه

به حجم 106 کیلوبایت

در فرمت اکسل (xls)

لینک دانلود :

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ساعت 21:5  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

سپتیک تانک
سپتیک تانک حوض ته نشینی ساده ایست که در آن فاضلاب با سرعتی کم و بطور مداوم در جریان است لذا مواد معلق ته نشین شده بصورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم میشود، و در نتیجه تبدیل به مواد آبکی و گازی شکل می گردد و از حوض خارج می شود لذا از مقدار لجنی که باید تخلیه شود کاسته می شودبطوریکه تخلیه لجن حداکثر یک بار درسال و در نهایت 5 سال یکبار نیاز به خالی کردن پیدا می کند. نکته مهمی که باید حتماٌ رعایت شود این است که در تمام مدت مقدار فاضلابی که از سپتیک خارج می شود برابر با مقدار فاضلابی باشد که وارد سپتیک تانک می شود.

شرح کامل در ادامه مطلب


برچسب‌ها: فاضلاب, آب, مکانیک سیالات, سیالات, مخازن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ساعت 19:0  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : ایران سازه

مراحل گام به گام انجام پروژه های فولاد و بتن

در ایران سازه

توسط جناب آقای مهندس جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه

نقل قول:

اولین مرحله در طراحی یک سازه فولادی یا بتنی دید پیدا کردن نسبت به نقشه های معماری است. قبل از شروع به انجام هر کاری باید یک دور به طور کامل نقشه معماری توسط مهندس سازه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. علی الخصوص باید موارد زیر را باید در نقشه های معماری مورد توجه قرار دهیم :

1- کاربریهای بخشهای مختلف سازه
2- موقعیت داکتها ، راه پله ، آسانسور ، نورگیر و موارد مشابه دیگر .
3- ساختمان در طبقات مختلف خود دارای اختلاف تراز میباشد یا خیر
4- در کدام قسمتهای سقف محدودیت ارتفاع برای اجزای سازه ای وجود دارد. برای این موضوع شاید مجبور باشیم به طور مسقیم با مهندس معمار مشورت نماییم . ( معمولاً در قسمتهایی که دیوار وجود دارد محدودیتی در این مورد نداریم.
5- ایا در طبقات مختلف سقف نسبت به طبقه مجاور دارای عقب نشینی میباشد یا خیر.
6- وضعیت در و پنجره ها و دیوارها علی الخصوص در محیط سازه باید بررسی بشود و بر اساس آن بررسی شود که در کدام قسمت از سازه میتوان بادبند قرار داد یا خیر و آیا شکل بادبندها متاثر از موقعیت در و پنجره خواهد بود یا خیر ؟ ( به طور مثال اگر میتوانیم در قسمتی بادبند قرار دهیم آیا شکل بادبند میتواند ضربدری باشد و یا به طور مثال به دلیل موقعیت در و پنجره باید از شکلهای خاص بادبند مثل 8 یا 7 یا واگرا استفاده نماییم )
7- در صورت وجود رمپ پارکینگ موقعیت آن باید به صورت دقیق بررسی شود.
8- پارکینگها و مسیرهای ورود و خروج ماشینها به پارکینگ باید بررسی شود.
9- موقعیت ساختمانهای مجاور و همچنین مسیرهای مجاور ( کوچه یا خیابان ) باید بررسی و شناسایی شود.
10- توجه به کنسولها و بالکنها

شرح کامل در ادامه مطلب


برچسب‌ها: دانلود, فولاد, بتن, پروژه, سازه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 12:3  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دانلود AutoCAD Revti Structure suit 2011 با لينك مستقيم

برنامه رويت استراكچر كه براي خروجي گرفتن از Etabs و همچنين برنامه شركت اوتودسك براي طراحي سازه


جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: دانلود, نرم افزار, DWG, طراحی سازه, سازه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 11:55  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : ایران سازه

آیین‌نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان‌بار پدیده گرد و غبار (ریزگرد) در کشور

شماره ٩٣١٠٦ /ت ٤٠٤١٩ ه

١٣٨٨/٥/٦

وزارتجهاد كشاورزي وزارت نيرو وزارت نفت وزارت راه و ترابري
وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي وزارت امورخارجه  وزارت كشور
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورسازمان حفاظت محيط زيست

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: دانلود, آیین نامه, محیط زیست, HSE, شهرسازی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۰ساعت 11:53  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

منبع : GEOTECHNICAL ENGINEERING

تعیین ضریب اطمینان شیبها به روشهای فلنیوس و بیشاپ و...

نقل قول:

تعیین ضریب اطمینان شیبها به روشهای فلنیوس و بیشاپ و...باکمک یک برنامه ساده و كم حجم  که میتوانید تنها با دادن مشخصات شیب مورد نظر ،ضريب پايداري شيب را بدست آوريد.اين برنامه متعلق به موسسه دلف هلند ميباشد.

به حجم 409 کیلوبایت

در فرمت exe

لینک دانلود:

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


برچسب‌ها: دانلود, نرم افزار, عمران, ضریب اطمینان, نرم افزار عمران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۰ساعت 2:42  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد

 این پانلها یاصفحات سه بعدی تشکیل گردیده از:

 1 – هسته مرکزی که  معمو لا از عایق  پلی استایرن   یا پلی  اورتان  و   یا عایق پشم   سنگ و بضخامت های 5 تا 10 سانتیمتر میباشد .

 2- دو شبکه فولادی از مفتول بضخامت 3 میلیمتر   چشمه های   8×8  سانتیمتر  و  بفاصله 1 تا 2 سانتیمتر از هسته مرکزی قرار داشته و بوسیله  تعداد زیادی مفتول قطری  بهم  جوش  برقی شده اند .

این پانلها در کارخانه  به ابعاد مورد لزوم که نوع دیواری آن معمولا  1×3متر ی و نوع سقفی آن1×3 و80/0 × 3 متری میباشد تولید و سپس به محل نصب حمل میگردد  . پس از نصب از دو طرف در نوع دیواری بابتن ریز دانه ویا بتن سبک به ضخامت 3 الی 4 سانتیمتر  پوشش   میگردد  و در نوع سقفی  پس از نصب روی آن  بضخامت 5 الی 7 سانتیمتر بتن ریزی میشود .

 انواع پانلهای سه بعدی دیواری

1-   پانل سه بعدی دیواری باربر

2-   پانل سه بعدی دیواری غیر باربر

  پانلهای سه بعدی دیواری

 پانلهای دیواری بار بر رادر  دیواره سوله ها ، ساختمانهای صنعتی ، دیوارهای محوطه،ساختمانهای بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه(که معمولا یک یا دو طبقه و برای انبوه سازیها میباشد) و . . .استفاده مینمایند . 

پانلهای دیواری غیر باربر را در دیوارهای خارجی و داخلی کلیه ساختمانهائیکه دارای سازه فلزی یا      بتنی هستند ، اجرا مینمایند و بدلیل سبک وعایق بودن و . . . در برجها و سوله ها بسیار کار برد دارد . 

پانلهای سه بعدی سقفی

عرض پانلهای سقفی بین 80 تا 100 سانتی متر است  و ضخامت عایق پلی استایرن بکار رفته معمولا  10  تا 15 سانتیمتر میباشد.سقف ها بصورت تیرجه و پانل استفاده میشود و دیگر جزئیات طبق نقشه های اجرائی خواهد بود

خواص پانلهای سه بعدی

 خلاصه ای از خواص پانلهای سه بعدی بشرح زیر است :     

1-  وزن کم مقاوم در برابر زلزله

2- احتیاج به نیروی انسانی کم

3- عایق حرارتی و صوتی مناسب

4- اتصال خوب

5-   حمل ونقل آسان

6- استحکام و یکپارچگی مطلوب  

7-  انبار داری مناسب 

8-  عدم نیاز به نعل درگاه

9 - سرعت در نصب                  

10-  اشغال فضای کم درزیربنای مفید ساختمان  

11-  ایمنی

12- شکل پذیری مناسب      

13- ایجاد تسحیلات درلوله کشی تاسیسات 

14-  قیمت بسیار مناسب 

 1 - وزن یک متر مربع سقف با تیرچه و پانل حداقل 100 کیلو گرم کمتر  است از  وزن  سقف با تیرچه و سفال  میباشد .

2 - وزن یک متر مربع دیوار با سفال 20 سانتی با دو طرف ملات مایه سیمان  3 سانتی حدود320 کیلوگرم است در حالیکه وزن دیوار پانلی با دو طرف  ملات ماسه سیمان   3 سانتی حدود 140 کیلو گرم است.

3 -  فضای مفید قابل استفاده در بناهای با پانل سه بعدی بین 5 تا 10 درصد بیشتر از بناهای اجرا شده با سفال یا بلوک میباشد .

4 - به دلیل ایجاد  حدود 3 سانتیمتر  بتن ریز دانه در دو روی پانل   ،  آن را میتوان   غیر قابل اشتعال درنظر گرفت و گسترش شعله در داخل و خارج پانل رخ نمیدهد . مضافا  اینکه مقاومت حداقلی (در برابر آتش )  برابر با  30 دقیقه برای سازه پانلی در نظر داشت.

موارد استفاده از پانلهای سه بعدی دیواری و سقفی

1 -  ایجاد ساختمان بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا .

2  -  ایجاد ساختمان با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه

 ایجاد ساختمان باپانل سه بعدی و بدون استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه جدا :

سازه های ساخته شده با پانلهای مورد نظر مجموعه ای از پانلهای دیواری باربر و سقفی

به همراه کلاف های افقی و عمودی ،  تشکیل دهنده سیستم بار بر ثقلی و جانبی این

    نوع ساختمانها میباشد که  بعد از بتن پاشی  روی دیوارها و بتن ریزی روی سقف  ، مجموعه  پانلها بصورت جعبه در آمده بطوریکه این گروه ساختمانها را در گروه   BOX   TYPE   معرفی   مینمایند.

با توجه باینکه سیستم سه بعدی در واقع متشکل از دیوارها و سقفهای بتنی عمود بر یکدیگ میباشد  ، لذاصلبیت جانبی آن در مقایسه با قاب های خمشی بسیار بالاتر میباشد.

از مزایای ساختمانهای ساخته شده با پانلهای سه بعدی   3D  در مقایسه با ساختمانهای بااسکلت فلزی یا بتن آرمه  ،  متصل بودن تمامی دیوارها و سقف به یکدیگر میباشد

2 –ایجاد ساختمان با پانل سه بعدی و با استفاده از سازه فلزی و یا بتن آرمه .

 در این سیستم پس از اجرای اسکلت فلزی یا بتن آرمه  ابتدا سقف ها بر اساس   نقشه های اجرائی مربوطه اجرا میگردد.  سپس جهت اجرای د یوارها  با اتصال میلگرد نمره 8   یا 10   طبق جزئیات اجرائی به دور تا دور قاب ها یا محل اتصال دیوار یا سازه ساختمان ، پانل دیواری با سیم آرما تور  بندی   به میلگردهای  اتصال پس از تراز  و شاقول کردن محکم بسته میشوند و پس از اجرای لوله کشی های  تاسیساتی  با بتن  ریز دانه  به ضخامت   حدود 3 سانتیمتر بتن پاشی میگردد .  در این سیستم دیوارها غیر باربر میباشد.

منبع: نگاهی جدید به مهندسی عمران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 22:9  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شرح وظايف گروه هاي شاغل در يك سايت ساختماني

هر كارگاه كلاسيك و نرمال داراي سه گروه كاملا مجزا از يكديگر است
اول كارفرما كه هزينه آنچه ساخته مي شود را مي پردازد
دوم پيمانكار كه شركتي است كه ابزار و تجهيزات مورد نياز ساخت و ساز را دارا بوده و وظيفه ساختن انچه كارفرما بدان نياز دارد را برعهده دارد
سوم مشاور كه كار ان ارائه خدمات به كارفرما براي انتقال انچه مورد نياز كارفرما ميباشد با طراحي نقشه هاي مربوطه و نيز كنترل آنچه ساخته مي شود مطابق در خواست كارفرما در چهار چوب قوانين و استاندارد هاي رايج كشور ميباشد . مشاور ميتواند دو مسئوليت فوق را جدا گانه يا به طور هم زمان بر عهده داشته باشد يعني هم طراحي و هم نظارت بر اجرا
مهندسيني كه در هر كارگاه حضور دارند به سه گروه زير تقسيم مي شوند
پيمانكار اصلي يا به تعبيري پيمانكار مادر
هر پيمانكار مادر داراي گروهي از پيمانكاران جزء ميباشد كه كارهاي اجرايي را به انجام مي رسانند در هر كار گاه گروه پيمانكار مادر داراي چارت اجرايي خاص خود ميباشد كه بطور معمول اين چارت بصورت زير مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد
به ترتيب مقام هاي كارگاهي در كارگاه ها مهندسين زير به خدمت مشغول هستند
سرپرست كارگاه
معاون سرپرست كارگاه
سرپرست دفتر فني ( دفتر فني خود داراي مهندسيني ميباشد كه كار انها بررسي نقشه ها جهت اجرايي بودن  و تهيه صورت وضعيت ها  و دستور كارها و صورت جلسات ميباشد . )
سرپرست گروه اجرا ( گروه اجرا از مهندسيني تشكيل مي شود كه كارشان اجراي نقشه هايي است كه توسط دفتر فني به انها ابلاغ مي گردد انهم مطابق نظر دستگاه نظارت )
سرپرست مالي اداري (  كار گروه مالي پرداختهاي حقوق كارگران و پرسنل شاغل در سايت و نيز پيمانكاران جزء ميباشد .)
سرپرست پشتيباني  ( كار گروه پشتيباني مالي تهيه مصالح و تجهيزات مورد نياز كارگاه) 
در بخش نظارت كه با نام دستگاه نظارت آنرا مي شناسيم
سرپرست دستگاه نظارت
( سرپرست دستگاه نظارت پر مسئوليت ترين فرد هر سايت ميباشد كار او نظارت بر كار تمامي مهندسان و پيمانكاران مستقر در سايت ميباشد . معمولا سرپرست دستگاه نظارت را از مهندسيني با سابقه بالا انتخاب مي نمايند تا بتواند در تمامي جبهه هاي كاري تعريف شده در سايت نظر نهايي را بدهد . سرپرست دستگاه نظارت مي بايست علاوه بر اجراي ساختمان توانايي بالايي در خصوص نكات فني و طراحي داشته و ديد كلان و قويي در خصوص صورت وضعيت نويسي داشته باشد تا بتواند كليه گروه هاي شاغل در سايت را راهبري نمايد )
ناظر مقيم ابنيه و سازه
( وظيفه اين مهندس نظارت بر نحوه اجراي صحيح و منطبق بر نقشه هاي مصوب در بخش ابنيه و سازه ميباشد . )
ناظر مقيم برق
( بنا بر نوع پروژه در برخي سايتها نياز است تا يك مهندس برق نقشه هاي برقي هر سايت را چك نمايد . )
ناظر مقيم مكانيكال
( برخي سايتها داراي بخش هاي مكانيكال اعم از سيستمهاي هواساز و تاسيسات مرتبط و نيز سيستمهاي جمع اوري آب باران و فاضلاب تخصصي بوده و ناظر مكانيكال وظيف نظارت بر اين بخش را دارد )
ناظر مقيم دفتر فني
( اين مهندس وظيفه دارد كه صورت وضعيت هاي ارائه شده پيمانكار را تحليل و مورد بررسي قرار دهد)
نماينده آزمايشگاه بتن / خاك / جوش
كارگاه هاي بزرگ داراي سه نماينده مجزا آزمايشگاه هستند كه كارهاي بتني / فلزي / خاك را نمونه گيري مي نمايند . كارفرما
تنها در پروژه هاي بزرگ داراي دفتري در كارگاه مي باشد . نماينده كارفرما معمولا تنها در خصوص تائيد برخي مصالح سليقه اي در كارها دخالت مي نمايد مگر انكه مشاور لازم بداند برخي از مطالب طراحي را با كارفرما در ميان بگذارد .


شرح جایگاه و وظایف سرپرست دستگاه نظارت
وقتي يك مهندس به سمت سرپرست دستگاه نظارت يك كارگاه برگزيده مي شود در حقيقت در حساس ترين نقطه يك كارگاه قرار مي گيرد . يك سرپرست دستگاه نظارت بسته به كوچك و بزرگي كارگاه داراي يك گروه مهندسين ناظر ميباشد كه در شاخه هاي مختلف مسئول نظارت بر حسن انجام كار ميباشند . يك گروه نظارتي ميتواند داراي مهندسيني با گرايشهاي مكانيكال الكتريكال، سازه ، اجرا و حتي گروهي براي رسيدگي به صورت وضعيت ها باشد كه به اين گروه آخر را گروه دفتر فني دستگاه نظارت مي گويند كه وظيفه رسيدگي به كارهاي فني و صورت وضعيت ها را برعهده دارند .

سرپرست دستگاه نظارت مسئوليت هماهنگي تمامي اين مهندسين براي رسيدن به بالاترين حد راندمان كاري را داشته و سعي مي كند تا با ايجاد هماهنگي مابين اين گروه ها كارگاه را بطور كاملا شفاف و مسلط رهبري كند .
سرپرست دستگاه نظارت ميبايست تمامي كارهاي مهندسين زير دست خود را به بهترين وجه بلد بوده و بتواند در تمامي بخشها خلاء ها را پر نمايد .
اغلب مواقع گروه هاي نظارت و اجرا در حين كار دچار درگيريهايي مي شوند كه منجر به تنش مي گردد . اين وظيفه سرپرست دستگاه نظارت است كه اين تنشهاي پيش امده را راهبري و به صلح منتهي نمايد .
يك سرپرست كارگاه موظف است از تمامي مراحل اجرايي و نيز كارهاي صورت گرفته در سايت مطلع بوده و به دقت تمامي كارهاي صورت گرفته را در طول روز را در پايان روز آناليز نموده و نقاط كليديد و گلوگاه هاي اجرايي را براي توجه بيشتر نيروهاي تحت امر خود مشخص نمايد .
بطور مثال  ورود ميلگردهاي تازه به كارگاه يا خريد سيمان يا ... ميتواند از جمله اين نكات باشند توجه به نوع ميلگرد و استاندارد آن محل خريد و هزينه هاي حمل و برداشتن پلاكهاي بنديل هاي ميلگرد يا توجه به نوع سيمان خريداري شده و تيپ ان و فاصله هاي حمل از جمله اين نكات ميباشد .
سرپرست دستگاه نظارت ميبايست سياستمدار توانايي باشد چرا كه محل تلاقي كارفرما و پيمانكار بوده و ميبايست انچه را كه در كارگاه به وقوع مي پيوندد را بر اساس توانايي پيمانكار به صورتي طراحي نمايد كه رضايت كارفرما را نيز تامين نمايد . فراموش نكنيد كه پيمانكار در صورتي كه توانايي انجام كاري را نداشته باشد يا هزينه هاي انجام داده اش را كارفرما تامين ننمايد كار هيچگاه به سرانجام نخواهد رسيد چرا كه سرانجام يك كار يعني رسيدن به نقطه پايان كار آنهم با تامين خواسته هاي تمامي طرفين در گير در كار منطبق با شرايط عمومي و خصوص پيمان منعقده في مابين كارفرما و پيمانكار .
همه مهندسين ميبايست اين نكته را هرگز فراموش نكنند كه هر پيمانكار در طي عمر كاري خود ميتواند روزي هم يك ناظر گردد و همينطور هر ناظر يك روز يك پيمانكار شود بنابراين از پيمانكار خود به عدل و انصاف انتظار داشته باشيد تا از شما هم به عدل و انصاف انتظار داشته باشند .

لبنک مطب: http://www.talayepamchal.com


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:7  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شرح وظایف مدیر پروژه

 1-     مطالعه و تهیه Scope کار پروژه ارجاع شده

2-     تهیه برنامه کلی پروژه با همکاری برنامه‌ریزی و تعیین منابع لازم جهت انجام پروژه

3-     تهیه بودجه و پیش‌بینی هزینه‌های پروژه و اخذ تائید هیات عامل با همکاری برنامه‌ریزی

4-   تهیه منشور پروژه که موافقتنامه ای به منظور شفاف سازی و مشخص کردن عوامل مهم و حیاتی در اجرای پروژه بر اساس قرارداد با کارفرما می باشد.

5-     ارجاع کار به واحدهای مجری پروژه مانند E ، P و C طبق برنامه‌های تهیه شده

6-      پیگیری انجام کارها از نظر کمی و کیفی در واحدهای مختلف

7-     تائید کلیه اسناد فنی و اسناد مالی پروژه و تهیه حیطه اختیارات واحدهای مرتبط

8-     تامین و سازماندهی نفرات لازم برای اجراء پروژه و شرح وظایف نفرات

9-     تهیه فرم حدود اختیارات نفرات کلیدی پروژه

10-  پیگیری مکاتبات با کارفرما، صورت‌وضعیتهای ارسالی به کارفرما و  رسیدگی نهایی به  صورت‌وضعیتهای پیمانکاران

11-  پیگیری عملیات اجرایی، ساخت و خرید و ...  و تهیه گزارشات لازمه برای هیات عامل

12-  انجام تمهیدات لازم جهت بهینه ‌سازی قیمتها و روشهای اجرای پروژه جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه و توجیه هیات عامل

13-   رسیدگی به استخدام نیروهای اجرایی لازم برای پروژه

14-  اخذ نقطه تظرات کارفرما و هیات عامل و اعمال آن در پروژه‌

15-   تائید مدارک خریدها و سفارشات پروژه

16-    تحویل قسمتهای اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدی تا پایان کار راه‌اندازی


وظایف سرپرست کارگاه

1-      انجام وظایف اجرایی زیرنظر مدیر پروژه و زمانبندی پروژه

2-     انجام مکاتبات لازم با کارفرما و نظارت

3-     مدیریت بر عملیات پیمانکاران از طریق سرپرست  فنی و اجرایی

4-     بررسی و رفع مشکلات فنی پروژه با همکاری دفتر فنی پروژه

5-     رسیدگی کامل به مسایل بهداشت و ایمنی صنعتی و آموزش در سایت

6-      تامین مواد و متریال مورد نیاز

7-     دریافت گزارشات مالی ماهیانه از واحد مالی سایت درخصوص هزینه های سایت و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مدیر پروژه

8-     نظارت بر چگونگی تامین و  انبارش و مصرف کالا در سایت

9-     بررسی و تایید گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه تهیه شده توسط برنامه ریزی و کنترل پروژه

10-   تهیه مقادیر و مدارک لازم جهت ارائه به مدیر پروژه برای تهیه صورت ‌وضعیت برای کارفرما

11-  تهیه گزارشات کمی و کیفی و صورت‌جلسات و صورت ‌مجالس لازم


شرح فعالیتهای برنامه ‌ریزی و کنترل پروژه

1-      تهیه برنامه زمانبندی کلی پروژه‌ با توجه به موارد قرارداد

2-     تعیین حدود برنامه‌های فرعی مربوط به طراحی، تدارکات و امور اجرایی پروژه با توجه به برنامه کلی پروژه

3-    کنترل برنامه‌های زیرپروژه‌ با استفاده از گزارشات مسئولین برنامه‌ریزی واحدهای ذیربط

4-     تعیین بودجه پروژه‌  و مقایسه با هزینه‌های انجام شده

5-    تهیه گزارشات پیشرفت فیزیکی و هزینه‌ای پروژه‌ جهت مدیریت پروژه و نظارت و کارفرما

6-     جمع آوری اطلاعات برای تهیه صورتوضعیتها جهت ارائه به  کارفرما با توجه به عملیات انجام شده


شرح وظایف تامین  

1-     شناسایی پیمانکاران خرید و ساخت و اعلام به مدیر پروژه

2-     انجام مناقصات

3-     عقد قرارداد با پیمانکاران خرید و ساخت با هماهنگی امور قراردادها با تایید مدیر پروژه

4-     بازرسی بر حسن انجام خرید و ساخت در مقاطع مختلف از طریق مشاورین و نظارت

5-     هدایت هزینه های تامین بر اساس مقدار نقدینگی و رضایت پیمانکاران و تامین کنندگان

6-       انجام خریدهای داخلی و خارجی و ساخت با تایید مدیر پروژه

7-     ارائه سایر خدمات فنی به واحدهای اجرایی مانند حمل‌و‌نقل تجهیزات ، بیمه، ترخیص کالا و ...

8-     برنامه‌ریزی جزئی خریدها و ساختها مطابق برنامه‌های اصلی امور برنامه‌ریزی

9-     ارائه گزارشات پیشرفت هفتگی و ماهیانه از  فعالیتهای خرید و ساخت به برنامه ریزی

10- تهیه گزارشات مالی ماهیانه از پرداختهای انجام شده و پیش رو به پیمانکاران و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مسئول مالی اداری و مدیر پروژه

11- ارزیابی ‌های اولیه و دوره‌ای از سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات

12- Packing List ، حمل، بسته‌بندی، ترخیص، بیمه، بارگیری ، تخلیه و ...

13-  ارائه خدمات ساخت داخلی برای جایگزینی خریداری خارجی در مقاطع مختلف پروژه‌ با تایید مدیر پروژه

14-  ایجاد بانک اطلاعاتی سازندگان و فروشندگان

15-  تهیه بانک اطلاعاتی قیمتها و اخذ بودجه‌های لازم برای خریدهای پروژه‌

16-   انجام کلیه اموری که ماهیت تامین دارند و در بهینه سازی روند پروژه موثر واقع می گردند

17-  مدیریت در تامین تجهیزات اصلی در سایت

18- انجام عملیات مهندسی شامل طراحی ، برآورد احجام و تفکیک عملیات ساخت و خرید

19- تهیه لیست خریدهای مستقیم پروژه که بعد از خرید ، بسته بندی و به سایت ارسال خواهند گردید.


شرح وظایف دفتر فنی پروژه

 با توجه به این که کلیه کارهای انجام شده در کارگاه در قالب پیمان و توافقات انجام شده بین کارفرما و دستگاه نظارت صورت می پذیرد و ارائه و پردازش و جمع آوری مستندات کارهای انجام پذیرفته در پروژه جهت تنظیم اسناد وصول مطالبات بخش مهمی از مراحل اجرای یک پروژه می باشد لذا این وظیفه بر عهده دفتر فنی کارگاه می باشد که بخشی از وظایف آن عبارت خواهد بود از:

1-     مطالعه اسناد فنی اعم از نقشه و فهرست مقادیر پیمان و استخراج کمبودها و موارد متناقض

2-     استخراج فهرست مقادیر کارهای انجام شده

3-     رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء و کنترل مقادیر و حجم عملیات اجرایی انجام شده

4-     تنظیم صورتجلسات کارهای انجام شده و تغییر یافته

5-     پیگیری دستورکارها و اخذ تاییدیه های مربوطه

6-      تهیه مستندات اعم از دستورکار و آنالیز بها و روش اجرای کارهای جدید ابلاغ شده خارج از پیمان

7-     استخراج پیشرفت فیزیکی روزانه ، هفتگی و ماهانه

8-     تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها به صورت ماهانه

9-     تهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدیل

10- در صورت تحویل مقطعی قسمتهایی از پروژه تنظیم اسناد مربوطه جهت تحویل موقت بخشهای مربوطه

11- استخراج موارد مربوط به تناقضات حین اجرای کار و تاخیرات پرداختی کارفرما و عدم تطابق با بخشنامه ها و مستندات قانونی  جهت ارجاع به مدیریت پروژه


شرح وظایف سرپرست فنی و اجرائی

1-     نظارت بر پیمانکاران ساخت و نصب و رفع مشکلات فنی آنان

2-      اخذ برنامه های اجرائی از برنامه ریزی و کنترل پروژه

3-      توزیع برنامه به واحدهای اجرائی ( پیمانکاران/ گروههای امانی )

4-      مطالعه برنامه و پیش بینی و هماهنگی جهت تأمین منابع مورد نیاز قبل از شروع هر کار

5-      تهیه چک لیستهای مناسب جهت دستور کارهای برنامه و تکمیل آنها

6-       انجام نظارت فیزیکی روزانه بر امور در دست انجام در سایت

7-      برگزاری جلسات داخلی با مجریان ( پیمانکاران/ گروههای امانی ) جهت مسائل برنامه و مشکلات اجرائی

8-      جمع آوری اطلاعات لازم برای  گزارشات روزانه ، هفتگی و ماهیانه  مرتبط با واحد کنترل پروژه

9-      کنترل صورت وضعیتهای پیمانکاران

10-  تهیه گزارشات لازم از منابع مصرف شده در مورد کارهای اضافی

11-  رسیدگی و پاسخگوئی به مکاتبات فنی مرتبط با حوزه اجرا

12-  حضور در جلسات با کارفرما و نیز تهیه گزارشات مرتبط با امور برنامه و کنترل پروژه

13-  اعلام وضعیت تغییرات لازم الاجرا در برنامه زمانبندی

14-  تهیه گزارشات هفتگی از وضعیت پیمانکاران و مشکلات و راهکارها و اعلام به سرپرست کارگاه

15-  ایجاد هماهنگی بین گروههای اجرائی فعال در جبهه های کاری از نظر تأمین منابع و امور ایمنی و بهداشت و آموزش

16-   رسیدگی به امور حراستی و ایمنی هماهنگ با مسئولین مربوطه

17-  ارتباط و هماهنگی با دفتر فنی جهت امور مربوط به اجرا و تأمین مواد و مدارک

18-  هماهنگی با QC جهت تسریع و پیشبرد تکمیل مدارک فعالیتهای انجام شده

19-  هماهنگی با نظارت جهت اخذ مجوزهای لازم انجام کار

20-  هماهنگی با انبار بمنظور تدارک و تأمین بموقع مصالح مورد نیاز

21-  هماهنگی کامل در امور طراحی ، ساخت و نصب و اجرا با دفتر فنی


شرح وظایف مسئول ایمنی و بهداشت و آموزش

الف)ایمنی

1-     کلیه کارگران  باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین درصورتی که شرایط و نوع کار اقتضاء نماید سایر وسایل حفاظت  فردی از قبیل دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات و غیره مطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار کارگران قرار داده شود .

2-      کلیه معابر،پلکانها، سطوح شیب دار،باز شوها، پرتگاهها و بطور کلی تمام نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید بوسیله نرده و پوشش های موقت و مناسب حفاظت گردند .

3-      در لبه سطوح شیب دار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگیری  از سقوط کارگر و یا ابزار کارپیش بینی شود .

4-      قالب بتن باید قبل از بتن ریزی  بازدید و  نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود  تا  در موقع بتن ریزی قالب بکار برده  شود.

5-      در موقع  برداشتن قالب بتن باید احتیاط های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.

6-       دستگاه های بتن ساز  باید  دارای ضامن  باشد تا  در هنگام تمیز  کردن دستگاه  را قفل و  از حرکت  اتفاقی  آن جلوگیری کند.

7-      برای بالا بردن تیرهای  آهن باید از  کابل یا طناب های محکم  استفاده شود و  برای جلوگیری  از خمش بیش از حد کابل باید از چوب یا وسیله مشابه دیگری دربین تیر آهن و کابل قرار داده شود و از زنجیر برای بالا بردن تیر آهن استفاده شود.

8-      در موقع نصب ستون ها یا  تیرهای  آهن قبل از  جداکردن  نگهدارنده تیر آهن  باید حداقل نصف  تعداد پیچ و مهره ها را بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد .

9-      خرپاها باید بوسیله نگهدارنده بر روی پایه  قرار گیرد و  پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود .

10-  قبل از نصب تیر آهن دیگر ، تیر آهن زیرین باید صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد .

11-  در مواردی که ستون های آهن روی هم  قرار می گیرند نباید بیش از  1 طبقه ستون  بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شود .

12-  تیرهای آهن و ستون ها باید بلافاصله پس از نصب از نظر اطمینان به انجام صحیح و کامل بازدید شود .

13-  در موقع بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و بر پاداشتن تیرهای فلزی خودداری شود .

14-  جوشکاری الکتریکی  بوسیله داربست های آویزان که با کابل نگهدازی میشود مجاز نیست .

15-  کابل های دستگاههای جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد .

16-   از گذاردن بار و تکیه دادن داربست بکارهای بنایی که  بطور کامل ملات آن سفت  نشده باشد باید  جلوگیری بعمل آید .

17-  در موقعی که کارهای بنایی در طبقات  زیر انجام میگیرد ،هنگام نصب و بر پا داشتن تیر آهن و  کارهای بتونی و نصب سنگ در طبقات باید سقف و یا پوشش مناسبی بین آنها قرار داده شود تا از سقوط مصالح از طبقات بالا بر روی کارگران جلوگیری گردد.

18-  بالا بردن آسفالت یا قیر داغ بوسیله کارگر و نردبان ممنوع است .

19-  ظرف  محتوی قیر داغ نباید  در محوطه  بسته نگهداری  شود  مگر آنکه  قسمتی از محوطه  باز بوده  و تهویه بطور کامل و کافی انجام گیرد .

20-  شعله های باز، مشعل،کبریت مشتعل و وسایل مشابه نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و  مجاری مشابه قرار داده شود .

21-  کارگران را نباید به بالا بردن و پائین آوردن بار و ابزار کار محکم یا سنگین به وسیله نردبان وادار کرد .

22-  برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در طرف ذوب شود و  از حرارت  دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید .

23-  تهیه گزارش در خصوص اجرا یا عدم اجرای موارد مذکور در بندهای فوق بر حسب مورد و ارسال آن به سرپرست کارگاه .

24-  تهیه گزارش حادثه در صورت وقوع حادثه و تکمیل فرم گزارش حادثه حداکثر 24 ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال آن به سرپرست کارگاه

25-   تهیـه گـزارش مـاهانه به پیــوست کلیه فرمهای بازدیـد ماهانه ایمنـی و فرم گـزارش حادثه در پایان هر ماه و ارسال آن به سرپرست کارگاه

26-  در موقع انجام کارهای اجرایی که ضریب خطر آنها بالا است ، حضور فیزیکی مسئول ایمنی الزامی است

27- موارد آموزشی چون ماهیت بهداشتی و ایمنی دارند به عهده مسئول ایمنی می باشد

ب)بهداشت 

1-      شناسایی خطرات ، ارزیابی و کنترل ریسک ها به همراه روش اجرایی آن

2-      پیش بینی هزینه های بهداشتی پروژه حداکثر یک ماه پس از شروع بکار و ارسال آن برای سرپرست کارگاه

3-       تعیین مشکلات بهداشتی که با روشهای آموزشی قابل کنترل است ، تدوین برنامه اجرایی ، (حداکثر یک ماه پس از شروع به کار) ، اجرای برنامه مدون شده در طول سال و ارائه نتایج اثر بخشی 

4-      طراحی و تهیه یک بروشور آموزشی با موضوع  بهداشت حرفه  ای و تکثیر و توزیع آن بین کارگران .

5-      تدوین فرایند وسایل حفاظت فردی به گونه ای که موارد زیر در آن رعایت گردد : لیست وسایل مورد نیاز ، تعداد کارگران مشمول استفاده ، تعداد مورد نیاز در پروژه ، نحوه آموزش، برنامه نظارتی

6-       تدوین روش اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در مواقع اضطراری 

7-      تهیه دستورالعمل های بهداشتی برای هر یک از مشاغل و فرایند های کاری ، تصویب آن در کارگاه ، ابلاغ آن برای اجرا و ارزشیابی نتایج آن .

8-      بازدید هفتگی از محیط کار و تهیه گزارش کتبی و اعلام به سرپرست کارگاه

9-      بررسی و ارزشیابی برنامه های اجرا شده و تعیین میزان نیل به خط مشی و اهداف تدوین شده .


وظایف مسئول مالی اداری 

1)      دریافت برنامه ها ، خط مشی ها و دستور کار از مدیر پروژه

2)      تقسیم کار و تعیین وظایف و مسئولیتها و اختیارات قسمتهای مختلف امور مالی و نظارت بر حسن انجام وظایف و امور محوله به آنها و انجام تغییرات و جابجائی در مواقع ضروری بمنظور ایجاد تسهیلات لازم و تسریع در انجام عملیات مالی

3)      مشارکت در تعیین خط مشی و سیاستهای مالی پروژه و نظارت بر اجرای آن و همکاری در تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و همچنین مصوبات مالی و خط مشی های تعیین شده از طرف هیات عامل و مدیر پروژه

4)       نظارت مستمر بر انجام عملیات مالی در قسمتهای مختلف بمنظور حصول اطمینان از صحت انجام عملیات و رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده و رفع نواقص و مشکلات موجود و آموزش کارکنان جهت افزایش سطح مهارت آنان

5)       ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای قسمتهای مختلف امور مالی ، برقراری توازن و رابطه منطقی با سایر قسمتهای پروژه بمنظور جلوگیری از تراکم ، تاخیر و رکود کارها

6)       نظارت ، تهیه و تنظیم ترازنامه ، حسابهای سود و زیان (صورتهای مالی) و سایر گزارشات مالی پروژه و پیوست های مربوط و همکاری لازم با حسابرسان در مواقع ضروری طبق روشهای تعیین شده

7)       برنامه ریزی جهت تخصیص منابع مالی بمنظور پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای و بدهی ها و نظارت بر استفاده صحیح از منابع مالی

8)       مذاکره با مراجع بانکی جهت دریافت اعتبار با توجه به نیازهای مالی پروژه

9)       تهیه و تنظیم گزارشات و اطلاعات مالی خواسته شده توسط مدیر پروژه و هیات عامل  طبق دستورالعمل و ضوابط تعیین شده و تایید نامه ها و اسناد و گزارشات مالی و ارسال آن به قسمتهای مربوط

10)    اجرای طرحها و نظامهای مختلف مالی طبق روشها و ضوابط تعیین شده و بررسی و کنترل نتایج حاصله بمنظور حصول اطمینان از مطابقت نتایج حاصله با اهداف و خط مشی های مالی مصوب

11)   امضاء مکاتبات و احکام و اسناد مالی طبق ضوابط شرکت و اختیارات تفویض شده

12)   مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پروژه براساس پیش بینی ها و تغییرات احتمالی

13)   شرکت در جلسات رسیدگی به بودجه و ارائه گزارشهای توجیهی لازم جهت تصمیم گیری و تصویب بودجه

14)   نظارت بر تهیه و تایید نهایی اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارشات مالی و شرکت در جلسات مربوط بمنظور رسیدگی به عملکرد مالی و انجام اقدامات لازم جهت توجیه عملیات مالی انجام شده

15)   نظارت بر رعایت قوانین و مقررات جاری مملکت در تنظیم اسناد و مدارک و انجام عملیات مالی پروژه

16)   نظارت ، کنترل و پیگیری در امر دریافت مطالبات ، ثبت دفاتر و نگهداری مدارک و اسناد حسابداری

17)   نظارت بر اجرای سیستمهای مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد ، سیستم بودجه ، قیمت تمام شده و سایر دستورالعملهای مالی و بررسی و ارائه پیشنهادهای ضروری در جهت بهبود آنها

18)   تهیه گزارشات جامع و توجیهی از عملیات انجام شده در قسمتهای مختلف امور مالی برای ارائه به مدیر پروژه

19)   نظارت بر حفظ و نگهداری اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت در صندوق

20)   نظارت بر انجام بایگانی صحیح مکاتبات ، مدارک و اسناد حسابداری و مالی

21)   جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم در مورد امکانات مالی مشارکت بمنظور بهره گیری بیشتر از امکانات بالقوه در جهت سوددهی بیشتر پروژه

22)   بررسی و نظارت بر انجام حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی و رسیدگی به سایر امور مربوط به آنان

23)   محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا و صدور فیش حقوقی ماهیانه کارکنان تحت پوشش و واریز به حساب بانکی و کنترل صدور اسناد حسابداری مربوطه .

24)   نظارت بر تهیه ، تنظیم لیست های حقوق و دستمزد ، مزایا و کسورات قانونی ، هزینه های سفر و ماموریت و غیره مربوط به کارکنان تحت پوشش و تهیه اسناد ومدارک ضروری در این زمینه

25)   نظارت مالی  بر تهیه سفارشات خرید و تدارکات شرکت و تشریفات مقرر بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی و رسیدگی و کنترل موجودیهای انبار و حسابداری انبارها و کاردکس

26)   ارزیابی افراد تحت سرپرستی از نظر کارائی ، خلاقیت ، انضباط و ........... در مقاطع مختلف و تشویق و تنبیه بموقع آنان

27)   بررسی و نظارت بر تعیین ، سفارش و یا درخواست بموقع نیازمندیهای واحد تحت سرپرستی

28)   نظارت بر رعایت نظم و اصول و مقررات واحد مربوطه

منبع : برنامه ريزي و كنترل پروژه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 0:58  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

ایده ساخت شهرهای شناور چیز جدیدی نیست و مدتی است که ذهن بشر امروز را مشغول خود ساخته است، افزایش جمعیت دنیا و کمبود زمین برای سکونت و هزاران عامل دیگر باعث و بانی چنین طراحیها و ایدهها میباشد، این ایده که Lilypad نام دارد توسط Vincent Callebaut طراحی شده است شهری شناور میباشد که چشمها را خیره میسازد.

 
عکسهای بیشتر در ادامه مطلب

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 0:45  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

GODLY

General Organization and Decentralized Lian Young

سازمان عمومی و غیر متمرکز لیان جوان

تلفن های تماس: ۰۹۱۷۷۷۱۲۰۵۰-۰۹۱۷۱۷۲۰۳۴۸-۰۹۳۵۶۳۲۶۲۲۴

مشخصات گروه مشاوران صنعتی تولیدی سمند فوم آسیا

(دارای تفاهم  همکاری با شرکت مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس)

مشاروه و نمایندگی فروش دستگاه های فروش و آزمون فوم های پلی استایرن - بلوک های سقفی - تری دی پنل 3d panel - موزائیک گروه مشاوران صنعتی تولیدی سمند فوم آسیا در جنوب ایران

 استفاده از فن آوری نوین ساختمان و بر مبنای طرحهایی که مهندسین سازه  جهت دکوراتیو ساختمان ازجمله طرح آرک وطرح نور مخفی ویا پایه ستون  با یونولیت پیشنهاد و ارائه می نمایند این قابلیت وجود دارد که همکاریهای لازم از طریق این دفتر بعمل آید .  و همچنین  در بخش فرهنگی وهنری این شرکت  توسط هنرمندان تجسمی وبا استفاده از یونولیت طرحهایی سه بعدی که میتواند در دکور سازیها ونیز در استفاده ازدکورهای سینمای کاربرد فراوانی ایجاد نماید که تصاویر نمونه های آن را مشاهده مینمائید.

 این شرکت آمادگی دارد با تجربه چندین ساله مدیران بخش بازرگانی نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولید کننده فوم  با مناسبترین قیمت و کمترین دستمزد از تولیدکنندگان، این مواد را خریداری و مستقیما وارد کشور نماید همچنین این شرکت کلیه مراحل واردات از قبیل : 

*مذاکره و اخذ پرو فرما با حد اقل قیمت و مناسبترین شرایط پرداخت و تحویل کالا 
 * پرداخت  مبلغ پروفرما بصورت نقدی( CASH)  یا گشایش اعتبار بانکی  (LC) 
 * انجام تشریفات گمرکی در کوتاهترین زمان ممکن
و نهایتا واردات انواع مواد اولیه پلی استایرن EPS از کارخانجات تولیدکننده:
 تایوانی ، چینی و کره ای
با گریدها و سایزهای  متفاوت مورد مصرف در کارخانجات تولیدی پلاستوفوم و یونولیت را جهت این کارخانجات انجام خواهد داد .
تماس: 021-77253132-77998255-09123103162 مهندس مجتبی قوتی

Sample ImageSample Image

پلاستوفوم سقفی

یکی ار انواع محصولات تولیدی شرکت سمند فوم آسیا تولید انواع بلوکهای سقفی بوده که کاربرد فراوانی در اجرای عملیات سقف پروژه های ساختانی داشته و دارد . در تولید این محصول سعی بر آن شده است که رعایت دقیق استاندارد تولید بر مبنای دستورالعمل های مرکز تحقیقات ساختمان انجام و در مراحل مختلف تولید از نظر مقاومت و دانسیته مطلوب کنترل گردد. مواد اولیه این محصول از نوع کند سوز خارجی بوده و با دستگاههای برش کامپیوتری بصورت دقیق بر اساس سفارشات مشتری در ابعاد و طرححای مختلف برشکاری و به بازار مصرف عرضه میگردد.  

محصول نوع/درجه یک ابعاد تراکم واحد قیمت/ریال
بلوک سقفی پلاستوفوم کند سوز 25×50×200 سانتیمتر 12 متر مربع  
بلوک سقفی پلاستوفوم کند سوز 20×50×200 سانتیمتر 12 متر مربع  
بلوک سقفی پلاستوفوم کند سوز 20×5/66×200 سانتیمتر 12 متر مربع  
بلوک سقفی پلاستوفوم کند سوز 25×5/66×200 سانتیمتر 12 مترمربع  

دیوار سه بعدی 3D Panel

امروزه استفاده از دیوارهای سه بعدی بویژه در دیوارهای جانبی هم به عنوان دیوار باربر و هم به عنوان پارتیشن و جداسازی قسمتهای داخلی ساختمان تاثیر بسزایی در سرعت اجراو استحکام بنا و حذف هزینه های اضافی سازه دارد . بعلاوه بسیار مورد توجه کارشناسان محترم مسکن و شهرسازی و شهرداریها بوده و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز بر اساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان روی آن تاکید بسیار دارد .

ردیف محصول نوع مفتول ابعاد شبکه (چشمه) ابعاد پلاستوفوم متر مربع قیمت/ ریال
1 پانل دیواری 2/5mm 5×5 5cm متر مربع  
2 پنل دیواری 2/5mm 5×5 6cm متر مریع  
3 پنل دیواری 2/5mm 5×5 10cm متر مریع  
  پانل دیواری 3mm 8×8 5cm متر مریع  
  پانل دیواری 3mm 8×8 6cm متر مریع  
  پانل دیواری 3mm 8×8 10cm متر مریع  
4 اجرت نصب پانل با اسکلت فلزی یا اسکلت بتون  متر مریع  
5 اجرت بتون پاشی پانل با دستگاه شاتکریت اتوماتیک متر مربع  

v     پانلهای تولیدی از مواد پلی استایرن کند سوز گرید F  وبا دانسیته 12 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد . v     مفتولها به روش کشی سرد از میلگرد 5/6 میلیمتر تهیه  شده و اسید شویی گردیده است

 

تولید ورق

جهت استفاده در عایقکاری ساختمان و استفاده در تشکهای طبی – سردخانه هاو یخچالها به عنوان عایق حرارت مورد استفاده قرار میگیرد .

 طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات ویژه اصلاح خط تولید      
 

طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات ویژه اصلاح خط تولید در کارخانجات فعال در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و افزایش بهره وری از جمله :1: خشک کن ویژه مواد پخت شده که تاثیر بسزایی در عمل آوردن انواع مواد و امکان انتقال سریع مواد به سیلو و کاهش چشمگیر در زمان تولید را به همراه دارد.2 : آسیاب فکی دوبل که در جهت بازیافت موثر ضایعات برش پلاستوفوم کاربرد دارد در 2 مدل با ظرفیتهای 500  الی  1000 کیلو  3 : فیلترینگ جذب غبار ناشی از ضایعات آسیابی که تاثیر بسزایی در امکان افزایش بازیافت ضایعات مواد در تولید را فراهم می آورد .3 : دستگاه تست مقاومت بلوک ویژه آزمایشگاه کنترل کیفی ( ست کامل ) جهت اخذ گواهینامه از مرکز تحقیقات و ساختمان با قابلیت نرم افزاری مناسب .  

لیست قیمت تجهیزات و دستگاههای شرکت سمند فوم آسیا      
 

 

لیست قیمت تجهیزات و دستگاههای شرکت سمند فوم آسیا  : ارائه طرح اتوماسیون ( رایگان )خط کامل پلاستوفوم :

 1-     دستگاه خشک کن مواد پز به ابعاد 5/1 × 1× 5 با ظرفیت 350 تا 500 کیلو خروجی مواد در هر ساعت .      73000000  ریال

 2-     دستگاه آسیاب فکی با دهانه بزرگ به ابعاد 120*30 سانتیمتر  با فیلتر جداکننده غبار              65000000یال

3-     دستگاه آسیاب فکی با دهانه کوچک به ابعاد 70*30 سانتیمتر  با فیلتر جداکننده غبار                      50000000ریال

4-      دستگاه تست مقاومت بلوک پلاستوفوم ویژه آزمایشگاه کنترل کیفی                     28000000ریال

5-   دستگاه مواد پز تمام اتوماتیک با ظرفیت 700 تا 1000 کیلو پخت در ساعت با خشک کن و نرم افزار فارسی و قابلیت دو پخت .                                 85000000 ریال                                  

6-     دستگاه برش CNC   سه بلوکه ثبت گزارشات برش وطراحی آسان                   140000000ریال

7-     دستگاه بلوئر انتقال مواد                                                               6000000 ریال

8-     دستگاه کمپرسور  1 متر مکعب                                       28000000ریال  

* توضیح اینکه اعتبار قیمتهای فوق حداکثر تا پایان سال 87 می باشد 

 

  خدمات و محصولات بیشتر در ادامه مطلب

تلفن دفتر مدیر ,عامل: 02177487910

تلفن دفتر فروش وبازرگانی:02177420620مهندس قوتی

تلفن بخش فنی مهندسی : 02133575031

تلفن مشاوره مقدماتی ( ایزو- استاندارد- گواهی فنی- اتوماسیون- ماشین آلات وتجهیزات) : مهندس دزواره09125757391

توانمندی های دیگر شرکت

مهندسین مشاور رهنمایان ساحل پارس

ارائه مشاوره در زمینه اکتشاف معدن

ارائه مشاوره در زمینه جی آی اس  GIS

برداشت مساحی، تهیه نقشه، تعیین حدود زمین های زراعی

مشاوره ، طراحی و ساخت استخر، سونا، جکوزی با پیشرفته ترین تکنلوژی روز

مشاور ، طراحی و ساخت انواع سوله

مشاوره ، طراحی و ساخت انواع سیسیتم های برودتی (خنک کننده ها) ، حرراتی و سردخانه ها

مشاوره، طراحی و ساخت انواع گلخانه ها

مشاوره، طراحی ، ساخت و تجهیز انواع مکان های ورزشی (سوله، کف پوش،پارکت، چمن مصنوعی و ...)

مشاوره در انواع زمینه های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

مشاوره و ارائه طرح اختلاط انواع بتن و آسفالت

مشاوره و اجرای انواع نقشه برداری (راه، ساختمان، آب و فاضلاب و ...)

مشاوره و آموزش در زمینه تنظیم دانسیته تولید فوم های پلی استایرن و کنترل کیفیت فوم ها پلی استایرن

مشاوره و نمایندگی فروش انواع بایگانی ریلی - بایگانی ثابت - قفسه بندی - انواع یو پی اس - کمد های گردان - کارتابل - کازیو - پوشه - انواع زونکن

تلفن های تماس: ۰۹۱۷۷۷۱۲۰۵۰-۰۹۱۷۱۷۲۰۳۴۸-۰۹۳۵۶۳۲۶۲۲۴


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 1:11  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

دینامیک سیالات محاسباتی

مقدمه

در اين بخش به بررسي تئوري هاي ديناميک سيالات محاسباتي[1] که  براي مدل سازي فرايند هاي فيزيکي مرتبط با تهويه و آتش سوزي درون تونل به کار مي روند , خواهيم پرداخت.(جزييات برخي از اين مدل هاي فيزيکي مرتبط با کد تجاري فلوئنت تشريح شده است)معادلات ديناميک سيالات محاسباتي و الگوريتم هاي عددي مورد نياز براي حل اين معادلات چند صد سال است که توسط دانشمندان ارايه شده است .اما تا چند دهه پيش هيچ برنامه کامپيوتري براي مدل سازي رفتار سيال وجود نداشت . با افزايش توان محاسباتي کامپيوتر ها , توسعه تئوري هاي ديناميک سيال و الگوريتم هاي محاسباتي ,زمينه مدل سازي رفتار سيالات گسترش يافت کاربرد ديناميک سيالات محاسباتي براي مدل سازي آتش سوزي درون تونل از سال 1983 شروع شد. البته اين مدل سازي ها بيشتر جنبه تئوري داشت و از سال 1992 اين مدل سازي ها به صورت سيستماتيک و امروزي توسعه يافت و نرم افزار هاي تجاري و صنعتي وارد بازار شد.

امتيازات ديناميک سيالات محاسباتي

ديناميک سيالات محاسباتي در مقايسه با روش هاي تجربي و آزمايشگاهي مزيت هايي به شرح زير دارد

:1واقعي بودن نتايج

 مدل نتايجي مشابه با نتايج واقعي ارايه مي دهد .

-انعطاف پذيري

 به محض اين که مدلي ساخته شد، مي توان ورودي ها را تغيير داد و دوباره مدل را اجرا کرد .بسياري از کد هاي ديناميک سيالات محاسباتي اجازه مدل سازي چندين پارامتر را به صورت هم زمان به کاربر مي دهند . از اين روش مي توان براي بهينه سازي نتايج حاصل از آهنگ تهويه و برخي از پارامتر هاي بحراني استفاده کرد.

-هزينه

 رو ش هاي عددي به تجهيزات , فضا و زمان کاري کمتري نياز دارند . فرآيند مدل سازي از زمان واقعي بسياري از جريان هاي سيال کمتر است. به عبارت ديگر ،زمان کلي محاسبات نسبت به انجام آزمون هاي آزمايشگاهي پايين است که اين امر هزينه انجام طرح را کاهش مي دهد. به طور، ساده تر هزينه مربوط به بازسازي , ايمني و سلامتي مرتبط با آزمايش هاي تجربي در روش هاي عددي وجود ندارد و از نظر هزينه اين روش به صرفه است.

-مقياس مدل

روش هاي ديناميک سيالات محاسباتي به مقياس بندي مصنوعي نياز ندارند در صورتي که در آزمايش هاي فيزيکي و تجربي اين امر ضرورت دارد.

تجزيه و تحليل

 براي کسب داده ها در آزمايش هاي تجربي نياز مند دستگاه هاي اندازه گيري ( سرعت, فشار سنج و دستگاه عکاسي مادون قرمز )هستيم. اين دستگاه ها هميشه اعتبار بالايي ندارد و محدوديت هايي براي انجام روش هاي آزمايشگاهي ايجاد مي کنند؛ در حالي که مدل ديناميک سيالات محاسباتي , شامل تمامي داده هاي لازم براي مطالعه رفتار پديده مورد نظر است .

بايد در نظر داشت که ديناميک سيالات محاسباتي را نمي توان جايگزين آزمايش هاي فيزيکي يا آناليز هاي تئوري کرد زيرا نتايج حاصل از مدل سازي عددي بدون اعتبار سنجي توسط داده هاي آزمايشگاهي بي معني است .

معادلات حاکم

معادلات حاکم بر جريان سيالات شامل معادلات زير است[33]:

·        معادلات پيوستگي

·        معادلات ممنتم

·        معادلات انرژي

بسياري از اين معادلات را مي توان با فرض المان حجم براي جريان سيال حل کرد  در اين روش حجم در فضا ثابت مي ماندو جريان سيال از ميان آن عبور مي کند که به آن سيستم اولرين گفته مي شود .

منبع: وبلاگ تهویه تونل (نویسنده : بهزاد نیکنام)


برچسب‌ها: دینامیک, سیالات, مکانیک سیالات, Fluid Mechanics, Hydrology
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 23:27  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

 

باد بزن سقفی برای تهویه تونل

کانال های تهویه برای تهویه تونل های ریلی

بادبزن سقفی نصب شده در تونل های جاده ای 

بادبزن با دهانه خروجی متغییر

Air Ventilation Equipment (Jet Fan)
تصویر شماتیک از تونل و بادبزن سقفی

 منبع: وبلاگ تهویه تونل(نویسنده: بهزاد نیکنام)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:46  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

جدول۱.حداقل اندازه آتش براي  طراحي تهويه طولي تونل(مگاوات)

 

 

 

 

                نوع تونل

طول

 

مسير اصلي روستايي

مسير اصلي شهري

راه ماشين رو

20

40

40

بيشتر از 2000 متر

20

20

40

کمتر از2000 متر

جدول ۲.مقررات تهويه تونل هاي فرانسه

حداقل سرعت طولي هوا (متر در ثانيه)

آهنگ توليد دود (متر مکعب در ثانيه )

اندازه آتش (مگا وات)

نوع اتومبيل

مشخصات تونل

2

-

8

2يا 3 ماشين کوچک

تونل باارتفاع کمتر از 2 متر

2.4

40

14

يک ون

تونل با ارتفاع 2تا4/3 متر

تونل با ارتفاع بيش تر از 4/3 متر

3

80

30

کاميون سنگين

بدون بار خطرناک

4

>300

200

تانکر هيدروکربن

با بار خطر ناک

جدول3. سناريوي آتش سوزي تعريف شده توسط استاندارد فرانسه براي طراحي تهويه تونل

انرژي آتش (مگاژول)

زمان زوال(دقيقه)

زمان حداکثر(دقيقه)

زمان رشد (دقيقه)

اندازه آتش (مگا وات)

18000

20

24

4

8

63000

14

60

4

14

40000

44

0

4

30

124000

30

40

10

30

440000

20

60

10

100

960000

30

60

10

200

جدول 4.مقررات تهويه تونل هاي اتريش 

حداقل شدت جريان خروج هوا

(متر مکعب در ثانيه)

سرعت طولي جريان هوا

 (متردر ثانيه)

نوع سيستم تهويه

80

1تا4/1 در جهت ترافيک

طولي با ترافيک يک طرفه

200

1تا 4/1 در جهت ترافيک اصلي

طولي با ترافيک دو طرفه

80

................

نيمه عرضي

80

................

عرضي

جدول ۵. استاندارد تهويه براي تونل هاي جاده اي

دماي حداکثر

(سانتي گراد)

آهنگ توليد دود(متر مکعب در ثانيه)

اندازه آتش

 (مگا وات)

معادل با آتش سوخت سطحي به مساحت

(متر مربع )

علت آتش سوزي

400

20

2

2

ماشين سواري

700

80

20

8

اتوبوس/کاميون

1000

100-200

100

30-100

تانکر سوخت

جدول ۶.اندازه آتش براي طراحي سازه هاي مقاوم در برابر آتش

اندازه آتش ( مگا وات)

نوع ماشين

4

سواري

14

وانت

20

کاميون کوچک

30تا 100

کاميون باري

 جدول ۷.اندازه آتش براي شناسايي و خاموش کردن آن

طول آتش سوزي

(دقيقه)

زمان رسيدن به حداکثر اندازه آتش (دقيقه)

حداکثر اندازه آتش

( مگا وات)

ماشين

60

13

4/7

سواري

90

10

20

اتوبوس

90

10

120

کاميون کوچک

60

1

40

بار خطر ناک

منبع : وبلاگ تهویه تونل(نویسنده بهزاد نیکنام)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:42  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

سیستم افشانه(نازل ساکاردو)

نازل ساکاردو هوا را با سرعت بالا،تقریبا 30 متر بر ثانیه،به درون تونل می دمد.این جت هوا نیروی ممنتم و فشار خود را به هوای درون تونل انتقال می دهداز این طریق به خروج یا حرکت هوا در جهت مورد نظر کمک می کنند. برای اولین باراین روش توسط مارکو ساکاردو در تهویه تونل های راه آهن انگلستان استفاده شد.

 

qqq

نمائی شماتیک از نازل ساکاردو در تونل ها

منبع: وبلاگ تهویه تونل(نویسنده: بهزاد نیکنام)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:32  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

مجموعه ساختمان های عمارت ملک در حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد . در هشت کیلومتری شهرستان بندر بوشهر یکی از آثار های تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر در جنوب ایران است و در نزدیکی میدان بهمنی قرارگرفته است .


این عمارت که به صورت مجموعه ساختمانی متعلق به یک قرن قبل است . این عمارت متعلق به یکی از ثروتمندان بوشهر به نام " محمد مهدی ملک التجار " بوده است .
" حاج ملک‌ التجار " نامدارترین ثروتمند بوشهر بوده است که در سال 1277 ه ـ ق در کلکته هند به دنیا آمد و بعد از پدر بزرگ خود " محمد جعفر حاج بابا " سمت ملک ‌التجاری در بوشهر را از آن خود کرد و جانشین جد خود گشت . او مردی بسیار ثروتمند محسوب می ‌شد تا آن جا که خود یک بانک خصوصی راه اندازی کرد . ملک التجار به ولخرج بودن و اسراف کاری شهره بوده تا آن ‌جا که در سفرنامه سدید السلطنه ذکر گشته است او برای عروسی پسر خود از بوشهر تا بهمنی را فرش کرده است و سماور‌ ها را با اسکناس روشن کرده است . او با حکومت قوام ‌السلطنه در بوشهر به مخالفت برخاست و خود حاکم بوشهر شد .
ملک التجار جهت گذراندن امورات خود از املاک ‌اش در کلکته در آمد حاصل می ‌کرد . در روایات ساخت عمارت ملک آمده است که ملک التجار با سر کنسول فرانسه در بوشهر حشر و نشر داشته است و برای مدتی به املاک سر کنسول در فرانسه سفر می‌ کند و با دیدن قصر او در فرانسه خواستار ساخت نمونه ‌ای از این کاخ ‌ها در بوشهر می ‌شود و معمار فرانسوی قصر کنسول را به خدمت گرفته تا قصری را برای او مهیا کند که حاصل این امر ساخت " عمارت ملک " بوده است . از نظر هندسی ، عمارت ملک یکی از زیباترین عمارات جنوب کشور است . اعیانی عمارت 4700 متر مربع و عرصه‌ ی آن 24500 متر مربع است .
مساحت زیر بنای آن 4000 متر مربع بوده و در دوره قاجاریه توسط معماران فرانسوی با مصالح محلی احداث شده و درب و پنجره آن زیر نظر مهندسین فرانسوی ساخته شده است . وی برای سفر تفریحی- تجاری به کشور فرانسه رفته و در آن جا کاخ یکی از وزرای قرن وسطی را می بیند و نمونه آن را در بوشهر پیاده می کند .
نوع و سبک معماری این بنا از سبک ساختمان سازی دو قرن پیش سواحل خلیج فارس که به " بنگله " معروف است تاثیر گرفته و دارای یک قسمت استحفاظی ، بارو و شاهنشین و قسمتی به صورت چند ایوان و اتاق های مسکونی است .
این کاخ توسط متجاوزین انگلیس اشغال شده و به صورت مقر نظامی آن ها در آمد . آن ها بعد از سال ها استقرار در این کاخ با ورشکست شدن ملک التجار ( صاحب اصلی کاخ ) لوازم نفیس آن را با قیمت کم خریداری کرده و با خود بردند . در اواخر سلطنت رضا شاه این عمارت که خوابگاه نظامیان شده بود ، پس از چندین بار بازسازی رو به ویرانی نهاد و متاسفانه به خاطر وسعت زیاد هنوز مرمت نشده است
تاریخ تعمیرات عمارت را از نوشته ‌ای بر روی چوب تالار میانی می ‌توان دریافت با نوشته ‌ی " انگلستان 1918 " . این بنای تاریخی به شماره 1603ـ1/1 به تاریخ 81/3/6 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است . عمارت ملک شامل بخش‌ هایی چون پیش خوان شامل فضای باز گسترده ‌ای که پیوند دهنده ‌ی فضای شهر با این مجموعه است که در عقب به سکو و عمارت اصلی و سر در ختم می‌ شد .
سکو نیز صفه ‌ی عظیمی بود که حدود جلوی بنای سر در را تشکیل می‌ دهد و با یک ردیف پله به بنای اصلی متصل است .
سر در نیز فضای ایوان مانندی ‌ست که با 3 ستون جفتی به ساختمان اصلی متصل است و در بزرگ بی ‌نظیر از جنس چوب سای یا آبنوس با تزئینات فلزی آن را کامل می ‌کند . ترکیب زوج ستون‌ های دو طاقی را در کنار هم شکل داده که حاکی از نسخه برداری آن از یک بنای اروپائی است .
عمارت اصلی که عظیم‌ ترین بخش این مجموعه می‌ باشد شامل فضای میانی مدوری است که در دو طبقه با دیوار ‌های نقاشی شده ساخته شده بود . سالن پائین به منظور ملاقات‌ های رسمی ملک التجار و سالن بالا به منظور ضیافت ‌های خصوصی در نظر گرفته شده بود .
طی سالیان اخیر این عمارت تنها به صورت مقطعی و در چند فصل کوتاه استحکام بخشی شده و عملیات مرمت ویژه ای بر روی آن انجام نشده است .
عمارت یاد شده که هم اکنون پناهگاه خانواده هایی از قشر بسیار ضعیف جامعه است ، چیزی جز مخروبه ‌ای با دیوار ‌های سیاه و در ‌های شکسته شده از آن باقی نمانده است .
بنا به گفته یکی از ساکنان این عمارت ، در حال حاضر این ساختمان محل زندگی ده ها خانواده بی سر پناه شده است که هر یک در یکی از اتاق های این بنا زندگی می کنند ، با توجه به صحبت هایی که با یکی از بچه های ساکن این عمارت نیز داشتند ، هیچگونه امکاناتی از قبیل برق در این ساختمان موجود نیست و ساکنان آن در شرایط خاصی بسر می برند و این در حالیست که ظاهرا اقدام خاصی برای اسکان ساکنان این عمارت در مکان مناسب دیگر و حفظ و مرمت این بنای تاریخی صورت نگرفته است . آن‌ ها در فصل تابستان نمی دانند که چطور با شرجی و حرارت و گرما سر کنند و در فصل زمستان نمی‌دانند که چگونه با باد و باران کنار بیایند . با آن‌ها که صحبت کردیم روزنه‌ای امیدی در دل داشتند و می‌گفتند: مسئولان برای بازدید آمدند ، قرار است ما را از این جا ببرند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 13:2  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

پرونده:PIsland.png
جزایر نخل دبی

جزیره نخلی جمیرا

جزیرهٔ جمیرا یکی از پروژه‌های سه گانهٔ ساخت سه جزیره به نامهای جمیرا، دیرا و جبل علی می‌باشد. این جزیره در آبهای خلیج فارس قرار دارد و دربارهٔ آن اینگونه گفته شده که از ماه قابل رویت است. این جزیرهٔ انسان ساخت به شکل نخل است و دارای ۱۷ شاخهٔ عظیم که توسط یک حصار ۱۲ کیلومتری حفاظت شده می‌باشد. زمانی که این منطقه تفریحی کامل شود، دارای ۲۰۰۰ ویلا، ۴۰ هتل لوکس، مراکز خرید، سینما و امکانات دیگر خواهد بود. برای به سطح آب رساندن این سازه، بسیار بیشتر از ۵۰ میلیون متر مکعب خاک مورد نیاز است. ساخت این جزیره در سال ۲۰۰۱ آغاز شده و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۰۸ به پایان برسد. این جزیره در زمان اتمام پذیرای ۵۰۰۰۰۰ هزار نفر خواهد بود. مساحت این جزیره ۵ در ۵ کیلومتر است. جمیرا بزرگ‌ترین جزیرهٔ انسان ساخت است و حدودا ۴۰ هزار کارگر درگیر ساخت آن بوده‌اند. در جزیره یک مونوریل با ظرفیت حمل ۲ تا ۳ هزار مسافر در روز به خارج و داخل جزیره ساخته خواهد شد.

جزیره نخل دیرا

این جزیره ساخت آن از سال ۲۰۰۴ آغار شده و تا ۲۰۱۵ ادامه دارد. این جزیره نخل مانند دارای ۴۱ شاخه می‌باشد و مساحتی بیش از پاریس را در بر می‌گیرد و به بیش از یک بیلیون متر مکعب شن و سنگ نیاز دارد. این جزیره مساحتی به طول ۱۴ و عرض ۸٫۵ کیلومتر را دربرمی گیرد. و ۸۰ کیلومتر مربع مساحت کل آن است. این جزیره در برگیرندهٔ تفرجگاهها، مناطق مسکونی، مراکز خرید، امکانات ورزشی و کلوب‌ها می‌باشد. مناطق مسکونی بر روی شاخه‌ها قرار دارد.

جزیره جبل علی

ساخت این جزیره در سال ۲۰۰۲ آغاز شد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۸ به پایان برسد. این جزیره ۵۰٪ از جمیرا بزرگ‌تر است و شامل ۶ مرکز تفریحی، یک پارک آبی، دهکده دریا و موج شکن‌ها می‌باشد.

 

این سه جزیره خط ساحلی دبی را ۱۲۰ کیلومتر افزایش می‌دهد. جزایر سه گانهٔ نخل اینگونه نیز نامیده شده‌اند: هشتمین عجایب جهان.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:27  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

GIS چیست؟  

 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستمی است متشكل از داده ها، روشها و الگوریتمها، سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی و شبكه كه برای ورود، مدیریت، تحلیل و نمایش "اطلاعات جغرافیایی" مورد استفاده قرار می گیرد.  
 
  
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستمی است متشكل از داده ها، روشها و الگوریتمها، سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی و شبكه كه برای ورود، مدیریت، تحلیل و نمایش "اطلاعات جغرافیایی" مورد استفاده قرار می گیرد.

▪مولفه های GIS

▪نرم افزار

▪سخت افزار

▪نیروی انسانی

▪داده

▪شبكه

▪روشها و الگوریتمها

●لزوم استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری قدرتمند برای كار با داده های مكانی می باشد. در GIS داده ها بصورت رقومی نگهداری می شوند لذا از نظر فیزیكی حجم كمتری را نسبت به روش های سنتی (مانند نقشه های كاغذی) اشغال می كنند.در یك GIS با استفاده از توانایی های كامپیوتر مقادیر بسیار عظیمی از داده ها را می توان با سرعت زیاد و هزینه نسبتاً كم نگهداری و بازیابی نمود. قابلیت كار كردن با داده های مكانی و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها و تركیب انواع مختلف داده ها در یك آنالیز و با سرعت زیاد، با روش های دستی سازگار نمی باشد.توانایی اجرای آنالیزهای مكانی پیچیده، مزیت های كمی و كیفی را برای GIS فراهم می كند. انجام پردازش های تكراری با در نظر گرفتن شرایط مختلف برای دستیابی به نتیجه بهینه،تنها توسط كامپیوتر امكان پذیر می باشد كه می تواند اینگونه عملیات را با سرعت زیاد و هزینه نسبتا كم انجام دهد. این توانایی تجزیه و تحلیل داده های مكانی است كه GIS را از دیگر سیستم های گرافیكی كامپیوتری (computer aided design) مجزا می سازد.امكان انجام آنالیزهای پیچیده با مجموعه داده های مختلف مكانی (spatial) و غیرمكانی (non spatial) بصورت توأم، مهمترین قابلیت GIS می باشد كه نمی توان آن را با روش های دیگر مثل روش های آنالوگ انجام داد.توانایی تجزیه و تحلیل توأم داده های مختلف، امكان ایجاد و استفاده از اطلاعات زمین مرجع را به شكلی كاملاً متفاوت با گذشته را فراهم می سازد. نه تنها امكان تركیب مجموعه داده های مختلف وجود دارد بلكه روش های مختلف را نیز می توان با یكدیگر تركیب نمود مثلاً روش های جمع آوری، رسیدگی و ممیزی و به روز رسانی داده ها را می توان با یكدیگر تركیب نمود. مثلاً وقتی كه تغییری در كاربری یا مالكیت یك قطعه زمین وارد سیستم GIS می شود، این سیستم می تواند دقت تغییرات را كنترل نموده و سپس نقشه و جداول مربوطه را به روز در آورد. بدین ترتیب كاربران GIS می توانند اطلاعات جدیدتر را در اختیار داشته و با توجه به نیازهایشان آن را بكار گیرند.

●مؤلفه های سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱ ورودی داده ها (Data Input)

مؤلفه ورودی داده ها، آنها را از شكل موجودشان به شكل قابل استفاده در GIS تبدیل می كند. داده های زمین مرجع، معمولا به شكل نقشه های كاغذی و جداولی از اطلاعات توصیفی فایل های الكترونیك از نقشه ها و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها، عكس های هوایی و یا تصادیر ماهواره ای می باشند. وارد نمودن داده ها ممكن است به راحتی تغییر فرمت یك فایل و یا بسیار پیچیده باشد. ایجاد پایگاه های بزرگ داده ها ممكن است ۵ تا ۱۰ برابر سخت افزار و نرم افزار GIS هزینه در برداشته باشد. به طور كلی مرحله وارد نمودن داده ها بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و ممكن است ماه ها و یا حتی سال ها به طول انجامد. قبل از اینكه مرحله وارد نمودن داده ها آغاز شود، روش های وارد كردن این داده ها و استانداردهای كیفیت باید دقیقا مورد توجه قرار گیرند. روش های مختلف وارد نمودن داده ها باید براساس پردازش هایی كه قرار است روی داده ها انجام گیرند، استانداردهای مورد نظر برای دقت و خروجی هایی كه قرار است تهیه گردند مورد ارزیابی قرار گیرند.

۲ مدیریت داده ها (data management)

مدیریت داده ها یكی از مولفه های GIS بوده و شامل توابعی برای ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات موجود در پایگاه داده ها می باشد. روش های گوناگونی برای سازماندهی داده ها به صورت فایل هایی كه كامپیوتر بتواند آنها را بخواند وجود دارند. ساختار داده ها(data structure) روشی است كه داده ها براساس آن سازماندهی می شوند و چگونگی ارتباط فایل ها با یكدیگر (سازماندهی پایگاه داده ها)، تعیین كننده محدودیت های موجود در بازیابی اطلاعات و سرعت عملیات بازیابی می باشند.در هنگام ارزیابی سازماندهی داده ها باید نیازهای كوتاه مدت و دراز مدت كاربران در نظر گرفته شوند. این ارزیابی باید توسط شخصی انجام گیرد كه در روش های طراحی و تجزیه وتحلیل پایگاه داده های GIS متخصص باشد.

۳ تجزیه و تحلیل و كار با داده ها (data manipulation and analysis)

توابع مربوط به تجزیه و تحلیل و كار با داده ها در یك GIS، تعیین كننده اطلاعاتی هستند كه می تواند توسط این سیستم ایجاد شود. لیستی از قابلیت های مورد نیاز به عنوان جزئی از نیازمندی های سیستم باید تعریف شوند. مسئله ای كه معمولاً پیش بینی نمی شود این است كه ایجاد GIS در یك سازمان تنها باعث اتوماسیون بعضی فعالیت های خاص نمی گردد، بلكه ممكن است راه و روشی كه سازمان براساس آن كار می كند را نیز تغییر دهد. برای پیش بینی روش تجزیه و تحلیل داده ها در یك GIS نیاز به دخالت كاربران در مشخص نمودن توابع و عملكردهای لازم برای سیستم می باشد.

۴ خروجی داده ها (data output)

داده های خروجی در GIS های مختلف از لحاظ كیفیت، دقت و سهولت استفاده، بسیار متنوع تر از قابلیت های این سیستم ها می باشند. داده های خروجی ممكن است به اشكالی از قبیل نقشه، جدولی از مقادیر یا نوشتار بوده و بصورت كاغذی (hard copy) و یا بصورت رقومی (soft copy) ارائه گردند. توابع خروجی مورد نیاز براساس نیازهای كاربران تعیین می شوند لذا دخالت كاربران در مشخص نمودن خروجی های مورد نیاز بسیار مهم می باشد.

●تاریخچه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

از زمان اولین تمدن ها، برای نمایش اطلاعات مربوط به سطح زمین از نقشه استفاده می شده است ناوبران، نقشه برداران زمینی و ارتش از نقشه برای نمایش موقعیت مكانی عوارض جغرافیایی مهم استفاده می كرده اند. نقشه برداری زمین و تهیه نقشه ركن مهمی در امپراطوری روم باستان بود و با سقوط امپراطوری روم، تهیه نقشه نیز در آن دوران به فراموشی سپرده شد. تا اینكه در قرن هجدهم مجدداًدولتهای اروپایی به اهمیت تهیه نقشه برای طراحی و برنامه ریزی اراضی پی بردند و مؤسسات ملی مسئول تهیه نقشه پوششی كشورها شدند. نقشه های توپوگرافی برای نمایش محدوده اراضی، واحدهای اداری و مرزهای ملی تهیه می گردیدند. از آنجا كه مطالعه منابع طبیعی گسترش یافت، نقشه های موضوع(تماتیك) نیز برای نمایش اطلاعاتی از قبیل زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاك و پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. در قرن بیستم گسترش سریع علم و تكنولوژی باعث تقاضای بیشتری برای نمایش سریعتر و دقیقتر حجم های بزرگتری از اطلاعات جغرافیایی شد.امروزه توسعه تكنیك های عكسبرداری هوایی و سنجش از دور، تحولی عظیم در جمع آوری و تهیه داده های جغرافیایی بوجود آورده است كه كاربردهای گسترده تری داشته و آنالیزهای پیچیده تری را می طلبد. در حال حاضر داده های جغرافیایی سریعتر از آنكه بتوانند تجزیه و تحلیل شوند، جمع آوری می گردند.تا قبل از بوجود آمدن كامپیوترها، داده های جغرافیایی به طور سنتی با استفاده از نقشه ها و به صورت نقاط، خطوط و سطوح ترسیم شده برروی كاغذ یا فیلم، نشان داده می شدند. عوارض ارائه شده در نقشه توسط سمبلها و رنگهایی كه در لژاند نقشه تشریح می شدند، مشخص گردیده و گاهی نیز با نوشتار همراه بودند. بدین ترتیب نقشه و اطلاعات جانبی مربوط به آن، پایگاه داده های جغرافیایی را تشكیل می داد. نقشه های تماتیك منابع طبیعی بعنوان ابزاری برای ثبت و طبقه بندی مشاهدات مورد استفاده قرار می گرفت. آنالیزها بیشتر بصورت كیفی بوده و با بررسی های بصری بر روی نقشه انجام می شد. آنالیزهای كمی صرفاً با استفاده از خط كش جهت اندازه گیری فواصل و پلانیمتر برای اندازه گیری مساحت ها انجام می گرفت.ایده استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و نقشه های رقومی كه قابلیت هم پوشانی لایه های اطلاعاتی مختلف را داشته باشند، مدتها قبل از اختراع كامپیوتر بیان گردیده است و به اواسط قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. ایجاد عملی سیستم GIS و كاربردی شدن این سیستم در زمینه كاربردهای جغرافیائی در دهه های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ انجام شد. اولین سیستم اطلاعات جغرافیایی نخستین بار در كانادا توسط دكتر Tomlinsonجهت استفاده از آن در زمینه مدیریت جنگلها طراحی و اجرا گردید. با عرضه نسل های جدید كامپیوتر و كاهش سریع قیمت آن روند توسعه سیستم های GIS سرعت بیشتری یافت و تا پایان آن دهه چندین سیستم GIS در آمریكا و كانادا توسعه یافت.در دهه ۱۹۷۰ سیستم های CAD به سمت GIS توسعه یافتند و سیستم های تجاری GIS به بازار ارائه گردیدند. در دهه ۱۹۸۰ مینی كامپیوترها به بازار عرضه گردیدند و توسعه سیستم های پردازش تصاویر و ارتباط آن با GIS و توسعه پایگاههای داده ها بویژه پایگاه داده شیء گرا از ویزگیهای این دهه بود. در دهه ۱۹۹۰ سیستم های اطلاعات جغرافیایی در زمینه های نظیر محاسبات موازی، مدلسازی، تلفیق سنجش از دور و GIS، پایگاه داده های بسیار بزرگ و سیستم های هوشمند و استنتاجی(Deductive) حركت كرده و امروزه محققین به دنبال توسعه Web GIS و كاربردی كردن سیستم های خبره و با ساختار پایگاه داده استنتاجی و قیاسی(Inductive) می باشند بطوریكه آیكون های GIS در سالهای آینده حتی بر روی سیستم های عامل نظیر ویندوز نیز نصب خواهند شد.
 
    نویسنده: زنگی آبادی

منبع سایت آفتاب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:3  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

روش های اجرای شالوده های عمیق

۱-۲ مقدمه
 طراحی شمع ها هم جنبه های هنری دارد و هم جنبه های علمی. هنر طراحی در انتخاب مناسب ترین نوع شمع و روش نصب آن با توجه به شرایط بار گذاری و ساختگاهی است. جنبه های علمی طراحی شمع به پیش بینی و تخمین درست عملکرد شمع مستقر در خاک در حین نصب و بار گذاری دوران بهره برداری کمک می کند. این عملکرد بطور مؤثر بستگی به روش نصب شمع بستگی داشته و به تنهایی نمی تواند توسط خصوصیات فیزیکی شمع و مشخصات خاک دست نخورده پیش بینی شود. دانستن انواع شمع ها و روش های ساخت و نصب شالوده های شمعی مستلزم فهم علمی رفتار آنهاست.

۲-2-  راهکارهای عملی طراحی شمع ها

1- اطلاعات لازم و مکفی از شرایط ژئوتکنیکی محل

2-شناخت دقیق نیروها و لنگرهای وارده از روسازه از نظر نوع، مقدار و جهت و اولویت بندی آنها

۳- شناخت عوامل محیطی از نظر آثار کوتاه مدت و دراز مدت بر مصالح شمع
4-شناخت وضعیت پیرامون پروژه برای تصمیم گیری در مورد شیوه اجرای شمع
5-  انتخاب نوع شمع
6- بررسی امکان پذیری ساخت وتولید شمع برای پروژه و محدودیت های ابعادی
7- برگزیدن روش نصب شامل کوبشی، چکش زدن، در جا ریختن و ...       
 ۸- تعیین عمق مدفون شمع با توجه به شرایط خاک، بارهای موجود و امکانات اجرایی
9- آرایش شمع های گروهی و تعیین نحوه عملکرد گروه و توجه به نکات مؤثر در طراحی از جمله  تداخل شمع، ضریب کارایی، ...
10-تعیین توان کاربری شمع(تکی یا گروهی) با استفاده از تحلیل های معتبر استاتیکی
11-تعیین توان باربری شمع با استفاده از آزمایشات درجا یا آزمایشات دینامیکی و تدقیق توان باربری
12-دخالت دادن عوامل مؤثر پیرامونی برتوان باربری بدست آمده
13-کنترل و ارزیابی نشست سیستم شالوده
14- طراحی سازه ای شمع و کلاهک سه شمع
15-انجام آزمایشات عملی بار گذاری استاتیکی یا دینامیکی(در صورت لزوم و صلاحدید) به منظور اطمینان از صحت اجرا و عدم آسیب دیدگی شمع ها در حین اجرا
16-تعیین ضریب اطمینان
3-2-  انواع پی های عمیق از نظر اجرایی
چنانکه گفته شد بر اساس استاندارد  BS 8004  بریتانیا شمع ها به سه دسته طبقه می شوند:

الف- «شمع های با تغییر مکان بزرگ» که هنگام نصب و رانش درون زمین، تغییر مکان زیادی در خاک ایجاد می کنند. این شمع ها معمولاً دارای مقاطع توپر و یا تو خالی ته بسته می باشند که با شیوه کوبشی یا جک زدن به درون خاک رانده می شوند. شمع های کوبیدنی با تغییر مکان های بزرگ شامل موارد زیر هستند:
- چوبی با مقاطع دایره ای یا مربعی، یکسره یا با اتصالات وصل شده
- بتنی پیش ساخته شده با مقاطع تو پر یا توخالی
- پیش تنیده با مقاطع تو پر یا توخالی
- لوله فولادی ته بسته
- جعبه ای فولادی ته بسته
-  لوله ای باریک شونده
- لوله ای فولادی ته بسته و رانده شده با جک
- استوانه ای بتنی توپر، پیش ساخته و قطور رانده شده با جک
 
ب- شمع های«کوبیدنی- ریختنی با تغییر مکان های بزرگ» نیز موارد زیر را شامل می شوند:
- لوله های فولادی کوبیده شده و بعد از بتن ریزی یا بتدریج بیرون کشیده می شوند.
- پوسته های بتنی پیش ساخته که با بتن پر می شوند.
-پوسته های فولادی جدار نازک که داخل خاک کوبیده شده سپس با بتن پر می شوند.
پ- «شمع های با جابجایی کم»
اینگونه شمع ها نیز بصورت کوبشی یا با جک درون زمین نصب می شوند و لیکن دارای سطح مقطع نسبتاً کوچکی هستند. مثالهایی از این نوع عبارتند از مقاطع فولادی H  یا  I  شکل، لوله ها یا جعبه های فولادی ته باز که در حین نصب، خاک وارد قسمت های حفره ای مقطع می شود. اگر در حین کوبش این شمع ها درون زمین، توده خاک در حوالی نوک شمع تشکیل و قفل شود بطوریکه مانع نفوذ ستون خاک به درون حفرات مقطع شود شمع از نوع با جابجایی زیاد محسوب می شود.
 
«شمع های با جابجایی کم» شامل انواع زیر هستند:
- بتنی پیش ساخته با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه
-بتنی پیش تنیده با مقاطع لوله ای ته باز کوبشی با ضربه
- مقاطع فولادی H  شکل
-مقاطع فلزی لوله ای ته باز کوبشی که در صورت ضرورت خاک وارد شده درون لوله تخلیه می  شوند.
 
ت- «شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی»
برای نصب این نوع شمع ها نخست حفره محل شمع با روش های حفاری مناسب حفاری شده و درون آن بتن ریزی می شود. بتن ممکن است درون غلاف ریخته شود و یا بدون غلاف بتن ریزی انجام شود. غلاف ممکن ست با پیشرفت بتن ریزی بیرون کشیده شود. در بعضی موارد ممکن است شمع های آماده چوبی، بتنی یا فولادی درون حفره قرار داده شود.
 
«شمع های بدون جابجایی» یا «شمع های جایگزینی» شامل انواع زیر می شوند:
- حفر چاهک توسط روشهای متد دورانی، چنگک، بالابر هوایی و پر کردن آن بتن(در جاریز)
- حفر چاهک با روشهای فوق و قرار دادن لوله و پر کردن آن با بتن در صورت لزوم
-حفر چاهک و قرار دادن قطعات پیش ساخته بتنی درون آن
-تزریق ملات سیمان یا بتن درون چاهک
-مقاطع فولادی قرار داده شده درون چاهک
-حفر چاهک و قرار دادن لوله فولادی بطور همزمان
 
2-3-  سیستم های مورد استفاده در نصب شمع
 
۲-3-1-در شیوه استفاده از سقوط چکش برای نصب، شمع در حین فرو رفتن درون زمین در اثر ضربات چکش، به کمک دستگاه در حالت قائم نگه داشته می شود. اپراتور می تواند به کمک سیستم هیدرولیکی یا کابلی ابزار هدایت کننده را در راستای مورد نظر حرکت دهد. در این شیوه نصب، انتخاب مناسب چکش شمع کوب در عملیات نقش تعیین کننده ای دارد. تعداد ضربات چکش های معمولی که از ارتفاع رها شده و به سر شمع ضربه می زنند، تقریباً  3  تا  12  ضربه در دقیقه است. امروز غالباًاین چکش ها برای نصب سپرها و نیز برای نصب شمع در خاک های رسی خیلی نرم استفاده می شوند.
چکش های هیدرولیکی نوعی دیگر هستند که همراه سایر ملحقات کوبش بصورت گروهی عمل می کنند.
این چکش ها از چکش های پرتابی کمی سنگین ترند ولی ارتفاع پرتاب بسیار کمتری دارند و انرژی کمتری به سر شمع وارد می کنند. چکش های پنوماتیک بعداً استفاده شده و امروزه چکش های هیدرولیکی به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. چکش های عمل کننده با سیستم بخار، فشار هوا(پنوماتیک) و یا چکش های هیدرولیکی بصورت یک طرفه عمل کنند(single acting) یا دو طرفه عمل کننده(double acting) وجود دارند. چکش های عمل کننده با سیستم بخار و پنوماتیک در شرایط ساختگاهی نرم آهسته تر کار می کنند و با افزایش مقاومت زمین سرعتشان بیشتر می شود. چکش های هیدرولیکی بر عکس عمل می کنند. چکش های دیزلی بیشترین راندمان را در شرایط ساختگاهی سخت دارند و در خاک های نرم به سختی کار می کنند. معمولاًدر اوایل شمع کوبی این شرایط پیش می آید. اگر ساختگاه مناسب باشد ضربات این چکش ها زیاد است. این چکش ها باعث آلودگی هوا می شوند.

چکش های ارتعاشی به کمک جرم های دوار با خروج از مرکزیت کار می کنند و ضربات قائم بر سر شمع وارد می کنند. فرکانس این چکش ها تا  150  هرتز هم می رسد و می توان فرکانس کارکرد آن را با فرکانس طبیعی شمع ها همسان کرد. این چکش ها برای نصب شمع در خاک های ماسه ای بسیار مناسب بوده و ارتعاشات و سر و صدای کمتری نسبت به چکش های معمولی ایجاد می کنند. در خاک های رسی و یا محتوی قطعات سنگ مؤثر نیست.

2-3-2-شمع های نصب شونده درون حفره خود(Drilled shaft=DS)
تفاوت اساسی بین شمع ها و شافت های نصب شونده درون حفره ایجاد شده آنست که شمع ها عناصر پیش ساخته ای هستند که درون زمین کوبیده می شوند در حالیکه این شافت ها با شیوه نصب در محل اجرا می شوند مراحل اجرای این شافت ها عبارتند از:
-حفاری محل نصب و ایجاد حفره درون زمین تا عمق مورد نظر برای قرار گیری شافت
-پر کردن انتهای حفره با بتن
-قرار دادن قفسه میلگرد درون حفره
-بتن ریزی حفره
مهندسین و پیمانکاران ممکن است برای این نوع شالوده های عمیق اصطلاحات دیگری استفاده کنند از جمله:
- پایه(Pier)
- پایه با حفره از قبل ایجاد شده(Bored Pile)
- شمع در جا ریخته شده(Cast-in-Place Pile)
-صندوقه(Caisson)
-صندوقه با حفره از قبل حفاری شده(Drilled Caisson)
-  شالوده در جاریز درون حفره از قبل حفاری شده (Cast-in-drilled-hole foundation)
سایر نکات لازم در خصوص شالوده های DS  عبارتند از:
- استفاده از غلاف گذاری یا گل حفاری برای جلوگیری از ریزش ماسه های تمیز زیرتر از آب زیر زمینی که باعث گسترش حفرات در جهات جانبی می شود.
-استفاده از غلاف گذاری یا گل حفاری برای رس های نرم، سیلت ها یا خاک های آلی به منظور جلوگیری از حرکت اینگونه خاکهابه درون چاهک در هنگام حفاری
-استفاده از کف پهن تر از تند شالوده برای افزایش باربری فشاری نوک به ویژه در خاک های مقاوم یا سنگ و همچنین افزایش توان باربری شالوده در کشش، لیکن باید به خطرات احتمالی برای عوامل اجرایی توجه داشت.
- اسلامپ بتن برای جلوگیری مناسب درون حفره  100  تا  200  میلیمتر بسته به قطر شافت و استفاده از گل حفاری
 - امکان استفاده از سیمان متورم شونده به منظور افزایش اصطکاک جداری شالوده در تماس با خاک

 3-3-2-کیسون ها(Caissons)

 این شالوده ها از جعبه تو خالی تشکیل شده که به تراز دلخواه در عمق رسانده و با بتن پر می کنند. این نوع پی ها در پایه های پل زیر تر از آب رودخانه ها و دریاها قرار می گیرند. این شالوده ها می توانند با شناور شدن به محل نصب انتقال داده شده و نصب شوند. کیسون های درب باز از سمت فوقانی خود باز هستند و در انتها نوک تیز هستند تا به سهولت به درون خاک نفوذ پیدا کنند. گاهی اوقات قبل از ورود شالوده به محل لایروبی صورت می گیرد که این شیوه اقتصادی تر از حفاری از درون کیسون است. با اتکای شالوده بر روی بستر، خاک درون آن حفاری و آب نیز پمپ می شود. این عملیات تا نفوذ کیسون به عمق مطلوب ادامه می یابد.

4-3-2-شالوده های پوسته ای کوبشی و پر شده با بتن

با ترکیب خصوصیات و عملکرد شمع های کوبشی و شافت های حفاری شده(DS) می توان شالوده های پوسته را معرفی کرد که نخست پوسته با چکش به عمق مورد نظر رانده می شود و قفسه میلگرد درون آن گذاشته شده و متعاقباً با بتن پر می شود. مزایای این روش:

- ایجاد سطح صاف برای بتن شالوده توسط لوله

-جابجایی ایجاد شده توسط سطح کنگره ای پوسته باعث افزایش اصطکاک جداری شالوده می شود.
-ابزار نصب به سهولت باز و بسته می شوند و دارای قابلیت نقل و انتقال خوبی است.
لیکن باید توجه داشت که:

 - هزینه ها مانند شمع کوبی زیاد است

-قطعات شالوده قابل اتصال نیستند لذا محدودیت طول با ارتفاع شمع کوب متناسب است.

 2-4-آسیب پذیری شمع ها در حین نصب

همه شمع ها هنگام نصب در معرض خطر هستند به ویژه در زمینهای خیلی سخت یا زمینهایی که سنگلاخی باشند. یک روش برای کاهش خطرات و افزایش بازده پی سازی، استفاده از پیش حفاری، استفاده از جت آب و سوراخکاری یا ابزار سخت است.

در روش پیش حفاری، حفره ای قائم با قطر کوچکتر از قطر شمع درون خاک ایجاد می گردد. با این شیوه اتصال شمع-خاک تأمین می شود و بالا زدگی خاک در سطح زمین و جابجایی خاک در جهات افقی کاهش می یابد. در روش جت آبی فشار آب از طریق روزنه انتهای لوله که در حوالی ته شمع قرار گرفته است باعث سست شدن خاک می گردد و باعث نفوذ بیشتر شمع می گردد. این شیوه در خاکهای ماسه ای و شنی مناسب و در خاکهای رسی غیر مؤثر است. غالباً از این شیوه برای رد کردن شمع از درون لایه ماسه ای و رساندن به لایه مقاوم و باربر زیرین استفاده می شود. در شیوه ای دیگر با رانش ابزارهای آهنی و حفاری خاک، شمع به درون حفره ایجاد شده رانده می شود. این شیوه زیاد معمول نیست و فقط در لایه های نازک سنگ های مستحکم استفاده می شود.

2-5-مطالعات موردی مشکلات ایجاد شده در بعضی ساختگاه های مسئله ساز در حین اجرا

در بعضی ساختگاه ها اجرای شمع با مشکلاتی مواجه بوده است. در اینگونه موارد ممکن است اخذ نمونه های خاک و داده های ژئوتکنیکی نیز دچار همان مشکلات می شود. لذا مهندس طراح و پیمانکار در این شرایط باید نهایت دقت را در برخورد صحیح با مسئله داشته باشد. تجارت موجود نشان می دهد در بعضی ساختگاه ها اجرای شمع با مشکلاتی مواجه شده است. بعضی از این ساختگاه ها عبارتند از: خاک های کربنی، ماسه های میکادار، سنگ های ضعیف، تخته سنگ های مجزا و منفرد، سنگ های ریخته شده در کف دریا، سنگ های درشت، حضور خاک های ضعیف در عمق.
به عنوان یک استراتژی و راهکار کلی می توان موارد زیر را مد نظر داشت:
-وجود تجهیزات متنوع برای استفاده در موارد پیش بینی نشده
- استفاده از چکش  یک سایز بزرگتر از آنچه در طراحی بدست آمده است.
- وجود جت آب و پمپ قوی
-توجه بیشتر به طراحی رأس و انتهای شمع برای کاهش صدمات احتمالی
-استفاده از چوب نرم و ضخیم که برای جلوگیری از آسیب شمع های پیش تنیده بتنی در حین کوبش به کار می رود(حداقل یک قطعه جدید برای کوبش هر شمع)


 و آخرین سخن اینکه:

 - کوبش شمع همچنان هم مهندسی است و هم هنر.

- دانش امروزی توان ما را در نصب شمع های بسیار مقاوم تقریباً در هر ساختگاهی بارور ساخته است.

- فقط باید بخوبی شراط زمین شناسی و ژئوتکنیکی را درک کنیم.
-از مطالعات موردی و تجربیات ارزنده دیگران استفاده کنیم تادر زمینه فنی و اقتصادی کسب توفیق نمائیم.
و در یک جمله«افزایش  راندمان و بهینه سازی اقتصادی وقتی میسر است که اطلاعات ژئوتکنیکی دقیق و کامل باشد، در اینصورت در انتخاب نوع شمع، تجهیزات نصب و روند اجرا تصمیمات دقیق تری اتخاذ خواهد شد».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 15:44  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

صنایع دستی به علت تنوع و وسعت در رشته های گوناگون ، كاربردهای زیادی در تزیین معماری دارد كه شامل چهار بخش می شود: تزیین نمای بیرونی ؛ تزیین فضاهای ورودی؛ تزیین درونِ بنا؛ تزیین فضای اتصالِ درون و بیرون بنا. 


بناهایی كه به دست انسان ساخته می شود، جلوه هایی از نگرش او به جهان هستی است كه مبین قوّهٔ فكری و ساختار فرهنگی ـ اجتماعی افراد آن جامعه است . این برداشت كه معماری می تواند دیدگاهی طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد در هر حال خارج از تأثیر محیط اطراف و اقلیم جغرافیایی انسان نیست ، لذا در بررسی معماری یك بنا، ابتدا باید جهان و جهان بینی سازنده آن بنا را مورد كنكاش قرار داد تا بتوان افكار و عقاید او را در حجمی از آرایش فضا مشاهده كرد .

معماری سنتی ایران ،تجلی نمادین جهانی ابدی و ازلی است كه این جهان را محلی گذرا و واسطه ای برای رسیدن به مرتبه ای والاتر به منظور وصول به آرامش درونی می داند ؛ معماری ایران كه به صورت های گوناگون در بناهای مختلف متجلی گشته ، جایگاه خاصی را داراست كه در آن ،عقاید و رسوم و آیین ها در شرایط جغرافیایی و اقلیمی نمود بارزی دارد و حاصل دسترنج هنرمندانی است كه برای اعتلای این هنر با تكیه بر ایمان خویش ،از جانِ خود مایه گذاشته و در این راه از هیچ كوششی دریغ نورزیده اند. همراه با اساتید معماری ، استادان صنایع دستی نیز با همان تفكر فوق اما تجلی یافته در هنرِ خاص خویش ، تكامل بخش و اثرگذار بر معماری سنتی ایرانی بوده اند .

تزیین و آرایش ساختمان كه جزء لاینفك معماری محسوب می شود در آجركاری ، كاشی كاری ، گچبری و آینه كاری در كنار قالی بافی ، گلیم بافی ، قلمكاری ، سفالگری ، منّبت كاری ، كنده كاری چوب ، گره چینی و همچنین سایر دست آوردهای صنایع دستی نمود یافته و پیوندی یگانه ایجاد نموده كه فضای معماری ایران را آكنده از زیبایی معنوی می سازد و این خود زیبایی ظاهری را نیز به همراه دارد.

معماری با سایر هنرهای ایرانی ،تارهای به هم تنیدهٔ یكپارچه ای است كه از یكدیگر تأثیر پذیرفته اند ؛ به ویژه صنایع دستی كه علاوه بر تزیینی بودن و جنبه های زیبایی شناسانه ، نقش كاربردی در زندگی روزمره افراد جامعه دارد. صنایع دستی به دلیل عدم نیاز به سرمایه گذاری بسیار و وجود مواد اولیهٔ محلی برای تولید و وجود زمینه های توسعه در مناطق مختلف و ایجاد ارزش افزودهٔ بالا، بخش عظیمی از نیروی انسانی و اقتصادی ایران را به خود مشغول كرده است و این امر در معماری سنتی نقش ِ بارزی دارد. صنایع دستی و معماری همواره مكمل یكدیگر بوده اند و دارای ویژگی های مشترك می باشند .

بناهای ایرانی مانند مسجد، مناره ، خانه ، باغ ، پل ، قلعه ، آب انبارها و... هر كدام به نوعِ خاصی از صنایع دستی نیاز دارد كه برخی از انواع آن كاشی كاری ، مشبّك كاری ، نقاشی دیواری ، منّبت كاری و غیره است . تنوع اقلیم آب و هوایی در ایران موجب گوناگونی بسیار در معماری و تزیین آن گردیده است و در نتیجه انواع و اقسام صنایع دستی در تزیین معماری ، نقشِ عمده ای دارند .

صنایع دستی در رشته های گوناگون همچون : قالی بافی ،گلیم بافی ، سفالگری ،آبگینه سازیِ محصولاتِ فلزی ، سنگ تراشی ، چوب تراشی ، حصیربافی ، كاشی كاری تا رودوزی ها ارتباط مستقیم با معماری دارد به طوری كه ساخت شكل آنها بستگی به فضای معماری سنتی ایرانی دارد و همین طور بعضی از اجزاء و فضاهای معماری ، متناسب با كالاهای صنایع دستی ساخته می شود .

معماری سنتی ایران در ایجاد صورت های مختلف صنایع دستی نیز نقشِ عمده ای را به عهده داشته است ؛ به طور مثال بافنده ، اندازه قالی را براساس وسعت اتاق ها می بافد و سفالگر براساس جایگاه سفال در فضای ساختمان شكل و حجم مورد نظر را می سازد . هماهنگی صنایع دستی با معماری نه تنها از نظر فرم و رنگ بلكه از نظر محتوایی نیز هم خوانی دارد و هنرمند سعی نموده ، ارتباط خویش با طبیعت و دیدگاه معنوی خویش نسبت به هستی را متجلی سازد .

صنایع دستی به علت تنوع و وسعت در رشته های گوناگون ، كاربردهای زیادی در تزیین معماری دارد كه شامل چهار بخش می شود :تزیین نمای بیرونی ؛ تزیین فضاهای ورودی ؛ تزیین درونِ بنا ؛ تزیین فضای اتصالِ درون و بیرون بنا .

تزیینات بیرونی ساختمان باید به نحوی باشد كه در برابر تغییرات آب و هوا و نور خورشید مقاوم باشد و كیفیت خود را از دست ندهد. این تزیینات بیش تر شامل كاشی كاری به صورت معرّق یا هفت رنگ می باشد كه علاوه بر تزیین بنا با نقوش و رنگ های گوناگون ، عایقی در برابر برف و باران و گرما و سرما است . كاشی كاری در معماری ایران در واقع شناسنامه بنا می باشد و تاریخ مشخص و سیرِ تحولی منظمی را دارا است .

با آغاز دوره اسلامی ، كاشی كاری در اماكنِ مذهبی تجلی خاصی می یابد، محراب و گنبدِ مسجد شیخ لطف ـ الله و گنبدِ مزار شاه نعمت اللّه ولی در ماهانِ كرمان ، مسجد كبود تبریز و گنبد مسجد چهار باغ اصفهان ، نمونه بارز این هنر می باشد .

كاشی كاری ، مهمترین ویژگی تزیین معماری سنتی ایران است كه ادامهٔ همان آجركاری است .

نكته حائز اهمیت در كاشی كاری ایران رنگ لعاب است ، رنگ كاشی های ایرانی اكثراً فیروزه ای و لاجوردی بوده و رنگ های سفید و سبز و طلایی نیز در درجه دوم می باشد و این رنگ ها در بین هنرهای سنتی ایران مشترك می باشند .

فضاهای ورودی بنا در معماری ایرانی و خصوصاً بناهای مسكونی و مذهبی بخشِ مهمی را به خود اختصاص داده است كه با پوششی به صورت سایه بان با طاق كمانی همراه بوده است .تزیین این قسمت از بنا عموماً كاشی كاری است ، در ضمن نمونه های آینه كاری و مشبك كاری آجری نیز وجود دارد .

آینه كاری از هنرهای ظریفی است كه در نماسازی داخلی بناها، در بالای ازاره ها ، زیردورها ، طاق ها، رواق ها ، شبستان ها، سرسراها و موارد دیگر به كار می رود .

مقرنس كاری و گچ بری نیز از تزیینات معماری محسوب می گردد. مقرنس كاری كه تداوم آجر چینی است توازنی را القا می نماید كه گویی وظیفه انتقال سقف یا گنبد بر پایه ها را داراست و همانند نسبت آسمان به زمین است .

تزیینات داخلی یك بنا نسبت به نوع آن تفاوت های گوناگونی دارد و این تفاوت در دوره های گوناگون ، تنوع بیش تری به خود می گیرد ولی در همهٔ آنها وجوه مشتركی نیز وجود دارد و از آن جمله ایجاد فضایی است كه انسان های استفاده كننده از آن بنا، آمالشان در آن تحقق می یابد و آرامش می یابند. در تزیین داخلی یك بنا از تنوع هنر صنایع دستی استفاده بیش تری می توان نمود. قالی علاوه بر زیرانداز بودن یكی از اجزای مهم در تزیین فضای داخلی بناهای ایرانی می باشد. زیرا كف بنا را كه انسان ها بر آن می نشینند و می خوابند، می پوشاند و گاه نیز به عنوان تزیینی زیبا بر دیوار كوبیده می شود و گاهی نیز از قالی های دو طرفه به عنوان سطحی جدا كننده بین دو فضا استفاده می شود. نزدیكی طرح و نقشِ قالی با نقوشِ كاشی ، نزدیكی و انسجامِ هنرهای ایرانی را بیان می دارد .

زیر اندازهای دیگری چون گلیم ،جاجیم و منسوجات سنتی و پرده های قلمكار با كاربردهای گوناگون و وسایل تزیین شده با خاتم و منّبت و معرق چوب ، انواع رودوزی ها و اشیای فلزی ، همه و همه ،آرایش دهنده محل زندگی ایرانی می باشند. صنایع دستی در معماری ایران تنها نقشِ مزّین كنندهٔ فضا را ندارند بلكه هر كدام در جایگاه خود كاربردهای گوناگونی دارد .

تزیین بین فضای داخلی و خارجی شامل درها و پنجره هاست . «درِ» بناها كه در گذشته از چوب ساخته می شد مأوایِ سرپنجه هنرمندانِ منّبت كار و فلز كار بود. «در»های كنده كاری شده و منبت كاری همراه با كلون های بسیار زیبای فلزی ،جایگاه و اهمیت بنا را روشن می ساخت . نقوشِ ایجاد شده بر روی درها هم چون نقوشِ نمادین ، در هنرها جلوه گاهِ تفكر و فرهنگِ ایرانی است . نقش «خورشید» كه مهم ترین نقشِ موجود بر روی درها می باشد، علامتی برای روشنی ، بركت و سلامتی برای صاحبخانه است .

پنجره نیز كه اشاعه دهنده نور و روشنی به فضای داخلی می باشد اكثراً با چوب ، گره چینی می شود .و گاه با شیشه های رنگین ،رنگین كمانی از نور را در فضای داخلی ایجاد می نماید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:1  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شادی شادین امانین امانی

در طرح لوله ای فرض می شود که عناصر سازه ای پیرامونی ساختمان در مقابل بارهای جانبی همچون یک تیر با مقطع صندوقی (جعبه ای) تو خالی که از زمین طره شده است عمل کند. چون دیوارهای خارجی تمام یا بیشتر بار جانبی را تحمل می کنند، مهار بندی های قطری یا دیوارهای برشی داخلی پر هزینه حذف می گردند.

دیوارهای لوله از ستون هایی تشکیل می شوند که به فواصل کم در مجاورت یکدیگر در اطراف محیط ساختمان قرار می گیرند و به یکدیگر با تیرهای با عمق زیاد که در بالا و پایین آنها سوراخ های پنجره قرار دارند متصل می شوند. این سازه نمایی همچون دیواری با سوراخ های متعدد به نظر می رسد. سختی دیوار نما را می توان با افزودن مهار بندی های مورب (قطری) که اثر خر پا مانند ایجاد می کنند زیاد تر نمود. صلبیت لوله چنان زیاد است که در مقابل بارهای جانبی به صورت یک تیر طره ای عمل می کند. لوله خارجی می تواند به تنهایی تمام بارهای جانبی را تحمل کند یا اینکه با افزودن نوعی مهار بندی داخلی می توان لوله را بیشتر تقویت نمود و سخت تر کرد.

جهت مشاهده  متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:28  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

GIS و کاربرد های آن در علوم مختلف

منبع : http://www.hamkelasy.com/content/view/1642/75/

هر اندازه بشر در پروژه های عمرانی از تکنولوژی اطلاعاتی بعنوان یک اهرم موثر برای افزایش دقت سود ببرد , به همان اندازه دارای دید بهتر و افزایش قدرت جهت اخذ تصمیم گیری های مناسب تر گردیده و در نتیجه این امر به افزایش سرمایه و سرمایه گذاری بیشتر سازمان ها در کسب اطلاعات و منابع اطلاعاتی , کمک می کند .

بسیاری از تصمیم گیری ها در پروژه های عمرانی و زیست محیطی به نوعی به مکان و موقعیت خاص جغرافیایی مربوط می باشد . در نتیجه وجود یک سیستم اطلاعات جغرافیایی هوشمند می تواند کمک اساسی به مدیران در اخذ تصمیمات بهینه ایفا کند . موارد نگران کننده بسیاری در جهان امروز با ابعاد جغرافیایی وجود دارد که باعث شده بشر به فکر ایجاد سیستم هایی باشد که دسترسی وی را به اطلاعات آسانتر و سریعتر نماید . از جمله این موارد می توان به مواردی نظیر : افزایش تصاعدی جمعیت جهان , آلودگی های زیست محیطی , خشکسالی , نابودی جنگل ها , سیل , زلزله , تغییرات آب و هوایی و غیره اشاره کرد .

تا کنون از GIS تعاریف زیادی شده است و همه در صدد آن هستند که بیان دارند چه چیزی GIS است ؟ با این وجود , سیستم های نوین امروزی GIS در دو شکل از اطلاعات به صورت برداری و شبکه ای مشترکند . نیاز کاربران , به اطلاعات برداری / شبکه ای از لایه های تصویری از جمله ارتوفتوی دیجیتالی به طور چشمگیری افزایش یافته است . در ارتباط با کاربرد GIS بحثهای زیادی تا کنون صورت گرفته است , لیکن آنچه مورد تاکید می باشد زمینه های عملی و تحقق عینی استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی است .

GIS در مدل سازی مانورهای نظامی , مدتهاست که در ارتشهای بزرگ دنیا به کار گرفته می شود . GIS با به کارگیری تکنولوژی شبیه سازی توزیعی , محیط مصنوعی میدانهای رزم را به وجود می آورد . شبیه سازی توزیعی , امکان فعل و انفعالات همزمانی را در موقعیتهای گوناگون جغرافیایی فراهم می آورد تا با همکاری یکدیگر , استراتژی جنگی را طراحی نموده و عکس العمل سلاحهای آینده را پیش از تولید مورد آزمایش قرار دهند . این امر به پرسنل نظامی امکان می دهد که مستقیما در فرآیند تولید سلاح های جدید دخالت داشته باشند .

در برخورد با سوانح مانند زلزله , GIS توانسته است عملا به نقش موثر و تعیین کننده ای دست یابد . تقریبا هر مسئله ای که زلزله در پی داشته باشد , ارتباط پیوسته ای با اطلاعات جغرافیایی و چگونگی گسترش منابع , کنترل مواد خطرناک , ارزیابی خسارت و تلاش در بازسازی و به تعبیری مدیریت سوانح دارد . و پیامدهای زلزله پس از وقوع حادثه , ارزیابی خسارت , برخورد و رویارویی با وضعیت اضطراری و تهیه گزارشات محلی از جمله کاربردهای GIS است . اطلاعات صحیح و به موقع لازم است تا ضمن تعیین میزان کمکها , اطلاعات و خدماتی را در اختیار مردم قرار دهد .

تکنولوژی GIS , با بهره گیری از گیرنده های GPS در مواجهه با شرایط اضطراری پیش آمده از نشت نفت در دریا نقش مهم و سازنده خود را به نمایش گذاشته است . منجمله , در پی انفجاری که در سال 1383 در برخوردکشتی باری با دو یدک کش در نزدیکی سن پترزبورگ پیش آمد , پس از چهارده ساعت تلاش با بهره گیری از GIS توانستند آتش را مهار نمایند .

پیش بینی فاجعه ,  پس از حادثه نشت کشتی نفت کش Exxon Voldez Spill در آلاسکا در سال 1989 , مسئولین ایالت فلوریدا اقدام به تشکیل گروههای واکنش سریع نمودند تا توانائیهای آن ایالت را در پیشگیری و پاکسازی لکه های نفتی ارزیابی نمایند . یکی از توصیه های گروههای واکنش سریع , اعلام عدم کارآیی و نقایص نقشه هایی بود که برای رویارویی با فاجعه نشت نفت به کار برده می شوند زیرا تنها نقشه هایی که چنین نشت ها را نشان می داد , نقشه های « حساسیت محیط های ساحلی و حیات وحش به نشت نفت در فلوریدا » بود که در سالهای 1979 و 1980 با استفاده از نقشه های توپوگرافی تهیه شده و دارای انواع خط ساحلی , منابع حیات وحش و نواحی مقابله با لکه های نفتی بودند . با رتبه بندی حساسیت محیطی , می توان آسیب پذیری خطوط ساحلی خاصی را در برابر نشت نفت مشخص نمود . بر اساس پیشنهاد گروههای واکنش سریع بایستی نقشه ها بازنگری و به روز در آمده و اطلاعات آنها در یک  GIS وارد شود تا ضمن دستیابی به نقشه های بهنگام , توانایی تحلیل در زمان کوتاه انجام پذیر باشد .

در ارتباط با این که آیا انسان می تواند برای مدت زیادی در فضا به حیات خود ادامه دهد ؟ سیستم اطلاعات جغرافیایی توانسته است در بیوسفر 2 ( چیزی که پژوهشگران آن را بزرگترین لوله آزمایش جهان  می نامند ) مورد توجه قرار گیرد . بیش از دو سال است که دانشمندان می خواهند این پرسش را با بیوسفر ( سازه فولاد و شیشه به وسعت 3.15 هکتار که در دامنه کوه Catalina در ایالت آریزونا ) پاسخ گویند . این حباب عظیم طوری طراحی شده که انواع زیادی از گیاهان و جانوران را در خود جای می دهد . تمامی آب و هوا و ضایعات این آزمایشگاه بازیافت می گردد . کلیه مواد غذایی در درون این فضای بسیار بزرگ پرورش می یابد . در این حباب شش محیط طبیعی متفاوت شامل شرایط محیطی بیابانهای مه آلود , ساوانای استوایی , اقیانوسی , جنگل های بارانی , باتلاقی و منطقه ای برای پرورش گیاهان و جانوران پیش بینی شده است . در سرتاسر حباب , دو هزار سنجنده اطلاعاتی را درباره شرایط مربوط به میزان دما , دی اکسید کربن , اکسیژن , نور , رطوبت هوا و خاک و دیگر عوامل اتمسفر جمع آوری می کنند . این اطلاعات هر پانزده دقیقه یک بار به طور شبانه روزی گرد آوری می گردد . طی یک مدت دوساله 140,160,000  اطلاعات قرائت گردیده که بعلاوه ضمن توانایی بررسی اطلاعات در زمان واقعی , اطلاعاتی نیز در ارتباط با رشد و شرایط هر یک بیش از 8800 گونه گیاه در بیوسفر وجود دارد . بانک اطلاعات باید توانایی تجزیه و تحلیل این اطلاعات را داشته باشد تا یک تصویر جامع کاملی از درون بیوسفر ارائه نماید . لازم است که پیوسته شرایط درون بیوسفر تحت کنترل باشد . نه تنها شرایط اقلیمی بلکه همواره سعی در جهت تشخیص است تا مشخص نماید تاثیر گونه های مختلف بر یکدیگر , چگونه است ؟ آیا گونه های گیاهی با یکدیگر رقابت می کنند ؟ آیا با از بین رفتن گونه ای , گونه دیگری جایش را می گیرد ؟ و سوالات بسیاری که پردازش حجم گسترده اطلاعات تنها با یک GIS میسر می گردد .  یک GIS ابزار مفیدی جهت تحلیل تصاویر و تجزیه و تحلیل اطلاعات است . اگرچه مساحت بیوسفر برای GIS کوچک است لیکن داده های بسیار زیادی برای هر یک از گونه های گیاهی وجود دارد که تنها GIS اجازه ذخیره اطلاعات و تجزیه آنها را می دهد .

GIS توانایی انواع تحلیل گونه های موجود در بیوسفر را دارد در صورتی که بتوان شرایط درون بیوسفر را به صورت گرافیکی ارائه کرد . امکان مشاهده بسیار سریع ناهنجاریهایی می رود و در نتیجه گیاه شناسان در صورت مشاهده ناهنجاری , به بررسی دقیق آن خواهند پرداخت . با GIS توانایی ارائه داده های خاص یک گونه داریم و این اطلاعات برای درک و ارتباط دهی بمراتب آسانتر است .

در جهت استفاده بهینه از امکانات و استعداد طبیعی , آیا GIS می تواند مسئله کمبود غذا در دنیا را حل کند ؟ به کارگیری GIS در طرحهای تحلیلی بیولوژیک توانست تولید و بهره برداری اقتصادی از کشاورزی منطقه ای در تایلند را به بالاترین سطح برساند . آمار جمعیت جهان بسیار نگران کننده است . سالیانه یک میلیون کودک در اثر سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند . نزدیک به 780 میلیون نفر که اکثرا در آفریقا , آسیای جنوبی و آمریکای لاتین سکونت دارند , با کمبود غذا مواجه هستند و نیازهای غذای روزانه خود را نمی توانند برآورده سازند و بدتر از همه این که جمعیت دنیا هر 50 سال به دو برابر افزایش می یابد . پیدا است که کشاورزی در شرایط موجود نمی تواند رو در روی این جمعیت روز افزون قرار گیرد . و یا این که پایه اقتصادی برای توسعه پایدار گردد . این وظیفه جامعه است که با ایجاد و بهره برداری از تکنولوژی مناسب از شدت مشکلات بکاهد . در این رابطه آیا تکنولوژی GIS می تواند نقش موثری داشته باشد ؟ GIS با توانایی در تحلیل همه جانبه یک ناحیه جغرافیایی , ابزار سودمندی است که می تواند تولید کشاورزی در دنیا را بهبود بخشد . در عمل , تجربه بکارگیری GIS در بخشی از کشور تایلند را می توان به عنوان مثال آورد . این ناحیه طی سالیان دراز میدان نبرد و کشمکش بوده و با کشور کامبوج هم مرز است . مهاجرین کشور همسایه فشار زیادی را به این سرزمین وارد ساخته اند . فقر و عدم توسعه به وضوح در آنجا دیده می شود . این ناحیه در حالی که یک سوم سطح کشور را تشکیل می دهد , تنها 15 درصد تولید ناخالص ملی را تامین می کند . بخشهایی از این منطقه دارای خصوصیات کوهستانی است و برای کشت محصولات نواحی مرتفع چون کاساوا ( Cassava ) مستعد می باشد . اما کشاورزان محلی ترجیح می دهند که به کشت برنج بپردازند , زیرا با آنکه کشت برنج مخصوص زمینهای پست می باشد و در این مناطق نسبت به کاساوا محصول کمتری می دهد , بهای آن 3 تا 4 برابر کاساوا و ارزش کالری آن در واحد گرم 303 برابر می باشد .

با استفاده از مدل باردهی WOFOST ( مدلی که از فرایند رشد گیاهان می باشد که در سال 1986 توسط Van Keulen و WOLF ارائه گردید و فرآیند رشد در یک گیاه خاص را نسبت به مجموعه وسیعی از اطلاعات ورودی شبیه سازی می کند و در پروژه های کشاورزی به کار می رود ) و داده های مربوط به قابلیت خاک , GIS در حل این سوال به کار گرفته شد آیا نحوه کاربری فعلی زمین و میزان تولید مناسب است یا خیر ؟ به کمک GIS و ترکیب نقشه کاربری اراضی و نقشه قابلیت خاک چهار منطقه مشخص گردید .

1. اراضی که کاربری آنها با استعداد خاک مطابقت دارد ؛

2. اراضی که به کشت محصولات نواحی مرتفع اختصاص داده شده است , در حالی که مطالعه خاک نشان می دهد که تولید محصولات نواحی پست در آنها بالاتر است ؛

3. اراضی که به کشت محصولات پست اختصاص داده شده در صورتی که کشت محصولات نواحی مرتفع در آن ها مناسب تر می باشد ؛

4. اراضی که در آنها فعالیت کشاورزی صورت می گیرد , در حالیکه طبق نقشه های حاصلخیزی خاک غیر مستعد می باشند .

در این پروژه یک تصویر ماهواره ای از منطقه مورد مطالعه , طبقه بندی گردید و با استفاده از نقشه های توپوگرافی موجود نقشه های موضوعی متعدد از جمله نقشه کاربری اراضی تهیه گردیده است . GIS با استفاده از اطلاعات نقشه ها , خاک , فرم زمین , ژئومورفولوژی و فرسایش خاک , نسبت به یک محصول معین طبقه بندی می نماید . این اطلاعات محصول مناسب هر نوع خاک را معرفی می کند . در این پروژه نیز , نقشه های ایجاد شده نواحی مستعد برای محصولات نواحی مرتفع و نواحی پست را نشان می دهد و مقایسه این نقشه , با نقشه کاربری اراضی وضعیت موجود , مشخص نموده که نحوه بهره برداری کشاورزان از اراضی این منطقه با کاربری بهینه از آن , تفاوت زیادی دارد .

GIS نشان داد که انتخاب برنج در برابر کاساوا تصمیمی اقتصادی از جانب کشاورزان بوده است اما سطح تولید کشاورزی در این منطقه بهینه نمی باشد . با تولید نقشه های ترکیبی و استفاده از مدل WOFOST نشان داد که چگونه می توان تولید رایج 346 دلار در هر هکتار را به 408 دلار در هکتار افزایش داد , این افزایش با انتخاب کاربری صحیح زمین و بنا بر استعداد خاک و قیمت محصول در سرزمین میسر می باشد .

توانایی علم GIS :

در اغلب اجزای جغرافیایی کدی وجود دارد که وابسته به یک مکان خاص می باشد . این کد می تواند یک آدرس , کد پستی , موقعیت کلی سیستم , سرشماری بلوک های مکانی , شهر , منطقه یا کشور باشد . نرم افزارهای سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به کاربران امکان عملیاتی نظیر مشاهده , بهره برداری و آنالیز داده هایی را خواهد داد که وابسته به مکان , مسیرهای دستیابی ,روابط داخلی و موارد دیگر بوده و انجام آنها در نقشه های معمولی به هیچوجه وجود ندارد .

GIS تکنولوژی است که در همه علوم کاربرد دارد . زمانی که با اطلاعات مربوط به مکان کار می کنیم , GIS باعث افزایش قدرت حل مشکلات روزمره مهندسی می شود . با استفاده از GIS می توان حوادث شهری را آنالیز نمود یا خریدهای مشتریان را ردیابی کرد , حمل و نقل را در بهترین مسیرها انجام داد , بهترین مکان را برای یک سد انتخاب کرد و بسیاری موارد دیگر .

چه کسانی از GIS استفاده می کنند ؟

دولت ها و بخش های وابسته به آنها از GIS برای مدیریت کشور و مناطق محلی , استفاده از زمین ها و دیگر قسمت ها نظیر شهرداری ها استفاده می کنند . بخشهای قضایی برای آنالیز و ردیابی جرایم از GIS کمک می گیرند . تاجران از GIS برای پیشرفت و توسعه بخشهای تجاری خود کمک می گیرند . کمپانی های تولید کننده از GIS برای مدیریت آسانتر و سرویس دهی بهتر به مشتریان سود می جویند . مهندسین برای حل مسائل محیط زیستی نظیر جنگل ها و حوضه های آبریز از GIS استفاده می کنند . در هر حال کاربران با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از GIS برای تصمیم گیری بهتر و نظم دادن به اطلاعات برای سرویس دهی با مدیریت بالا , کاهش هزینه ها و رسیدن به اهداف سود می جویند .

کاربردهای GIS در علوم مهندسی

GIS قدرتی دارد که می تواند به عنوان یک جزء تکمیلی در اختیار سرویس های مختلف دولتی و خصوصی قرار گیرد . هم اکنون GIS از یک نرم افزار اختصاصی و علمی دانشگاهی به شکل یک نرم افزار عمومی در آمده است و حتی می توان از طریق شبکه های محلی و یا جهانی از آن استفاده کرد .

رشته های مهندسی که در آنها از سیستم های اطلاعات جغرافیایی استفاده شده , عبارتند از :

1. آبیاری و زهکشی

2. آمار

3. آموزش

4.اطلاعات عمومی شهری

5. بانکداری

6. بهداشت و سلامتی

7. تجارت

8. توریسم

9. توسعه منطقه ای

10. تولید انرژی

11. تهیه نقشه به صورت اتوماتیک

12. جنگلداری

13. حمل و نقل

14. دولت ها , استانداری

15. رودخانه ها

16. ساختمان سازی

17. سرویس های اضطراری

18. سرویس های مالی

19. شبکه های آب و برق

20. شهرداری

21. فاضلاب , گاز

22. فرمانداری ها

23. کاربرد اراضی

24. کشاورزی

25. مخابرات

26. مدیریت زمین

27. مدیریت محیط زیست

28. معماری

29. منابع آب

30. منابع طبیعی

31. مهندسی عمران

32. هوا و فضا


منابع :

1.آشنایی با Arc View-GIS و برنامه های جنبی ( Extentions ) , دکتر همایون مطیعی , دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور ) , 1384 2.اشاره ای به سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS سامانه اطلاعات جغرافیایی برای برنامه ریزی در سطح محلی , مهدی مدیری و خسرو خواجه , انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۳۸۴

منبع : http://www.hamkelasy.com/content/view/1642/75/


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ساعت 14:23  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

فناوري نانو و بتن

در سطح علوم پايه به منظور درك ساختمان بتن، تجزيه و تحليل هاي بسياري در مقياس نانو در حال انجام است كه براي اين منظور از فناوري هائي مانند ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)، ميكروسكوپ الكتروني پيمايشي((SEM و پرتو يوني متمركز ((FIB، كه براي مطالعه در مقياس نانو توسعه يافته اند، استفاده مي شود.

  يكي از جنبه هاي اساسي فناوري نانو طبيعت ميان رشته اي آن است كه به عنوان نمونه در يك تعامل تحقيقاتي ميان شاخه هاي مهندسي پزشكي و ساخت و ساز، از مدل سازي مكانيكي استخوان به منظور مطالعه نحوه نفوذ و انتشار كلر در بتن (كه عامل هواخوردگي ميلگردها است) استفاده شده است.

  مروري بر جنبه هاي فني کاربرد نانومواد در بتن:

 افزودن نانو ذرات هماتيت (Fe2o3) به بتن علاوه بر افزايش استحكام بتن، پايش سطوح تنش را نيز امكان پذير مي سازد.

 نانو لوله هاي چند جداره موجب افزايش مقاومت فشاري ( 25 + نيوتن بر متر مربع) و مقاومت خمشي ( 8+ نيوتن بر متر مربع ) بتن مي شوند.

   به منظور افزايش استحكام بتن، مي توان از باكتري ها استفاده نمود، به طوري كه افزودن ميكرو ارگانيزم هاي بي هوازي به مخلوط آب و بتن، موجب افزايش 25 در صدي مقاومت 28 روزه بتن مي شوند، همچنين رسوب دهي ملات سيمان ماسه اي منجر به رشد ماده پر كننده (فيلر) در داخل خلل و فرج سيمان(نوعي از بتن خود تعمير كن self repairing) مي شود.

   استفاده از نانو ذرات در مواد چسباننده مختلف موجب بهبود ويژگي هاي مربوط به خرابي بتن مي شود.

  هم اكنون سيليس((Sio2 جزئي از بتن معمولي است. يكي از نتايج مطالعه بتن در مقياس نانو اين است كه با استفاده از نانو ذرات سيليس مي توان ميزان تراكم ذرات در بتن را افزايش داد كه اين به افزايش چگالي ميكرو و نانو ساختارهاي تشكيل دهنده بتن ودر نتيجه بهبود ويژگي هاي مكانيكي آن مي انجامد.

افزودن نانو ذرات سيليس به مواد مبتني بر سيمان هم موجب كنترل تجزيه ناشي از واكنش بنيادي C-S-H (كلسيم- سيليكات- هيدرات)، كه در اثر نشت((leaching كلسيم در آب رخ مي دهد، و نيز جلوگيري از نفوذ آب به درون بتن مي شود كه هر دوي اين موارد دوام بتن را افزايش مي دهد.

  متناسب با ميزان افزايش تراكم ذرات، آسيا كردن كلينكر سيمان پرتلند معمولي(OPC) به همراه ماسه استاندارد، منجر به توليد ذرات ريز تري در مقايسه با ذرات حاصل از آسيا نمودن سيمان پرتلند معمولي به تنهايي مي شود، و نكته مهم اينكه با افزايش ميزان ريزي و در نتيجه تراكم ذرات، مقاومت فشاري بتن تا حد سه تا شش برابر افزايش مي يابد.

  خاكستر فرار يكي ديگر از مواد مورد استفاده در ساخت بتن است؛ استفاده از اين ماده علاوه بر افزايش دوام و استحكام بتن، ميزان مصرف سيمان را نيز كاهش مي دهد؛ ولي افزودن خاكستر فرار به بتن موجب كند شدن فرآيند عمل آوري بتن و كمتر شدن مقاومت كوتاه مدت آن در مقايسه با بتن معمولي مي شود. در صورت افزودن نانو ذرات سيليس به بتن ساخته شده با خاكستر فرار، با وجود اينكه قسمتي از سيمان مصرفي با سيليس جايگزين مي شود، چگالي و استحكام بتن و مخصوصاَ مقاومت كوتاه مدت بتن افزايش چشمگيري مي يابد.

  همچنين تحقيق در مورد اضافه نمودن نانو ذرات اكسيد آهن يا هماتيت (Fe2o3) به بتن نشان داده است كه اين ذرات علاوه بر افزايش مقاومت بتن ،پايش سطوح تنش( خستگي) بتن را از طريق اندازه گيري مقاومت الكتريكي برشي ( مقطعي) امكان پذير مي سازد.

  نوعي ديگر از نانو ذرات افزودني به بتن در جهت بهبود ويژگي هاي آن، دي اكسيد تيتانيوم(Tio2) است؛ Tio2  يك رنگدانه سفيد است كه مي توان آن را به عنوان يك روكش بازتاب كننده مطلوب استفاده نمود.

Tio2 از طريق واكنش هاي فوتو كاتاليستي قوي قادر به شكستن و تجزيه آلاينده هاي آلي، تركيبات آلي فرار ((VOC و غشاهاي باكتريايي است و به همين دليل براي ايجاد خاصيت ضد عفوني كنندگي به رنگ ها، سيمان ها و شيشه ها اضافه مي گردد.

چنانچه از Tio2 در سطوح بيروني سازه ها استفاده شود، قادر است غلظت آلاينده هاي موجود در هوا را كاهش دهد. Tio2 ماده اي آب دوست است و با اضافه شدن به سطحي، موجب ايجاد خاصيت خود تميز كنندگي در سطح مي گردد.

بتن توليد شده با اين ذرات هم اكنون در پروژه هايي در سر تا سر دنيا در حال استفاده است، اين بتن داراي رنگ سفيد و درخشندگي خاصي است كه سفيدي و درخشندگي خود را به طور موثري حفظ مي كند، اين در حالي است كه سازه هاي ساخته شده با بتن معمولي فاقد چنين ويژگي هستند.

  نانو لوله هاي كربني((CNT از جمله نانو ذرات ديگري با ويژگي هاي قابل توجهي هستند كه تحقيقات براي بررسي مزاياي حاصل از اضافه نمودن آنها به بتن در حال انجام است. در صورت افزودن مقادير كوچكي  (در حدود يك در صد وزني) از نانو لوله هاي كربني به نمونه هاي متشكل از آب و بخش عمده اي سيمان پرتلند، خواص مكانيكي نمونه ها به طور قابل توجهي بهبود مي يابد.

نانو لوله هاي تك جداره(MWNT) اكسيد شده بالاترين ميزان افزايش را هم در مقاومت فشاري (25+ نيوتن بر متر مربع) و هم در مقاومت خمشي( 8+ نيوتن بر متر مربع) نمونه ها نشان دادند.به طور تئوري اثبات شده است كه وجود مقدار زيادي نقايص ساختاري بر روي سطح نانو لوله هاي چند جداره اكسيد شده مي تواند به ايجاد اتصال بهتر ميان نانو ساختارها و ملات بينجامد؛ لذا مي توان نتيجه گرفت كه ازطريق ايجاد نقايصي بر روي سطح ميلگردهاي تقويت كننده بتن، خواص مكانيكي كامپوزيت بهبود مي يابد.

در مورد افزودن نانو لوله ها به هر ماده اي دو مشكل عمده وجود دارد: يكي ايجاد اتصال ميان نانو لوله ها با همديگر و ديگري فقدان چسبندگي مناسب ميان نانو لوله و شبكه ماده توده، كه از دلايل اين مشكل، بر هم كنش هاي ميان صفحات گرافيتي نانو لوله هاست. اين خاصيت، آنها را به سمت جمع شدن كنار يكديگر به صورت دسته ها يا طناب هايي سوق مي دهد و گاهي اوقات امكان دارد اين طناب ها به يكديگر گير كرده باشند.

براي دستيابي به پراكندگي يكنواخت نانو لوله ها درون شبكه ماده توده، بايد نانو لوله ها را از يكديگر جدا نمود، علاوه بر اين به دليل طبيعت گرافيتي نانو لوله ها و وجود خاصيت لغزندگي در آنها،امكان ايجاد چسبندگي مناسب ميان نانو لوله و شبكه وجود ندارد.

در صورت استفاده از صمغ عربي به منظور از پيش پراكنده سازي نانو لوله ها، مخصوصاَ در صورت كاربرد نانو لوله هاي تك جداره ((SWNT، ويژگي هاي مكانيكي بتن به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. براي تعيين مقادير بهينه نانو لوله هاي مورد مصرف و نيز شاخص هاي مؤثر در پراكنده سازي نانو لوله ها در مخلوط، به تحقيقات بيشتري نياز است.

  هزينه بالاي افزودن نانولوله هاي كربني به بتن،توجه به مزاياي آن را تحت الشعاع قرار داده است؛ لذا فعاليت هايي در جهت كاهش قيمت نانو لوله ها در حال انجام است كه در اين صورت مزاياي حاصل از افزودن آنها به مواد سيمان بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  روكش ها، زمينه مطالعاتي ديگري هستند و تحقيق فعالانه اي در مورد روكش هاي محافظ محتوي نانو ذرات براي حفاظت سطحي از بتن در حال انجام است. كاربرد ويژه اين روكش ها در حفاظت در برابر شوره گذاري است. هم اكنون مطالعات به سمت كاربرد برخي از انواع نانو ذرات در چسب هاي (ملات هاي binder) مختلف و نحوه تاثير آنها بر روي ويژگي هاي كليدي مرتبط با فرسايش بتن، مانند ممانعت از انتقال يون هاي كلر، مقاومت در برابر دي اكسيد كربن، پخش بخار آب، جذب آب و عمق نفوذ، هدايت مي شوند. تا كنون نوعي حلال متشكل از رزين اپوكسي با وزن مولكولي پايين و نانو ذرات رس (nano-clay )، نتايج اميد وار كننده اي را نشان داده است.

تحقيقات كنوني نشان داده اند كه حسگر هاي مبتني بر فناوري نانو مي توانند كاربردهاي زيادي در سازه هاي بتني، به منظور كنترل كيفيت و پايش دوام بتن داشته باشند. به طوري كه اين حسگرها مي توانند براي هدف هاي مختلفي؛از جمله 1)اندازه گيري چگالي بتن؛

 2) نظارت بر فرآيند عمل آوري بتن و اندازه گيري ميزان افت(انقباض) بتن؛

 3) اندازه گيري پارامتر هاي كليدي معين و اثر گذار بر دوام بتن مانند دما،رطوبت،غلظت كلر،PH، دي اكسيد كربن،ميزان خستگي(تنش)، خوردگي ميلگردها وارتعاش( ويبراسيون)، طراحي شوند.

با توجه به مزیت های کاربرد نانو مواد دربتن می توان در صنایع مختلف معدنی استفاده نمود که عبارتند از :

لاینینگ دیواره های تونل ها به علت داشتن استحکام بالا و مقاومت فشاری وخمشی و تراکم و...

در تونل های راه به دلیل خاصیت باز تابندگی می توان از این نوع بتن ها در دیواره ها استفاده نمود که فضای روشنی را فراهم می سازدو باعث کاربرد لامپهای کمتر می شود.

بدلیل مقاومت در برابر نفوذ اب دیگر نیاز به نوارهای واتر استاب که از نفوذ اب به بتن جلوگیری می کنددر دیواره ها نیست.

به علاوه این بتن ها به دلیل دارا بودن ترکیبات مناسب چسبندگی مناسب با شبکه های فولادی(مش) ارجحیت استفاده نسبت به بتن های معمولی را دارند.

 همچنین به دلیل تراکم و مقاومت در برابر سطوح تنش استفاده از این نوع بتن ها به عنوان دوغاب و خمیر پر کننده چال هایی که در ان راک بولت (میل مهار)نصب شده است توصیه می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 9:30  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

مکانیک

نیرو علت حرکت است و با نیوتون Newton سنجیده می شود. نیوتن نیرویی است که به جرم یک کیلوگرمی، شتاب یک متر در ثانیه به توان 2 بدهد. هر کیلوگرم نیرو، برابر است با 81/9 نیوتن که آن را 10 نیوتن می گیرند.

هر جسمی جرمی دارد که با کیلوگرم سنجیده می شود. لختی جسم ها از جرم آنهاست. جرم جسم ها همدیگر را به سوی خود می کشند. جرم همه جسم های روی زمین هم به سوی میان زمین کشیده می شنود، این  نیروی کششی، وزن جسم است. وزن جسم را با یک کیلوگرم وزن kp (وزن = Pondus) می سنجند که 81/9 برابر جرم یک کیلوگرمی است در 45 درجه پهنای جغرافیایی و در کنار دریای باز. پس جرم هر جسم برابر است با وزنش بخش بر 81/9 (شتاب فرو افتادن آزاد آن به متر، در نخستین ثانیه). جرم جسم در همه جا یکسان می ماند و مانند وزن جسم کم و زیاد نمی شود.

انرژی، توانایی جسم است برای انجام دادن کار، که دو نوع است: انرژی جنبنده و انرژی خفته.

حرکت، جابجا شدن جسم یا نقطه ای است نسبت به جسم یا نقطه ی دیگر که ثابت انگاشته شده باشد.

در ساختمان، درازا را به متر ، جرم را با کیلوگرم، زمان را با ثانیه، گرما را با درجه Celsius (صد بخشی) یا با Kelvin (صفر آن برابر است با 15/273 – درجه ی صد بخشی) و مقدار گرما را با کالری (مقدار گرمایی که ، گرمای یک هزارم لیتر آب 5/14 درجه را به 5/15 درجه بالا ببرد) می سنجند.

تنش، نیرویی است که به رویه ی برش جسم بخش شده باشد و آن را N/mm2 می سنجند. بسته به نوع نیرویی که به جسم اثر کند، تنش ، فشاری یا کششی، یا خمشی یا برشی و یا چرخشی است.

پاسکال - Pa -  یکان  تنش فشاری است برابر یک نیوتن به متر مربع N/m2  که بیشتر به میلیون پاسکال (مگا پاسکال) نشان داده می شود.

هر جسمی زیر اثر نیروهای بیرونی پایداری می کند، مرز این پایداری در یک چشم به هم زدن پیش از پاره شدن یا خرد گردیدن، تاب آن است. تاب هم مانند تنش با N/mm2 سنجیده می شود و بسته به نیرویی که به جسم اثر کند، تاب، فشاری، یا کششی، یا خمشی، یا برشی و یا چرخشی است.

واکنش جسم های جامد زیر اثر نیرو و در دید نخست، یک جور نیست. جسم های شَخ rigid، زیر اثر نیرو تغییر شکل نمی دهند. جسم های جامد بر جهنده elastic، زیر اثر نیرو تغییر شکل می دهند و پس از برداشتن اثر نیرو، به حال نخست خود باز می گردند. جسم های جامد شکل پذیر plastic ، زیر اثر نیرو تغییر شکل می دهند و پس از برداشتن اثر نیرو به شکل تغییر یافته می مانند.

این شناسایی نخستین زیاد دقیق نیست زیرا، هیچ جسم جامدی شخ یا برجهنده یا خمیری نیست. همه ی جسم های جامد، کم و بیش برجهنده – خمیری هستند، که زیر اثر نیرو تغییر شکل می دهند و پس از برداشتن اثر نیرو، کم و بیش به حال نخست خود بر می گردند و کم و بیش تغییر شکل شان به جا می ماند.

ضریب برجهندگی E= Modulus of Elasticity نیروی کششی ای است که، میله ای را که درازی آن واحد طول و سطح برشش واحد سطح باشد، بکشد تا درازی آن دو برابر شود.

فشار به جسم های آبکی و گازی با آتمسفر اندازه گیری می شد که به جای آن بار Bar گذاشته شده است. یک اتمسفر فشار برابر است با وزن یک ستون شاغولی آب 4 درجه گرما به بلندی 10 متر بر روی یک سانتیمتر مربع سطح افقی در کنار دریای باز، در پهنای جغرافیایی 45 درجه، بار را هم N/mm2 می سنجند یک اتمسفر برابر با 981/0 بار است.

بلور crystal جسمی است که ملکول هایش منظم باشند.

محلول، جسمی است که تک ملکول های جسم دیگر در آن شناور باشند.

امولسیون emulsion جسم آبگونی است که جسم دیگر به شکل گروه های ملکول در آن شناور باشند.

مکانیک (برگرفته از کتاب مصالح ساختمان تالیف احمد حامی)

انتشار موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۹ساعت 0:32  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

شيشه و شيشه سازي

 

نام نويسنده مقاله : سرکار خانم مهندس جعفريان


         شيشه ها در سراسر عمر زمين با سرد شدن سريع ماگماها وگدازه ها تشكيل شده اند. بهترين مثال در اين زمينه ،شيشه ابزيدين  است كه در ساخت پيكان هاي نوك تيز و وسايل برش مورد استفاده قرار مي گرفت. شيشه هايي با تركيب شيميايي متفاوت ،از ماه و شهابسنگها نيز بدست آمده است و از اين راه مي توان اطلاعات مهمي راجع به پيدايش سيستم خورشيدي بدست آورد .
     اگر چه تاريخچه ساخت شيشه روشن نيست، ولي احتمالاً اولين بار در3000سال پيش ، در مصر توليد شد كه از آن در وسايل تزئيني استفاده مي نمودند. تكنيكهاي دميدن توسط رومي ها توسعه يافت و وسايل شيشه اي رايج شدند . از آن پس شيشه سير تكاملي خود را از يك شئ كم مصرف تزئيني ، به ماده اي با مصارف گوناگون طي نمود . اين تكامل تدريجي مديون اختراعات علمي و گروه هاي متعدد محققين ، در سطوح مختلف مي باشد.
     با وجود اينكه شيشه كاربردي عمومي يافته است محققين بر روي يك تعريف رضايتبخش براي آن توافق ندارند . متداولترين ترين تعريف به اين صورت است كه  » شيشه يك محصول معدني مذاب است كه بر اثر سرد شدن ، بدون آنكه بلوري شود ، به حالت جامد در مي آيد. « . اما اين توصيف چندان رضايت بخش نيست چرا كه شيشه هاي آلي را در بر نمي گيرد. در ضمن شيشه ها با روش هاي مختلفي مانند تبخير محلول و ته نشيني بخار ، ساخته مي شوند. با اين حال تعريف فوق در اكثر موارد صادق است. شيشه هاي طبيعي عموماً غني از سيليسيم مي باشند و مقادير زيادي از ساير فلزات نظير Fe ,Na ,K ,Ca ,Mg  وAl  كه همه آنها با اكسيژن همراه هستند،را شامل مي شوند. شيشه هاي تجارتي مشابه هم هستند و معمولاً از ذوب كردن مخلوطهايي از SiO2 و ساير  اكسيد هاي معدني ، در دماي بالا، ساخته مي شوند. معمولا اين قبيل شيشه ها، با استفاده از مواد شيميايي ومعدني به عنوان منبع پخت ، درتانكهاي حرارتي بزرگ الكتريكي ،نفتي ياگاز سوز ،ذوب مي شوند .واحدهاي ذوب اغلب پيوسته است واز يك طرف ، به كوره وارد شده واز طرف ديگر شيشه مذاب به طور پيوسته، خارج شده و به شكل مورد نظر تبديل مي شود،   شكل دهي با يكي از روشهاي زير صورت مي گيرد :
دميدن ،فشردن ، ريخته گري درون قالبها ، بيرون راندن از روزنه هاي مخصوص و غيره . در فرايند شناور سازي پيلكينگتون ، نوار باريكي از شيشه مذاب ،بر سطح حمامي ازقلع مذاب براي هموار كردن تمام نا همواريهاي سطح آن،به مدت كافي شناور ميشود .اكثر صفحات شيشه اي ،در دنيا به روش شناور سازي ساخته مي شوند .

ساختار شيشه

   به آساني مي توان ساختار يك شيشه ساده را در ذهن تصور نمود . نمودار ساده اي از شيشه هاي SiO2 خالص و SiO2  بلوري(كوارتز) در شكل - 1 نمايش داده شده است . هر دو ماده حاوي اتم هاي سيليسيم هستند كه در يك ساختار چهار وجهي با چهار اتم اكسيژن پيوند برقرار كرده اند . ماده بلوري داراي نظمي با ابعاد گسترده تر مي باشد . از نظر تئوري، دانستن موقعيت يك سلول واحد در بلور، مي تواند براي پيشگويي موقعيت كليه اتم هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد. اگرچه شيشه، گاهي در ابعاد بيش از چند قطر اتمي ساختار منظمي دارد، ولي در ابعاد بيشتر نظمي ندارد .

 
شكل 1- (a) ساختار بلوري SiO2      (b)طرحواره اي از ساختار  شيشه SiO2
(c)   چهار وجهي نشان داده شده در قسمتهاي   و  نمايش دهنده يك اتم سليسيم
(دايره تو پر ) به همراه چهار اتم اكسيژن (كره هاي تو خالي بزرگ)  مي باشند .

    شيشه SiO2   خواص مطلوب زيادي از قبيل پايداري شيميايي فوق العاده،توانايي مقاومت در مقابل تغييرات زياد و ناگهاني
دما و قابليت عبور نور در گستره وسيعي از طول موج را دارا مي باشد. متأسفانه ، ويسكوزيتــه و نقطه ذوب SiO2   بسياربالا است (   ºC 1723) و اين مطلب ساختن شكلهاي قابل استفاده از آن را مشكل مي سازد.به همين دليل شيشه SiO2را به سختي ميتوان از مذاب آن ساخت . روش پايين آوردن نقطه ذوب و ويسكوزيته شيشه SiO2 ، وارد نمودن تعديل كننده هاي شبـــكه (اتم هايي كه شبكه Si-O-Si را مي شكنند)، مي باشد .درشكل- 2 اثر افزايش Na2O – نوعي تعديل كننده – نمايش داده شده است. با شكستن شبكه ، ويسكوزيته ودماي ذوب آن پايين مي آيد و دردماي مناسب، به شكلهاي قابل استفاده اي تبديل مي شود.
اكثر عناصر جدول تناوبي نيز مي توانند در شيشه هاي سنتزي بعنوان يك تشكيل دهنده و تعديل كننده شبكه وارد شوند. با تغيير تركيب شيميايي موادي كه در ساخت شيشه به كار مي رود ، مي توان خصوصيات فيزيكي و شيميايي زيادي را در مواد شيشه اي ايجاد نمود. به همين دليل كاربردهاي كنوني شيشه ، گستره اي از شيشه ساده (شيشه هاي پنجره اي و بطري) تا شيشه هاي پيچيده(ارتباطات راه دور ، صفحات بلور – مايع، ليزرها ، پروتزهاي پزشكي و محاسبات نوري)را در بر مي گيرد . 
شكل 2- افزايش Na2O به شيشه , شبكه بلوري آن را در هم ريخته
و مانند ذوب شدن با دماي بالا , از ويسكوزيته آن مي كاهد

شيمي شيشه هاي معمولي
    اگر چه پرداختن جديدترين كاربرد هاي شيشه جالب است .شيمي اشياء شيشه اي ساده و عادي ميتواند بطور فريبنده اي پيچيده و جالب باشد. متداولترين تركيبي كه در سراسر دنيا براي شيشه بكار مي رود ، مخلوطي از Na2O ، CaO و SiO2 
به همراه مقادير كمي از ساير اكسيدها مي باشد . اين نوع شيشه را شيشه آهكي مي نامند . شيشه آهكي  نسبت به ساير شيشه ها مزايايي دارد  :
•  سازنده هاي آن ارزان و متداولند
• به هنگام سرد شدن متبلور نمي شود
• در دماهاي نسبتأ پايين (حدود     ºC1300 ) ذوب مي شود
• در برابر عوامل خوردگي جوي مقاوم است
    در نتيجه بطري ها ، شيشه هاي مربا ، شيشه پنجره ها ، لامپ روشنايي و لامپهاي فلورسنت معمولاً از شيشه آهكي ساخته مي شوند .
     در ضمن شيشه آهكي را مي توان به آساني رنگ كرد. براي مثال ، افزودن غلظتهاي كمي از يونهاي فلزات واسطه ، سبب جذب نور در ناحيه مرئي طيف مي شودكه به علت انتقالات الكترونهاي 3d مي باشد . مثلاً رنگ سبزي كه در لبه شيشه پنجره ها ديده مي شود ناشي از وجود مقادير كم Fe 2+ مي باشد. ساير رنگ كننده ها عبارتند از Co2+  , براي رنگ آبي ، Mn3+ براي رنگ ارغواني و Cr3+ براي رنگ سبز . از آنجاييكه انتقالات درالكترونهاي 3d  اتفاق مي افتد ، رنگهاي حاصل بستگي به محيط اطراف يونها دارد . به همين دليل ، رنگها اغلب با تغيير در تركيب شيشه ها ، تغيير مي كنند . در هر صورت عناصر خاكهاي نادر نيز مي توانند در شيشه هاي رنگي مورد استفاده قرار گيرند كه انتقالات الكتروني آنها در اوربيتالهاي داخلي تر انجام مي پذيرد. بنابراين، انتقالات آنها تحت تأثير محيط اطراف يون قرار نمي گيرد و رنگ حاصل به تركيب شيشه بستگي  نخواهد داشت .
اما يكي از معايب شيشه آهكي ، عدم پايداري آن است. عموماً شيشه را بعنوان ماده بي اثر در نظر مي گيرند ولي خيلي از شيشه ها ازنظر شيميايي فعال هستند . شكلهاي متعددي از اين قبيل واكنشها وجود دارد كه دو مورد مهم آنها به قرار زير است :
در محلولهاي اسيدي ، تعويض يونهاي H+ مجاور سطح شيشه با يونها قليايي داخل شيشه  به آساني انجام مي پذيرد . معمولاً اين تعويض يون سبب تشكيل يك لايه محلول رنگين كماني بر شيشه مي شود . بر عكس ، در معرض يك محلول قليايي ، ساختار شيشه با وارد شدن يونها ي OH- در هم شكسته مي شود و در نهايت منجر به انحلال كامل شيشه مي گردد. تشكيل لايه سفيد نازكي بر روي سطح ظروف شيشه اي، پس از آنكه مدت زيادي در معرض شوينده ها قرار ميگيرد ، مثال به خوبي شناخته شده اي از فرايند اخير مي باشد .
     شيشه هاي آهكي در مقابل دماهاي زياد با تغييرات ناگهاني حرارت نيز زياد مقاوم نيستند . بدليل انبساط حرارتي زياد (تغيير ابعاد با دما)شيشه آهكي، تغييرات ناگهاني دما سبب ايجاد فشارهاي ناخواسته در شيشه وشكاف برداشتن ياشكستن آن مي شود .
يك راه حل براي اين قبيل مسائل ، توسعه شيشه هاي بوروسيليكات است. يك مثال از شيشه هاي بوروسيليكات مقاوم حرارتي و پايدار، شيشه پيركس است. بوروسيليكاتها گستره وسيعي از كالاهاي خانگي مصرفي را در برميگيرند. افزايشB2O3 به تركيب شيميايي شيشه دو مزيت دارد . يكي اينكه انبساط گرمايي را تا 50% كاهش ميدهد و درنتيجه مقاومت هر شئ را دربرابرشوكهاي گرمايي بالامي برد دوم اينكه پايداري شيشه بطورمحسوسي بالا مي رود. علل افزايش پايداري شيميايي در بوروسيليكاتها روشن نيست . يك نظر رايج اين است كه با سرد شدن شيشه يك فاز غير قابل اختــلاط بوجود مي آيد،  يك فاز ناپيـــوسته غني از Na2O و B2O3  و يك فاز پيوشته غني از SiO2 . پايداري شيشه بدون از دست دادن توانايي تشكيل شيشه در دماهاي معقـول تقويت مي شود . از آنجا كه قطر فاز ناپيوسته كاملاً زير طول موج نور مرئي است ، شفافيت اين ماده محفوظ است.
      از اين پديده مي توان براي توليد گروه معروف ديگري از شيشه ها يعني شيشه هاي شيري رنگ استفاده كرد. بسياري از شيشه ها به گونه اي طراحي شده اند كه به صورت دو فاز جدا مي شوند و ريخت (مورفولوژي)آنها طوري است كه شكست و پراكندگي دروني نور، ماده اي نيم شفاف يا مات به وجود مي آورد. هر دو فاز مي توانند شيشه باشند ، يا در مواردي يك فاز ميتواند بلوري باشد. از  شيشه هاي شيري رنگ در ساخت بعضي از ظروف آشپزي نيم شفاف و  بشقابهاي سفيد غذا خوري استفاده مي شود.
تركيبهاي استاندارد ديگري براي شيشه وجود دارد . آلومينو سيليكاتها خواصي مشابه بوروسيليكاتها دارند اما مي توانند دماهاي بالاتري را تحمل كنند. شيشه هاي سربي با توجه به دارا بودن خواصي از قبيل : ضريب شكست بالا، دماي ذوب پايين ، سادگي شكل پذيري و مقاوم بودن در مقابل تابش هاي پر انرژي ، كاربرد وسيعي دارند . از دو خاصــيت اول درساخت شيشــه هاي صنعتي، شيشه هاي تزييني و نوري و از خاصيت سوم در پنجره هاي تابشي و لامپ هاي تلوزيون و …  استفاده مي شود . شيشه هاي كه از افزايش بورات ، فسفات ، ژرمنات و كالكوژنيد بدست مي آيند ، نيز كاربرد تجارتي دارند .
   
شيشه – سراميك ها
      شيشه – سراميك ها بين شيشه ها و سراميك ها ي بلوري ، پلي ايجاد مي كنند . شيشه – سراميك ها به بهترين شكل به صورت » جامدهاي ريز بلوري كه با تبـــلور كنترل شده شيشه بوجود آمده اند « تعريف ميشوند . شيشه ها با استفاده از تكنيــكهاي استاندارد ذوب شده و شكل مي پذيرند و سپس با عمليات حرارتي ويژه اي ، بلور دانه اي يكنواختي تشكيــل ميشود . معمولاً 50% حجمي شيشه – سراميك ها بلوري است و آنها را بادرجه بلوري شدن از شيشه هاي مات تشخيص مي دهند. خواص ويژه شيشه – سراميك ها توسط خواص فيزيكي تك بلورها و بوسيله رابطه بين بافت بلورها و شيشه باقي مانده كنترل مي شود . به همين دليل شيشه – سراميك ها داراي خواص گوناگوني از قبيل  : استحكام  ، قابليت ماشين كاري و پايداري در برابر تغييرات حرارتي مي باشند . (شكل 3 )

 

شكل 3-(a)  β – ميكروگراف الكتروني عبوري شيشه – سراميك كوارتز پر شده , كه درجه تبلور اين مواد را نمايش مي دهد
(b) ميكروگراف الكتروني عبوري شيشه – سراميك فلورميكا
      نمونه اي از اين پديده ، ويژنز  محصول كورنينگ است  كه از شيشه   Li2O - Al2O3 - SiO2  كه مقاديـــر كمي از TiO2 و ZrO2  دارد تحت تاثير گرما ساخته مي شود. تحت تاثير گرما بلورهايي از زيركونيم تيتانات از شيشه رسوب مي كند و محلهاي هسته زايي را براي رشد بلورهاي ليتيم آلومينوسيليكات از شيشه فراهم ميكنند . از آنجا كه انبساط گرمايي بلورهاي ليتيم آلومينوسيليكات بطور استثنائي پايين است ، اين شيشه – سراميك ها مي توانند تغييرات ناگهاني دما را در ارتباط با ظروف خوراك پزي تحمل كنند . در ضمن به دليل اينكه اندازه هر بلور كوچكتر از طول موج نور است و ضريب شكست اين بلورها و شيشه با يكديگر همخواني دارد پراكندگي نور صورت نمي گيرد و اين مواد شفاف به نظر ميرسند .

الياف نوري
        بالاخره ، يكي از ساده ترين شيشه ها (SiO2 خالص) در يكي از مهمترين محصولات شيشه اي يعني هدايت كننده هاي نوري براي ارتباطات راه دور مورد استفاده قرار مي گيرد .اين قبيل الياف نياز به خلوص خيلي بالايي براي عبور نور در بيش از دهها كيلومتر دارند .در اين مواد بايد از ناخالصي هايي ماننـــد فلزات واسطه يا H2O محلول ، حتي به ميزان يك بيليونيم نيز  اجتناب نمود ، زيرا اين مواد قسمت عمده نور را در فواصل زياد ، جذب ميكنند . در ضمن هنگام ذوب SiO2  نيز با مشكلاتي مواجه مي شويم كه تهيه اين ماده را مشكل تر مي كند .
     به همين دليل الياف نوري معمولاً با استفاده از تكنيك غير متداول رسوب دهي بخار شيميايي  تشكيل مي شوند. در شكل ديگري از اين تكنيك يعني رسوبدهي بخار بيروني   مخلوطي ازSiCl4  ,    و O2  در شعله CH4 - O2  شعله ور مي شود . يكي از محصولات واكنش SiO2  بي شكل دوده مانند است كه بر سطح خارجي يك ميله شيشه اي ته نشين مي شود . ميــله جابجا مي شود وبا حرارت دادن در دماي بالا دوده به شيشـــه محكم مي شود. شيشـــه حاصل به صورت يك تار نازك و فوق العاده خالص در مي آيد . با افزايش كنترل شده ساير هاليدها(براي مثال GeCl4  ) به شعله ، ضريب شكست مقطع طولي تار حاصل با دقت زياد كنترل مي شود. تركيبات شيشه – سراميك و شيشه هاي تجارتي متنوع ديگر در سراسر جهان به فروش مي رسد . توسعه تكنيكهايي مانند روش رسوب دهي بخار شيميايي و تحقيق در زمينه اساس شيميايي و ساختار شيشه در بسياري از آزمايشگاه هاي دانشگاهي و صنعتي دنبال مي شود . اين تحقيقات تا زماني كه به طرق مختلفي بر زندگي روزمره اثر مي گذارند ، ادامه خواهند يافت .


Glass & Glassmaking   J.of chemical Ed. , 68(9), 765-768(1991)

لینک دانلود مطلب

شيشه و شيشه سازي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹ساعت 1:53  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

آسمان خراش چرخنده


شهر «مال مو» در کشور سوئد از جمله شهرهایی است که برنامه های توسعه بسیار دقیقی در آن اجرا شده است. به طوری که پس از بررسی های فراوان و دقیقی که به وسیله معماران و شهرسازان اروپایی صورت گرفت، برج «Turning Torso»
(دومین برج بلند قاره اروپا) توسط «سانتیاگو کالاتروا» معمار برجسته اسپانیایی طراحی شد و ساخت آن پس از سه سال در اواخر سال 2005 میلادی به پایان رسید.
با آغاز پروژه ساخت برج ۵۵ طبقه
Turning Torso
، سوئدی ها به ویژه مردم شهر مل مو بی صبرانه منتظر افتتاح و آغاز به کار این برج ۱۹۵ متری بودند. این برج بلندترین ساختمان مسکونی کشور سوئد است که در راستای طرح
«West Harbour»
سوئد ساخته شد. این برج با الهام از حرکات طبیعی بدن انسان توسط کالاتروا، ابتدا در قالب یک مجسمه سنگی و سپس در قالب یک معماری hi-tech
(تکنولوژی سطح بالا) طراحی شد و اکنون نیز همخوانی کاملی با بافت جدید اطراف خود دارد.
سانتیاگو کالاتروا نقاش، مجسمه ساز و مهندس معمار زبردستی در طراحی ساختمان است که دوراندیشی او در پیش بینی سیستم سازه برج ها، مهمترین عامل موفقیت او است.
این برج از ۹ مکعب ۵ طبقه تشکیل شد که این ۹ مکعب با نود درجه چرخش، نمای منحصر به فردی را ایجاد کرده است. مکعب اول و دوم مخصوص دفاتر اداری- تجاری و بقیه مکعب ها مخصوص واحدهای مسکونی است که البته سالن های ورزشی، استخر، جکوزی و تالارهای پذیرایی هم جزء آنها است. طرح استثنایی این برج تاکنون دو جایزه ویژه بهترین طرح معماری برج های مسکونی و یک جایزه بهترین طرح سازه بتنی را تصاحب کرده است. از آنجایی که این برج یکی از ساختمان های معروف جهان است، می بایست امکانات رفاهی مناسبی را هم در اختیار ساکنان خود قرار دهد؛ چرا که اجاره ۵ هزار یورو به ازای هر متر مربع یک واحد مسکونی یا تجاری این برج امکانات خاصی را هم می طلبد.
تمامی واحدهای این آسمانخراش، تجهیز شده به لوکس ترین مبلمان و وسایل است. ضمن اینکه تجهیزات به کار رفته در واحدهای این برج ساخت شرکت های معتبر بوش آلمان و فیلیپس هلند است.
از جمله امکانات رفاهی قابل توجه این برج اداری- مسکونی در اختیار داشتن شبکه کامپیوتری داخلی است که ساکنان این آسمانخراش به وسیله آن می توانند به تمامی شبکه های کامپیوتری مرکز تجاری، خدماتی، تفریحی و... در داخل این برج دسترسی داشته و از امکانات آنها به عنوان عضوی از مجموعه
Turning Torso
با خدمات ویژه استفاده کنند. در ضمن یک شبکه اینترنت پرسرعت (دو گیگابایتی) و همچنین انشعاب تلویزیون کابلی ویژه این برج هم از امکانات ارتباطی قابل ذکری است که در اختیار ساکنان Torso است.
جالب اینکه در این آسمانخراش، ساکنان هر واحد می توانند در هر لحظه که بخواهند به وسیله سیستم مانیتورینگ اختصاصی شان از میزان مصرف آب، برق و سایر انرژی های مورد استفاده مطلع شوند.
گرچه معمار اسپانیایی با همکاری مشاوران خود، یک سیستم منطقی و مقاوم برای طرح این شاهکار معماری های تک در نظر گرفته بود ولی بدون شک اجرای سازه چنین برجی نیازمند تحقیقات و محاسبات علمی پیچیده یی است.
اساس طراحی و سیستم سازه این آسمانخراش براساس نتایج به دست آمده از آزمایش های دشوار «تونل باد» انجام شده روی ماکت این برج در دانشگاه وسترن شهر انتاریو کانادا تعیین و سپس به وسیله مهندسان ارشد سازه طراحی و محاسبه شده است.
طرح نخست، عبارت بود از یک فونداسیون حجیم بتنی به طول ۳۰ متر و ضخامت ۷ متر که به وسیله ستون های ویژه یی به ارتفاع ۱۸ متر بر پی اصلی این برج قرار گرفته و به پایین ترین سطح آسمانخراش متصل شده است. این ستون ها به منظور مقاومت در برابر فشارهای جانبی زمین توسط تیرهای بتنی به یکدیگر متصل شده اند.
در مرکز این فونداسیون استثنایی، یک سازه بتنی لوله یی شکل قرار دارد که با قطر داخلی ۵/۱۱ متر به عنوان محور و هسته مرکزی کل آسمانخراش به ارتفاع ۱۹۵ متر قرار گرفته است.
ضخامت دیواره این سازه لوله یی شکل که آسانسورها و راه پله این برج را در خود جای داده و تحمل بار اصلی برج برعهده آن است، روی فونداسیون ۴/۳ متر و در بالاترین نقطه برج ۶/۰ متر است.
کف تمامی طبقات برج که ضخامت سازه یی کمتر از ۳۰ سانتی متر دارد، به صورت یک لوح بتنی یکپارچه به هسته مرکزی متصل است.
انتقال نیروی های جانبی وارد بر ساختمان نیز برعهده سازه فولادی ۸۲۰ تنی است که در گوشه برج قرار گرفته است.
این سازه ساخت شرکت های اسپانیایی است و به وسیله شرکت دانمارکی
«Promecon»
نصب شده است که نیروهای جانبی وارده را به واسطه دیوارهای سازه یی طبقات به هسته مرکزی منتقل می کند.
در واقع در زیر فونداسیون برج یک صخره سنگی قرار دارد که بستر بسیار مناسبی برای احداث این آسمانخراش بزرگ است و ستون های استفاده شده در فونداسیون این برج به اندازه ۴ متر در این صخره سنگی فرو رفته اند.
پس از اجرای شبکه ۶۰۰ تنی فولادی فونداسیون، عملیات بتن ریزی پی برج به وسیله تجهیزات تولید شده در دو کارخانه نروژی و در مدت سه شبانه روز پیاپی انجام شد و ۵۱۰۰ مترمکعب بتن در این بخش برج استفاده شد.
نکته جالب در زمینه کنترل دمای این حجم از بتن ها است؛ چرا که بتن در مدت زمان رسیدن به مقاومت و گیرایش، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی، مقداری گرما آزاد می کند که در چنین شرایطی سرد شدن سطح خارجی و گرم ماندن لایه داخلی موجب ایجاد ترک هایی در بتن می شود و این امر از استحکام و مقاومت نهایی بتن می کاهد. با توجه به ضخامت ۷ متری این فونداسیون، قبل از اجرای طرح مهندسان سازه شرایط بتن ریزی را توسط کامپیوتر شبیه سازی کردند تا شرایط دمای بتن در طول این مدت تحت کنترل باشد.
اجرای هسته لوله یی شکل برج هم توسط قالب های فلزی لغزنده انجام شد، به این صورت که پس از بتن ریزی هر طبقه از این هسته، این قالب فلزی مرکب به وسیله جک های هیدرولیک به طبقه بالا منتقل می شد.
بتن ریزی کف و دیوارهای برج هم پس از اتمام ساخت هر طبقه از هسته مرکزی به وسیله قالب های فلزی مثلثی که در کنار یکدیگر شکل مربع کف را تشکیل می دهند، انجام شد. در عملیات بتن ریزی هسته مرکزی هم، در کف طبقات و دیوارهای این برج از تکنولوژی
Self- compacting
یا بتن خودفشرده شونده استفاده شده که در این روش نیازی به متراکم کردن بتن ریخته شده به وسیله دستگاه های ویبراتور نیست.
از جمله کارهای حساس و پیچیده ساخت این آسمانخراش، اجرای نمای آن بود که نیازمند دقت بسیار بالایی بود. نمای ساختمان متشکل از ۲۸۰۰ پنجره و ۳۱۰۰ پانل آلومینیومی است که در زمان طراحی نما، آزمایش های فراوانی در مورد شیوه به کارگیری آنها انجام شد که نتیجه آن، ایجاد جداره یی مستحکم در برابر وزش بادهای تند، تبادل حرارت و جلوگیری از نفوذ صدا و رطوبت است. ضمن اینکه نحوه اتصال سازه فولادی به سازه بتنی این برج نیز توسط متخصصان دانشگاه وسترن دانشگاه کانادا طراحی و شبیه سازی شد و با همکاری بهترین متخصصان اروپایی، امریکایی و کانادایی این برج زیبا و استثنایی در سوئد بنا نهاده شد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 8:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

خودارزيابي

پسر كوچكي وارد مغازه اي شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مي داد.

پسرك پرسيد: «خانم، مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط خانه تان را به من بسپاريد؟»

زن پاسخ داد: «كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي دهد.»

پسرك گفت: «خانم، من اين كار را با نصف قيمتي كه او مي دهد انجام خواهم داد.»

زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كاملا راضي است.

پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد: «خانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جارو مي كنم. در اين صورت شما در يكشنبه زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت.» مجددا زن پاسخش منفي بود.

پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت. مغازه دار كه به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: «پسر...، از رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم كاري به تو بدهم.»

پسر جوان جواب داد: «نه ممنون، من فقط داشتم عملكردم را مي سنجيدم. من همان كسي هستم كه براي اين خانم كار مي كند.»

نتیجه

لازمه رشد سنجش عملکرد، خود ارزیابی و رضایت کارفرما می باشد. سنجش و بهبود عملکرد امنیت شغلی را به ارمغان می آورد.

«ديباج» --- dibaj_ir@yahoo.com ---

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:40  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Abkhizdari_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Abnieh_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Bargh_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Chah_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Enteghal_Ab_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۳۸۷

فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Fazelab_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Ghanat%۲۰۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Mechanic%۲۰۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Rah_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Rahdari_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سد‌سازی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/SADSAZI_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.com/Shabake_Towzi_۸۷.rar
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۳۸۷
http://persiandrive.net/۵۵۵۹۹۴
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۳۸۷
http://arjafari۲۰۰۶.persiangig.ir/Zehkeshi_۸۷.rar   

  منبع: گروه اساتید ، مهندسان و دانشجویان مهندسی عمران
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان ۱۳۸۸ساعت 13:13  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

۲۱ پل معروف و محبوب دنیا
(Tower Bridge (London, England
پل برج (لندن ، ان
گلستان)

این پل که توسط Horace Jones & Wolfe Barry طراحی و در سال ۱۸۹۴ تکمیل شد، یکی از مشهور ترین نمادها در لندن است. این پل ۸۰۰ فوت طول و ۲۸ فوت فضای زیرین دارد و وسط آن به ۱۴۰ فوت افزایش می یابد که کشتی ها می توانند از پایین رودخانه Thames عبور کنند. در قدیم که کالاها بجای هوایی از راه زمینی حمل می شدند این پل در روز ۵۰ بار بالا برده می شد، ساخت این پل با ۴۳۲ کارگر ظرف ۸ سال به اتمام رسید، در آن زمان ۷۰۰۰۰ تن بتن در دو پایه ی پل با فرو بردن ۲ باسکول متعادل کننده در جای خود، که هر یک ۱۰۰۰ تن وزن داشتند ریخته شد و سپس برای پوشش ۱۱۰۰۰ تن فولاد در زیر، تمام پل ملبس به سنگ پرتلند و گرانیت کورنیش شد.
(Golden Gate Bridge (San Francisco, US
پل گلدن گیت (سانفرانسیسکو ، ایالات متحده امریکا)

این پل طولانی ترین پل جهان جمعا بطول ۸.۹۲۱ فوت که در سال ۱۹۳۷ تکمیل شد شاید مشهورترین پل زمان باشد. این پل که در سان فرانسیسکو واقع است، موفقیت عظیم در ساخت و ساز زمان خود بود. در ساخت این پل رکورد ایمنی، بگونه ای بود که تنها ۱۱ کارگر در طول عملیات ساختمانی کشته شدند و ۱۱ نفر دیگر به مدد شبکه ی نوین ایمنی که در زیر کار قرار داده شده بود نجات یافتند شکسته شد، عکس هاییکه توسط هزاران توریست همه ساله از پل گرفته می شود، شاخص رنگ قرمز بواقع پرتقالی بین المللی (International Orange) بوده و در اصل این رنگ برای افزایش قدرت دید در شرایط مه آلود بودن هوا که مشابهت با منطقه ی خلیج دارد انتخاب شده، این پل با ۱.۳ میلیون دلار زیر بودجه پیش بینی شده، بمبلغ ۲۷ میلیون دلار ، ۱۰۰۰۰۰ خودرو روزانه بطور متوسط به نتیجه رسید و برای نگهداری به ۳۸ نقاش بطور فول تایم نیز نیاز دارد. تعداد ۲۶ نفر که از ارتفاع ۲۲۰ فوتی با سرعت ۷۵ مایل در ساعت و فاصله ی زمانی ۴ ثانیه به پایین پرت شده اند جان سالم بدر برده اند.(Sydney Harbour Bridge (Sydney, Australia
پل بندرگاه سیدنی (سیدنی ، استرالیا)

در حالیکه جشن هفتادو پنجمین سال تولدش در سال ۲۰۰۷ گرفته میشد، این پل همچنان در صدر پل های جهان از نظر وسیعترین مقاطع طولانی پل در جهان ( هر مقطع ۳.۷۷۰ فوت)‌ باقی مانده است، این پل ملقب به چوب رختی است بلحاظ قوسی شکل بودنش، معمولا از پل و خانه ی اپرا که در مجاورتش واقع هست عکس برداری می شود، این زوج بعنوان یکی از بهترین تصاویر برای شهر و خود استرالیا عمل می کنند، اندازه ی بزرگترین مقطع ۱.۶۵۰ فوت که در بلندترین نقطه ی قوس ۴۲۹ فوت بالای سطح دریاست، برای ساخت این پل می بایستی ۸۰۰ خانه خراب می شدند و هزینه ی آن با ۱۴۰۰ کارگر ظرف مدت ۸ سال حدود ۱۲ میلیون دلار شد و عاقبت پل سیدنی در سال ۱۹۹۸ تکمیل شد.
(Ponte Vecchio (Florence, Italy
پنته وکیو (فلورانس ، ایتالیا)

شهر پنته وکیو یکی از مشهور ترین نقاط گردشگری ایتالیا است و عقیده بر آنست که از قدیمی ترین سازندگان پل قوسی با سنگ های یک تکه و چند تکه در جهان باشد، گرچه تکه های قدیمی تر ناتمام هم وجود دارد، این پل در اصل از چوب ساخته شده بود تا اینکه در سال ۱۳۳۳ توسط سیل منهدم شد و ۱۲ سال بعد با استفاده از سنگ دوباره ساخته شد، شهرت آن بخاطر داشتن مغازه هایش است و از هر گروهی اعم از غرفه های تجار و قصابها تا دکه های فروشندگان لوازم هنری و یادگاری (سوغاتی) را در خود جای داده است.
(Gateshead Millenium Bridge (Gateshead, England
پل هزاره و آبنمای گیت شید (شمال شرق انگلستان)

جایزه ۴۴ میلیون دلاری پل میلنیوم گیت شید، برای اولین بار و تنها پل "tilting" (کج ، شبدار ، در نوسان ) در جهان در نظر گرفته شده است، رم های هیدرولیکی در انتهای دو طرف پل این امکان را فراهم می آورد که برای عبور کشتی های کوچک پل قدری کج شود و این تکنولوژی نوین باعث گشت که طراحان آن برنده ی جایزه ی معتبر و آبرومند "Stirling Prize" برای آرشیتکت در سال ۲۰۰۲ گردند ، ۱۹۰۰۰ تن بتن در فندانسیون های به عمق ۹۸ فوت (۳۳ متر) و فولاد (میلگرد) کافی برای ساخت ۶۴ راهروی ۲ تیرکه، پل را به مقاومت در برابر برخورد یک کشتی ۴۰۰۰ تنی که با سرعت ۴ نات در حرکت است قادر می سازد.
(Erasmusbrug (Rotterdam, Netherlands
پل اراسمبورگ یا سوان (رتردام ، هلند)

ملقب به Swan (قو) بلحاظ شکل اسکلت فلزی مهار پل، ساخت این پل که به منظور ارتباط بین شمال و جنوب شهر رتردام طراحی شده بود در سال ۱۹۹۶ خاتمه یافت، برای امکان عبور کشتی ها طاق جنوبی از ارتفاع قابل توجه ۲۹۲ فوتی پل بلند باسکولی برخوردار است که در سال ۲۰۰۵ در فیلمی به نام Who Am I (من کی هستم) بنمایش در آمد که در آن هواپیماهای مسابقه ای از زیر آن پرواز کردند. ساخت این پل با بلندی ۲.۶۵۰ فوت و وزن ۶.۸۰۰ تن که در سال ۱۹۹۶ کامل شد، ۱۱۰ میلیون دلار خرج برداشت به محض آنکه پل بروی ترافیک گشوده شد معلوم شد که پل بر اثر باد تاب می خورد که این مشکل با استفاده از ابزار های تعیین کننده ی فشار هوا (دمپر) مرتفع گردید.
(Westminster Bridge (London, England
پل وستمینستر (لندن ، انگلستان)

یکی از آثار ماندگار و زیبای شهر لندن، پل وستمینستر است که از رودخانه تیمز عبور می کند و در کنار آن کاخ وستمینستر، کلیسای وستمینستر، ساعت محبوب بیگ‌بن و همچنین چرخ فلک چشم لندن قابل مشاهده است. این پل در سال ۱۷۶۹ افتتاح شد.
(Millau Bridge (Tarn Valley, France
پل میلو (دره ی ترن ، فرانسه)

این پل به ارتفاع ۱.۱۲۵ فوت (۳۳۸ متری) روی دره ی ترن در جنوب فرانسه قرار دارد که بزرگترین پل کابلی جهان محسوب می شود. بطوریکه می گویند رانندگی بر روی این پل مثل آنست که در آن احساس می کنی در پروازی. ساخت این پل که قدری بلندتر از برج ایفل است سه سال به طول انجامید و در سال ۲۰۰۴ به روی عموم باز شد، در حالیکه این پل مناظر بسیار زیبایی را از دره ی زیر خود به تصویر می کشد، همینکه مه پایین می آید دیگر مسیر مناسبی برای آنانکه قلبشان ضعیف است نخواهد بود، بطور کل طول این پل ۸.۰۷۱ فوت ( ۲.۴۲۰ متر) با طاق تکی در ۱.۱۲۲ فوتی (۳۳۶ متری) و حداکثر ارتفاع از زیر آن ۸۸۶ فوت (۲۶۶ متر) است، بطور خلاصه این پل بسیار احساس برانگیز هم بر روی کاغذ و هم در حیات واقعی می باشد، دکل پل با ۷ اسکلت فلزی به وزن ۳۶۰۰۰ تن مسقف شده است. یکسری از هفت تیرک، هر یک به بلندی ۲۹۲ فوت (۸۸ متر) و به وزن ۷۰۰ تن به اسکلتهای فلزی مربوط پیوسته اند.
(Fehmarn Belt Bridge (Baltic Sea, Germany and Denmark
پل تسمه ای فهمارن (دریای بالتیک ، آلمان و دانمارک)

هنگامیکه در سال ۲۰۱۸ پل فهمارن کامل شود امتدادی به طول ۱۱.۸ مایلی دست خواهد یافت و جزیره ی آلمانی فهمارن را به جزیره ی دانمارکی لولاند با هزینه ی تقریبی ۲.۲ بیلیون دلار متصل می سازد. نقشه های اولیه نشان می دهند که پل با ۳ اسکلت فلزی کابلی، هر کدام به طول تقریبی ۲.۳۷۵ فوت (۷۱۲)‌ متر که بوسیله ی ۴ ستون به بلندی ۹۱۸ فوت حمایت شده و دارای ۲۱۳ فوت (۶۴ متر) بلندی زیر آن می باشد خواهد بود، پل پیشنهادی جنجال هایی را توسط کاسبها و طرفداران منابع طبیعی که از لطمه خوردن به حیات وحش محل واهمه دارند بوجود آورده است.
(The Kintaikyo Bridge (Iwakuni, Japan
 پل کیتایکیو (آیواکانی، ژاپن)

احتمالا یکی از پل های بد شانس در دنیا پل باز سازی شده کیتایکیو در شهر ایواکانی است که در سال ۱۶۷۳ پس از انجام هر اقدامی در جهت عبور از رودخانه ی نیشیکی Nishiki، بر اثر سیلاب های فصلی فرو ریخت. شایان ذکر است که آرک های چوبی آن تا سال ۱۹۵۰ در جای خود محکم باقی ماندند تا اینکه عاقبت طوفان آنها را هم ویران ساخت، با وجود با این نیت که دوباره ضربه نخورد، سه سال بعد پل دوباره بازسازی شد و تا امروز قابل عبور می باشد.
(Oresund Bridge (Oresund Strait, Denmark and Sweden
پل ارساند (تنگه دانمارک و سوئد)

این پل بالغ بر ۲۵۰۰۰ فوت طول و ۶۶۹ فوت ارتفاع دارد. پل کابلی ارساند برای اتصال دانمارک به سوئد در سال ۲۰۰۰ افتتاح شد، کل پل که ۸۲۰۰۰ تن وزن دارد دارای طولانی ترین مقاطع پل کابلی ( هر تکه ۱.۶۰۸ فوت) در جهان است و روزانه ۶۰۰۰۰ مسافر را با اتومبیل، اتوبوس و قطار از خود عبور می دهد. با رانندگی از دانمارک شما ابتدا از جزیره ی ساخته شده (مصنوعی) ‌Peberholm عبور کرده و در تونل ۱۳.۲۸۷ فوتی زیر دریا ناپدید شده و سپس شما را از پل ارساند، قبل از آنکه سفرتان به سوئد کامل شود عبور می دهد، عبور از پل ارساند ارزان تمام نمی شود ( بیش از ۵۳ دلار هر ماشین) گرچه برای مسافرینی که مکرر رفت و آمد می کنند تخفیف نزولی داده می شود که با توجه به هزینه ی ۳.۸ میلیارد دلاری آن تعجبی ندارد.
(T Sing Ma Bridge (Hong Kong, China
 پل تسینگما (هنگ کنگ ، چین)

پل لنگری تسینگما در هنگ کنگ ششمین پل معلق در جهان است و بیش از هر پلی در کره ی زمین به ترافیک ریلی می پردازد هزینه ی ساخت این پل ۹۰۰ میلیون لار است و در سال ۱۹۷۷ پس از ۵ سال کار بی وقفه افتتاح شد. این پل دارای یک مقطع اصلی به طول ۴.۵۱۸ فوت و پس از آنکه دو جزیره ی T Sing Yi & Ma Wan را بهم وصل کرد نامگذاری شد جالب انکه ۴۹۰۰۰ تن فولاد ساختمانی در دکل پل مورد استفاده قرار گرفت، در حالیکه در هر یک از برج ها به بلندی ۶۷۵ فوت ۶۵۰۰۰ تن بتن مصرف شد. این پل جاذبه ی گردشگری ایجاد کرده و بلحاظ مناظر زیبایش معروف است، بویژه در شب هنگامیکه چراغ ها روشن می شوند تماشایی است.
(Bosphorus Bridge (Istanbul, Turkey
پل بوسفورس (استانبول ، ترکیه)

این پل گرچه از بزرگترین و طولانی ترین پل های دنیا نیست لیکن این پل بخاطر جدا سازی اروپا و آسیا مشهور است، تکه ی اصلی این پل ۳.۵۲۳ فوتی و فضای آزاد ۲۱۰ فوتی زیر آن در سال ۱۹۷۳ تکمیل گردید ، در سال ۲۰۰۵ وئوس ویلیامز، ستاره ی تنیس امریکا برای یک مسابقه ی ۵ دقیقه ای تنیس با بازیکن ترکیه ای، اپیک سنقلو، روی پل بازی کرد. اولین بازی تنیس که تا آن موقع از اینطرف و آنطرف دو قاره انجام شد.
(San Diego - Coronado Bridge (San Diego, US
پل کرونادو سندیگو (سندیگو ، ایالات متحده امریکا)

ساخت این پل در سال ۱۹۶۹ با هزینه ی ۴۷.۶ میلیون دلار با مشخصه ی ۹۰ درجه انحنا در طول ۱۱.۲۲۸ فوتی به پایان رسید. این پل در حداکثر ارتفاع ۲۰۰ فوتی برای سهولت کشتیرانی در زیر خود بنا شد، در واقع ارتفاع پل آنقدر هست که یک کشتی خالی از بار بتواند از زیر آن عبور کند، این پل نام شوم سومین پل خودکشی در آمریکا که بیش از ۲۰۰ خودکشی ثبت شده بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۰ را بعد از پل گلدن گیت در سانفرانسیسکو و اورورا در سیاتل بهمراه دارد. هزینه ای برای استفاده از پل عاید نمی شد ولی از زمانیکه کیوسک های دریافت پول فعال شدند درآمد سالیانه تا ۸ میلیون دلار بالا رفت.
(Akashi Kaikyō Bridge (Kobe Naruto, Japan
پل آکاشی کایکیو (کوبه ناروتو ، ژاپن)

این پل در ژاپن پدر تمام پل های معلق در جهان بوده و با بیش از ۱۲۰۰ فوت طولانی تر از پل رده ی دومی Great Belt Bridge در دانمارک می باشد، این پل در اصل جهت جایگزینی اسکله خطرناک کوبه ایوایا که با طوفان های بیشمار صدمه دیده بود در سال ۱۹۹۸ ساخته شد. پل از آکاشی استریت عبور می کند. هزینه ی ساخت آن حدود ۴.۵ میلیارد دلار شد، آمارها درباره ی این پل گیج کننده است بطوریکه ساخت این پل با ۲۰۰۰۰۰۰ کارگر و ظرف مدت ۱۰ سال انجام گرفته، در خلال این مدت آنها ۱.۴ میلیون متر مکعب بتن ریختند، ۱۸۱۰۰۰ عدد اسکلت فلزی را اسمبل کردند، ۳۵۰۰۰۰ تن بلوک های لنگری در دو طرف انتهایی پل ساختند و کابل های فولادی کافی به درازای ۷ برابر دور دنیا را بهم وصل کردند.
(Hangzhou Bay Bridge (Zhejiang, China
پل خلیج هنگژو (ژجیانگ ، چین)

هنگامیکه در سال ۲۰۰۷ این پل افتتاح شد پل ۲۲.۴ مایلی خلیج هنگژو که استانهای شانگهای و نینگبو را بهم وصل کرد با هزینه ی ۱.۴ میلیارد دلاری دومین پل طولانی جهان بشمار میرود، این پل تا اواخر سال ۲۰۰۵ باز نشد و مرکز جنجال بزرگی بین محلی ها مبنی بر اینکه آیا نیازی به ساخت چنین پلی بوده و اینکه آیا می شد که این پل در رقابت با پل لوپو، پلی سبقت جو در شانگهای ساخته شود گردید. در این پل دو مقطع اصلی وجود دارد، یکی بطول ۱۴۷۰ فوت در تکه شمال و کوتاهتر بطول ۱۰۴۰ فوت در تکه ی جنوبی وقتیکه صحبت از طول می شود پل خلیج هنگژو دومین پل بعد از پل Pontchartrain Causeway در لوییزیانا است.
(Magdeburg Water Bridge (Magdeburg, Germany
پل مگدبرگ واتر (مگدبرگ ، آلمان)

یکی از برزگترین پل های طراحی شده در این لیست، پل مگدبرگ واتر، دقیقا همانست که اسمش است، پلی که بروی آب ساخته شد، این پل برای اتصال کانال Elbe Havel و کانال Mitteland ساخته شد که به حمل و نقل بار بین برلین و بنادر در امتداد رودخانه ی راین بدون احساس خستگی ناشی از ۷.۵ مایل انحراف مسیر و هزینه ی ۷۳۳ میلیون دلار و ۶۸۰۰۰ متر مکعب بتن و ۲۴۰۰۰ تن اسکلت فولادی ساخت این پل طولانی ۳۰۱۰ فوتی به پایان رسید.
(Brooklyn Bridge (New York City, US
پل بروکلین (نیویورک ، ایالات متحده امریکا)

پل بروکلین از قدیمی ترین پل های معلق در شهر نیویورک امریکا است که بروکلین و منهتن را به هم متصل می‌کند. این پل با طول ۱۸۲۵ متر از قدیمی‌ترین پل های مدرن دنیا به حساب می‌آید. پل بروکلین طی سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۸۸۳ میلادی توسط یک مهندس آلمانی تبار به نام "جان آئوگوستس روئبلینگ" طراحی و ساخته شد. او در زمان ساخت پل بر اثر حادثه ای جان باخت و فرزندش، واشنگتن مسئولیت ادامه کار را بر عهده گرفت اما وجود مشکل گفتاری مانع آن شد که او بتواند کار را ادامه دهد. این وضعیت، "امیلی وارن روئبلینگ" همسر معمار اصلی را واداشت تا برای چندین سال مسئولیت انتقال دستورات واشنگتن را به کارگران بر عهده گیرد. پیچیدگی سازه پل که جزیره منهتن را با همسایه اش، محله بروکلین مرتبط می سازد، موجب گشت بیش از ۲۰ نفر در طول ۱۳ سال زمان ساخت آن، جان خود را از دست بدهند. هزینه ساخت پل بیش از ۱۵ میلیون دلار بود.
(Nanpu Bridge (Shanghai, China
پل نانپو (شانگهای ، چین)

این پل از فولاد، کابل و بتون و تیرهای کامپوزیت ساخته شده است و در شانگهای چین قرار دارد. مجموع طول پل ۸۳۴۶ متر با دهانه ۴۲۳ متر از مرکز، رتبه سوم در میان پل های کابلی جهان را داراست و با توجه به مارپیچی بودن روش ساخت، این پل در رده ی طولانی ترین پل های دنیا قرار دارد. ارتفاع برج ۱۵۰ متر با دو خط از کابل های قوی به حالت تعلیق پل است.
(Richmond Bridge (London, England
پل ریچموند (لندن ، انگلستان)ریچموند قدیمی ترین پل در رودخانه تیمز لندن است.
(Hong kong, Zhuhai, Macao Bridge (South East Asia
پل ارتباطی هنگ کنک ، ماکائو (جنوب شرق آسیا)

این پل هنوز در مرحله ی پیشنهاد است، اما چنانچه چراغ سبز بگیرد و قابل اجرا شود پل ۱۸ مایلی دو طرفه ۳ باندی عبور اتومبیل، فاصله ی زمانی عبور از جاده ی بین هنگ کنگ و ماکائو را از ۴.۵ ساعت فعلی به ۴۰ دقیقه کاهش خواهد داد، ساخت این پل همچنین اتصال بین دو جزیره ی مصنوعی بوسیله ی یک تونل در زیر دریا جهت کمک به ایجاد گذرگاه امن کشتیرانی را شامل می شود.

منیع : سایت سیویلیکا

M.Roudaki
ارسال به گروه سازه ۸۰
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان ۱۳۸۸ساعت 12:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

خازن چیست؟
 


مقدمه:
خازن‌ عبارتست از دو صفحهٔ موازی فلزی که در میان آن لایه‌ای از هوا یا عایق قرار دارد. خازن‌ها انرژی الکتریکی را نگهداری می‌کنند و به همراه مقاومت‌ها، در مدارات تایمینگ استفاده می‌شوند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود. از خازن‌ها در مدارات به‌عنوان فیلتر هم استفاده می‌شود. زیرا خازن‌ها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور می‌دهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC می‌شوند .
ظرفیت
ظرفیت معیاری برای اندازه گیری توانایی نگهداری انرژی الکتریکی است. ظرفیت زیاد بدین معنی است که خازن قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. واحد اندازه گیری ظرفیت فاراد است. 1 فاراد واحد بزرگی است و مشخص کننده ظرفیت بالا می‌باشد. باید گفت که ظرفیت خازن ها یک کمیت فیزیکی هست و به ساختمان خازن وابسته است و به مدار و اختلاف پتانسیل بستگی ندارد
بنابراین استفاده از واحدهای کوچک‌تر نیز در خازنها مرسوم است. میکروفاراد µF، نانوفاراد nF و پیکوفاراد pF واحدهای کوچک‌تر فاراد هستند.
µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F
n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF
p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF
خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش می‌دهند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:
الف – صفحات هادی ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک) ساختمان خازن هرگاه دو هادی در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود، تشکیل خازن می‌دهند. معمولاً صفحات هادی خازن از جنس آلومینیوم ، روی و نقره با سطح نسبتاً زیاد بوده و در بین آنها عایقی (دی الکتریک) از جنس هوا ، کاغذ ، میکا ، پلاستیک ، سرامیک ، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می‌شود. هر چه ضریب دی الکتریک یک ماده عایق بزرگ‌تر باشد آن دی الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است. به عنوان مثال ، ضریب دی الکتریک هوا 1 و ضریب دی الکتریک اکسید آلومینیوم 7 می‌باشد. بنابراین خاصیت عایقی اکسید آلومینیوم 7 برابر خاصیت عایقی هوا است. انواع خازن الف- خازنهای ثابت • سرامیکی • خازنهای ورقه‌ای • خازنهای میکا • خازنهای الکترولیتی o آلومینیومی o تانتالیوم
ب- خازنهای متغیر • واریابل • تریمر انواع خازن بر اساس شکل ظاهری آنها 1. مسطح 2. کروی 3. استوانه‌ای انواع خازن بر اساس دی الکتریک آنها 1. خازن کاغذی 2. خازن الکترونیکی 3. خازن سرامیکی 4. خازن متغییر
کاربرد خازنها در مدارات دیجیتال و انالوگ: در مدارات دیجیتال از خازنها به عنوان عنصر ذخیره کننده انرژی استفاده می‌کنند که در یک لحظه شارژ و در لحظه دیگر دشارژ می‌شود ولی در مدارات انالوگ از خازن جهت ایزوله کردن(جداساختن)دو منبع متناوب و مستقیم استفاده می‌شود خازن در برابر ولتاژ متناوب مثل اتصال کوتاه عمل می‌کند و اجازه ورود یا خروج می‌دهد ولی در مقابل ولتاژ مستقیم همانند سد عمل می‌کند و اجازه ورود و یا خارج شدن ولتاژ مستقیم از مدار را به قسمت تحت ایزوله خود نمی‌دهد.
خازن کروی
خازن مسطح (خازن تخت) دو صفحه فلزی موازی که بین آنها عایقی به نام دی الکتریک قرار دارد، مانند (هوا ، شیشه). با اتصال صفحات خازن به یک مولد می‌توان خازن را باردار کرد. اختلاف پتانسیل بین دو سر صفحات خازن برابر اختلاف پتانسیل دو سر مولد خواهد بود. ظرفیت خازن (C) نسبت مقدار باری که روی صفحات انباشته می‌شود بر اختلاف پتانسیل دو سر باتری را ظرفیت خازن گویند؛ که مقداری ثابت است.
C = kε0 A/d
C = ظرفیت خازن بر حسب فاراد
Q = بار ذخیره شده برحسب کولن
V = اختلاف پتانسیل دو سر مولد برحسب ولت
ε0 = قابلیت گذر دهی خلا است که برابر است با: 8.85 × 12-10 _ C2/N.m2
k (بدون یکا) = ثابت دی الکتریک است که برای هر ماده‌ای فرق دارد. تقریباً برای هوا و خلأ 1=K است و برای محیطهای دیگر مانند شیشه و روغن 1
ماده گذردهی عایق ماده گذردهی عایق هوا 1.0006 میکا 6-8 کهربا 2.8 پارافین 2.3 سفال (برای مهندسی رادیو)تا 80 کوارتز 4.5 کائوچو 3 آب خالص 81 شیشه 4-7
A = سطح خازن بر حسب m2
d =فاصله بین دو صفه خازن بر حسب m
چند نکته • آزمایش نشان می‌دهد که ظرفیت یک خازن به اندازه بار (q) و به اختلاف پتانسیل دو سر خازن (V) بستگی ندارد بلکه به نسبت q/v بستگی دارد. • بار الکتریکی ذخیره شده در خازن با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم دارد. یعنی: q a v • ظرفیت خازن با فاصله بین دو صفحه نسبت عکس دارد. یعنی: C a 1/d • ظرفیت خازن با مساحت هر یک از صفحات و جنس دی الکتریک (K )نسبت مستقیم دارد. یعنی: C a A و C a K شارژ یا پر کردن یک خازن وقتی که یک خازن بی بار را به دو سر یک باتری وصل کنیم؛ الکترونها در مدار جاری می‌شوند. بدین ترتیب یکی از صفحات بار (+) و صفحه دیگر بار (-) پیدا می‌کند. آن صفحه‌ای که به قطب مثبت باتری وصل شده ؛ بار مثبت و صفحه دیگر بار منفی پیدا می‌کند. خازن پس از ذخیره کردن مقدار معینی از بار الکتریکی پر می‌شود. یعنی با توجه به اینکه کلید همچنان بسته است؛ ولی جریانی از مدار عبور نمی‌کند و در واقع جریان به صفر می‌رسد. یعنی به محض اینکه یک خازن خالی بدون بار را در یک مدار به مولد متصل کردیم؛ پس از مدتی کوتاه عقربه گالوانومتر دوباره روی صفر بر می‌گردد. یعنی دیگر جریانی از مدار عبور نمی‌کند. در این حالت می‌گوییم خازن پرشده است. دشارژ یا تخلیه یک خازن ابتدا خازنی را که پر است در نظر می‌گیریم. دو سر خازن را توسط یک سیم به همدیگر وصل می‌کنیم. در این حالت برای مدت کوتاهی جریانی در مدار برقرار می‌شود و این جریان تا زمانی که بار روی صفحات خازن وجود دارد برقرار است. پس از مدت زمانی جریان صفر خواهد شد. یعنی دیگر باری بر روی صفحات خازن وجود ندارد و خازن تخلیه شده است. اگر خازن کاملاً پر شود دیگر جریانی برقرار نمی‌شود و اگر خازن کاملاً تخلیه شود باز هم جریانی برقرار نمی‌شود.
تأثیر ماده دی‌الکتریک در فضای بین دو صفحه موازی یک خازن وقتی که خازنی را به مولدی وصل می‌کنیم؛ یک میدان یکنواخت در داخل خازن بوجود می‌آید. این میدان الکتریکی بر توزیع بارهای الکتریکی اتمی عایقی که در درون صفحات قرار دارد اثر می‌گذارد و باعث می‌شود که دو قطبیهای موجود در عایق طوری شکل گیری کنند؛ که در یک سمت عایق بارهای مثبت و در سمت دیگر آن بارهای منفی تجمّع کنند. توزیع بارهایی که در لبه‌های عایق قرار دارند؛ بر بارهای روی صفحات خازن اثر می‌گذارد. یعنی بارهای منفی روی لبه‌های عایق؛ بارهای مثبت بیشتری را روی صفحات خازن جمع می‌کند؛ و همینطور بارهای مثبت روی لبه‌های عایق بارهای منفی بیشتری را روی صفحات خازن جمع می‌کند. بنابراین با افزایش ثابت دی الکتریک (K) می‌توان بارهای بیشتری را روی خازن جمع کرد و باعث افزایش ظرفیت یک خازن شد. با گذاشتن دی الکتریک در بین صفحات یک خازن ظرفیت آن افزایش می‌یابد. میدان الکتریکی درون خازن تخت در فضای بین صفحات خازن بار دار میدان الکتریکی یکنواختی برقرار می‌شود که جهت آن همواره از صفحه مثبت خازن به سمت صفحه منفی خازن است. اندازه میدان همواره یک عدد ثابت می‌باشد.
E=V/d
E: میدان الکتریکی
V: اختلاف پتانسیل دو سر خازن
d: فاصله بین دو صفحه خازن
میدان الکتریکی با اختلاف پتانسیل دو سر خازن نسبت مستقیم و با فاصله بین صفحات خازن نسبت عکس دارد. به هم بستن خازنها خازنها در مدار به دو صورت بسته می‌شوند: 1. موازی 2. متوالی (سری) بستن خازنها به روش موازی در بستن به روش موازی بین خازنها دو نقطه اشتراک وجود دارد. در این نوع روش:
• اختلاف پتانسیل برای همة خازنها یکی است. • بار ذخیره شده در کل مدار برابر است با مجموع بارهای ذخیره شده در هریک از خازنها. ظرفیت معادل در حالت موازی مولد V = V1 = V2 = V3
بار کل Q = Q1 + Q2 + Q3
CV = C1V1 + C2V2 + C3V3
ظرفیت کل : C = C1 + C2 + C3
اندیسها مربوط به خازنهای 1 ؛ 2 و 3 می‌باشد. هرگاه چند خازن باهم موازی باشند، ظرفیت خازن معادل برابر است با مجموع ظرفیت خازنها.
بستن خازنها بصورت متوالی در بستن به روش متوالی بین خازنها یک نقطه اشتراک وجود دارد و تنها دو صفحه دو طرف مجموعه به مولد بسته شده ؛ از مولد بار دریافت می‌کند. صفحات مقابل نیز از طریق القاء بار الکتریکی دریافت می‌کنند. بنابراین اندازه بار الکتریکی روی همه خازنها در این حالت باهم برابر است. در بستن خازنها به طریق متوالی:

• بارهای روی صفحات هر خازن یکی است. • اختلاف پتانسیل دو سر مدار برابر است با مجموع اختلاف پتانسیل دو سر هر یک از خازنها. ظرفیت معادل در حالت متوالی:
بار کل Q = Q1 = Q2 = Q3
اختلاف پتانسیل کل V = V1 + V2 + V3
q/C = q1/C1 + q2/C2 + q3/C3
C-1 = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
ظرفیت کل در حالت متوالی ، وارون ظرفیت معادل ، برابر است با مجموع وارون هریک از خازنها.
انرژی ذخیره شده در خازن پر شدن یک خازن باعث بوجود آمدن بار ذخیره در روی آن می‌شود و این هم باعث می‌شود که انرژی روی صفحات ذخیره گردد. کل کاری که در فرآیند پر شدن خازن انجام می‌شود از طریق محاسبه بدست می‌آید. کاربرد خازن با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود؛ برای ایجاد میدانهای الکتریکی یکنواخت می‌توان از خازن استفاده کرد. خازنها می‌توانند میدانهای الکتریکی را در حجمهای کوچک نگه دارند؛ به علاوه می‌توان از آنها برای ذخیره کردن انرژی استفاده کرد. خازن در اشکال مختلف ساخته می‌شود.
خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همانگونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداولترین آنها خازنهای مسطح هستند.
این نوع خازنها از دو صفحه هادی که بین آنها عایق یا دی الکتریک قرار دارد. صفحات هادی نسبتا بزرگ هستند و در فاصله‌ای بسیار نزدیک به هم قرار می‌گیرند. دی الکتریک انواع مختلفی دارد و با ضریب مخصوصی که نسبت به هوا سنجیده می‌شود، معرفی می‌گردد. این ضریب را ضریب دی الکتریک می‌نامند. خازنها به دو دسته کلی ثابت و متغیر تقسیم بندی می‌شوند. خازنها انواع مختلفی دارند و از لحاظ شکل و اندازه با یک دیگر متفاوت‌اند. بعضی از خازنها از روغن پر شده و بسیار حجیم‌اند. برخی دیگر بسیار کوچک و به اندازه یک دانه عدس می‌باشند. خازنها بر حسب ثابت یا متغیر بودن ظرفیت به دو گروه تقسیم می‌شوند: خازنهای ثابت و خازنهای متغیر.
خازنهای ثابت
این خازنها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی‌کنند. خازنهای ثابت را بر اساس نوع ماده دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می‌کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می‌شود. از جمله این خازنها می‌توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه‌ای ( کاغذی و پلاستیکی ) ،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و نوع خاص فیلم (Film) را نام برد. اگر ماده دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند. خازنهای روغنی و گازی در صنعت برق بیشتر در مدارهای الکتریکی برای راه اندازی و یا اصلاح ضریب قدرت به کار می‌روند. بقیه خازنهای ثابت دارای ویژگیهای خاصی هستند.

 
خازنهای متغیر
به طور کلی با تغییر سه عامل می‌توان ظرفیت خازن را تغیییر داد: "فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و "نوع دی الکتریک". اساس کار خازن متغیر بر مبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن دارد. خازنهای متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند. نوعی که به وسیله دسته متحرک (محور) عمل تغییر ظرفیت انجام می‌شود "واریابل" نامند و در نوع دیگر این عمل به وسیله پیچ گوشتی صورت می‌گیرد که به آن "تریمر" گویند. محدوده ظرفیت خازنهای واریابل 10 تا 400 پیکو فاراد و در خازنهای تریمر از 5 تا 30 پیکو فاراد است. از این خازنها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی استفاده می‌شود.
خازنهای سرامیکی
خازن سرامیکی (Ceramic capacitor) معمولترین خازن غیر الکترولیتی است که در آن دی الکتریک بکار رفته از جنس سرامیک است. ثابت دی الکتریک سرامیک بالا است، از این رو امکان ساخت خازنهای با ظرفیت زیاد در اندازه کوچک را در مقایسه با سایر خازنها بوجود آورده ، در نتیجه ولتاژ کار آنها بالا خواهد بود. ظرفیت خازنهای سرامیکی معمولا بین 5 پیکو فاراد تا 1/0 میکرو فاراد است. این نوع خازن به صورت دیسکی (عدسی) و استوانه‌ای تولید می‌شود و فرکانس کار خازنهای سرامیکی بالای 100 مگاهرتز است. عیب بزرگ این خازنها وابسته بودن ظرفیت آنها به دمای محیط است، زیرا با تغییر دما ظرفیت خازن تغییر می‌کند. از این خازن در مدارهای الکترونیکی ، مانند مدارهای مخابراتی و رادیویی استفاده می‌شود.
خازنهای ورقه‌ای
در خازنهای ورقه‌ای از کاغذ و مواد پلاستیکی به سبب انعطاف پذیری آنها ، برای دی الکتریک استفاده می‌شود. این گروه از خازنها خود به دو صورت ساخته می‌شوند:
خازنهای کاغذی
دی الکتریک این نوع خازن از یک صفحه نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که یک دی الکتریک مناسب درون آن تزریق می‌گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد. برای جلوگیری از تبخیر دی الکتریک درون کاغذ ، خازن را درون یک قاب محکم و نفوذ ناپذیر قرار می‌دهند. خازنهای کاغذی به علت کوچک بودن ضریب دی الکتریک عایق آنها دارای ابعاد فیزیکی بزرگ هستند، اما از مزایای این خازنها آن است که در ولتاژها و جریانهای زیاد می‌توان از آنها استفاده کرد.
خازنهای پلاستیکی
در این نوع خازن از ورقه‌های نازک پلاستیک برای دی الکتریک استفاده می‌شود. ورقه‌های پلاستیکی همراه با ورقه‌های نازک فلزی (آلومینیومی) به صورت لوله ، در درون قاب پلاستیکی بسته بندی می‌شوند. امروزه این نوع خازنها به دلیل داشتن مشخصات خوب در مدارات زیاد به کار می‌روند. این خازنها نسبت به تغییرات دما حساسیت زیادی ندارند، به همین سبب از آنها در مداراتی استفاده می‌کنند که احتیاج به خازنی با ظرفیت ثابت در مقابل حرارت باشد. یکی از انواع دی الکتریکهایی که در این خازنها به کار می‌رود پلی استایرن (Polystyrene) است، از این رو به این خازنها "پلی استر" گفته می‌شود که از جمله رایج‌ترین خازنهای پلاستیکی است. ماکزیمم فرکانس کار خازنهای پلاستیکی حدود یک مگا هرتز است.
خازنهای میکا
در این نوع خازن از ورقه‌های نازک میکا در بین صفحات خازن (ورقه‌های فلزی – آلومینیوم) استفاده می‌شود و در پایان ، مجموعه در یک محفظه قرار داده می‌شوند تا از اثر رطوبت جلوگیری شود. ظرفیت خازنهای میکا تقریبا بین 01/0 تا 1 میکرو فاراد است. از ویژگیهای اصلی و مهم این خازنها می‌توان داشتن ولتاژ کار بالا ، عمر طولانی و کاربرد در مدارات فرکانس بالا را نام برد.
خازنهای الکترولیتی
این نوع خازنها معمولاً در رنج میکرو فاراد هستند. خازنهای الکترولیتی همان خازنهای ثابت هستند، اما اندازه و ظرفیتشان از خازنهای ثابت بزرگتر است. نام دیگر این خازنها، شیمیایی است. علت نامیدن آنها به این نام این است که دی ‌الکتریک این خازنها را به نوعی مواد شیمیایی آغشته می‌کنند که در عمل ، حالت یک کاتالیزور را دارا می‌باشند و باعث بالا رفتن ظرفیت خازن می‌شوند. برخلاف خازنهای عدسی ، این خازنها دارای قطب یا پایه مثبت و منفی می‌باشند. روی بدنه خازن کنار پایه منفی ، علامت – نوشته شده است. مقدار واقعی ظرفیت و ولتاژ قابل تحمل آنها نیز روی بدنه درج شده است .خازنهای الکترولیتی در دو نوع آلومینیومی و تانتالیومی ساخته می‌شوند.


 خازن آلومینیومی
این خازن همانند خازنهای ورقه‌ای از دو ورقه آلومینیومی تشکیل شده است. یکی از این ورقه‌ها که لایه اکسید روی آن ایجاد می‌شود "آند" نامیده می‌شود و ورقه آلومینیومی دیگر نقش کاتد را دارد. ساختمان داخلی آن بدین صورت است که دو ورقه آلومینیومی به همراه دو لایه کاغذ متخلخل که در بین آنها قرار دارند هم زمان پیچیده شده و سیمهای اتصال نیز به انتهای ورقه‌های آلومینیومی متصل می‌شوند. پس از پیچیدن ورقه‌ها آن را درون یک الکترولیت مناسب که شکل گیری لایه اکسید را سرعت می‌بخشد غوطه‌ور می‌سازند تا دو لایه کاغذ متخلخل از الکترولیت پر شوند. سپس کل مجموعه را درون یک قاب فلزی قرار داده و با یک پولک پلاستیکی که سیمهای خازن از آن می‌گذرد محکم بسته می‌شود.
خازن تانتالیوم
در این نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می‌شود زیاد بودن ثابت دی الکتریک اکسید تانتالیوم نسبت به اکسید آلومینیوم (حدودا 3 برابر) سبب می‌شود خازنهای تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی درحجم مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند. محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی بدین قرار است:
ابعاد کوچکتر جریان نشتی کمتر عمر کارکرد طولانی از جمله معایب این نوع خازن در مقایسه با خازنهای آلومینیومی عبارتند از:
خازنهای تانتالیوم گرانتر هستند. نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن ، همچنین معکوس شدن پلاریته حساس ترند. قابلیت تحمل جریانهای شارژ و دشارژ زیاد را ندارند. خازنهای تانتالیوم دارای محدودیت ظرفیت هستند (حد اکثر تا 330 میکرو فاراد ساخته می‌شوند).
کد رنگی خازن ها
در خازن‌های پلیستر برای سالهای زیادی از کدهای رنگی بر روی بدنه آنها استفاده می‌شد. در این کدها سه رنگ اول ظرفیت را نشان می‌دهند و رنگ چهارم تولرانس(درصد خطا) را نشان می‌دهد . برای مثال قهوه‌ای - مشکی - نارنجی به معنی 10000 پیکوفاراد یا 10 نانوفاراد است. خازن‌های پلیستر امروزه به وفور در مدارات الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خازنها در برابر حرارت زیاد معیوب می‌شوند و بنابراین هنگام لحیمکاری باید به این نکته توجه داشت.
ترتیب رنگی خازن‌ها به ترتیب از ۰ تا ۹ به صورت زیر است:
سیاه، قهوه ای، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش، خاکستری، سفید
خازن‌ها با هر ظرفیتی وجود ندارند. بطور مثال خازن‌های 22 میکروفاراد یا 47 میکروفاراد وجود دارند ولی خازن‌های 25 میکروفاراد یا 117 میکروفاراد وجود ندارند. دلیل اینکار چنین است :
فرض کنیم بخواهیم خازن‌ها را با اختلاف ظرفیت ده تا ده تا بسازیم. مثلاً 10 و 20 و 30 و. .. به همین ترتیب. در ابتدا خوب به‌نظر می‌رسد ولی وقتی که به ظرفیت مثلاً 1000 برسیم چه رخ می‌دهد ؟
مثلاً 1000 و 1010 و 1020 و. .. که در اینصورت اختلاف بین خازن 1000 میکروفاراد با 1010 میکروفاراد بسیار کم است و فرقی با هم ندارند پس این مساله معقول به‌نظر نمی‌رسد. برای ساختن یک رنج محسوس از ارزش خازن‌ها، می‌توان برای اندازه ظرفیت از مضارب استاندارد 10 استفاده نمود. مثلاً 7/4 - 47 - 470 و. .. و یا 2/2 - 220 - 2200 و.. .
خازن‌های متغیر
در مدارات تیونینگ رادیویی از این خازن‌ها استفاده می‌شود و به همین دلیل به این خازنها گاهی خازن تیونینگ هم اطلاق می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها خیلی کم و در حدود 100 تا 500 پیکوفاراد است و بدلیل ظرفیت پایین در مدارات تایمینگ مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
در مدارات تایمینگ از خازن‌های ثابت استفاده می‌شود و اگر نیاز باشد دوره تناوب را تغییر دهیم، این عمل بکمک مقاومت انجام می‌شود .
خازن‌های تریمر
خازن‌های تریمر خازن‌های متغییر کوچک و با ظرفیت بسیار پایین هستند. ظرفیت این خازن‌ها از حدود 1 تا 100 پیکوفاراد است و بیشتر در تیونرهای مدارات با فرکانس بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:44  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

پل ها، یکی از سازه های مهم دنیا به شمار می روند. در این مطلب، مشخصات چند پل مشهور جهان را می خوانید.

Vasco da Gama.jpg

پل واسکودوگاما که از روی دهانه رود تاگوس بین ساکاوم و مونیجو در نزدیکی لیسبون، پرتقال می گذرد، با حدود 17200 متر طول، یکی از بلندترین پل های کابلی در اروپا به شمار می رود. این پل توسط آرماندو ریتو و با همکاری میشل ویرلوگو (که طراحی و ساخت پل میلاو را هم به عهده داشته است)، طراحی شده است. پل واسکودوگاما رسماً در 29 ماه مارس 1998 تنها کمی قبل از افتتاح نمایشگاه بین المللی اکسپو 98 و 500 سال پس از اکتشاف واسکودوگاما در راه اروپا به هند افتتاح گردید. این پل برای تحمل زلزله ای چهار برابر زلزله سال 1755 لیسبون که 7/8 ریشتر برآورد شده بود طراحی شده است. بلندترین دهانه آن 450 متر است و انتظار می رود 120 سال عمر کند. به خاطر طول زیادش، انحنا زمین نیز در نظر گرفته شده است تا پایه های آن بتوانند در محل صحیح خود قرار بگیرند.

Ponte Vittorio Emanuele II.jpg

پل ویکتور امانوئل II (Ponte Vittorio Emanuele II) که بر روی رود تایبر در رم، ایتالیا، ساخته شده، از انواع پل های قوسی است که در تاریخ 5 ژوئن 1911، در سالگرد اتحاد ایتالیا افتتاح گردید و به نام اولین شاه ایتالیا که با انضمام ونیز در سال 1866 و رم در سال 1870 به ایتالیا اتحاد این کشور را تکمیل نمود، نامگذاری شده است. این پل توسط انیو د روسی طراحی گردیده است. پل سنگی سه قوسی، چهار ستون – دو ستون در هر سمت - را به هم متصل می نماید و چهار مجسمه مرمر روی ستونهای قوس میانی، به نشانه اتحاد ایتالیا، آزادی، شکست ظلم و بیداد و وفاداری به قانون اساسی قرار گرفته اند. این پل توسعه طبیعی معماری کرسو ویتورو در رم می باشد.

Pont Laviolette.jpg

پل لاویولت (The Pont Laviolette) به افتخار موسس شهر تریوس-ریویرس - سیور د لاویولت - نامگذاری شده است. این پل یک پل ماشین رو با قوس کانتیلور (طره ای) است که بر روی رودخانه سنت لارنس بین تریوس-ریویرس در کبک، کانادا و بکن کور در کبک ساخته شده است. پل پونت لاویولت که در تاریخ 20 دسامبر 1967 افتتاح گردید، تنها پلی است که بر روی رودخانه بین مونت رئال و شهر کبک قرار دارد و بنابراین ارتباط مهمی را بین سواحل شمالی و جنوبی رودخانه فراهم می سازد. طول کل آن 2707 متر و بزرگترین دهانه آن 335 متر می باشد. پل فلزی مذکور دچار خوردگی نمی شود زیرا در فولاد بکار رفته در آن از عنصر نیوبیوم استفاده شده است.

Pont de Pierre.jpg

پل سنگی پونت د پیر پلی است قوسی، سنگی و ماشین رو، که روی رودخانه گارون در بوردو فرانسه قرار دارد. این پل بین سالهای 1819 و 1822 توسط کلود د شامپ و با همکاری جین-بپتیست بیلادل طراحی و ساخته شد. پل مذکور به دستور ناپلئون – در سال 1810 – و به منظور تسهیل رفت و آمد ارتشش از رودخانه بوردو در طول جنگ با اسپانیا، پرتقال و انگلیس ساخته شد. در سال 1811 مهندس کلود د شامپ وارد بوردو شد اما تا سال 1812 به عنوان مدیر پروژه ساخت پل معرفی نگردید. پروژه در سال 1814 با سقوط امپراطوری فرانسه و کناره گیری ناپلئون از قدرت، متوقف و تا 5 سال بعد، اجرای آن از سر گرفته نشد. پونت د پیر 487 متر طول دارد و دارای 17 دهانه است.

Glen Canyon Bridge.jpg

پل گلن کانیون در تقارن با سد گلن کانیون که بر روی رودخانه کلرادو و بر دهانه دریاچه پاول در نزدیکی پیج در آریزونا ساخته شده، برای ایجاد دسترسی ماشینی به هر دو ساحل رودخانه و تسهیل رفت و آمد کارکنان سد بین سالهای 1957 تا 1959 بنا گردید. این پل که توسط شرکت کیویت-جادسون پاسیفیک مورفی ساخته شد، در زمان بهره برداری در 9 فوریه 1959 بلندترین پل قوسی فلزی در جهان بود. طول عرشه پل مذکور 4/387 متر، دهانه قوس آن 313.3 متر، ارتفاع عمودی قوس آن 3/50 متر بوده و 213 متر از سطح رودخانه ارتفاع دارد.

Queensboro Bridge.jpg

پل کوئینز بورو – یا پل خیابان پنجاه و نهم – یک پل دو طبقه طره ای (کانتیلور) است که از روی رودخانه شرقی نیویورک سیتی می گذرد و منهتن را به دهکده کوئینز در لانگ آیلند سیتی را به هم متصل می کند. این پل همچنین از روی جزیره روزولت می گذرد. از سال 1838 پیشنهادات زیادی جهت ساخت پل برای اتصال منهتن به لانگ آیلند سیتی در دهکده کوئینز ارائه شد اما تا زمانی که اداره پل ها در این شهر تاسیس نشد، هیچکدام از طرحها مورد قبول واقع نشدند. پل فوق الذکر که در تاریخ 30 مارس 1909 افتتاح گردید – و در ابتدا به خاطر نام اولیه جزیره روزولت به نام پل جزیره بلک ول خوانده می شد – 08/1135 متر طول دارد و بزرگترین پل طره ای در جهان شناخته شده است.

Ohnaruto Bridge.jpg

پل اوناروتو پل معلق ماشین روئی است که کوبه را به ناروتو، توکوشیما در ژاپن متصل می سازد. پل مذکور که توسط هونشو-شیکوکو طراحی و در سال 1985 ساخته شده است، دارای دهانه اصلی به عرض 876 متر می باشد و اگرچه یکی از بزرگترین پل های جهان است، در مقابل پل آکاشی-کیاکو که بر روی همین مسیر ساخته شده، بسیار کوچک به نظر می رسد. عرشه اصلی این پل برای رفت و آمد اتومبیل ها و عرشه پائینی برای حرکت قطار در نظر گرفته شده بود اما راه قطار رو هرگز به اتمام نرسید.

Hernando De Soto.jpg

پل هرناندو د سوتو که در سال 1972 مورد بهره برداری قرار گرفت، یکی از دو پلی است که از روی رودخانه می سی سی پی در ممفیس، تنسی می گذرد. این پل قوسی فلزی ماشین رو، یک راه ارتباطی مهم است که 40 راه بین ایالتی را بر روی می سی سی پی به هم متصل می سازد. از آنجا که پل مذکور در گوشه جنوب شرقی منطقه زلزله خیز نیو مادرید – که یک منطقه زلزله خیز با ریسک بالا می باشد - قرار دارد، مقاوم سازی آن در برابر زلزله، به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دستور کار اداره کل راههای فدرال آمریکا، اداره ترابری تنسی و اداره ترابری آرکانزاس قرار گرفت و در سال 2003 نیروهای مشترکی بکار گرفته شدند تا طرح بهنگام زلزله ای این پل را تهیه نمایند. این طرح عبارت بود از تعویض تکیه گاههای موجود با تکیه گاههای غلتکی، مقاوم سازی شالوده ها و ستونها، بزرگتر کردن سر ستونها، اصلاح دیواره جان، تعویض یا مقاوم سازی بادبندهای جانبی، مقاوم سازی قابهای متقاطع، مقاوم سازی خرپاها و جابجائی درزهای موجود با درزهای انبساطی مفصل گردان مدولی.

Detroit Superior Bridge.jpg

پل دیترویت علیا که از رودخانه کویاهوگا گذشته و پائین شهر کلولند در اوهایو را به گوشه غربی شهر متصل می نماید، در زمان افتتاحش در سال 1918 بزرگترین پل دو طبقه بتنی در دنیا بود. این پل دارای دهانهای به عرض 5/948 متر در دو طبقه است برای اصلاح ترافیک شهری در طبقه بالا و تراموای شهری در طبقه پائین و همینطور ایجاد پیاده روهای عریض طراحی گردید. بعد ها، طرح تعریض خیابان باعث کاهش عرض پیاده رو ها گردید اما در سال 2003 کمیته برنامه ریزی شهر کلولند تصمیم گرفت یکی از لاین های پل را تبدیل به یک پارک معلق نماید که در آن گردشگاههای پیاده، صندلی های دارای سر پناه و لاین های مخصوص دوچرخه سوار پیش بینی شده بود. تیم طراحی تشکیل شده بود از تیم معماری شهری، پارسونز برینکرهوف و کمیته هنرهای همگانی.

Fort Pitt Bridge.jpg

پل فورت پیت که از رودخانه مونونگاهلا می گذرد و در تقارن با تونل فورت پیت ساخته شده است، دروازه پیتز بورگ نام گرفته است. پل مذکور از نوع قوسی فلزی بوده و 9/367 متر طول دارد و طول دهانه اصلی آن 6/228 متر می باشد. این پل که در تاریخ 19 ژوئن 1959 به بهره برداری رسید، توسط جورج اس ریچاردسون طراحی و ساخته شده است. پل و تونل اخیراً توسط گروهی از کارشناسان انتخابی توسط HDR مورد بازسازی و ترمیم قرار گرفت و این عملیات در سال 2003 به پایان رسید. یکی از مهم ترین اجزاء بازسازی پل، الحاق حصار جدید پنسیلوانیا بود. حصاری باز تر که امکان دید وسیع تر و جالب تری را به افرادی که از روی پل عبور می کنند، می دهد.

منبع :عمران دانشگاه آزاد لارستان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:20  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

آپارتمان شناور مقاوم در برابر سيل

مهندسان با هدف حفظ ايمني ساختمان ها در برابر سيل يک مجتمع آپارتماني شناور طراحي کردند. ايمن نگه داشتن خانه ها در برابر سيل مساله مهمي در کشورهايي مانند هلند است که با اين طغيان طبيعي مواجه هستند. با توجه به اينکه بخش عمده اين کشور پايين تر از سطح درياست و به همين دليل خطر سيلاب افزايش پيدا مي کند لذا مهندسان و معماران خلاق اين کشور راهي براي حل اين مشکل پيدا کرده اند و آن ساخت مجتمع آپارتماني شناور است.

اين مجتمع در شرايطي که سطح آب بالا و پايين مي رود مي تواند به طور مناسبي خود را در سطح آب ثابت نگه دارد. اين مجتمع شناور که CITADEL نام گرفته شامل 60 آپارتمان تفريحي، يک پارکينگ ماشين، يک جاده معلق و چندين لنگرگاه قايق است. اين مجتمع داراي سازگارترين سيستم خنک کننده با محيط زيست شامل لوله هاي زير آبي است که آب را از داخل سازه يي براي خنک شدن، عبور مي دهد و به اين ترتيب مصرف انرژي براي خنک کردن ساختمان در مقايسه با ساختمان هاي معمولي 25 درصد کاهش مي يابد.

منبع : موج عمران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 9:51  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

 مبحث 1 : تعاریف http://www.4shared.com/file/56759720/e55e3d6e/mabhas-1.html
مبحث 2 : نظامات اداری http://www.4shared.com/file/56761087/68e04fd/mabhas-2.html
مبحث 3 : حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق http://www.4shared.com/file/56761504/51951da4/mabhas-3.html
مبحث 4 : الزامات عمومی ساختمان http://www.4shared.com/file/56761743/a819996d/mabhas-4.html
مبحث 5 : مصالح و فرآورده های ساختمانی http://www.4shared.com/file/56762201/36055040/mabhas-5.html
مبحث 6 : بارهای وارد بر ساختمان http://www.4shared.com/file/56763113/7bead911/mabhas-6.html
مبحث 7 : پی و پی سازی http://www.4shared.com/file/56763397/b7da436e/mabhas-7.html
مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح بنایی http://www.4shared.com/file/56763547/6f94191/mabhas-8.html
مبحث 9 : طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه http://www.4shared.com/file/56765215/b5a49da1/mabhas-9.html
مبحث 10 : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی http://www.4shared.com/file/56766245/da66c60a/mabhas-10.html
مبحث 11 : اجرای صنعتی ساختمانها http://www.4shared.com/file/56768177/fddc3d8f/mabhas-11.html
مبحث 12 : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا http://www.4shared.com/file/56768456/be26ad70/mabhas-12.html
مبحث 13 : طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56769131/c86f3adb/mabhas-13.html
مبحث 14 : تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع http://www.4shared.com/file/56770027/79bda2a2/mabhas-14.html
مبحث 15 : آسانسورها و پله برقی http://www.4shared.com/file/56767902/94871e29/mabhas-15.html
مبحث 16 : تاسیسات بهداشتی http://www.4shared.com/file/56772057/9cf5fcee/mabhas-16.html
مبحث 17 : تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها http://www.4shared.com/file/56772690/aaa95af3/mabhas-17.html
مبحث 18 : عایق بندی و تنظیم صدا http://www.4shared.com/file/56773088/158f857/mabhas-18.html
مبحث 19 : صرفه جویی در مصرف انرژی http://www.4shared.com/file/56773383/94cc9f86/mabhas-19.html
مبحث 20 : علائم و تابلوها http://www.4shared.com/file/56773680/b0e0cd7/mabhas-20.html

لینکهای کمکی دانلود برای بیست مبحث مقررات ملی ساختمانی:
مبحث یکم: http://persiandrive.net/437950
مبحث دوم: http://persiandrive.net/591763
مبحث سوم: http://persiandrive.net/884774
مبحث چهارم: http://persiandrive.net/539966
مبحث پنجم: http://persiandrive.net/598934
مبحث ششم: http://persiandrive.net/679774
مبحث هفتم: http://persiandrive.net/159684
مبحث هشتم: http://persiandrive.net/135950
مبحث نهم: http://persiandrive.net/258496
مبحث دهم: http://persiandrive.net/484737
مبحث یازدهم: http://persiandrive.net/300030
مبحث دوازدهم: http://persiandrive.net/242699
مبحث سیزدهم: http://persiandrive.net/236041
مبحث چهاردهم: http://persiandrive.net/193114
مبحث پانزدهم: http://persiandrive.net/592918

مبحث هفدهم: http://persiandrive.net/323668
مبحث هجدهم: http://persiandrive.net/856409
مبحث نوزدهم: http://persiandrive.net/907394
مبحث بیستم: http://persiandrive.net/655426

منبع: ایران سازه

دانلود تمامی مباحث مقررات ملی ساختمانی (مباحث 1 تا 20

مبحث اول............................................................................... تعاریف

مبحث دوم..................................................................... نظامات اداری

مبحث سوم......................................... حفاظت ساختمانها در برابر حریق

مبحث چهارم................................................. الزامات عمومی ساختمان

مبحث پنجم.......................................... مصالح و فراورده های ساختمانی

مبحث ششم................................................... بارهای وارد بر ساختمان

مبحث هفتم................................................................ پی وپی سازی

مبحث هشتم........................... طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی

 مبحث نهم....................................... طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه

مبحث دهم......................................... طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

مبحث یازدهم................................................. اجرای صنعتی ساختمانها

مبحث دوازدهم...................................... ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا

مبحث سیزدهم........................................................... تاسیسات برقی

مبحث چهاردهم..................... تاسیسات گرمایی، تعویض هواوتهویه مطبوع

مبحث پانزدهم............................................ آسانسورها و پله های برقی

مبحث شانزدهم.................................................... تاسیسات بهداشتی

مبحث هفدهم............. تاسیسات لوله كشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

مبحث هجدهم................................................. عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث نوزدهم............................................. صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث بیستم............................................................... علائم و تابلوها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 7:45  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

تعريف استاندارد:
استاندارد كردن ، عمل ايجاد مقرراتي است براي استفاده عمومي و مكرر با توجه به مشكلات بالفعل و بالقوه كه هدف از آن دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در يك زمينه خاص است.
اهداف استاندارد:
1) صرفه جوئي كلي در مصرف نيروي انساني ، مواد ، انرژي و ...
2) حمايت از مصرف كننده
3) حفظ ايمني و بهداشت و محيط زيست
4) ايجاد ارتباط بهتر
اصول استاندارد:
1) استاندارد كردن عمل ساده سازي است كه در نتيجه تلاش دسته جمعي و آگاهانه اعضاء جامعه بوجود آمده و مستلزم كاهش بسياري از موضاعات است.
2) استاندارد كردن فعاليتي است اجتماعي و اقتصادي
3) نشر يك استاندارد ارزشي ندارد مگر اينكه به اجرا درآيد و اين امر نياز به برنامه ريزي هاي مناسب و فداكاري عده اي براي دستيابي به منافع عمومي دارد.
4) استاندارد كردن از طريق تهيه يك استاندارد ، انتخاب و سپس تثبيت آنچه انتخاب شده است ، انجام مي گيرد.
5) استانداردها بايد در فواصل زماني معين مورد بازنگري و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گيرد.
6) هنگام كاركرد با استاندارد ويژگيهاي يك محصول بايد روشهاي آزمون مربوطه را نيز در استاندارد هاي ديگر جستجو نمود.
7) لزوم اجراي اجباري استانداردهاي ملي بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد.
فوايد استاندارد كردن:
1) از نظر توليد كننده
- بكارگيري قواعد اصولي در فرآيندهاي ساخت
- كنترل بهتر فرآيندها ، مواد و انرژي
- جلوگيري از تلفات مواد و انرژي
- افزايش سرعت توليد
- كاهش ذخيره سازي در مورد مواد اوليه و محصولات
- كاهش انواع (صرفه جوئيهاي كلي)
- موفقيت در امر فروش و سود دهي
- سهولت برقراري ارتباط
2) از نظر مصرف كننده
- اطمينان از كيفيت محصول
- قابليت تعويض پذيري
- سهولت برقراري ارتباط
3) از نظر متخصصين
- بكارگيري روشها و مواد پذيرفته شده جهت سهولت و تسريع طراحي ، انتخاب و ...
- سهولت بهبود و توسعه محصولات و فرآيندها
- افزايش اطلاعات و دانش فني در رابطه با خواص، امكانات و كاربرد مواد
- راهنمائي به منظور تنظيم تحقيقات و برنامه هاي توسعه
4) از نظر تجارت
- به حداقل رساندن تأخير  مكاتبات و مذاكرات ناشي از تعيين مشخصات سفارشات ناقص يا غير دقيق
- وجود اصول عملي و كاربردي جهت پذيرش يا مرجوع نمودن كالا و ارزيابي شكايات و اعتراضات مربوط به قراردادها
تدوين استاندارد:
بطور كلي استاندارد موضوعات گوناگوني را در بر مي گيرد.هر چيزي در حيطه فكر و عمل انسان قابل استاندارد كردن است خواه مصنوعات دست بشر يا مخلوقات فكر او و حتي اعمال و رفتار او باشد.
سطح استاندارد:
1) استاندارد كارخانه اي
اينگونه استانداردها توسط كارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد توليدي تدوين مي شود. مانند استاندارد كارخانه اي توشيبا و ناسيونال و ...
گاهي كارخانجاتي كه در يك زمينه خاص فعاليت  ميكنند از طريق جامعه يا انجمن استاندارد هائي را موسوم به استاندارد شركتي يا جامعه اي تدوين  ميكنند. مانند جامعه مهندسين خودرو ، جامعه جوشكاري آمريكا و ...
2) استاندارد ملي
اينگونه استانداردها توسط مؤسسات استاندارد در يك كشور كه مقام ذيصلاح مي باشند تهيه مي شود. در تدوين اين استانداردها توليد كنندگان ، مصرف كنندگان ، اعضاء مراكز علمي و فني و مراكز اداري و تجاري شركت مي كنند. ما نند سازمـان استانـدارد و تحقيقات صنعتي ايران Institute of Standard & Industrial Research of Iran(ISIRI) و مؤسسه استاندارد انگلستان (BSI) و مؤسسه استاندارد آمريكا (ANSI) و فرانسه (AFNOR) و كانادا (CSA) و آلمان (DIN)  و ژاپن (JIS) و نيوزيلند (SNZ) و ...
استانداردهاي ملي از نظر اجرائي به دو دسته تقسيم ميگردد:
- استاندارد اجباري : استانداردهائي هستند كه در رابطه مستقيم با ايمني و بهداشت، محيط زيست و تجارت(صادرات و واردات) مي باشد و قانونأ از نظر اجرا اجباري مي شوند.
- استاندارد تشويقي : استانداردهائي هستند كه توليد كننده با توجه به توان بالاي توليد و نيز علاقه مندي و موافقت خود داوطلبانه تمايل به اجراي آن دارد.
تعداد استانداردهاي تشويقي و اجباري در كشورهاي مختلف متفاوت است. در كشورهائي كه داراي اقتصادي كنترل شده مي باشند تقسيم بندي استانداردها به اجباري و تشويقي و تغييرات تعداد آنها بيشتر به چشم مي خورد اما در كشورهائي با اقتصاد آزاد اجراي استانداردها بصورت تشويقي و رقابتي است.
3) استاندارد منطقه اي
عواملي مانند موقعيت جغرافيائي ، فرهنگ ، سياست ، شكل توليد و مصرف و امثال آن بعضي از كشورها را برآن داشته تا مشتركأ مبادرت به تدوين استانداردهاي منطقه اي نمايند. مانند سازمان مركزي استاندارد آفريقا (ARSO)  و سازمان استاندارد اروپائي (CEN)  و ...
4) استاندارد بين المللي
روند رشد صنعت و تجارت در جهان باعث وابستگي بيش از پيش كشورها شده است. در راستاي هماهنگي و برقراري ارتباط مشكلات بيشماري بوجود آمده كه براي رفع آن از استانداردهاي بين المللي استفاده مي شود. در تدوين اينگونه استانداردها تمامي كشورها بايد سهم داشته باشند.
مهمتـــرين سازمــــانـي كه وظيفه تــدوين استـانـداردهاي بين المللـي را بعهــده دارد ســازمـــان بين المللـي استــانـدارد International Standard Organization(ISO) است. مقر اين سازمان در شهر ژنو كشور سوئيس است. در سال 1947 با هدف :
1) يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان
2) حمايت از توليد كننده و  مصرف كننده
3) توسعه همكاريهاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي
با عضويت 20 كشور تـأسيـس شد. در حال حاضر 132 كشور از جمله ايــران عضو ISO هستند. 90 عضو اصلي كه يكي ايــران است و 34 عضو مكاتبه اي و 8 عضو مشترك مي باشند. ايران در TC (كميته فني) ايزو در تدوين استاندارد مشاركت دارد. اين استانداردها در حال حاضر 11950 مورد مي باشد كه توسط 2856 كميته و زير كميته با بيش از 30000 كارشناس تدوين مي شوند.
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در 128 كميته و زير كميته عضو فعال و در 101 كميته عضو ناظر است .   ضمنأ مسئوليت دبيرخانه  كميته هاي فني شوينده ها، كودهاي شيميائي و آرايشي و واژه شناسي اطلاعات و اسناد را بعهده دارد.
تعداد استانداردهاي تدوين شده در صنايع نساجي تا پايان سال 1385 حدود 746 عدد و در صنايع چرم و پايپوش نيز 186 عدد مي باشد.
منابع علمي مورد استفاده در تدوين استانداردهاي ملي ايران ، استانداردهاي بين المللي و استانداردهاي ملي كشورهاي ديگر و همچنين منابع علمي و تجربي داخلي مي باشد.

جنبه هاي استاندارد:
1) استاندارد علائم و اصطلاحات
2) استاندارد مبنا
3) استاندارد ويژگيها
4) استاندارد آزمون
5) استاندارد آئين كار
6) استاندارد بازرسي  و نمونه برداري
7) استاندارد طبقه بندي
8) استاندارد درجه بندي
9) استاندارد بسته بندي، حمل و نگهداري
10) استاندارد ايمني
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران :
در محل كرج – شهر صنعتي كرج قرار دارد. دفتر مركزي آن در تهران – ونك – ابتداي خيابان وليعصر واقع است.
اين سازمان در سال 1304 اولين قانون مربوط به اوزان و مقياسها را بنا گذاشت.
در سال 1332 اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي ايجاد شد.
در سال 1339 اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران به تصويب مجلس رسيد.
در سال 1343 آزمايشگاههاي شهر صنعتي كرج به مؤسسه تبديل شد.
در سال 1371 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه از مجلس گذشت كه جايگزين قوانين قبلي شد.
در سال 1376 اصلاحاتي در قانون مؤسسه اعمال شد.
لازم به ذكر است كه علامت استاندارد از كلمه Safety يا Standard مي باشد وداخل آن بصورت مستقيم نشان دهنده كلمه ايران و بصورت برعكس نشان دهنده كلمه اختصاري ISIRI مي باشد.
وظايف و تكاليف قانوني سازمان:
1) تعيين و تدوين و نشر استانداردهاي ملي( تعداد كل استانداردهاي ملي تدوين شده تا پايان سال 1386 حدود 11000 عدد مي باشد)
2) انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ، بالابردن كيفيت توليد داخلي
3) ترويج استانداردهاي ملي
4) نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
5) كنترل كيفيت كالاهاي مشمول استاندارد اجباري
6) كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري
7) مشاركت در تدوين استاندارد بين المللي
8) آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوطه
9) آموزش به مسئولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي
اركــان سازمان :
 اعضاي شوراي عالي استاندارد :
1) رئيس جمهور
2) معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
3) وزير صنايع و معادن،بازرگاني،بهداشت و درمان آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، جهاد كشاورزي، دفاع، علوم ، كار، مسكن، نفت و نيرو
4) دادستان كل كشور
5) رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
6) رئيس سازمان بعنوان دبير شوراي عالي استاندارد
7) دو نفر كارشناس در امور استاندارد
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كشور به كمك  28   اداره كل در مراكز استانها فعال مي باشد.
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان يزد نيز در سال 1347 بعنوان شعبه اي از اداره استاندارد استان اصفهان تأسيس و تا سال 1354 نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي را بعهده داشت. در سال 1366 با مجهز شدن آزمايشگاهها از استاندارد اصفهان  منفك شد.
وظايف و مسئوليتهاي قسمتهاي گوناگون اداره كل به شرح زير مي باشد:
- وظايف اداره نظارت بر اجراي استاندارد و كنترل كيفيت:
1) نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
2) برگزاري كميته هاي علائم، صدور ، تمديد ، تعليق و ابطال علامت استاندارد
3) نمونه برداري از مراكز توليد و عرضه
4) بازديد فني از واحدهاي توليدي
5) توقيف و جمع آوري كالاهاي مشمول استاندارد اجباري فاقد علامت استاندارد يا پائين تر از حد استاندارد و يا كالاهاي داراي علامت استاندارد جعلي از مراكز توليد، عرضه و فروش
6) نظارت بر كالاهاي مشمول استاندارد اجباري براي مراكز توليد ، فروش و عرضه
7) نظارت بر فرآورده هاي واحدهاي توليدي تحت پوشش
8) نظارت بر مراكز تمركز و عرضه
- وظايف و مسئوليتهاي اداره امور آزمايشگاهها:
1) آزمون فرآورده هاي توليدي
2) آموزش مسئولين كنترل كيفيت
3) مشاركت در تدوين استاندارد
4) شناسائي و ارزيابي آزمايشگاه هاي همكار استاني
5) بازديد از آزمايشگاه هاي همكار استاني
6) ارائه خدمات آزمايشگاهي به گمركات استان
7) بازديد از آزمايشگاه همكار


صنايع به سه دسته تقسيم مي گردد:
1) صنايع فلزي
2) صنايع غير فلزي
3) صنايع بسته بندي
صنايع فلزي به گروههاي زير دسته بندي مي شود:
- اوزان و مقياسها و وسايل سنجش
- برق و الكترونيك
- خودرو و نيرو محركه
- مكانيك و فلز شناسي
- مهندسي پزشكي
- انگ و عيار فلزات گرانبها
صنايع غير فلزي به گروههاي زير دسته بندي مي شود:
- ساختمان و معدني
- شيميائي
- غذائي و كشاورزي
- نساجي و چرم
و  بسته بندي و سلولزي زير گروه صنايع بسته بندي مي باشد.

آزمايشگاههاي اداره كل استاندارد استان يزد عبارتند از:
صنايع غذائي ، ساختمان، شيميائي ، نساجي و سلولزي ، تشخيص سموم قارچي ، خشكبار ، افزودني ها ، لوازم خانگي، سيم و كابل ، مكانيك ، مهندسي پزشكي ، انگ فلزات
دستگاههاي موجود در آزمايشگاه نساجي و سلولزي :
* آزمونهاي انجام گرفته بر روي انواع فرشها  با دستگاه : كشيدگي پرز از فرش ، درصد كاهش ضخامت فرش در اثر بار استاتيكي ، درصد كاهش ضخامت فرش در اثر بار ديناميكي ، ضخامت سنج فرش ، نمونـه بر (گردبر) فرش ، ثبات رنگ در برابر نور ، شستشو ، مالش ، استحكام نخهاي تار و پود فرش ، ميزان تاب نخ پود و ...
آزمونهاي انجام گرفته بر روي انواع نخها با دستگاه : كلاف پيچ نخ ، ترازو ، تاب نخ، استحكام و ازديادطول نخ، ثبات رنگ در برابر نور ، شستشو ، مالش و ...
آزمونهاي انجام گرفته بر روي انواع پارچه و پتو با دستگاه : استحكام در جهات تاري و پودي ، تراكم نخ تا و پود، وزن متر مربع ، تعيين جنس تار و پود ، PH مستخرجه از منسوجات ، پرز دهي ، سوراخ شدگي و تقليل وزن در اثر سايش ، تغييرات ابعاد پس از غوطه وري در آب ، ثبات رنگ در برابر نور ، شستشو ، مالش و ...
در صنايع نساجي كالاهاي زير مشمول استاندارد اجباري مي باشند و واحد توليدي قبل از توليد و عرضه به بازار جهت فروش بايد نسبت به اخذ علامت استاندارد اقدام نمايد و همچنين گمركات كشور نيز قبل از ترخيص، كالاهاي نامبرده را بايد جهت مطابقت با استاندارد مربوطه آزمون نمايند.
- برچسب گذاري انواع فرشهاي ماشيني مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 1360
- برچسب گذاري انواع پتوهاي اكريليكي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره  6020
- حاشيه نويسي پارچه فاستوني مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 5932
- برچسب گذاري خامه مورد مصرف در فرش پشمي دستباف مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 456
- مواد رنگرزي و پيگمنتهاي مورد مصرف در صنعت نساجي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 7729
در سطح استان يزد 17 واحد توليدي نساجي داراي پروانه استاندارد و فعال وجود دارد.
* انواع محصولات واحدهاي توليدي سلولزي شامل دستمال كاغذي جعبه اي،دستمال توالت(دلسي)، حوله كاغذي،پوشك بچـــه و نوار بهداشتي مي باشد و آزمونهاي انجام شده بر روي اين محصولات عبارتند از: آزمايشات ميكروبي ، وزن متر مربع لايه هاي مختلف ، PH مستخرجه، درصد رطوبت، سرعت جذب آب، ابعاد لايه هاي گوناگون،وضعيت ظاهري، نوع جنس لايه ها، واكنش در برابر نور ماوراء بنفش، درصد خاكستر،استحكام در برابر كشش طولي و عرضي بصورت خشك و مرطوب، تعيين ميزان انعطاف پذيري ، ميزان روشني و ماتي، ...
كليه محصولات صنايع سلولزي مشمول استاندارد اجباري مطابق با استانداردهاي ملي ايران به شرح زير مي باشند كه بايد واحد توليدي قبل از توليد مبادرت به اخذ علامت استاندارد نمايد.
- ويژگيها و روشهاي آزمون پوشك بچه مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 2528
- ويژگيها و روشهاي آزمون حوله كاغذي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 2421
- ويژگيها و روشهاي آزمون كاغذ توالت مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 2420
- ويژگيها و روشهاي آزمون دستمال كاغذي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 627
- ويژگيهاي فيزيكي و شيميائي و روشهاي آزمون نوار بهداشتي (معمولي ، آناتوميك و بالدار) مطابق با  استاندارد ملـي ايران بـه شمـــاره 1-1830
- ويژگيهاي ميكروبي نوار بهداشتي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 2-1830
- ويژگيهاي ميكروبي انواع دستمالهاي كاغذي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 4778
در سطح استان يزد 7 واحد در زمينه توليدات سلولزي فعال و داراي پروانه استاندارد مي باشند.
* محصولات واحدهاي توليدي پزشكي شامل باند زخم بندي و گاز طبي (استريل و غير استريل) و پنبه هيدروفيل است و آزمونهاي انجام شده بر روي اين محصولات عبارت از : زمان جذب آب، ميزان مواد محلول در آب، درصد خاكستر، ميزان رطوبت بازيافتي، واكنش در برابر نور ماوراء بنفش، ميزان مواد سطح فعال و اصلاح كننده رنگ، مقاومت در برابر حرارت، وضعيت ظاهري،  استحكام در جهات تاري و پودي،  PHمستخرجه،  طول الياف پنبه و ...
كليه محصولات پزشكي مشمول استاندارد اجباري مطابق با استانداردهاي ملي ايران به شرح زير مي باشد و واحد توليدي بايد قبل از توليد نسبت به اخذ مجوز استفاده از علامت استاندارد اقدام نمايد.
- ويژگيها و روشهاي آزمون پنبه هيدروفيل مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 258
- ويژگيها و روشهاي آزمون باند زخم بندي با بافت ساده مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 583
- ويژگيها و روشهاي آزمون گاز طبي مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 3061
در سطح استان يزد 2 واحد در زمينه توليدي پزشكي فعال و داراي پروانه استاندارد مي باشند.
در راستاي سياست اصل 44 قانون اساسي ، در سطح استان يزد آزمايشگاههاي همكار  تحت نظارت مداوم  اداره كل استاندارد در زمينه نساجي مشغول فعاليت مي باشند.
درانتها توجه خوانندگان گرامي را به اين نكته جلب كرده تا در هنگام خريد هر گونه كالا به مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در روي بسته بندي محصولات دقت لازم را داشته باشند. جهت دسترسي به اطلاعات بيشتر ميتوان به سايت  www.isiri.org مراجعه نمائيد.

            لینک دانلود مطلب:اینجا کلیک کنید                       
فرنگيس خدادادي
كارشناس اجراي استاندارد و آزمايشگاه نساجي و سلولزي
 فروردين 1388


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ساعت 8:5  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

فولاد
   

با توجه به اينكه صنعت فولاد يكي از صنايع بنيادي هر كشور مي باشد و در واقع يكي از معيار هاي صنعتي شدن هر كشور وابسته به پيشرفت و توسعه اين صنعت مي باشد؛ توجه خاص به آن و بهبود و توسعه آن از اهميت ويژه اي برخوردارست. بنابراين در اين صنعت نيز همانند بسياري از صنايع ديگر پژوهشها و سرمايه گذاريهاي زيادي براي بهبود كيفيت، توليد فولادهاي خاص،كاهش مصرف انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست انجام گرفته است. با توجه به اينكه صنعت فولاد جزء صنايع انرژي بر بوده و حاملهاي انرژي سهم قابل توجهي از قيمت تمام شده فولاد را بخود اختصاص مي دهند، ارايه راهكارهايي جهت مديريت مصرف انرژي كاملا ضروري مي باشد و كاهش مصرف انرژي در توليد فولاد، محور اصلي برنامه هاي كارخانجات فولاد و مولفه اصلي اهداف شركت هاي فولادسازي جهان است. در رقابت مواد از قبيل پلاستيكها، آلومينيم، پودرهاي فلزي، كامپوزيت و چوب، فولاد هنوز به دليل قيمت پائين و قابليت توليد بالا، غالب است. صنايع پايه از قبيل حمل ونقل، ساختمان، ساخت ماشين آلات، معدن و ديگر صنايع مرتبط با توليد و انتقال انرژي به فولاد وابسته اند. بر اين اساس، تقاضاي جهاني فولاد بالاست و در آينده هم، اگر افزايش نيابد ثابت مي ماند.

تاريخچه صنعت فولاد ايران

صنعت فولاد كشور عملاً در سال 1351 با راه اندازي كارخانه ذوب آهن اصفهان توسط روسها آغاز شد. در ادامه توسعه اين صنعت، واحد فولاد اهواز در سال1361 و پس از آن فولاد مباركه شروع بكار كردند. در ادامه آنها كارخانجات نورد فولاد جهت تبديل فولاد خام توليدي به محصولات قابل عرضه به بازار راه اندازي شدند.

انواع فرايند ها

فرايند توليد فولاد شامل فرايند هاي اصلي آهن سازي، فولاد سازي و ريخته گري و نورد و فرايند هاي آماده سازي مواد اوليه و احياء، شامل اگلومراسيون، گندله سازي و كك سازي مي باشد

فرآيندهاي توليد

 
روشهاي اصلي توليد فولاد در دنيا بطور كلي به دو دسته زير تقسيم مي شود

Integrated Mill ( Ore-Base )

در اين روش ماده اوليه سنگ معدن آهن (اكسيد آهن) مي باشد كه اكسيد آهن در فرايند آهن سازي و بااستفاده از يك ماده احيا كننده، احياء شده و به آهن تبديل مي شود. پس از آن در فرايند فولاد سازي با افزودن كربن و ساير افزودنيهاي ضروري، آهن به فولاد تبديل مي گردد.

Mini Mill ( Scrap – Base)

در اين روش ماده اوليه، قراضه هاي آهن و فولاد است كه پس از ذوب در كوره هاي قوس الكتريكي، حذف ناخالصيها، افزودن كربن و ساير مواد ضروري به فولاد تبديل مي گردد
روش Integrated Mill به دو تكنولوژي ذيل تقسيم مي گردد
تكنولوژي کوره بلند- کنورتور
تكنولوژي احياي مستقيم
تکنولوژي کوره بلند- کنورتور

در اين روش، از كوره بلند ( Blast Furnace ) در توليد آهن با استفاده از ماده احيا كننده كك كه از زغال سنگ حاصل ميشود ، و از كوره هاي اكسيژني ( BOF ) جهت توليد فولاد از آهن استفاده مي گردد. دركنار فرايند هاي اصلي (آهن سازي و فولاد سازي)، فرآيندهاي جانبي شامل کک سازي جهت تهيه ماده اوليه عمليات احياء و اگلومراسيون جهت آماده سازي سنگ معدن آهن نيز وجود دارند که در واقع خوراك مورد نياز فرآيندهاي اصلي را فراهم ميكنند. اين تکنولوژي مهمترين شيوه توليد فولاد خام در جهان به شمار مي آيد و حدود 60 درصد فولاد خام دنيا به اين روش توليد مي شود. در اين روش براي تبديل چدن مذاب به فولاد از كوره هاي BOF استفاده مي شود كه اين كوره ها پس از بهبود تكنولوژي فولادسازي، جايگزين كوره هاي (OHF (Open Hearth Furnace شده است. در کشورمان كارخانه ذوب آهن اصفهان از اين تكنولوژي استفاده مي كند.

 لینک مطلب

احياي مستقيم– كوره هاي قوس الكتريكي

تكنولوژي ديگري توليد فولاد روش احياي مستقيم مي‌باشد. در اين روش گاز طبيعي (CH4) عامل احياي سنگ معدن آهن است و در كشورهايي با منابع غني گاز طبيعي مانند ايران مورد توجه مي ‌باشد. سهم فولاد خام توليدي از اين روش در دنيا در حدود 7% است. تكنولوژي احياي مستقيم به چند تكنولوژي عمده تقسيم مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از

 

MIDREX

 

 HYLIII

 

HYL IV  

  Fluid Bed
كه رايج ترين آنها، تكنولوژي MIDREX مي باشد

تاکنون تعداد 26 واحد MIDREX در دنيا نصب و راه اندازي شده است كه 2 واحد آن در مجتمع هاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان در کشور قرار دارند.

Coke Making
Iron Making(Blast Furnace)
Iron Making (Direct Reduction)  
Steel Making(B.O.F)
Steel Making(E.A.F)

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:30  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

(یونولیت)

 مقدمه:

بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» مدتي است كه براي ساختمان سازي در تهران و در آپارتمان هاي بلند به دليل سبكي و كم هزينه بودن مورد استقبال انبوه سازان (بساز بفروش هاي سابق) قرار گرفته است.
 اين بلوك ها در دو نوع «قابل اشتعال» و «غير قابل اشتعال» در بازار عرضه مي شوند.
وزن هر قطعه بلوك سيماني كه در ساختمان سازي به كار مي رود، ۱۵ كيلوگرم است، در حالي كه وزن بلوك هاي يونوليتي بسيار ناچيز است و تا اندازه بسيار زيادي موجب پايين آوردن وزن ساختمان مي شود.
با وجود پوشش نسوزي كه زير و روي اين بلوك را محصور كرده است، در صورت آتش سوزي در ساختمان، اين بلوك ها تنها تا ۲۰ دقيقه تاب مقاومت در برابر حرارت را دارند. ايمني اماكن مسكوني در برابر حريق و حادثه از جمله مواردي است كه بايد از نظر ايمني شهري مورد توجه قرار گيرد.
در ايمني يك ساختمان موارد زيادي نقش دارد كه مي توان به مصالح به كار رفته در آن به عنوان يكي از مهم ترين موارد اشاره كرد.

بلوك هاي «پلي استايرن» به دليل سبكي وزن خود، وزن نهايي ساختمان را كم مي كنند، به همين دليل در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرند. بلوك هاي مذكور نقش باروري ندارند و به همين دليل در برابر زلزله ايمن هستند.
 اما اين بلوك ها، در برابر آتش به راحتي حجم خود را از دست مي دهند و تنها اشكال اين بلوك ها، كمي مقاومت در برابر حرارت و شعله وري آنها است.
در صورتي كه از جنس مرغوب اين بلوك ها در ساختمان سازي استفاده شود، در برابر آتش مقاوم تر خواهند بود.
در ايران نه تنها اين نوع از مصالح ساختماني بلكه تعداد بي شماري از مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه از استانداردهاي اجباري برخوردار نيستند و همچنان در ساختمان سازي به كار مي روند
با توجه به بحران خيز بودن تهران در ساختمان سازي نبايد از بلوك هاي قابل اشتعال استفاده شود و نوع غيرقابل اشتعال اين بلوك ها نيز با رعايت ضوابط محدود شود تا از حريق هاي گسترده در ساختمان ها جلوگيري شود.
همچنين انبار و نگهداري اين مواد به دليل واكنش هايي كه ممكن است داشته باشند، بسيار خطرناك است و تاكنون شاهد مواردي از حريق انبار اين بلوك ها بوده ايم
جالب اينكه اين بلوك ها برخلاف تصور و ذهنيت برخي از كارشناسان، به دليل يكپارچه نبودن در برابر ضربه. كوبه اي اثرات مثبت ندارند و بر عكس در تقويت صدا اثرگذار خوبي هستند
يونوليت جاذب صوتي بهتري نسبت به بتون است و عايق صوت برتري محسوب نمي شود و به همين دليل يونوليت به تنهايي تاثيري در افت صوت ندارد
به گفته كارشناسان تنها در صورتي كه بين ديوار دو جداره يونوليت به كار رود، افت صوتي افزايش مي يابد
همچنين عايق هاي حرارتي هم به تنهايي عايق صوت نيستند و در صورتي كه داخل سيستم قرار بگيرند، مي توانند موجب كاهش صوت شوند
 
 
فوم پلی استایرن(یونولیت) چیست ؟
 

                                                                  
 
یونولیت یا پلاستوفوم ماده ای است سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و است
که اولین بار توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برای ساخت پل های شناور روی آب ساخته شد.
فوم پلی استایرن یکی از فراورده های صنایع پتروشیمی بوده و شکل ظاهری آن از بلور های ریز تشکیل شده است که در مجاورت فشار و بخار منبسط می گردد به علت ساختار سلولی بسته در بلوک های پلی استایرن یونولیت مقاومت خوبی در مقابل آب داشته و نیز در مقابل فساد پذیری و رشد باکتری از خود محافظت می نماید
    امروزه با رشد و ترقي صنايع پتروشيمي ميهن عزيزمان شاهد افزايش روز افزون
كاربرد‌هاي متنوع مواد پتروشيمي در امورات مختلف هستيم.
 
                         
 
    پلاستوفوم ماده اي سبك با قابليت هاي بسيار زياد مي باشد و عامه مردم آن را به اشتباه
" كائوچو (نوعي ماده طبيعي)"، " آكاچو " و يا "يونوليت" مي نامند. پلاستوفوم نوعي از مواد پليمري است كه يك نمونه از آن با نام پلي استايرن انبساطي و علامت اختصاري EPS شناخته مي‌شود و كاربردهاي متعددي در امور بسته بندي، عايق سازي، آموزشي، تبليغاتي و ... دارد. اين مواد با دانه بندي هاي ريز و درشت و با وزن حجمي گوناگون بصورت گرانول ، ورق و بلوك در اندازه ها و ضخامتهاي گوناگون در بسته بندي هاي تعدادي، قابل ارائه است. همچنين با دستگاههاي برش توسط سيم داغ يا Hot Wireموجود در بازار، به اشكال و طرح هاي مختلف درمي‌آيد
ماده اولیه
ماده اولیه یونولیت پروپان است و در پتروشیمی به شکل جامد در آمده
يونوليت اولا نام يك شركت در ايران است و اخيرا اين ماده را تحت عنوان پلاستوفوم (پلي استايرن انبساطي) نام مي‌برند.
ضریب های عایق بودن
•         10 سانتی متر یونولیت معمولی در برابر صدا 42 دیزبل عایق است
•         10 سانتی متر یونولیت معمولی در برابر گرما 35 % عایق است

ویژگی های بلوک های پلاستو فوم :
    1) سبکی قطعه بلوکبه ابعاد
    2) کاهش 30 درصدی حجم بتن
    3) کاهش مصرف فولاد
    4) کاهش مصرف تیرچه
    5) صرفه جویی در مصرف قالب بندی
 
كاربرد هاي پلاستوفوم چيست ؟
 
برخي از كاربرد هاي پيشنهادي در خصوص اين محصولات عبارت‌اند از:
1) استفاده از ورق هاي پلاستوفومي تا ابعاد 100*200 سانتيمتر و ضخامتهاي گوناگون از 4 تا 1000 ميليمتر به عنوان زمينه Background انواع تابلوها مانند تابلوي اعلانات و يا بسياري از مصارف گوناگون ديگر.
2) انواع ورق و بلوك هاي پلاستوفومي در ابعاد گوناگون و ضخامتهاي متفاوت در بسته بندي هاي خاص، و شكل دهي بوسيله دستگاه برش به منظور تهيه كاردستي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي البته با نظارت مربيان مربوطه.
3) ورق در ضخامتهاي گوناگون و يا دانه هاي فوم (گرانول) جهت ساخت اشكال ، انواع طرحها و حروف فارسي و انگليسي، ساخت ماكت ، تهيه تابلوهاي تبليغاتي و تزئيني و به عنوان فوم ريخته گري و فوم گُل‌سازي كه در درس حرفه‌وفن دوره راهنمايي تحصيلي خواهران و برادران و همچنين برخي رشته هاي كار و دانش دوره متوسطه استفاده هاي فراوان دارد.
4) استفاده از ورق پلاستوفوم به عنوان عايق ساختمان و بلوك هاي سقفي پلاستوفومي به عنوان جايگزين بلوك هاي سيماني يا سفالي در صنعت ساختمان.
 

ضوابط فنی برای استفاده از
 بلوک های سقفی پلی استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه-بلوک

بلوک های سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده 1 در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردی از قبیل ایمنی
در برابر آتش، رواداری های ابعادی، مقاومت مصالح (که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد )، شکل هندسی و روش اجرایی
مناسب در آن رعایت گردد. بنابراین لازم است تا مشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته و در اجرا نیز از روشها و
محافظتهای صحیح بهره گیری گردد.
بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید علاوه بر تطابق با این ضوابط، مانند سایر سیستم های ساختمانی به
طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آئین نامه های مصوب مرتبط مطابقت نماید.
 
        
-1 الزامات ایمنی در برابر آتش
1-1 . تنها استفاده از انواع کندسوزشده 2 بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع غیرکندسوز ممنوع
است. تولید کنندگان موظف می باشند مدارک لازم دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع کندسوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر
ارائه نمایند :
مواد اولیه (پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی ) باید از نوع کندسوز باشد. در این زمینه باید مدارک فنی
معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ گردد . مدارک فوق باید قرار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را، بر اساس
استانداردهای معتبر بین المللی، در یکی از گروه های زیر نشان دهد:
EN 13501- یا گروه های بهتر از آن) مطابق با استاندارد 1 ) D گروه
DIN یا گروه های بهتر از آن) مطابق با استاندارد 4102 ) B گروه 1
BS 3837- مطابق با استاندارد 1 A تیپ
ASTM E مطابق با استاندارد 84 A گروه
2-1 . برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا
زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود . پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد . اتصال مستقیم به بلوک
پلی استایرن (مانند گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی ) به تنهایی قابل قبول نیست . انواع پوششهای
مورد پذیرش به شرح زیر می باشند:
1 سانتی متر که به نحو / "پوشش گچ یا پوششهای محافظ پایه گچ-پرلیت یا گچ -ورمیکولیت یا تخته گچی به ضخامت حداقل 5
مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد".
3-1 . اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار ) به تنهایی و بدون استفا ده از
اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچ ه ها (نظیر سیستم رابیتس )
استفاده شود . لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصر ف کنندگان که مغایر با این موضوع
باشد، خودداری نمایند.
4-1 . از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری
مستقل و غیره ) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، این دیوارها باید از لایه بلوکهای پلی استایرن عبور کرده و تا
زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن ) امتداد داشته باشند یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه ای که
بلوکهای پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی
که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری گردد.
1 . Expanded Polystyrene
2. Fire retarded
5-1 . انبارکردن بلوکها در کارگاه ساختمانی : بلوکهای پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر
گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها ، حلالها یا زبال ه های قابل اشتعال) نگهداری شوند . محل نگهداری باید به گونه ای باش د که از
احتمال ریزش یا تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوشکاری یا هر گونه شیء داغ دیگر با بلوکها در کارگاه ساختمانی
پیشگیری شود . محل انبار اصلی بلوکها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق
احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود.
6-1 . توصیه می گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداری شود . در صورت نیاز به انبار کردن
مقادیر بیش از 60 متر مکعب، بلوکها به قسمتهای با حجم حداکثر 60 متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله
وجود داشته باشد.
7-1 . کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل
نگهداری بلوکها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوکها الزامی است . تعدادی
کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگهداری بلوکها پیش بینی گردد.
 
-2 الزامات مکانیکی
1-2 . حداقل مقاومت بلوکهای تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با 200 کیلوگرم به ازای هر 30 سانتی متر طول
بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر 7 سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود.
تذکر: آزمایشها نشان می دهند که به علت تفاوتهای موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید، چگالی دقیقی برای کسب
مقاومت مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد. با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می رود که در صورت تولید
مناسب، بلوکهای با عرض 50 و ارتفاع 25 سانتی متر با دانس یته حدود 14  13 کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب
شود. ضمناً با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه، فرآیند تولید و ضخامت بلوک، هر چه که عرض بلوک افزایش یافته یا
ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری برای کسب مقاومت لازم نیاز خواهد بود.
2-2 . لازم است تا کارخا نجات تولیدکننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه حداقل برای
کنترل رواداری های ابعادی و باربری بلوک باشند . در این آزمایشگاه باید باربری بلوکها با استفاده از جک با بار معادل 200 کیلوگرم
و بصورت نواری بر روی بلوکهای به طول 30 سانتی متر مورد آزمایش قرار گیرد (مطابق شکل زیر ). بلوکی که به این شکل آزمایش
می شود، نباید دچار هیچگونه شکست یا گسیختگی گردد.

 

3-2 . استفاده از بلوکهای با طول کمتر از 30 سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد . لذا به
مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوکهای با طول کمتر خودداری نمایند. همچنین هرگونه تولید و یا ارائه بلوکهای به
طول کمتر از 30 سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است.
4-2 . استفاده از بلوک های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل (برش آن به قطعات کوچکتر از یک بلوک کامل ) ممنوع
است.
5-2 . برای بلوکهای دارای حفره که در ابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پلهای اصلی یا در مجاورت تیرهای عرضی و یا
در هر محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد، قرار می گیرند، به منظور جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر
رفتن بتن باید تمهیدات لازم برای بستن حفره های بلوک به وسیله درپوشها یا پرکننده های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود
بتن به داخل آن جلوگیری شود و یا اصولاً در این قسمتها از بلوک های توپر استفاده شود.
 
 
-3 الزامات ابعادی
27 میلی متر باشد. از آن جایی که افزایش عرض لبۀ نشیمن این نوع بلوک ها (در ± 1-3 . عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید 2
مقایسه با بلوک های سفالی و بتنی ) سبب کاهش عرض موثر جان تیرچه بتنی م ی گردد، لذا برای جبران آن توصیه می شود عرض
فوندولۀ تیرچه در هنگام ساخت حداقل برابر 14 سانتیمتر درنظر گرفته شود.
2-3 . رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع 5 و قاعده 5 سانتی متر به منظور تسهیل در عبور بتن به داخل تیرجه ها الزامی است.
3-3 . حداکثر رواداری طول، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعلام شده، به شرح زیر باشد:
طول بلوک در هر نقطه حداکثر 5± میلی متر به ازای هر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر 3± میلی متر با عرض
اسمی بلوک می تواند تفاوت داشته باشند.
ضخامت هیچ نقطۀ اندازه گیری شده از بلوک نباید بیش از 5± میلی متر با مقدار اسمی تفاوت داشته باشد.
4-3 . کلیه لبه های بلوک ها (به غیر از محلهای پخی در لبه های فوقانی ) باید گونیا باش ند. رواداری مجاز برای انح راف از گونیا بودن
لبه های طولی و عرضی حداکثر 5± میلی متر به ازای هر 1000 میلی متر طول یا عرض نمونه می باشد. حداکثر انحراف از گونیا بودن لبه
ضخامت 3± میلی متر می باشد.
 
 
-4 مشخصات ظاهری
1-4 . بلوکها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند . سطح بلوک باید نسبتاً صاف ب اشد و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص
ظاهری وجود نداشته باشد.
2-4 . لازم است تا نام تولید کننده، کندسوز بودن محصول، حداقل چگالی و اندازه های طول، عرض و ضخامت بلوک بر روی
تمام بلوک های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود. در صورت استفاده از چاپ یا برچسب، ا ین کار باید به نحو
تثبیت شده صورت گیرد، به گونه ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوءاستفاده توسط افراد
وجود نداشته باشد.
 
پانل های سه بعدی چیست ؟
 
سازه های پیش ساخته سبک ، که به ساندویچ پانل نیز مشهور است پدیده های جدید در تکنولوژی ساخت و ساز است که در بسیاری از کشور های پیشرفته مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. ساندویچ پانل از دو لایه شبکه فلزی مش در طرفین و یک لایه فوم پلی استایرن نسوز در وسط تشکیل شده است. به طوری که این سه لایه توسط مفتول های جانبی به یکدیگر متصل شده است. قطعات پیش ساخته شده و به محل اجرای ساختمان حمل می شوند و پس از نصب دیوار ها و سقف طرفین آن با بتن پاششی اندود می شود. در این سیستم چون دیوار ها و سقف به صورت یکپارچه و به شکل باکس است بنابر این توزیع بار ها و مقاومت در برابر نیرو های خارجی به ویژه زلزله تقریبا یکنواخت و همگن می باشد. بر اساس مشخصات این کالا می توانید آن را یکی از مقاوم ترین مصالح ساختمانی نام ببرید.
مزایای استفاده از پانل های ساندویچی
1) متفاوت بودن دیوار ساندویچی که آنرا با یکدیگر محصولات مشابه متمایز می سازد شکل انحصاری بتن گیر آن می باشد که از هدر رفتن بتن جلوگیری کرده و سرعت بتن پاشی را به اندازه قابل توجهی بالا برده و سرعت زمان اجرا را به میزان 50 درصد افزایش می دهد و اشکال هندسی آن مقاومت سازه را بالا می برد.
2) سبکی دیواره های ساخته شده پانل های ساندویچی در مقایسه با دیگر مصالح.
3) مقاومت زیاد در برابر نیرو های برشی ناشی از زلزله.
4) عایق در برابر حرارت ، برودت ، رطوبت و صدا.
5) مقاومت در برابر آتش سوزی به علت وجود قشر های بتنی طرفبن پانل.
6) نفوذ ناپذیری ساختمان در برابر حشرات.
7) آزادی عمل در اجرای طرح های متنوع به علت انعطاف پذیری قطعات پیش ساخته کارخانه یونولیت خوی.
8) افزایش عمر مفید ساختمان و دستگاه های تاسیساتی آن.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 8:5  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

سدهای قوسی از انواع سدهای با اضافه ظرفیت باربری بالا و خصیصه خود انطباقی و برتری نسبت ایمنی به قیمت‌ بهره‌ می‌برند. هر چه سد قوسی مرتفع‌تر و بزرگتر باشد، به همان نسبت شرایط زمین‌شناسی محل سد پیچیده‌تر بوده و ظرفیت مخزن نیز بزرگتر خواهد بود. بنابراین، در صورت وقوع هرگونه خرابی در این سدها، اقتصاد ملی متحمل زیان فراوان شده و زندگی و دارایی مردم در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در نتیجه، خسارت‌های بالای ناشی از فروریزی سد نشان دهنده اهمیت بالایی است که باید به ارزیابی و نظارت بر مسائل امنیتی سد اختصاص داده شود. در حال حاضر، مهمترین اهداف در بررسی‌های امنیتی در این زمینه شامل، تئوری‌های مقاومت، تئوری‌ پایداری، تئوری قابلیت اتکا، تئوری صدمات شکستگی به همراه تحلیل‌های شبیه‌سازی عددی، تست مدل ژئوهندسی، ارزیابی و تحلیل بالعکس داده‌ها و غیره است. با این وجود، این اهدا، دور از اصول تئوریکال علمی و اقبال از سوی چرخه مهندسان سد است . این مقاله درباره پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه سدهای قوسی و زیان و خسارت ناشی از فروریزی این سدها و خلاصه‌ای بر تئوری‌های اصلی موجود و اهداف ارزیابی‌های امنیتی سدهای قوسی بوده و نقاط ضعف این تئوری‌ها و اهداف را تحلیل کرده و مشکلات موجود بر سر راه تحقیقات آینده را مورد اشاره قرار داده و نهایتا به مسائل و موضوعات حیاتی و نقاط مشکل‌ساز به عنوان ارزیابی‌های امنیتی سدهای قوسی می‌پردازد.

● مقدمه

سدهای قوسی گونه‌ای از سدهای امن و اقتصادی هستند. از زمان ساخت اولین سد قوسی در جهان (سد زولا) در فرانسه در سال ۱۸۵۴ و اولین سد قوسی بلند در جهان (سد هاور( )به ارتفاع ۲۲۱ متر و طول تاج ۳۷۲ متر) در آمریکا در سال ۱۹۳۶، سدهای قوسی به لطف اضافه ظرفیت باربری منحصر به فرد و خصیصه خود تنظیمی، به وفور مورد توجه مهندسان سد در زمینه ساخت سد در سراسر جهان قرار گرفته‌اند، در حال حاضر بیش از نیمی از سدهای عظیم ساخته شده در سراسر جهان با ارتفاعی بیش از ۲۰۰ متر از نوع سدهای قوسی هستند. در نواحی غربی چین گروهی از سدهای قوسی ممتاز جهان با ارتفاعی بیش از ۳۰۰ متر در دست ساخت بوده و یا ساخته خواهند شد. سدسازی در تمام کشورهای جهان این موضوع را به اثبات رسانیده است، که هر چند سد بلندتر و مرتفع‌تر باشد، اهمیت اقتصادی و جنبه‌های امنیتی آن بیشتر خواهد بود. به طور کلی، سدهای قوسی با مخازن عظیم مانند سد قوسی مالپاست فرانسه، سد قوسی وایونت ایتالیا و غیره ثابت کرده‌اند که در صورت فروریزی وخرابی عواقب این مسئله کاملا جدی بوده و نه تنها اقتصاد ملی را متحمل زیان قابل توجهی می‌کنند، بلکه جان و مال مردم را شدیدا به خطر خواهند انداخت.

در سال ۱۹۵۹ سد قوسی مالپاست فرانسه به دلیل لغزش بدنه سد به همراه لایه عمیق سنگی شالوده، فرو ریخت که این اتفاق منجر به مرگ ۴۰۰ نفر و از دست رفتن سرمایه‌ای اقتصادی هنگفتی شد. بنابراین باید به اهمیت بالای مسائل امنیتی سدهای قوسی داده شود و بررسی‌های عمیقی باید به سمت تنش، تغییر شکل و مکانیزم تخریب در حین بهره‌برداری از این سدها سوق داده شود و همچنین ارزیابی‌هایی در ارتباط با ضریب اطمینان سدهای قوسی باید صورت پذیرد. (به این معنی که فاصله بین حالت طراحی شده و حالت تخریبی سد قوسی باید ارزیابی شود.) به طور کلی اکثر سدهای قوسی دارای شرایط ژئولوژیکی پیچیده، شرایط محیطی ناسازگار، عدم قطعیت فیزیکی (تصادفی) پارامترهای مکانیکی و غیره هستند. تمام این فاکتورها باعث عدم قطعیت در تحقیقات صورت گرفته در زمینه امنیت سدهای قوسی شده است. تمام تئوری‌ها و اهداف حال حاضر دارای هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت بوده که باید پیشرفت‌ها و تکمیلات مربوطه به سرعت صورت پذیرد.

● بررسی ایمنی سدهای قوسی توسط تئوری مقاومت

بر طریق تئوری مقاومت، خرابی یک سد قوسی به جهت ترک‌های قوسی ایجاد شده بر اثر تنیش‌های کششی اضافه، تسلیم شانه و یا بدنه سد بر اثر تنش‌های فشاری اضافی، لغزش بدنه صخره‌ای سد در امتداد سازه‌ای نرم و ضعیف بر اثر تنش‌های برشی اضافی و ... به وقوع می‌پیوندد. با مقایسه‌ مقاومت تحت شرایط محدود و اثر بار طراحی می‌توان مشخص کرد، که آیا سازه به مقاومت تخریبی (مقاومت نهایی) خود رسیده است یا خیر. در کشورهایی مانند ایالات متحده، ژاپن، چین و ... رسم بر این است که ضریب اطمینان مقاومت کششی و فشاری از طریق آنالیز تنش کرنش سد قوسی توسط فرایند تقسیم بار تیر قوسی به دست آمده و سپس ضریب اطمینان مقاومت برشی براساس اصل تعادل حد بدنه‌ای صلب محاسبه شود.

در محاسبات عددی توسط فرایند المان محدود و ... مقیاس مور- کولمب و دراکر پراگر به طور معمول به عنوان میزان تسلیم برای مصالح سنگی خاکی مورد استقاده قرار می‌‌گیرند. در حالی که برای بتون مقیاس پارامتری چهارگانه به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مزایای ضریب اطمینان مقاومت عبارت است از: محاسبات ساده، قرارگیری بر پایه سال‌ها تجربه و فعالیت مهندسان سد، متداول در بین مهندسان و متخصصان سد و همچنین قابلیت‌ انطباق با ضرائب اطمینان مجاز مشخص شده در کشورهای مختلف. مشکل این راه‌حل آن است که نارسایی مقاومت موضعی ممکن نیست باعث تخریب کلی سد قوسی شود و تنها زمانی که سطح تماس لغزش، یک صفحه و یا یک قوس دایروی باشد و از قبل داده شده باشد، می‌توانیم یک نتیجه محاسباتی منطقی از ضریب اطمینان تنش برشی به دست آوریم. به علاوه روش تئوری مقاومت، بدنه، شانه و شالوده سد را به عنوان یک تسلیم جامع و کلی در نظر نمی‌گیرد. برای کامل کردن فرایند آنالیز ضریب اطمینان مقاومت، بسیاری از دانشجویان از جنبه‌های مختلف به تحقیق پرداخته‌اند سان مینگ کووان، ژانگ جینگ جیان و ... ضریب اطمینان نقطه‌ای را بررسی و پیشنهاد کرده‌اند.

چینجیان پینگ، وانگ لیانکوی و ... تاثیر و طول ترک‌ها را بر روی تخریب سدهای قوسی مورد مطالعه قرار داده و یک مقدار بحرانی را برای ترک‌ و طول ترک‌ها پیشنهاد کرده‌اند. چن جین، هووانگ وی و ... تحلیل‌هایی را برای روی اندازه سطح ترک خورده انجام داده و فرضیه سطح ترک را پیشنهاد کرده و دامنه بحرانی را نیز به دست آورده‌اند. تمام تحقیقات و مطالعات فوق‌لذکر به مفاد آنالیز تئوری مقاومت سدهای قوسی اضافه شده است. با این وجود قبول و انتخاب این مفاهیم نیازمند مطالعات بیشتری است.

● بررسی ایمنی سدهای قوسی توسط تئوری پایداری

طبق مکانیسم سنتی، هیچ‌گونه مشکل پایداری وجود ندارد، و لغزش سد قوسی در امتداد سطح تماس فونداسیون، ناپایداری شانه‌های سد، و لغزش بلوک سنگی در امتداد سطح تماس سازه، همگی مرتبط با تخریب مقاومتی می‌باشند. اما با توجه به تعریف پایداری کینماتیک، هرگونه تغییر در یک حالت و یا یک شیئی یک حرکت به حساب آمده و موضوع پایداری مطرح می‌شود. زمانی که تمام بدنه سد به دلایل مختلف در حالت پایداری محدود شده به سر می‌برد، تنها یک آشفتگی جزئی باعث انحراف سد از حالت تعادل اولیه خود شده و باعث تخریب غیر قابل بازگشت می‌شود. با توجه به این اصل که زمانی که تخریب کامل سد قوسی اتفاق می‌افتد، حالت سکون سد به حالت قابل حرکت تغییر می‌کند، رن دینگ ون با توجه به منبع مطالعات تغییر حالت سیستم، پیشنهاد کرد که تخریب کامل سدهای قوسی ممکن است در ارتباط با پایداری باشد. اما برخلاف ناپایداری کمانشی، این نوع ناپایداری مربوط به ناپایداری حد نقطه‌ای بوده و شاخص تعیین کننده امنیت سد قوسی همان اتکاء سد می‌باشد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با ناپایداری سد قوسی تا هم اکنون هیچ‌گونه پیشرفتی نه بر پایه تئوری مکانیکی دقیق حتی به شکلی ساده و عملی صورت نگرفته است. در حال حاضر، پیشرفت‌هایی در زمینه‌های تحقیقاتی در ارتباط با پایداری کلی سد قوسی به قرار زیر صورت گرفته است: روش اضافه بار، ذخیره مقاومت، روش ترکیبی اضافه بار و ذخیره مقاومت و غیره.

● روش اضافه بار

طبق این روش با فرض ثابت بودن پارامترهای مقاومت مصالح و تحت عمل ترکیبی بارهای عملی نرمال، بار افقی با افزایش حجم مخزن (بالاتر از آب) تا آنجا افزایش می‌یابد، که ناپایداری و تخریب سد قوسی واقع شود. ثابت اضافه بار عبارت است از نسبت بار تخریبی به بار قائم (نرمال)، ضریب اطمینان اضافه بار غالبا بسیار بالا بوده و‌ می‌توان به روش مدل سازی ژئومکانیکی و یا شبیه‌سازی حسابی به دست آید. با این حال در عین فعالیت طبیعی سد قوسی اضافه بار بیش از اندازه بسیار غیرمحتمل می‌باشد. به علاوه، اثر عواملی همچون پی سنگی، خوردگی، نشست و قلیایی شدن مصالح سازه‌ای به دلیل وجود آب بر روی مقاومت در نظر گرفته نشده است (بخصوص ناحیه ضعیف پی سنگی) به هر حال، خطر واقعی به خاطر تشدید بار نیست، بلکه به خاطر کافی نبودن مقاومت مصالح است.

● روش ذخیره مقاومت

بر طبق این روش، تحت شرایط عدم تغییر بار عمودی، مقاومت بدنه سد و پی سنگی به تدریج کاهش می‌یابد، تا زمانی که ناپایداری و تخریب سد قوسی است و ضریب ذخیره مقاومت عبارت است از تعداد دفعات کاهش نیمه. با این حال، در این روش به تعدادی مدل نیاز است. به طور کلی این آزمایش بر طبق اصل تعادل انجام می‌شود، بدین معنا که به جای ثابت نگه داشتن بار خارجی و کاهش تدریجی مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ثابت نگه داشته می‌شود و همزمان بار خارجی و بار مرده خود سد افزایش می‌یابد، تا آنجا که تخریب صورت پذیرد. برای آزمایش به روش ذخیره مقاومت معادل، مشکل اساسی که همزمان بودن افزایش بار خارجی پی سنگی و بدنه سد می‌باشد باید حل گردد.

گوچونماو، گونگ ژاوزیاک و ... بر طبق اصل ارضای تشابه مدل فیزیکی و با استفاده از دستگاه گریز از مرکز- به عنوان دستگاه بارگذاری و جایگزین کردن میدان ثقلی با میدان نیروی گریز از مرکز، متوجه افزایش همزمان بار خارجی پی سنگی و بدنه سد شدند و آزمایش به روش ذخیره مقاومت معادل را بر روی یک مدل انجام دادند. نتیجه آزمایش نشان داد که گرایش بزرگی تنش و بزرگی تنش‌های کششی و فشاری به طور اساسی به سمت قانون عمومی است. برای انجام آزمایش به روش ذخیره مقاومت بر روی یک نمونه، نیاز به ایجاد مصالح جدیدی است که بتواند تغییر تدریجی برشی پی سد، سطح نرم و ضعیف سازه بر روی پی سنگی را آشکار ساخته و همچنین تکنیک‌های آزمایش را پاسخگو باشد. لوجینچی، لی چاووگو و ... بعد از سال‌ها بررسی مصالح با تغییرات مشابه دما را توجه داده‌اند که برای مدل سازی گسل‌های بین لایه‌ای و بدنه‌های صخره‌ای قابل استفاده می‌باشد.

این مصالح از بلنک فیکس x روغن موتور، مصالح و مخلوط‌های حل شدنی پلیمری که به میزان معینی با هم ترکیب شده‌اند، ساخته شده‌اند. در حین آزمایش با افزایش دما، مقاومت مصالح به تدریج کاهش می‌یابد. با وجود اینکه ضریب ذخیره مقاومت یک تصویر واضح را ارائه می‌کند. اما علت اصلی تخریب سد قوسی نیست. بنابراین کاهش مقاومت به نسبت نامساوی منطقی‌تر می‌باشد و فرایند تضمین برابر اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

● روش ترکیبی

تخریب یک سد قوسی تنها به دلیل اضافه بار و یا کاهش مقاومت مصالح نیست، بلکه به دلیل اثر توامان دو فاکتور مذکور است. بر طبق روش ترکیبی، با ترکیب کردن اضافه بار با ذخیره مقاومت، زمانی که سد قوسی به یک ضریب اضافه‌بار مشخصه می‌رسد، مقاومت باید به اندازه آن مرتبه کاهش داشته شود، که باعث تخریب سد قوسی می‌شود روش ترکیبی از لحاظ تئوری معقول می‌باشد، اما عملکرد واقعی نسبتا کامل شده باشد. خصوصا هیچ‌گونه استاندارد استواری در ارتباط با اینکه تا چه اندازه باید اضافه بار ایجاد شود، قبل از اینکه مقاومت مصالح کاهش پیدا کند، وجود ندارد. در حال حاضر، مطالعه کلی تخریب ناپایداری تنها توسط آزمایش‌های مدل هندسی صورت می‌پذیرد و موفقیت‌هایی در شبیه‌سازی کامپیوتری و محاسبات عددی روند خرابی سدهای قوسی صورت پذیرفته است.

در جهت شناسایی طرح مهندسی بر پایه آنالیز پایداری سیستماتیک باید صورت پذیرد، مخصوصا برای بررسی و حل یک سری از مشکلات تکنیکی و تئوریکال مانند روش آنالیز پایداری سیستماتیک، تکنیک آنالیز شبکه احتمال کاربردی، سیستم تصمیم‌گیری، پارامترهای آماری قانون و توزیع و غیره.

● تئوری‌های دیگری در زمینه ارزیابی ایمنی سد قوسی

عده‌ای از پژوهشگران معتقدند که تخریب یک سد و توده سنگی به دلیل گسترش مستمر ترک‌های ایجاد شده بر اثر تجمع دائمی آسیب اولیه است و بنابراین فرایند‌های مکانیک آسیب و مکانیک شکست را می‌توان برای مطالعه تخریب سدهای قوسی انطباق داد. هوانگ یون و دیگران پایداری و تمایل گسترش ترک‌های پاشنه سد در طرف بالا دست سدهای قوسی را به کمک فرایند المان شکست سه بعدی و تئوری فاکتور تراکم انرژی کرنش حداقل مورد مطالعه قرار داده و متوجه شده‌اند که شکافتن بر اثر آب، فاکتور اصلی در جهت انتشار ترک‌های ابتدایی است. پژوهشگران دیگر به سد قوسی به عنوان یک سیستم دینامیکی توجه کرده و خرابی را از نقطه نظر تغییر شکل غیر خطی مورد بررسی قرار داده‌اند. زمانی که تخریب تجمعی و تغییر شکل سیستم سد قوسی از بی‌نظمی به انتظام گسترش می‌یابد، خرابی کلی در حال صورت پذیرفتن است. طبق بررسی‌های صورت گرفته در زمینه علل خطاهای صورت گرفته در سد دو قوسی «کن» واقع در اتریش، لومبادری متخصص و مهندس سد سوئیسی، نظریه ضریب لاغری سدها را در سال ۱۹۸۶ بیان و منحنی لومبادری را ارائه کرد، این منحنی یک خط صاف است که تنها بستگی به ارتفاع سد دارد. رن کویینگ ون و دیگران شکل و علل ایجاد این منحنی آسیب را به کمک تئوری پایداری کمانشی و مقاومت بدنه سد مورد مطالعه قرار داده و پیشنهاد کردند که منحنی لومبادری به دو دسته تقسیم شود: دسته اول هذلولی‌هایی با در نظر گرفتن مقاومت بتون بدنه سد به عنوان پارامتر می‌باشند، که بستگی به ارتفاع سد و مقاومت بتون بدنه سد دارند، دسته دوم منحنی‌های توانی می‌باشند، که بستگی به کمانش بدنه سد دارند، به این معنا که بستگی به مدول الاستیسیته بتون بدنه سد، ارتفاع سد و ... دارند.

● نتیجه‌گیری و پیش‌بینی‌ها

خصوصیاتی از قبیل ذخیره سرمایه‌گذاری، ظرفیت باربری و ایمنی بالا، باعث شده است که سدهای قوسی، مخصوصا سدهای بلند قوسی مورد توجه تمام کشورهای جهان قرار گیرند. سدهای قوسی به طور فزاینده‌ای بلندتر ساخته می‌شوند و شالوده‌ها نیز به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شوند. شرایط ژئولوژیکی پیچیده و متغییر، به همراه تلفات سنگین در صورت تخریب سدهای قوسی، دانشمندان را بر آن داشته تا به بررسی و حل مشکلات تکنیکی ساخت سدهای قوسی بپردازند. شکافتن و تسلیم شدن به دلیل تنش موضعی بیش از حد پاسخ طبیعی هر سد قوسی است. بی‌شک قبل از تخریب سد قوسی، یک فرایند شکافت و تسلیم به وجود می‌آید و در طی این فرایند پتانسیل سد قوسی پایدار مانده و بنابراین کارکرد ایمنی ادامه می‌یابد.

بنابراین بررسی عملکرد و مکانیسم سدهای قوسی در طی فرایندی که از تسلیم موضعی مقاومت شروع و تا تخریب کامل سد به طول می‌انجامد، بسیار لازم و ضروری است. در بعضی کشورها مانند چین معتقدند که از تئوری پایداری سازه باید در طراحی سدهای قوسی استفاده شود. با این وجود، در ارزیابی حال حاضر، پایداری سدهای قوسی به کمک تئوری پایداری، توابع و عملکردهای انتخاب شده بیشتر براساس خصوصیات تخریب مقاومت سدهای قوسی بوده و آنچه در حال حاضر در حال بررسی است، همچنان پایداری موضعی است. یکی از مباحث عمده در مطالعات آینده چگونگی انتخاب متغیرهای تصادفی به گونه‌ای است که منعکس کننده‌ حالت سیستم سد قوسی به عنوان متغیرهای اصلی برای آنالیز پایداری کلی سدهای قوسی باشد. با وجود اینکه موفقیت‌های چشمگیری در زمینه بررسی پایداری لغزشی سدهای قوسی در طول سطح تماس شالوده و همچنین در زمینه ناپایداری بدنه سنگی شانه سد به کمک تئوری پایداری جنبشی صورت پذیرفته است، اما اجزای یک سد قوسی شامل بدنه و شانه سد و شالوده سنگی و تغییر شکل‌هایشان بر روی هم اثر متقابل گذاشته و جدانشدنی است. بنابراین در نظر گرفتن بدنه و شانه سد و شالوده سنگی به عنوان یک مجموعه واحد جهت بررسی مکانیسم خرابی سدهای قوسی ارزش بررسی را داشته و یک معیار ناپایداری کلی را به دست داده و ایمنی کل سد را مشخص می‌سازد. بدنه سدهای قوسی و مصالح فوندانسیون که اغلب بتونی، سنگی و خاکی است جزء مصالح با کشش پایین و یا غیرکششی است. در حال حاضر، معیارهای تسلیم مور- کولمب و دراکر- پراگر و معیار چهار پارامتری به طور معمول مورد پذیرش مصالحی مانند مصالح سنگی- خاکی و بتونی می‌باشد. تفاوت عمده‌ای بین نسبت‌های تنش- کرنش اندازه‌گیری شده سدهای قوسی و روابط مذکور وجود دارد. از لحاظ اقتصادی این موضوع عملی نیست که به طول نامحدودی نقاط اندازه‌گیری شالوده سد را برای بررسی مدل ساختمانی مصالح افزایش دهیم. در عوض، بسیار واقع‌بینانه و منطقی است که یک مدل ساختمانی از مصالح افزایش دهیم. در عوض، بسیار واقع‌بینانه و منطقی است که یک مدل ساختمانی از مصالح براساس اطلاعات اندازه‌گیری شده صریح به کمک فرایند آنالیز معکوس و یا تکنیک تطبیق شبکه عصبی به دست آوریم. به لطف خصوصیاتی مانند مخارج پایین آزمایش کردن، غیر تخریبی بودن و ... تکنولوژی اندازه‌گیری مایکروویو و تکنولوژی بررسی لیزری، در ارزیابی ایمنی سدهای قوسی کاربردهای وسیعی پیدا کرده‌اند. اطلاعات نشان دهنده آن است که کاربی بیش از ۳۰ درصد از سدهای قوسی متناقض با کاربردهای پیش‌بینی توسط الگوهای طراحی است. در حین مطالعه ایمنی طراحی سدهای قوسی، لازم است که بررسی‌ها را معطوف به ایمنی کارکرد واقعی سدهای قوسی کنیم.

برای جمع‌بندی، بررسی‌های صورت گرفته در زمینه ایمنی کلی سدهای قوسی از بلوغ تنهایی خود به دور بوده و تا زمان حاضر شاهد کمبود روش‌های عملی که براساس تئوری‌های عملی و اقبال از سوی چرخه مهندسان سد باشد هستیم. انتظار می‌رود تا همکاری‌های بیشتری در محیط‌‌های دانشگاهی و چرخه مهندسان سد برای تحقیقات و بررسی‌های بیشتر صورت پذیرد.

مهندس امیرعباسپور

کارشناس امور برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت آب منطقه‌ای زنجان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 10:52  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

در برنامه مطالعاتی برای ایجاد یک سد در یک منطقه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدای امر مکان یابی و امکان سنجی می باشد ، در این مرحله کارشناسان در منطقه ای که عکس هوایی از آن تهیه شده توسط اتومبیل به راه افتاده و از میان تنگه های گوناگون در یک رشته کوه ، بر اساس نوع خاک منطقه و میزان حوزه آبریزی بین دو یا سه منطقه را بر می گزینند. حال از میان مناطق انتخاب شده کار کارشناسی انجام می گیرد که در کدام منطقه میزان بهره وری از سد بالا تر است و در عین حال عمر مفید سد بیشتر می گردد و هزینه های احداث کاهش می یابد.

سپس سایر گروهها طرح های مطالعاتی خود را در زمینه های مختلف برای محلهای برگزیده شده ارائه می دهند و در نهایت یکی از مکان ها که از نظر تمامی کارشناسان مطلوب تر ارزیابی می شود مورد تأیید قرار می گیرد و طرح برای فاز اجرایی و تصویب بودجه به سازمان مربوطه ارائه می گردد.

سپس سازمانی که قصد ساخت سد را دارد و پروژه را در نوبن اعطای بودجه قرار می دهد ، در این فاصله سایر نهادها و سازمانهایی که در احداث این سد دارای منفعت هستند را تحت نامه هایی رسمی آگاه می سازد، بعنوان مثال وزارت نیرو برای احداث سدی که برای رفع کمبود آب کشاورزی در منطقه ای احداث می نماید وزارت جهاد کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی را در جریان کار قرار می دهد تا آنها نیز نظرهای کارشناسی خود را اعلام نمایند تا در احداث سد مد نظر قرار گیرد.

در انتهای این بخش نکته ای که باید به آن اشاره کنیم دریچه هایی است که بر روی سدها تعبیه می نمایند و این دریچه ها به نوع سد ، ارتفاع آن و منطقه ای که سد در آن احداث می گردد ، مربوط می شود . سدها یا دو دریچه ای هستند یا سه دریچه ای.

دریچه زبرین : که در بالاترین قسمت تاج سد ساخته می شود و در سدهایی که سرریز شدن از روی آنها مهم و خطرناک است در مواقع پر باران و پر آب باز می شوند.

دریچه میانی : که اغلب مواقع در نیروگاههایی که برای تأمین آب کشاورزی و برق احداث شده اند کار برد دارد و برای رفع کمبود آب و برق و کنترل آب سد استفاده می شود.

دریچه زیرین : این دریچه که در پایین سد تعبیه می شود و اغلب در کشور ما به دلیل آبرفتی بودن مناطق از این دریچه استفاده می گردد جهت خارج نمودن رسوب از پشت سد به کار می رود و با فشار خود آب از طریق این دریچه رسوب را به پشت سد هدایت می کنند و بدین سان به عمر مفید سد می آفزایند. شایان ذکر است که بدلیل رسوب فراوان این دریچه زودتر از همه از کارآیی می افتد.انواع سد

سدهای خاکی:

سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می کنند ، و اصولاً دارای هسته رسی می باشند . رس بر اثر تماس با آب مانع نفوذ و انتقال آب و رطوبت می گردد و مانند نوعی عایق رطوبتی عمل می کند . اگر عمده مصالح تشکیل دهنده سد خاکی یکسان باشند ، سد را همگن می گویند و در غیر اینصورت ناهمگن. اگر کل سد خاکی از رس باشد سد خاکی همگن است ، اما اگر هسته مرکزی سد رس باشد و دور هسته مرکزی را با سنگهای دانه درشت پر کرده باشند ، سد غیر همگن محسوب می شود. از نظر تحلیل و آنالیز این نوع سدها بسیار حساس می باشند و در عین حال از نظر اجرا و پیاده سازی ساده تر می باشند.اجرای این سد در رودخانه های عریض ساده تر است. مصالح این سد اعم از ریز دانه و درشت دانه بایستی در دسترس باشد. این سدها برای زمینهایی نامناسب  از نظر مقاومت مناسب ترین نوع سد می باشند.

 سدهای سنگریز:

این سدها خودبخود غیر همگن می باشند و حتماً باید یک بافت آب بند در مرکز آن قرار گرفته باشد. شکل این سدها درست مانند سد ناهمگن خاکی با هسته رسی می باشد با این تفاوت که در مرکز سد به جای رس از سنگ ریزه نفوذ ناپذیر استفاده می شود و در دور تا دور سد سنگریزه های دشت تر ریخته می شود. در برخی موارد رویه سد را به جای سنگریزه با بتن می پوشانند که در آنصورت دیگر نیازی به هسته آب بند نمی باشد. اینگونه سدها اغلب از نوع بلند می باشند. این نوع سد در برابر زلزله بسیار مقاوم هستند . سنگهای ریخته شده برای سد بایستی خاصیتهایی از قبیل جذب کم آب ، سایش کم ، مقاومت فشاری بالا و در برابر سرد و گرم شدن مقاومت خوبی داشته باشند.

سدهای بتنی وزنی:

این سدها عمدتاً کوتاه هستند و ارتفاع آنها بین 15 تا 20 متر می باشد ، این سدها به دلیل وزن زیادی که با بتن برای آن بوجود می آورند بر اثر فشار آب حرکت نمی کند و از جای خود تکان نمی خورد. در این نوع سد سرریز شدن آب مشکلی ایجاد نمی کند . این سدها در دره های عریض ساخته می شوند . این نوع سد در برابر تغییر درجه حرارت  نیز هیچگونه حساسیتی ندارد.

سدهای بتنی قوسی :

این سدها معمولاً در درهای باریک با شیب زیاد و از جنس سنگ اجرا می گردد و می تواند دو قوسی نیز باشند و در راستای عمود ی و افقی در ره دو حالت قوس داشته باشند. حسن این سدها این است که اگر به هر علتی در بدنه آنها ترک ایجاد شود خود نیروی فشار اعمالی از جانب آب پشت سد باعث هم آمدن این ترکها ( ترکهای حرارتی) می شود.

سدهای بتنی پشت بند دار:

سدهای پشت بند دار از نوع بلند هستند و با عث جلوگیری از خمشهای زیاد در بتن می شوند و برای تصور آن می توان اینگونه آنرا تشبیه کرد که دیواری بلند را که دارای پی در زمین است با تیرچه هایی در پشت آن نیز محکم نگه داشته شود تا فرو نریزد.

سدهای لاستیکی:

این سدهای اغلب بر روی رودخانه های فصلی زده می شود و این سدها از جنس لاستیک می باشند که در زمان مورد نیاز این سدها را از باد پر می کنند و این عمل باد کردن حجم سد را بالا می برد و سد مانع عبور آب می گردد. از این وع سد که کوتاه نیز می باشد در شمال کشور خودمان نیز وجود دارد.

حال با انواع سدها بطور مختصر آشنا شدیم و بایستی کاربرد این سدها را نیز بدانیم و دلایل استفاده از آنها را نیز به دقت مد نظر بگیریم.

حال پس از آشنایی کوتاه و مختصر با این نوع سدها نحوه ارزیابی برای ساختن یک سد را مورد بررسی قرار می دهیم.

از نظر فنی برای ساختن یک سد می بایست مراحلی سپری شود تا ساختن یک سد آغاز گردد ، هر کدام از این مراحل را یک فاز می نامند به شرح ذیل:

• فاز صفر: آیا ساختن این سد از نظر اقتصادی و مورد کاربری توجیه دارد یا خیر؟

•فاز یک: انواع سدهایی که با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی پیشنهاد می شود بطور ریز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و میزان ذخیره آب و هزینه ریالی آن مورد بررسی قرار گیرد.

•فاز دو : هندسه و تحلیل سد و ریختن نقشه اجرای سد.

•فاز سه : اجرای سد.

اما در مورد گروههای فنی که برای ساختن یک سد مورد نیاز است به گروههای زیر می توان اشاره کرد:

1. گروه هیدرولیک.

2.  گروه هیدرولوژی.

3. گروه زیست محیطی.

4. گروه آبهای زیر زمینی.

5. گروه نقشه برداری.

6. گروه شهر سازی.

7. گروه کشاورزی.

8. گروه زمین شناسی.

9. گروه مدیریت و هماهنگی.

گروههای فنی ذکر شده در کنار یکدیگر پس از تصمیم برای اجرای یک سد گرد می آیند تا یک پروژه به نتیجه برسد. پس از انجام مقدمات مطالعاتی بر روی سد، نوع سد بر اساس منطقه جغرافیایی و مصالح در دسترس سد مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از نکاتی که جغرافیای منطقه برای ما در ساختن سد مشخص می کند نوع خاک و زمین منطقه و یا دره ای که در آن سد می خواهد اجرا شود ، می باشد ، زیرا نوع بدنه سد و خاک منطقه بسیار حساس است . برای مثال در منطقه ای سنگی با تنگه ای باریک و تنگ ساختن سد خاکی  اشتباه است زیرا تماس این دو ماده ( بدنه سد و سنگی بودن منطقه) مانند چسباندن دوماده که یکی صلب و دیگری غیر صلب است می باشد و بر اثر تکان ( زلزله) این دو در نقطه اتصال جدا می شوند که این خطر ناک است.

 

منبع : http://jch.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 10:50  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | تصویر

ریشه لغوی

کلمه سیمان از یک لغت لاتین به نام سی‌منت ( cement ) گرفته شده است و ماده ای است که دارای خاصیت چسبانندگی مواد به یکدیگر است و در حقیقت ، واسطه چسباندن است.

سیمان در صنایع ساختمانی

در صنایع ساختمانی ، سیمان به ماده ای گفته می‌شود که برای چسباندن مصالح مختلف به یکدیگر از قبیل سنگ و شن ، ماسه ، آجر و غیره بکار می‌رود و ترکیبات اصلی این سیمان از مواد آهکی است. سیمانهای آهکی معمولا از ترکیبات سیلیکات و آلومیناتهای آهک تشکیل شده‌اند که هم به‌صورت طبیعی یافت می‌شوند و هم قابل تولید در کارخانجات سیمان‌سازی هستند.

تاریخچه

اگرچه از زمانهای بسیار گذشته اقوام و ملل مختلف به نحوی با استفاده از سیمان در ساخت بنا سود می‌جستند، ولی اولین بار در سال 1824 ، سیمان پرتلند به نام "ژوزف آسپدین" که یک معمار انگلیسی بود، ثبت شد. به لحاظ شباهت ظاهری و کیفیت بتن‌های تولید شده از سیمانهای اولیه به سنگهای ناحیه پرتلند در دورست انگلیس ، سیمان به نام سیمان پرتلند معروف شد و تا به امروز برای سیمانهایی که از مخلوط نمودن و حرارت دادن مواد آهکی و رسی و مواد حاوی سیلیس ، آلومینا و اکسید آهن و تولید کلینکر و نهایتا آسیاب نمودن کلینکر بدست می‌آید، استفاده می‌شود.

ساختار سیمان

اساسا سیمان با آسیاب نمودن مواد خام از قبیل سنگ و آهک و آلومینا و سیلیسی که به صورت خاک رس و یا سنگهای رسی وجود دارد و مخلوط نمودن آنها با نسبتهای معین و با حرارت دادن در کوره‌های دوار تا حدود 1400درجه سانتی‌گراد بدست می‌آید. در این مرحله ، مواد در کوره تبدیل به گلوله‌های تقریبا سیاه رنگی می‌شوند که کلینکر نامیده می‌شود.

کلینکر پس از سرد شدن ، با مقداری سنگ گچ به‌منظور تنظیم گیرش ، مخلوط و آسیاب شده و پودر خاکستری رنگی حاصل می‌شود که همان سیمان پرتلند است. با توجه به نوع و کیفیت مواد خام ، سیمان با دو روش عمده‌تر و خشک تولید می‌شود، ضمن اینکه روشهای دیگری نیز وجود دارد. البته امروزه عمومـا از روش خشک در تولید سیمان استفاده می‌شود، مگر در مواردی که مواد خام ، روش تر را ایجاب کند، زیرا در روش خشک ، انرژی کمتری برای تولید مورد نیاز است.

ترکیبات شیمیایی سیمان

مواد خام مورد مصرف در تولید سیمان در هنگام پخت با هم واکنش نشان داده و ترکیبات دیگری را بوجود می‌آورند. معمولا چهار ترکیب عمده به‌عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده سیمان در نظر گرفته می‌شوند که عبارتند از:


 • سه کلسیم سیلیکات (3O2=C3S)

 • دو کلسیم سیلیکات ( 2CaOSiO2=C2S)

 • سه کلسیم آلومینات (3CaOAl2O3=C3A)

 • چهار کلسیم آلومینو فریت (4CaOAl2O3Fe2O3)

که اختصارا اکسیدهای CaO را با C و SiO2 را با S و Al2O3 را با A و Fe2O3 را با F نشان می‌دهند. سیلیکاتهای C3S و C2S مهمترین ترکیبات سیمان در ایجاد مقاومت خمیر سیمان هیدراته می‌باشند. در واقع سیلیکاتها در سیمان ، ترکیبات کاملا خالصی نیستند، بلکه دارای اکسیدهای جزئی به‌صورت محلول جامد نیز می‌باشند. این اکسیدها اثرات قابل ملاحظه ای در نحوه قرار گرفتن اتمها، فرم بلوری و خواص هیدرولیکی سیلیکاتها دارند.

ترکیبات دیگری نیز در سیمان وجود دارند که از نظر وزن قابل ملاحظه نیستند، ولی تأثیرات قابل ملاحظه ای در خواص سیمان دارند که عمدتا عبارتند از: MgO،TiO2،Mn2O3،K2O،NaO2، که اکسیدهای سدیم و پتاسیم به نام اکسیدهای قلیایی شناخته شده‌اند. آزمایشها نشان داده است که این قلیائی‌ها با بعضی از سنگدانه‌ها واکنش نشان داده‌اند و حاصل این واکنش باعث تخریب بتن شده است. البته قلیائی‌ها در مقاومت بتن نیز اثر دارند.

وجود سه کلسیم آلو مینات (C3A) در سیمان نقش عمده ای در مقاومت سیمان به جزء در سنین اولیه ندارند و در برابر حملات سولفاتها نیز که منجر به سولفوآلومینات کلسیم می‌شود، مشکلاتی به بار می‌آورد، اما وجود آن در مراحل تولید ، ترکیب آهک و سیلیس را تسهیل می‌کند. میزان C4AF در سیمان هم در مقایسه با سه ترکیب دیگر کمتر است و تأثیر زیادی در رفتار سیمان ندارند، ولی در واکنش با گچ ، سولفو فریت کلسیم را می‌سازد و وجود آن به هیدراسیون سیلیکاتها شتاب می‌بخشد.

مقدار و اندازه واقعی اکسیدها در ترکیبات انواع سیمان ، مختلف است. البته باقی مانده نامحلول نیز که عمدتا از ناخالصی‌های سنگ گچ حاصل می‌گردد، اندازه گیری می‌شود، تا حدود 1,5 درصد وزن در سیمان مجاز است. افت حرارتی نیز که دامنه کربناسیون و هیدراسیون آهک آزاد و منیزیم آزاد را در مجاورت هوا نشان می‌دهد، تا حدود 3 الی 4 در صد وزن سیمان اندازه گیری می‌شود.

هیدراسیون سیمان

ماده مورد نظر ما ملات یا خمیر سیمان است که با اختلاط آب و پودر سیمان ماده چسباننده ای می‌شود. در واقع سیلیکاتها و آلومیناتهای سیمان در مجاورت آب محصولی هیدراسیونی را تشکیل می‌دهند که کم‌کم با گذشت زمان ، جسم سختی بوجود می‌آید.

دو ترکیب عمده سیلیکاتی سیمان یعنی C3S و C2S عوامل عمده سخت شدن سیمان هستند و عمل هیدراسیون روی C3S سریعتر از C2S انجام می‌گیرد.

حرارت هیدراسیون

همانند هر واکنش شیمیایی ، هیدراسیون ترکیبات سیمان نیز حرارت‌زا است و به میزان حرارتی که در هر گرم از سیمان هیدراته در اثر هیدراسیون در دمای معینی تولید می‌گردد، حرارت هیدراسیون گفته می‌شود و به روشهای مختلفی قابل اندازه گیری است. درجه حرارت و دمائی که در آن عمل هیدزاسیون انجام می‌شود، تأثیر قابل ملاحظه ای در نرخ حرارت تولید شده است دارد.

برای سیمانهای پرتلند معمولی ، حدود نصف کل حرارت تا سه روز و حدود 3,4 حرارت تا حدود 7 روز و تقریبا 90 در صد حرارت در 6 ماه آزاد می‌شود. در واقع حرارت هیدراسیون بستگی به ترکیب شیمیایی سیمان دارد و تقریبا برابر است با مجموع حرارتهای ایجاد شده یکایک ترکیبات خالص سیمان ، اگر به صورت جداگانه هیدراته شود.

هر گرم از سیمان تقریبا 120 کالری حرارت آزاد می‌کند. چون هدایت حرارتی بتن کم است، لذا حرارت می‌تواند به‌عنوان یک عایق حرارتی عمل نماید. از طرف دیگر حرارت تولید شده بوسیله هیدراسیون سیمان می‌تواند از یخ زدن آب در لوله‌های موئین بتن تازه ریخته شده جلوگیری نماید. بنابراین آگاهی به خواص حرارت‌زایی سیمان می‌تواند در انتخاب نوع مناسب سیمان برای هدف مشخصی مفید باشد.

همانطور که گفته شد، نقش اصلی در مقاومت سیمان C3S و C2S ایفا می‌کنند و C3S در 4 هفته سنین اولیه و C2S پس از آن مقاومت سیمان را ایجاد می‌کنند. نقش این دو ترکیب در مقاومت سیمان پس از یک سال تقریبا مساوی می‌شود.

تصویر

آزمایشهای سیمان

به لحاظ اهمیت کیفیت سیمان در ساختن بتن ، معمولا تولید کنندگان ، آزمایشهای متعدد و استاندارد شده ای را برای کنترل کیفیت سیمان انجام می‌دهند و بعضا نیز مصرف‌کنندگان برای اطمینان خاطر ، خواص سیمان تولید شده را از کارخانجات درخواست می‌کنند و گاها نیز آزمایشهایی انجام می‌دهند. خواص فیزیکی سیمان عمدتا عبارتست از نرمی سیمان ، گیرش سیمان ، سلامت سیمان و مقاومت سیمان.

نرمی سیمان

از آنجا که هیدراسیون از سطح ذرات سیمان شروع می‌شود، مساحت تمامی سطح سیمان موجود در هیدراسیون شرکت دارند. بنابراین نرخ هیدراسیون بستگی به ریزی سیمان دارد و مثلا برای کسب مقاومت سریعتر نیز به سیمان نرم تر یا ریزتر می‌باشد. اما باید توجه داشت که همیشه یک سیمان نرم از نظر اقتصادی و فنی مقرون به صرفه نیست، زیرا هزینه آسیاب کردن و اثرات بیش از حد نرم بودن سیمان بر خواص دیگر آن مانند نیاز بیشتر به گچ برای تنظیم گیرش ، کارآیی بتن تازه و سایر موارد نیز باید مد نظر باشد.

نرمی یکی از خواص عمده سیمان است که معمولا در استانداردها با سطح مخصوص تعیین می‌شود (m2/kg). روشهای متداول و متفاوتی برای تعیین نرمی سیمان در دنیا بکار گرفته می‌شود. استاندارد ملی ایران به شماره 390 تعیین نرمی سیمان را مشخص می‌کند.

گیرش سیمان

کلمه گیرش برای سفت شدن خمیر سیمان بکار برده می‌شود، یعنی تغییر وضعیت از حالت مایع به جامد. گیرش به‌علت هیدراسیون C3S و C2A با افزایش دمای خمیر سیمان اتفاق می‌افتد. گیرش اولیه مربوط به افزایش سریع دما و گیرش نهایی مربوط به دمای نهایی است. مدت زمان گیرش سیمان با افزایش درجه حرارت کاهش می‌یابد، ولی آزمایش نشان داده است که در دمای حدود 30 درجه سانتی‌گراد ، اثر معکوس را می‌توان مشاهده نمود. در درجات حرارت پائین ، گیرش سیمان کند می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوان

منبع : http://daneshnameh.roshd.ir


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۸۷ساعت 10:3  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

پوشش 3 لايه PE,PP

انتخاب تجهيزات برقي درصنايع نفت وگاز

رفع اختلالات برقي ازسيستم حفاظت كاتدي

روشهاي اندازه گيري گاز

فصل چهارم كتاب (FBE)

دستورالعمل بررسي کيفيت روغن موجوددرترانسفورمررکتيفايرها

خطوط لوله کامپوزيتي

كتاب لوله پلي اتيلن

صنعت گازنيوزلند

ارزيابي زيست محيطي

مديريت ريسک خطوط لوله گاز

آيين نامه داخلي

دستورالعمل مهندسي ارزش

ترجمه ايزو 9001

اهميت گازطبيعي درجهان

فرم بررسي نمونه کالاي سازندگان

شركتهاي بازرسي شخص ثالث

شرايط عمومي EP

نظام اجرايي كشور

SCC گزارش

اصطلاحات استانداردها

برخي ازحوادث گازدرايران

بخشنامه وزير

مشخصات گازايران

استانداردهاي ملي مربوط به گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:37  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  | 

IGS-M-TP-010-1.1372: 3-Layer P.E. Coating System part-1 :پوشش 3لايه پلي اتيلن براي لوله هاي فولادي

IGS-M-TP-010-2.1372: 3-Layer P.E. Coating System part-2 پوشش 3لايه پلي اتيلن براي لوله هاي فولادي

IGS-M-TP-010-1&2(1).1385: 3-Layer P.E.Coating System Amendment اصلاحيه پوشش 3لايه پلي اتيلن براي لوله هاي فولادي

IGS-M-TP-011-1(1).1378: Bitumen Based Coating Material,Medium Grade:موادپوششي قيرپايه نفتي

IGS-M-TP-011-2(1).1378: Bitumen Based Coating Material,Hard Grade:موادپوششي قيرپايه نفتي

IGS-M-TP-014-1.1378: PUR , PUR-TAR Material & Coating part-1:موادپوششي پلي يوريتان

IGS-M-TP-014-2-A.1386: Polymer Bitumen Membrane part-2,sec.A:موادپوششي پايه نفتي

IGS-M-TP-014-2-C:1387: 3-Ply Cold Applied Plastic Tapes part-2,sec-C:نوار3لا پلاستيكي كارسرد

IGS-M-TP-014-3.1382: P.E.Shrinkable Sleeve for Field Weld Joints part-3:نوارانقباضي گرم براي پوشش سرجوشها

IGS-M-TP-014-4.1385: Hand-Applied Tapes ,Cold part-4:نواردستي كارسرد

IGS-M-TP-014-5(1).1385: Hand-Applied Tapes ,Hot part-5 :نواردستي كارگرم

IGS-M-TP-016.1386: Modified Bitumen Enamel Coating System :پوشش لوله ها نوع قيراصلاح شده

IGS-M-TP-017.1381: Flange Insulation Kits :كيت عايق فلنج ها

IGS-M-TP-020-1.1385: Polyurathane(PUR) Coating for Pipeline Rehabilitation:پوشش پلي يوريتان براي تعويض پوشش خطوط لوله

IGS-M-TP-021.1383: Use of Gas Service Riser in Gas Network:استفاده ازعلمك انشعابات براي اندازه گيري پتانسيل لوله ها

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 9:47  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  |